Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010

NN 115/2010 (7.10.2010.), Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010

MINISTARSTVO KUTLURE

3019

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2010

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2010 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. ožujka 2010. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Datum isteka preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska
općina

BRODSKO-POSAVSKA županija

Općina BRODSKI STUPNIK

BRODSKI STUPNIK, Ulica S. Radića 52 

Zgrada Stare škole 

2347/1

Brodski Stupnik 

P-3683 

14. 6. 2013. 

Općina KLAKAR

KLAKAR 

Župna crkva sv. Jakova apostola u cjelini sa župnim stanom i pratećim zgradama 

1020 

Klakar 

P-3659 

20. 5. 2013. 

Općina ORIOVAC

SLAVONSKI KOBAŠ, Ulica Sv. Florijana 50 i 52 

Rodna kuća Zdrvka Ćosića s okućnicom 

488 i 489 

Slavonski Kobaš 

P-3684 

21. 6. 2013. 

Općina REŠETARI

ZAPOLJE 

Crkva sv. Nikole 

23K i 770

Brđani 

P-3685 

28. 6. 2013. 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

MLINI 

Ljetnikovac Gundulić Stay 

č. zgr. 56/1,
č. zem. 771/1 

Brašina 

P-3646 

29. 3. 2013. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Savska 39 i Vukovarska 33 

Dvije zgrade sa spojnim dijelom Ministarstva unutarnjih poslova RH 

805 

Trnje 

P-3655 

10. 5. 2013. 

ZAGREB, Unska 3 

Građevina Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

615 

Trnje 

P-3660 

12. 5. 2013. 

ZAGREB, Dvorničićeva 37 

Kuća Hranuelli 

3828 

Centar 

P-3661 

24. 5. 2013. 

ZAGREB, Vijenac 6 

Kuća Kreneis-Horvat 

4480/1 

Šestine 

P-3632 

22. 4. 2013. 

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 52a-e 

Višestambena osmerokatnica Vojne Mornarice 

829 

Trnje 

P-3664 

1. 6. 2013. 

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 84 i 86 

Zgrada »Palače pravde« 

1435/2 

Trnje 

P-3665 

4. 6. 2013. 

ZAGREB, Folnegovićeva 10 

Zgrada negdašnje glavne proizvodne hale, dvokatni segment Uredsko-skladišne zgrade i Probni toranj sa ostakljenim spojnim komunikacijskim mostom TEŽ 

2695/1 

Trnje 

P-3634 

23. 4. 2013. 

ZAGREB, Zagorska 1 

Zgrada nekadašnje gradske Munjare, Zgrada strojarnice zdenca Gradskog vodovoda i ulaz u sklop s portirnicom s Magazinske ulice 

561/1 

Trešnjevka 

P-3644 

30. 3. 2013. 

KARLOVAČKA županija

Općina CETINGRAD

CETINSKI VAROŠ 

Kloštarsko vrelo 

646, 1328, 1329 

Cetinski Varoš 

P-3667 

4. 6. 2013. 

Grad DUGA RESA

DUGA RESA, J. Jelačića 22a 

Donji mlin 

448/2 u dijelu na kojem se nalazi zgrada mlina, dio katastarske čestice 3608/1, (stara izmjera 1617/1, k.o. Mrežničko Mrzlo Polje, zk.ul. 5) 

Duga Resa 

P-3666 

1. 6. 2013. 

Općina JOSIPDOL

JOSIPDOL 

Arheološki lokalitet Viničica 

2948, 2947, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2968/1, 2968/2, 2969, 2970/1, 2970/2, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979/1, 2979/2, 2979/3, 2979/4, 2979/5, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2997/1, 2997/2, 2997/3, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012/1, 3012/2, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017/1, 3017/2, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033/1, 3033/2, 3033/3, 3033/4, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043/1, 3043/2, 3044, 3045, 3046, 3047/1, 3047/2, 3047/3, 3047/4, 3048 (put), 3049/1, 3049/2, 3049/3, 3049/4, 3050, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3060, 3061, 3062, 3070/1, 3070/2 , 3070/3, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/1, 3075/2, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088/1, 3088/2, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122/1, 3123/1, 3123/2, 3158, 3159/1, 3159/2, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167 (put) dio čestice kako je označeno na kartografskom prilogu, 3176, 3177,

Skradnik 

P-3677 

29. 5. 2016. 

