Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NN 114/2010 (6.10.2010.), Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3013

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/2007 i 38/2009) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju sadržaj i obvezni prostorni pokazatelji o stanju u prostoru te drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u postupku izrade Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Dodatak s listom obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru sastavni je dio ovoga Pravilnika.

II. OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Članak 2.

(1) Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) ima tekstualni i kartografski sadržaj s tabličnim prikazima pokazatelja, a po potrebi i drugim prilozima.

(2) Tekstualni sadržaj je opisnog značenja o ostvarivanju ciljeva i prioriteta osnova prostornog razvoja i prostornih sustava, kao i odstupanja od planiranog prostornog razvoja.

(3) Kartografski sadržaj (kartogrami i grafovi) ocrtava pojedine tematske cjeline iz Izvješća.

(4) Tablični prikazi obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: pokazatelji) su sastavni dio odgovarajućih tematskih cjelina iz analitičkog dijela Izvješća u skladu s Dodatkom iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Izvješće sadrži sljedeće osnovne dijelove:

– Analizu stanja i trendova prostornog razvoja,

– Analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, i

– Ocjenu stanja i prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom pokazatelja za naredno razdoblje.

III. SADRŽAJ IZVJEŠĆA

Članak 3.

(1) Izvješće Republike Hrvatske se izrađuje prema sljedećem sadržaju:

0. UVOD

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

2. Okvir prostornog razvoja u razdoblju za koje se izrađuje Izvješće

3. Europski trendovi prostornog uređenja

4. Opća prirodna obilježja položaja i upravno-teritorijalne podjele Republike Hrvatske

5. Način i organizacija izrade Izvješća

I. ANALIZA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Opći činitelji razvojnih kretanja u prostoru

1.1. Nacionalna demografska obilježja

1.2. Nacionalna socijalno gospodarska struktura

1.3. Nacionalna prostorna struktura (prostorne regionalne cjeline, gradovi, gradska područja – aglomeracije, mreže gradova, ostala naselja i prostorni razvojni koridori)

1.4. Obilježja razvoja ruralnog prostora

1.5. Struktura korištenja površina i zemljišta u Republici Hrvatskoj

2. Razvoj gradova, ostalih naselja i područja za razvoj izvan naselja

2.1. Struktura gradova i ostalih naselja

2.2. Sustav središnjih naselja prema veličini i funkciji

2.3. Struktura površina postojećih naselja i površina za razvoj naselja (GP)

2.4. Životni standard – stanovanje

2.5. Opremljenost društvenom infrastrukturom (sustav i organiziranost)

2.6. Struktura izdvojenih površina za razvoj izvan naselja (IGPn)

2.7. Degradirana područja

3. Gospodarske djelatnosti s osnova ekološki održive namjene prostora izvan naselja

3.1. Poljoprivreda i šumarstvo

3.2. Ribarstvo (područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu)

3.3. Istraživanje i vađenje mineralnih sirovina (nafta, plin, kamen, pijesak, glina, sol i dr.)

3.4. Proizvodnja

3.5. Energetski i vodnogospodarski sustav

3.6. Trgovina, obrt i skladišta

3.7. Ugostiteljstvo i turizam, sport i rekreacija

4. Opremljenost prostora javnom infrastrukturom državne i regionalne razine

4.1. Prometna povezanost (cestovni, željeznički, pomorski, riječni, zračni, cjevovodni promet)

4.2. Telekomunikacijska infrastruktura

4.3. Opskrba energijom i plinom

4.4. Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda

5. Zaštita i korištenje posebno vrijednih prostora

5.1. Zaštićeno obalno područje mora s osvrtom na razvojna kretanja (kopno, otoci i razvoj naselja uz obalnu crtu)

5.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti

5.3. Nacionalna ekološka mreža i mreža NATURA 2000

5.4. Kvaliteta prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza

5.5. Zaštita i očuvanje kulturne baštine

6. Područja od posebnog državnog interesa i obilježja

6.1. Područja s posebnim razvojnim problemima (područja posebne državne skrbi, otoci, brdsko-planinska područja i potpomognuta područja)

6.2. Pogranična područja

6.3. Područja za potrebe obrane

6.4. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

7. Zaštita okoliša u prostornom uređenju

7.1. Osjetljivost prostornog razvoja u odnosu na zaštitu okoliša

7.2. Područja i lokacije onečišćenja u okolišu

7.3. Sanirani dijelovi okoliša

7.4. Gospodarenje otpadom

7.5. Dokumenti zaštite okoliša

8. Zemljišna politika

9. Sustav prostornog uređenja

9.1. Institucionalni okvir za obavljanje poslova prostornog uređenja

9.2. Provedba propisa, uključivo i odgovarajućih međunarodnih ugovora, te utvrđenih načela, smjernica i preporuka u području prostornog uređenja

