Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 115/2010 (7.10.2010.), Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

3042

Na osnovi članka 5. stavka 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 85/06. i 67/08.) i članka 25. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 90/07., 112/07., 43/10. i 55/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 34. sjednici održanoj 9. srpnja 2010. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donijelo je

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje utvrđuju se standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu koja se osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu obuhvaćaju: mjere za sprečavanje ozljeda na radu te mjere za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i pravilnicima donesenim na temelju toga Zakona (u daljnjem tekstu: pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika) i pravo na zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Pravom na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika osiguravaju se mjere propisane člankom 5. stavkom 1. točkom 1. do 12. Zakona kao i Planom i programom mjera specifične zdravstvene zaštite radnika.

Pravom na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurava se: primarna zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, bolnička zdravstvena zaštita s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom, lijekovi utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, stomatološko-protetska pomoć i stomatološko-protetski nadomjesci, kao i ortopedska i druga pomagala i to najmanje u standardu koji se osigurava osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.

Standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu utvrđeni ovim Pravilnikom, drugim općim aktima Zavoda, i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, čine standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama iz članaka 8. 9. i 10. Zakona prema vrsti i opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu utvrđenih člancima 4., 5. i 12. Zakona.

Standard je uvjetovan strukturom zaposlenih, epidemiološkim pokazateljima, pobolom u pojedinoj grani gospodarstvene ili neke druge djelatnosti, veličinom trgovačkog društva, druge pravne osobe i fizičke osobe, odnosno tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti), raspoloživim zdravstvenim kapacitetima i osiguranim financijskim sredstvima.

1. Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

Članak 3.

U okviru standarda, osiguranim osobama osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. stavci 3. i 4. ovog Pravilnika u opsegu utvrđenom odredbama članka 5. i članka 12. stavka 2. Zakona.

U okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranoj osobi se u cijelosti osigurava i pravo na lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) te u cijelosti i pravo na lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) za koje ta osoba ispunjava propisane medicinske indikacije te ako su joj propisani na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, odnosno ako su joj primijenjeni u liječenju na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti, te na razini zdravstvenih zavoda.

Pravo na ortopedska i druga pomagala osiguranim osobama Zavoda osigurava se u skladu sa člankom 12. stavkom 2. Zakona, uz prethodno odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda, uz uvjet i na način utvrđen Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drugačije propisano.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka na osnovi prijedloga doktora određene specijalnosti u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi korištenje prava na ortopedsko i drugo pomagalo ovjerava ovlašteni radnik Zavoda.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka ovlašteni doktor Zavoda u pojedinim slučajevima ozljede na radu ili profesionalne bolesti može odobriti na osnovi prijedloga doktora određene specijalnosti korištenje prava na ortopedsko i drugo pomagalo koje nije propisano odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Zavod u cijelosti snosi troškove tog pomagala.

2. Novčana vrijednost standarda

Članak 4.

Novčana vrijednost standarda utvrđuje se u ukupnom godišnjem iznosu za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a utvrđuje se na osnovi osiguranih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu.

III. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 5.

Utvrđeni standard prava na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osigurava se osiguranim osobama Zavoda putem zdravstvenih ustanova, trgovačkih društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te putem specijalista medicine rada u privatnoj praksi, kao i putem ostalih subjekata za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz članka 5. Zakona.

Utvrđeni standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurane osobe Zavoda ostvaruju u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi, kao i kod zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava te zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, te kod ustanova koje obavljaju ljekarničku djelatnost i privatnih ljekarna s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz članka 12. Zakona, dok prava na ortopedska i druga pomagala ostvaruju putem subjekata s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala kao i putem drugih ugovornih subjekata za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika odnosno drugih ugovornih subjekata za provođenje zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekti Zavoda) u skladu sa Zakonom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

1. SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

Članak 6.

