Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe

NN 114/2010 (6.10.2010.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3015

Na temelju članka 240. stavka 5. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VODOČUVARSKE SLUŽBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti za obavljanje poslova vodočuvarske službe (u daljnjem tekstu: poslovi vodočuvara), oblik i sadržaj vodočuvarske iskaznice i vođenje očevidnika o izdanim iskaznicama.

Članak 2.

Uvjeti za obavljanje poslova vodočuvara su:

1. najmanje IV. stupanj obrazovanja ili III. stupanj obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva i

2. položen ispit za vodočuvara.

Članak 3.

(1) Ispit iz članka 2. točke 2. provodi se prema programu ispita za stjecanje uvjerenja za obavljanje poslova vodočuvara.

(2) Ispit iz članka 2. točke 2. obavezno obuhvaća provjeru znanja iz područja:

1. Vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj,

2. Zakonodavstvo u vodnom gospodarstvu,

3. Stručni pojmovi iz područja vodnoga gospodarstva,

4. Primjenjena znanja u praktičnom obavljanju vodočuvarskih poslova,

5. Korištenje voda,

6. Zaštita od štetnog djelovanja voda,

7. Zaštita voda i

8. Administrativni poslovi vodočuvara.

Članak 4.

Ispit iz članka 2. točke 2. polaže se pismeno i usmeno pred ispitnim povjerenstvom sastavljenim od tri člana, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Članovi ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu koju utvrđuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo izdaje Uvjerenje o položenom ispitu za vodočuvara.

Članak 6.

Na temelju izdanog Uvjerenja iz članka 5. ovog Pravilnika Hrvatske vode izdaju vodočuvarsku iskaznicu (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Iskaznica se izrađuje tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 55 mm × 85 mm, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele, zelene i plave boje prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Obrazac iskaznice sadrži:

1. na prednjoj strani:

– u gornjem lijevom kutu zaštitni znak Hrvatskih voda u izvornim bojama,

– gore u sredini natpis: HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

– u gornjem desnom kutu prostor za fotografiju veličine 28×32 mm,

– u središnjem dijelu natpis VODOČUVARSKA ISKAZNICA,

– u donjem desnom kutu Broj iskaznice,

– u donjem lijevom kutu prostor za ime, prezime i OIB vodočuvara.

2. na poleđini

– uokvireni tekst:

OVLASTI

Nositelj ove iskaznice ovlašten je na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) obavljati neposredni nadzor nad stanjem voda i vodnih građevina, protupravnog korištenja javnog vodnog dobra i protupravnog otuđenja šljunka, pijeska i drugog materijala (gline, zemlje, kamena i dr.) radi sprječavanja, utvrđivanja i uklanjanja onečišćenja voda, oštećenja vodnih građevina i nanošenja štete javnoj imovini i utvrđivati identitet osoba u obavljanju nadzora.

– lijevo dolje ispod uokvirenog teksta prostor za upis mjesta i nadnevka izdavanja iskaznice,

– u sredini dolje mjesto za pečat i

– desno dolje potpis generalnog direktora Hrvatskih voda.

Članak 8.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlasti za obavljanje poslova vodočuvara.

Članak 9.

Hrvatske vode vode očevidnik o izdanim iskaznicama koji obvezno sadrži:

– redni broj,

– ime i prezime vodočuvara,

– OIB vodočuvara,

– broj Uvjerenja iz članka 5.

– broj iskaznice,

– mjesto i datum izdavanja iskaznice i

– rubriku za napomene.

Članak 10.

Ovlasti vodočuvara dokazuju se vodočuvarskom iskaznicom.

Članak 11.

Vodočuvar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposredno nadređenu osobu.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja snosi vodočuvar koji je izgubio iskaznicu ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 12.

Po prestanku obavljanja poslova vodočuvar je dužan vratiti iskaznicu Hrvatskim vodama.

U slučaju prestanka obavljanja poslova vodočuvara iskaznica se poništava.

Članak 13.

Postojeće iskaznice zamijenit će se iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Vraćene iskaznice se poništavaju.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje vodočuvarskih poslova (»Narodne novine«, broj 46/98).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0040
Urbroj: 538-10/2-5-85-10/0001
Zagreb, 23. rujna 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

OBRAZAC

(prednja strana)

(poleđina)