9.3. Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja

9.4. Sudjelovanje javnosti u postupcima prostornog uređenja

9.5. Stručno i znanstveno istraživanje prostornog razvoja

9.6. Inspekcijski nadzor

II. ANALIZA PROVEDBE STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA I PROGRAMA

1. Usklađenost gospodarskih, socijalnih, kulturnih i okolišnih polazišta razvoja u prostoru

2. Dosljednost razvojnih dokumenata i programa sa Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i ciljevima prostornog uređenja

3. Usklađenost dokumenata prostornog uređenja regionalne razine sa Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske

4. Provedba osnova, planskih mjera i prioriteta Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

4.1. Provedba planskih mjera iz prostornih planova županija

4.2. Ostvarenje specifičnih ciljeva prostornog uređenja iz dokumenata prostornog uređenja regionalne i lokalne razine

III. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S PLANOM AKTIVNOSTI I PRIJEDLOG POKAZATELJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE

1. Ocjena stanja prostornog razvoja

1.1. Ostvarenje ciljeva prostornog razvoja s gledišta održivosti i ciljeva prostornog razvoja

1.2. Postignuta razvojna održivost (poželjni procesi i trendovi, jačanje konkurentnosti i ostvarenje razvojnih potencijala)

1.3. Prostorna nerazvijenost (neravnomjernosti razvoja, nesklad interesa i nepoželjni trendovi)

1.4. Mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja u funkciji regionalnih razvojnih potreba

1.5. Međunarodna i prekogranična suradnja u području prostornog uređenja

2. Plan aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

2.1. Polazišta izrade Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

2.2. Prijedlozi izrade, odnosno izmjena i dopuna ostalih dokumenata prostornog uređenja na nacionalnoj i regionalnoj razini s osnovnim polazištima

2.3. Prijedlozi izmjena i dopuna drugih razvojnih dokumenata i programa (studije, istraživanja, razvojne koncepcije) s osnovnim polazištima

2.4. Prioritetne aktivnosti (sanacija degradiranih područja, sprječavanje negativnih procesa i ostvarivanje uvjeta za daljnji prostorni razvoj)

2.5. Uspostavljanje i jačanje informacijskog sustava prostornog uređenja

2.6. Aktivnosti za pribavljanje podataka prostornog uređenja

2.7. Unaprjeđenje horizontalne i vertikalne integracije u sustavu prostornog uređenja

2.8. Unaprjeđenje praćenja stanja u prostoru u sustavu prostornog uređenja

3. Pregled prostornih pokazatelja o stanju u prostoru prema tematskim cjelinama s prijedlogom pokazatelja za naredno razdoblje

IV. POPIS KARTOGRAFSKIH I TABLIČNIH PRILOGA

V. IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Članak 6.

(1) Izvješće županije sadrži osobito:

0. UVOD

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

2. Okvir prostornog razvoja u razdoblju za koje se izrađuje Izvješće

I. ANALIZA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Opći činitelji razvojnih kretanja u prostoru

1.1. Demografska obilježja

1.2. Regionalna socijalno gospodarska struktura

1.3. Struktura korištenja površina i zemljišta u županiji

1.4. Sustav središnjih naselja prema veličini i funkciji u županiji

1.5. Struktura površina postojećih naselja i površina za razvoj naselja (GP)

1.6. Životni standard – stanovanje

1.7. Opremljenost društvenom infrastrukturom (mreže i organiziranost)

1.8. Gospodarske djelatnosti u prostoru s osnova ekološki održive namjene prostora izvan naselja

1.9. Struktura izdvojenih površina za razvoj izvan naselja (IGPn)

1.10. Degradirana područja

2. Opremljenost prostora javnom i komunalnom infrastrukturom regionalne razine

2.1. Opremljenost javnom i infrastrukturom regionalne razine (cestovni, željeznički, pomorski, riječni, zračni, cjevovodni promet, telekomunikacijska infrastruktura, opskrba energijom, pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda)

2.2. Komunalna infrastruktura

3. Zaštita i korištenje posebno vrijednih prostora

3.1. Zaštićeno obalno područje mora s osvrtom na razvojna kretanja (kopno, otoci i razvoj naselja uz obalnu crtu)

3.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti regionalne razine

3.3. Zaštita prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza

3.4. Zaštita i očuvanje kulturne baštine

4. Područja od posebnoga državnog interesa i obilježja

4.1. Područja s posebnim razvojnim problemima (područja posebne državne skrbi, otoci i brdsko-planinska područja i potpomognuta područja)