Specifična zdravstvena zaštita radnika provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Specifična zdravstvena zaštita radnika na primarnoj razini provodi se i organizira u timskom radu zdravstvenog radnika visoke stručne spreme – specijaliste medicine rada i zdravstvenog radnika srednje ili više stručne spreme – medicinske sestre/tehničara. U provođenju pojedinačnih mjera zdravstvene zaštite u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika na primarnoj razini sudjeluju po potrebi i ostali subjekti za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika ovisno o zahtjevima radnog mjesta, sukladno članku 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Iznimno od odredaba stavka 2. ovoga članka, radi provođenja pojedinih mjera specifične zdravstvene zaštite radnika zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, specijalisti medicine rada u privatnoj praksi te ostali subjekti za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika koji su ugovorni subjekti Zavoda surađuju sa specijalistima drugih specijalnosti ovisno o specifičnosti zdravstvenih pregleda i postupaka te ovisno o zahtjevima radnog mjesta, a u skladu s Planom i programom mjera specifične zdravstvene zaštite radnika i nomenklaturom dijagnostičkih postupaka vezanih uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

Specifična zdravstvena zaštita radnika na sekundarnoj i tercijarnoj razini provodi se i organizira u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada i kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi kao i kod ostalih subjekata za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika s kojima je Zavod za provođenje pojedinih mjera specifične zdravstvene zaštite sklopio ugovor sukladno odredbama članka 5. Zakona.

Članak 7.

Za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika na primarnoj razini utvrđuju se:

– kadrovski normativi sukladno riziku od nastanka profesionalnih bolesti i ozljeda na radu u pojedinim gospodarskim i ostalim granama,

– standardni broj osiguranih osoba odnosno radnika po timu,

– postupci i usluge u djelatnosti medicine rada za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika,

– postupci i usluge u djelatnosti psihologije za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika,

– postupci i usluge za laboratorijsku djelatnost u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika,

– standardni broj uputnica po osiguranoj osobi za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

Zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka provodi se tijekom radnog vremena utvrđenog u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

1.1. Primarna razina

1.1.1. Kadrovski normativ zdravstvenog tima i standardni broj osiguranih osoba/radnika po timu

Članak 8.

Kadrovski normativ zdravstvenog tima i standarni broj osiguranih osoba odnosno radnika po timu utvrđeni su u Tablici 1. kako slijedi:

Tablica 1.

Red. broj

Vrsta zdravstvene djelatnosti

Kadrovski normativ tima

Standardni broj radnika

0

1

2

3

1.

Medicina rada

1 spec. medicine rada

1 med. sestra/med. tehničar

8.000

2.

Psihologijska djelatnost

1 dipl. psiholog

35.000

3.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili mag. med. biochem.

1 bacc. med. lab. diagn.

4-6 laboratorijskih tehničara

70.000

4.

Radiologija

1 spec. radiologije

4-6 rad. tehničara

90.000

Članak 9.

Standard postupaka i usluga u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika tima medicine rada i psihologa utvrđeni su Tablicom 2. kako slijedi:

Tablica 2. SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

R.b.

Tim medicine rada 

Psiholog 

Šifra pregleda/postupka 

Naziv pregleda/postupka 

Vrijeme rada po pregledu/postupku

Šifra pregleda/postupka 

Naziv pregleda/ postupka 

Vrijeme rada po pregledu/postupku 

0

1

2

3

4

5

6

PRETHODNI, PERIODIČNI I KONTROLNI PREGLED RADNIKA – POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOD KOJIH JE OBVEZNA PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

1.

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

45 min

 PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

2.

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji 

45 min

 PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

3.

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

4.

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

35 min

5.

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

60 min

PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

6.

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

40 min

7.

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti 

60 min

8.

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

9.

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

10.

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

35 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

11.

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju 

35 min

12.

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

35 min

13.

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju 

35 min

14.

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu 

35 min

15.

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

35 min

16.

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) 

35 min

PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

17.

MR017

Pregled radnika izloženih C6 -ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) 

35 min

18.

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru 

30 min

19.

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

30 min

20.

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen...., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)

30 min

21.

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

30 min

22.

