Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

NN 114/2010 (6.10.2010.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3016

Na temelju članka 234. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI DRŽAVNIH VODOPRAVNIH INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, oblik i sadržaj značke i vođenje očevidnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama državnih vodopravnih inspektora u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica državnog vodopravnog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica), izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 55 mm × 85 mm, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Obrazac iskaznice dan je u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika i sadrži:

1. na prednjoj strani:

a) na gornjoj lijevoj strani: grb Republike Hrvatske,

b) desno od grba Republike Hrvatske, natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

c) ispod njega natpis: »MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA«,

d) naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA«,

e) ime i prezime državnog vodopravnog inspektora,

f) na desnoj strani: mjesto za fotografiju veličine 28 × 32 mm,

g) OIB državnog vodopravnog inspektora.

2. na poleđini:

a) tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj iskaznice,

c) nadnevak izdavanja,

d) mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službena značka državnog vodopravnog inspektora (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala: podloga je mjedena, a aplikacija sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60 × 55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu značke, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom tamnoplave boje ispisan tekst: »DRŽAVNA VODOPRAVNA INSPEKCIJA«. Grb Republike Hrvatske i niklani prsten okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu značke istaknuta su slova: »RH« u boji podloge. Preko donje četvrtine značke proteže se sjajna niklana lenta, jednake širine kao prsten oko središnjega dijela značke, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan četveroznamenkasti broj značke.

(4) Izgled značke dan je u prilogu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 5.

(1) Iskaznica i značka nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakoga dijela je 8 × 12 cm.

(3) Na prednjoj stranici kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatotiskom su otisnuti grb Republike Hrvatske te ispod njega, natpis:

»REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA«.

Članak 6.

Iskaznicu i značku s pripadajućim kožnim povezom, izdaje Ministarstvo.

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama državnih vodopravnih inspektora.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. evidencijski broj iskaznice,

2. ime i prezime državnog vodopravnog inspektora,

3. broj značke,

4. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje državnog vodopravnog inspektora,

5. nadnevak izdavanja iskaznice i značke,

6. nadnevak vraćanja iskaznice i značke,

7. rubriku za potpis državnog vodopravnog inspektora,

8. rubriku za napomene.

Članak 8.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova državnog vodopravnog inspektora.

Članak 9.

(1) Državni vodopravni inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su iskaznica ili značka izgubljeni ili na drugi način nestali i proglasi ih se nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi državni vodopravni inspektor koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi državni vodopravni inspektor.

Članak 10.

(1) Državni vodopravni inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom raspoređivanju vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu.

(2) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka u slučaju suspenzije prema obvezama o državnim službenicima, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka iz st. 2. ovog članka pohranjuje se i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka iz st. 2. ovog članka ili prestanka opravdanih razloga iz st. 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 11.

(1) Postojeće iskaznice i značke zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Odmah po primitku iskaznice i značke izdanih na temelju ovoga Pravilnika, državni vodopravni inspektor je obvezan Ministarstvu vratiti iskaznicu i značku koju je do tada koristio.

(3) Vraćene službene iskaznice se poništavaju.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici i znački vodopravnih inspektora (»Narodne novine« broj 17/07).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0041

Urbroj: 538-10/2-5-85-10/8

Zagreb, 27. rujna 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1

IZGLED ISKAZNICE


PRILOG 2

IZGLED ZNAČKE