Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

NN 114/2010 (6.10.2010.), Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3014

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« br. 107/07), na prijedlog Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PLAN I PROGRAM

MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPREĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I.

Ovim Planom i programom mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Plan i program), utvrđuju se prioriteti za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te mjere za uvođenje jedinstvenog sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite i kliničkih pokazatelja kvalitete.

II.

Prioriteti za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite su:

– akreditacija bolničkih zdravstvenih ustanova,

– uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite putem jedinstvenog sustava standarda i kliničkih pokazatelja kvalitete za sve nositelje zdravstvene djelatnosti,

– provođenje edukacije iz kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite.

III.

Mjere za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite su:

1. Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite:

– izrada i obvezna primjena jedinstvenog sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite,

– izrada i obvezna primjena kliničkih pokazatelja kvalitete,

– određivanje načina vanjske procjene i uspostavljanje registra nositelja zdravstvenih djelatnosti o primjeni jedinstvenog sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite i kliničkih pokazatelja kvalitete,

– donošenje pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene.

2. Uvođenje akreditacijskog sustava:

– izrada akreditacijskih standarda za sve nositelje zdravstvenih djelatnosti,

– izrada akreditacijskog priručnika,

– izrada priručnika za samoprocjenu nositelja zdravstvenih djelatnosti,

– izrada, uspostava i vođenje registra danih akreditacija i osiguravanje baze podataka vezane uz akreditaciju,

– donošenje pravilnika o akreditacijskom postupku, akreditacijskim standardima i akreditaciji.

3. Edukacija, razvoj i istraživanje:

– poticanje razvoja i istraživanja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata,

– promicanje kulture kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite,

– edukacija pacijenata o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštite,

– donošenje programa edukacije i provedbi edukacije o kvaliteti i sigurnosti za odabrane sudionike u zdravstvu,

– donošenje programa edukacije i provedbi edukacije za vanjske ocjenitelje (auditore),

– određivanje mjerila za nagrađivanje uspjeha u promicanju i uspješnosti provođenja sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite.

4. Procjena zdravstvenih tehnologija obuhvaća:

– uspostavu sustava za procjenu zdravstvenih tehnologija (lijekovi, medicinski proizvodi, zdravstveni postupci),

– određivanje pokazatelja za procjenu i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija,

– davanje mišljenja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Agencija) u postupku provođenja javne nabave zdravstvene tehnologije za nositelja zdravstvene djelatnosti, kada je takvo mišljenje potrebno sukladno odluci ministra nadležnog za zdravstvo,

– davanje mišljenja Agencije u postupku provođenja javne nabave nove zdravstvene tehnologije za nositelja zdravstvene djelatnosti, kada je takvo mišljenje potrebno sukladno odluci ministra nadležnog za zdravstvo,

– davanje mišljenja Agencije u postupku javnog oglašavanja zdravstvene tehnologije koje mora biti sastavni dio oglasa o zdravstvenoj tehnologiji,

– davanje mišljenja Agencije Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) o zdravstvenoj tehnologiji za sve izvorne lijekove, medicinske proizvode i zdravstvene postupke za koje mišljenje Agencije zatraže povjerenstva i stručne službe HZZO.

5. Nadzor nad standardima zdravstvenih osiguranja:

– davanje mišljenja Agencije o standardima zdravstvenih osiguranja koje provode HZZO i drugi osiguravatelji.

IV.

U svrhu ostvarivanja mjera utvrđenih ovim Planom i programom određuju se nositelji i rokovi za izvršenje mjera kako slijedi:

1. Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite:

Nositelji: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Agencija, svi nositelji zdravstvenih djelatnosti

Rok: IV. kvartal 2011. godine

2. Uvođenje akreditacijskog sustava:

Nositelji: Ministarstvo, Agencija, HZZO, svi nositelji zdravstvenih djelatnosti koji su zatražili akreditaciju

Rok za sekundarnu razinu zdravstvene djelatnosti: I. kvartal 2011. godine

Rok za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti: II. kvartal 2011. godine

Rok za javno zdravstvo: III. kvartal 2011. godine.

3. Edukacija, razvoj i istraživanje

– Ministarstvo, Agencija, HZZO, visoka učilišta zdravstvenog usmjerenja

Rok: trajno

4. Procjena zdravstvenih tehnologija

Nositelji: Ministarstvo, Agencija, HZZO.

Rok: trajno

5. Nadzor nad standardima zdravstvenih osiguranja

Nositelji: Ministarstvo, Agencija

Rok: trajno

V.

Ovaj Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/114

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 28. rujna 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.