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

30 min

23.

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

30 min

24.

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

30 min

25.

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu 

30 min

26.

MR026

Pregled radnika izloženih organskim prašinama

30 min

27.

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

30 min

28.

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

30 min

29.

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

30 min

30.

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

25 min

31.

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

30 min

32.

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

45 min

33.

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

45 min

34.

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

45 min

35.

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

45 min

PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

36.

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

30 min

PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

45 min

37.

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

60 min

38.

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

45 min

39.

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu 

35 min

40.

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) 

35 min

41.

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) 

35 min

42.

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima 

35 min

43.

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresorima

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

PRETHODNI, PERIODIČNI I KONTROLNI PREGLEDI RADNIKA ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOJI SU UTVRĐENI POSEBNIM PROPISIMA

44.

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od ½ radnog vremena 

30 min

45.

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

60 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

46.

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu 

60 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

47.

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

60 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

48.

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima 

45 min

49.

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari 

30

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

50.

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

51.

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari 

60 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

52.

MR052

Pregled radnika pomoraca

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

53.

MR053

Pregled radnika ronioca 

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

54.

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi 

45 min

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

60 min

PREVENTIVNI PREGLEDI UMIROVLJENIKA KOJI SU BILI PROFESIONALNO IZLOŽENI ŠTETNIM ČIMBENICIMA NA RADNOM MJESTU

55.

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

40 min

OCJENJIVANJE UVJETA RADA U SVRHU ZAŠTITE OD PROFESIONALNIH BOLESTI I OZLJEDA NA RADU

Provođenje ankete o zdravstvenim tegobama radnika s povećanim rizikom po zdravlje:

56.

MR056

– radnici koji dižu dulje od 1/3 radnog vremena terete teške od 5 do 15 kg/ žene i od 7 do 25 kg muškarci

20 min

57.

MR057

– radnici koji najmanje 1/3 radnog vremena rade u prisilnim položajima tijela 

20 min

58.

MR058

– ostale skupine radnika 

20 min

PREGLEDI RADI UTVRĐIVANJA PROFESIONALNE BOLESTI I RADNE SPOSOBNOSTI U SLUČAJU PROFESIONALNE BOLESTI, OZLJEDE NA RADU I NJIHOVIH POSLJEDICA

59.

MR059

Utvrđivanje potrebe i utvrđivanje dijagnostičkih postupaka u svrhu dokazivanja bolesti profesionalne etiologije* 

120 min

60.

MR060

Ocjena i mišljenje o profesionalnoj bolesti, uključuje ispunjavanje Prijave o profesionalnoj bolesti

90 min

61.

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu, uključuje i ispunjavanje Prijave o ozljedi na radu

30 min

 

 

 

62.

MR062

Praćenje i analiza pobola radnika s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

10 min/bolesti; ozljedi

63.

MR063

Suradnja na svim razinama zdravstvene zaštite u slučaju profesionalne bolesti i ozljede na radu zbog ocjene radne sposobnosti

10 min/bolesti; ozljedi

 

 

 

64.

MR064

Obrada osiguranika za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja

120 min

 

 

 

65.

MR065

Ekspertiza Liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koja uključuje donošenje Nalaza, mišljenja i ocjene u svezi s utvrđivanjem ozljede na radu, profesionalne bolesti i privremene nesposobnosti za rad

45 min

 

 

 

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI

66.

MR066

Davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvima na grupnoj razini

 1/2 sata godišnje na /100 radnika zaposlenih kod nositelja osiguranja koji ima više od 250 zaposlenih; 

67.

MR067

Davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na individualnoj razini

– 45 minuta godišnje na 50 radnika zaposlenih kod nositelja osiguranja koji ima više od 50 do 250 zaposlenih; 

68.

MR069

Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti

 Provodi nadležni specijalist medicine rada u dogovru s poslodavcem

69.

MR071

Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)

70.

MR072

Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti* i kod promjene radnih procesa

*prema procjeni doktora specijaliste medicine rada ili na zahtjev Zavoda

REGISTRIRANJE I EVIDENTIRANJE

71.