3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207/1, 3207/2, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216/1, 3216/2, 3217, 3218, 3219, XXXX, 3221, 3222 (put) dio čestice kako je označeno na kartografskom prilogu, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3247, 3251 (put) dio čestice kako je označeno na kartografskom prilogu, 3255, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, 3267/2, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272 KO Oštarije; 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

Kulturno-povijesna cjelina Sveti Križ Začretje 

počevši od sjevera: 2422 pa prema istoku preko ceste Zagreb -Krapina (2915/1) 2495/1, 2414/8 prema istočnoj granici koju čini put 2414 /14 te dalje 2413, 2412, 2410, pa preko puta 2545 južno 2544, 2543, 2549, 2550 pa preko ceste Krapina-Zagreb južnu granicu čine k. č. 2621, i dalje zapadno k. č. 2624, 2625, 2627, 2628, 2630, 2631/3 dio puta 2635, 2636, 2639, 2640/1, 2640/2, 2645, 2646, 2647, dio puta 2650, 2655, dio ceste Začretje -Zabok (2916), 2693, te dalje zapadnu granicu čine od juga k.č. 2692, 2704/1, 2704/2, 2705/2 , 2705/1 preko puta sjeverno 2716/3 i dalje 2717, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, dio puta 2485, 2487/2, 2487/1, 2488, 2489, 2493, 2494, 2438, 2437, 2434, 2433/3, 2433/2, 2433/1, 2430, 2429, 2426 i na kraju sjeverno 2425.

Začretje 

P-3645 

1. 4. 2013. 

Grad ZLATAR

ZLATAR 

Kulturno povijesna cjelina Zlatara 

Počevši od sjevera prema istoku u katastarskoj općini Zlatar granicu čine katastarske čestice broj: 24/2, 24/8, 19/1, 8/3,8/1,8/2, 8/6, 9/2, 9/1 pa preko Varaždinske ceste dalje južno: 102/21, 102/4, 101, 100/17 (djelomično), 96, 93/1, 95, 92/17, 92/18, 2978/6, 89/1, 89/3, 89/2, 88, 86, 80, 81, 79/3, 79/1, 77 (djelomično), 75/9, 73/5, 73/3, 73/1, 73/2, 71/2, 69/3, 69/1, 68/1, 68/2, 59/19, 59/23, 59/5, 59/6 i najjužnije 59/2 (Park hrvatske mladeži). Južnu granicu dalje prema zapadu preko Zagrebačke ceste - 2945/1 čine k. č. 56/13, 56/5, 56/4, 56/3, 56/10, 56/2, 56/1, 53/3, 53/2, 53/1, 52/4, sve katastarska općina Zlatar; dalje prostornu granicu kulturnog dobra čine katastarske čestice u katastarskoj općini Martenci Zlatarski: 304/3, 305/16, 305/11, 305/15 (put), 305/12, 306/1, 306/3, 306/4, 307/1, 307/2, 307/4, 307/3, 310/11, 310/7, 310/8 preko Martinečke ceste (k. č. 2009) k. č. 291/4, 291/3, 291/2, 291/1, 292/4 (dio), 292/1, 297/9, 297/10, 297/3, 297/5, 297/8, 297/7, 297/1 i dalje prema sjeveru 299/6, 300/1. Nastavno dalje granicu čine čestice iz katastarske općine Zlatar: 300/2, 48/1, 48/2, 48/7 (put), 46/6, 46/2, 44/6, 44/5, 42/1, 41, 40/2, 2943 - Riječka ulica, 29, 33, 32/14, 30/3, 30/5 (dio), 30/4, 26/2 (dio), 25 (dio), 30/12, 30/14, 30/10 te dio 30/13, 30/7 i zaključno s 2941 i 2940 - Sajmišna cesta na sjeveru.

Zlatar i Martenci Zlatarski

P-3654 

10. 5. 2013. 

LIČKO-SENJSKA županija

Općina PERUŠIĆ

GORNJI KOSINJ 

Kapela sv. Ane 

2056 

Gornji Kosinj 

P-3651 

5. 5. 2013. 

GORNJI KOSINJ 

Župna crkva sv. Antuna Padovanskog 

404 

Gornji Kosinj 

P-3650 

5. 5. 2013. 