4.2. Pogranična područja

4.3. Područja za potrebe obrane

4.4. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

5. Zaštita okoliša u prostornom uređenju

5.1. Osjetljivost prostornog razvoja županije u odnosu na zaštitu okoliša

5.2. Područja i lokacije onečišćenja okoliša

5.3. Sanirani dijelovi okoliša

5.4. Gospodarenje otpadom

5.5. Dokumenti zaštite okoliša

6. Sustav prostornog uređenja

6.1. Institucionalni okvir za obavljanje poslova prostornog uređenja

6.2. Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja

6.3. Sudjelovanje javnosti u postupcima prostornog uređenja

6.4. Stručno i znanstveno istraživanje prostornog razvoja

II. ANALIZA PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA I PROGRAMA

1. Dosljednost razvojnih dokumenata i programa županije s prostornim planom županije

2. Provedba osnova, planskih mjera i prioriteta prostornog plana županije

1.1. Ostvarenje specifičnih ciljeva prostornog uređenja određenih u prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova i općina

1.2. Provođenje dokumenata prostornog uređenja velikih gradova, gradova i općina na području županije

III. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S PLANOM AKTIVNOSTI I PRIJEDLOG POKAZATELJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE

1. Ocjena stanja prostornog razvoja

1.1. Ostvarenje ciljeva prostornog razvoja s gledišta održivosti i ciljeva prostornog razvoja

1.2. Postignuta razvojna održivost (poželjni procesi i trendovi, jačanje konkurentnosti i ostvarenje razvojnih potencijala)

1.3. Prostorna nerazvijenost (neravnomjernosti razvoja, nesklad interesa i nepoželjni trendovi)

1.4. Međunarodna i prekogranična suradnja županija, velikih gradova, gradova i općina u području prostornog uređenja

2. Plan aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

2.1. Polazišta izrade novog, odnosno izmjena i dopuna prostornog plana županije

2.2. Prijedlozi izrade, odnosno izmjena i dopuna ostalih dokumenata prostornog uređenja regionalne razine s osnovnim polazištima

2.3. Prijedlozi izmjena i dopuna drugih razvojnih dokumenata i programa (studije, istraživanja, razvojne koncepcije) s osnovnim polazištima

2.4. Prioritetne aktivnosti (sanacija degradiranih područja, sprječavanje negativnih procesa i ostvarivanje uvjeta za daljnji prostorni razvoj)

2.5. Aktivnosti za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja

3. Pregled prostornih pokazatelja o stanju u prostoru prema tematskim cjelinama s prijedlogom pokazatelja za naredno razdoblje

IV. IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

V. POPIS KARTOGRAFSKIH I TABLIČNIH PRILOGA

(2) Na sadržaj Izvješća Grada Zagreba na odgovarajući način se primjenjuje sadržaj određen u stavku 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Izvješće velikog grada, grada i općine sadrži osobito:

0. UVOD

2. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

I. ANALIZA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Opći činitelji razvojnih kretanja u prostoru

1.1. Demografska obilježja

1.2. Lokalna socijalno gospodarska struktura

1.3. Struktura korištenja površina i zemljišta u velikom gradu, gradu i općini

1.4. Sustav središnjih naselja prema veličini i funkciji na lokalnoj razini

1.5. Struktura površina postojećih naselja i površina za razvoj naselja (GP)

1.6. Životni standard – stanovanje

1.7. Opremljenost društvenom infrastrukturom (mreže i organiziranost)

1.8. Gospodarske djelatnosti s osnova ekološki održive namjene prostora izvan naselja

1.9. Struktura izdvojenih površina za razvoj izvan naselja (IGPn)

1.10. Degradirana područja

3. Opremljenost javnom i komunalnom infrastrukturom lokalne razine

3.1. Opremljenost javnom infrastrukturom lokalne razine (cestovni, željeznički, pomorski, riječni, zračni, cjevovodni promet, telekomunikacijska infrastruktura, opskrba energijom, pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda)

3.2. Komunalna infrastruktura i uređenje građevinskog zemljišta

4. Zaštita i korištenje posebno vrijednih prostora

4.1. Zaštićeno obalno područje mora s osvrtom na razvojna kretanja (kopno, otoci i razvoj naselja uz obalnu crtu)

4.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti

4.2. Zaštita prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza

4.3. Zaštita i očuvanje kulturne baštine

5. Područja od posebnoga državnog interesa i obilježja

5.1. Područja s posebnim razvojnim problemima (područja posebne državne skrbi, otoci i brdsko-planinska područja i potpomognuta područja)