LIPOVO POLJE 

SPC Sv. Arhangela Mihajla 

1529, 1528 

Lipovo Polje 

P-3671 

7. 6. 2013. 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad OSIJEK

OSIJEK, Jadranska ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 

Kompleks radničkih kuća tvornice Povischil 

3986, po kat. Planu 3986/1 i 3986/2

Osijek 

P-3636

25. 3. 2013.

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina ČAGLIN

ČAGLIN 

Arheološka zona Ivančevac 

702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, dio č. 828, 693, 692, 691, 690, 689, 688, dio č. 687.

Čaglin 

P-3630

24. 3. 2016.

Grad PAKRAC

PAKRAC

Ulica kralja Tomislava 7 

Kuća Golubić 

603/1

Pakrac 

P-3627

18. 3. 2013.

PAKRAC

Ulica Matije Gupca 8 

Pickova zgrada 

877/2

Pakrac 

P-3626

18. 3. 2013.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad KAŠTELA

KAŠTEL STARI 

Zaštita vizura južne fronte renesansnog naselja Kaštel Stari 

određena sa četiri Gauss-Krügerove koordinate: 1.sjeverozapadna točka –'desno' (y)=5608882.5151, 'gore' (x)=4823681.9422. 2.sjeveroistočna točka – 'desno' (y)=5609145.5682, 'gore' (x)=4823781.1699. 3. jugoistočna točka – 'desno' (y)=5609197.1575, 'gore' (x)=4823604.5092, 4. jugozapadna točka – 'desno' (y)=5608918.6831, 'gore' (x)=4823536.3685.

Kaštel Stari 

P-3679

4. 6. 2013.

Općina PODBABLJE

KAMENMOST 

Mlinica Patrlj 

6416

Imotski-Glavina 

P-3631

25. 3. 2013.

Grad SINJ

SINJ 

Gospodarska građevina obitelji Tripalo 

79/1 i 79/3

Sinj 

P-3639

10. 12. 2012.

Grad SPLIT

SPLIT 

Stambeno gospodarski sklop Čulića dvori  

5905/3 i 5905/2 u zemljišnim knjigama označeno kao čest. Zgr. 1194 i 1195 k.o. Split

Split 

P-3622

18. 2. 2013.

Općina SUĆURAJ

SELCA KOD BOGOMOLJA 

Stambeno gospodarski sklop Godinović 

k.č.zgr. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, te č.zem. 4194/122, 4194/136, 4194/137, 4194/138, 4194/140, 4194/139 i 4194/123

Bogomolje 

P-3642

14. 4. 2013.

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK, gradski predio Dolac 

Postojeća stambena građevina 

k.č.zgr. 5168/1

Šibenik 

P-3672

10. 6. 2013.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina NUŠTAR

NUŠTAR 

Srednjovjekovni arheološki lokalitet »Zidine-Kapela sv. Ane« 

1402/1, 1402/2, 1402/3, 1402/4, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1412, 1413, 1418, 1419, 1420.

Nuštar 

P-3629

11. 3. 2016.

Grad VUKOVAR

VUKOVAR, Priljevo 2 

Željeznički kolodovor 

7117, dio 7115, 7116 i 7118

Vukovar 

P-3669

8. 6. 2013.

ZADARSKA županija

Grad BENKOVAC

BENKOVAC 

Arheološki lokalitet Barice 

2944/3, 2943, 2984, 2987, 2988 Stara izmjera 1202/23, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/14.

Buković 

P-3648

29. 4. 2013.

BENKOVAC 

Arheološki lokalitet Lastvine 

3896, 3899, 3900, 3903, 3904, 3905, 3907, 3908, 3914, 3915, 3916, 3917, 3920, 3921, 3922, 3923, 3933, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940 (po staroj izmjeri 1539/4, 1539/5, 1530, 1502/3, 1503/4, 1526/1, 1503/1, 1503/25, 1532, 1539/2, 1526/2, 1525, 1522/2, 1522/1, 1520.

Buković 

P-3649

29. 4. 2016.

Općina PREKO

SESTRUNJ 

Svjetionik Tri sestrice 

620/1

Sestrunj 

P-3643

14. 4. 2013.

Općina SVETI FILIP I JAKOV

TURANJ 

Svjetionik Babac na otočiću Babac 

k.č. 2717

Turanj 

P-3623

29. 4. 2013.

ZAGREBAČKA županija

Općina BEDENICA

BEDENICA 

Zgrada stare škole 

1896

P-3638

18. 1. 2013.

Općina BRCKOVLJANI

BOŽJAKOVINA 

Dvorac Drašković 

5/1, 4, 2, 1/1, 1/2, dio 13 (stari katastarski brojevi 492, 494, 722, 493, 491, 521/1, 507, 508, 510, 511, 512, 506, 504, 513, 731, 521/2, 502, 503 (464), 720.

Andrilovec

P-3637

27. 4. 2013.

Grad JASTREBARSKO

JASTREBARSKO

Ul. Braće Kazić 13 

Zgrada stare ljekarne 

843 (843/1, 843/2)

Jastrebarsko

P-3628

11. 3. 2013.

Grad SVETI IVAN ZELINA

DONJE OREŠJE 

Arheološki lokalitet Graci Topolje (Topolnjak) 

3626, 3628 i 3681/1

Orešje

P-3663

5. 5. 2016.

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj
Registra

Datum isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK

Zbirka podmorskih nalaza

P-3681 

18. 6. 2016. 

DUBROVNIK

Zbirka podmorskih nalaza 

P-3682 

18. 6. 2016. 

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

MLINI

Zbirka podmorskih nalaza

P-3680 

18. 6. 2016. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

VUGROVEC DONJI,  Župna crkva sv. Franje Ksaverskog 

Orgulje

P-3668 

8. 6. 2013. 

ZAGREB, Prostor Zoologijskog zavoda, Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Zbirka mamaloškog materijala – Zbirka Đulić 

P-3633 

23. 4. 2013. 

KARLOVAČKA županija

Općina NETRETIĆ

ZAVRŠJE NETRETIĆKO

Župna vrkva Uzvišenja sv. Križa 

Orgulje 

P-3657 

13. 5. 2013. 

LIČKO-SENJSKA županija

Općina BRINJE

BRINJE, Župna crkva sv. Marije

Skulptura »Ranjeni Krist« 

P-3625 

18. 3. 2013. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad NOVSKA

NOVSKA 

Namještaj prve novljanske ljekarne »Sveta Marija« 

P-3624 

17. 3. 2013. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL, Dominikanski samostan 

Drveno klecalo 

P-3640 

12. 4. 2013. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL KAMBELOVAC, Crkva sv. Mihovila i Martina  

Drveno polikromirano raseplo

P-3674 

14. 6. 2013. 

KAŠTEL KAMBELOVAC, Crkva sv. Mihovila i Martina  

Slika sv. Spiridona

P-3675 

14. 6. 2013. 

KAŠTEL LUKŠIĆ, Stara župna crkva Uznesenja BDM 

Skulptura sv. Ante

P-3678 

14. 6. 2013. 

KAŠTEL STARI, Crkva sv. Ivana Krstitelja 

Slika Bogorodica – srce Marijino

P-3673 

14. 6. 2013. 

KAŠTEL STARI, Crkva sv. Ivana Krstitelja 

Slika Krist-Srce Isusovo

P-3676 

14. 6. 2013. 

Općina PODGORA

PODGORA, Crkva Svih Svetih 

Orgulje 

P-3662 

26. 5. 2013. 

Grad SPLIT

SPLIT 

Kamena glava 

P-3656 

5. 5. 2013. 

ZADARSKA županija

Općina GALOVAC

GALOVAC 

Etnografska zbirka poljoprivredne zadruge »Zidine« 

P-3658 

20. 5. 2013. 

Općina PAKOŠTANE

VRGADA, Župna crkva Presvetog Trojstva 

Dijelovi misnog ornata 

P-3635 

26. 4. 2013. 

ZAGREBAČKA županija

Općina PISAROVINA

DONJA KUPČINA, Crkva sv. Marije Magdalene 

Slika Poklonstvo kraljeva 

P-3652 

3. 5. 2013. 

Općina POKUPSKO

POKUPSKO, Kapela Presvetog Trojstva 

Propovjedaonica 

P-3653 

28. 4. 2013. 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Župna crkva sv. Anastazije  

Bočni oltar BDM (Posljednja večera)

P-3670 

2. 6. 2013. 

SAMOBOR, Muzej Marton

Skulptura Bogorodice s Djetetom 

P-3647 

28. 4. 2013. 

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-1/4-10-13

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.