5.2. Pogranična područja

5.3. Područja za potrebe obrane

5.4. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

6. Zaštita okoliša u prostornom uređenju

6.1. Osjetljivost prostornog razvoja velikog grada, grada i općine u odnosu na zaštitu okoliša

6.2. Područja i lokacije onečišćenja okoliša

6.3. Sanirani dijelovi okoliša

6.4. Gospodarenje otpadom

6.5. Dokumenti zaštite okoliša

II. ANALIZA PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA I PROGRAMA

2. Dosljednost razvojnih dokumenata i programa velikog grada, grada i općine s prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine

3. Provedba dokumenata prostornog uređenja lokalne razine

III. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S PLANOM AKTIVNOSTI I PRIJEDLOG POKAZATELJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE

1. Ocjena stanja prostornog razvoja

1.1. Mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja velikog grada, grada i općine u funkciji regionalnih razvojnih potreba

1.2. Međunarodna i prekogranična suradnja u području prostornog uređenja

2. Plan aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

2.1. Prijedlog i razlozi izrade, odnosno izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja na lokalnoj razini

2.3. Prijedlog izrade drugih razvojnih dokumenata i programa (studije istraživanja, razvojne koncepcije) s osnovnim polazištima

2.4. Prioritetne aktivnosti u provođenju dokumenata prostornog uređenja (sanacija degradiranih područja, sprječavanje negativnih procesa i ostvarivanje uvjeta za daljnji prostorni razvoj)

2.5. Aktivnosti za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja

3. Pregled prostornih pokazatelja o stanju u prostoru prema tematskim cjelinama s prijedlogom pokazatelja za naredno razdoblje

IV. POPIS KARTOGRAFSKIH I TABLIČNIH PRILOGA

V. IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Izvješće općina na koje se primjenjuje Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem, može sadržavati samo prostorne pokazatelje prema tematskim cjelinama iz Dodatka.

IV. PRIPREMA IZVJEŠĆA

Izrada Izvješća i sudionici u izradi

Članak 8.

(1) Postupak izrade Izvješća na nacionalnoj razini vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Postupak izrade Izvješća na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini vode nadležna upravna tijela u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, velikim gradovima, gradovima i općinama.

(3) U izradi Izvješća sudjeluju nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, koji obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća.

(4) U cilju usklađivanja sadržaja i podataka za sve razine izrade Izvješća, Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod) izrađuje detaljnije elemente sadržaja i oblik kartografskog sadržaja i tabličnih prikaza pokazatelja za pojedine tematske cjeline iz Izvješća.

Pristup podacima za potrebe izrade Izvješća

Članak 9.

(1) Nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima određena posebnim propisima, odnosno u Dodatku ovoga Pravilnika su dužna omogućiti elektronski i drugi pristup svim raspoloživim podacima na zahtjev Ministarstva, odnosno nadležnih upravnih tijela iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Za potrebe izrade Izvješća na nacionalnoj razini, koordinaciju u vezi vrste podataka, te načina prikupljanja, evidentiranja, iskazivanja i razmjenjivanja s drugim vlasnicima podataka, obavlja Zavod, a za potrebe izrade izvješća na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba.

(3) Informacijska podrška za primjenu ovoga Pravilnika provodi se u skladu s propisima koji uređuju sustav prostornih podataka.

Korištenje pokazatelja za izradu izvješća

Članak 10.

(1) Dodatak iz stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži tematske cjeline i podskupine za prikaz pokazatelja, naziv pokazatelja, način (jedinice) i oblik prikaza, razinu obrade i izvor podataka.

(2) U slučaju da određeni podatak za pripremu pokazatelja ne postoji, odnosno nije dostupan, primjenjuje se srodni podatak.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine dužni su izraditi Izvješće na temelju odredbi ovoga Pravilnika istovremeno s izradom Izvješća Republike Hrvatske najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na Izvješća, koja su objavljena u službenom glasilu za 2010. godinu do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osim na pokazatelje navedene u Dodatku iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/10-04/2

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 29. rujna 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

DODATAK

LISTA OBVEZNIH PROSTORNIH POKAZATELJA O STANJU U PROSTORU


TUMAČ:

T tablica + tekst opis

G graf

K kartogram

1-2-3 državna-područna (regionalna)-lokalna razina

1* pokazatelj se iskazuje za RH i prema vrsti podatka za statističku regiju

(3) obrada nije obvezna

K*, G* zajednički tematski kartogram