MR073

Registriranje i evidentiranje

72.

MR074

Izvještavanje Zavoda

73.

MR075

Izvještavanje zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za potrebe zdravstvene statistike

74.

MR076

Izvještavanje poslodavca

75.

MR077

Izvještavanje radnika

Vremenski i kadrovski normativi postupaka i usluga u zdravstvenim djelatnostima specijalista drugih specijalnosti, odnosno ostalih subjekata za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika koji u skladu s odredbama ovog članka sudjeluju u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika s timom medicine rada utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Popis postupaka).

Članak 10.

Sadržaj mjera specifične zdravstvene zaštite radnika propisuje pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a uz suglasnost ministra nadležnog za rad sukladno članku 20. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno ministar nadležan za unutarnje poslove ili ministar nadležan za obranu uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo sukladno članku 20. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

1.1.2. Standard postupaka i usluga u djelatnosti medicine rada

Članak 11.

Standard postupaka i usluga u djelatnosti medicine rada utvrđen je Tablicom 3. kako slijedi:

Tablica 3.

Redni broj

Naziv

1.

Funkcionalno ispitivanje respiracijskog sustava

2.

Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sustava

3.

Funkcionalno ispitivanje motoričkih sposobnosti (lokomotroni sustav)

4.

Funkcionalno ispitivanje vida

5.

Funkcionalno ispitivanje sluha

6.

Antropometrijska mjerenja

7.

Klinički pregled

5.

Interpretacija digitalne pletizmografije

Postupke i usluge utvrđuje doktor specijalist medicine rada u skladu s specifičnostima radnog mjesta osigurane osobe.

1.1.3. Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici

Članak 12.

Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici utvrđen je Tablicom 4. kako slijedi:

Tablica 4.

Redni broj

Šifra

Naziv

1.

28101

K Sedimentacija eritrocita (SE)

2.

28090

K Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču

3.

28810

K Diferencijalna krvna slika

4.

28041

K Retikulociti (Rtc)

5.

21310

S, P Glukoza (GUK)

6.

23301

Oralni test opterećenja glukozom (O-GTT) ili postprandijalna glukoza

7.

21020

S Ukupni proteini

8.

21120

S Ureja

9.

21130

S Urat

10.

21141

S Kreatinin

11.

21151

S Bilirubin ukupni

12.

21402

S Trigliceridi

13.

21421

S Kolesterol

14.

21424

S HDL – kolesterol

15.

21427

S LDL - kolesterol

16.

24601

S Aspartat aminotransferaza (AST)

17.

24610

S Alanin aminotransferaza (ALT)

18.

24681

S Gama-Glutamil transferaza (GGT)

19.

24701

S, U Alfa-Amilaza

20.

24720

S Alkalna fosfataza

21.

28331

S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

22.

28333

S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

23.

28350

S Željezo (Fe)

24.

28621

P Protrombinsko vrijeme (PV)

25.

21502

S, P Kalijev ion (K)

26.

21501

S, P Natrijev ion (Na)

27.

19141

Vađenje kapilarne krvi

28.

19142

Vađenje venske krvi

29.

22630

F Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)

30.

22125

U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)

31.

22126

U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini, ketoni, pH, nitriti, leukociti, urobilinogen, bilirubin, krv)

32.

22127

U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

33.

22540

U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti, itd.)

Standardni broj pretraga u laboratorijskoj dijagnostici iznosi do šest pretraga po osiguranoj osobi godišnje.

Vrste pretraga u laboratorijskoj dijagnostici određuje doktor specijalista medicine rada prema zahtjevima radnog mjesta osigurane osobe.

1.1.4. Postupci i usluge u radiološkoj dijagnostici

Članak 13.

Postupke i usluge u radiološkoj dijagnostici kod preventivnih pregleda, u skladu sa specifičnostima radnog mjesta osigurane osobe, određuje nadležni specijalista medicine rada.

Postupke i usluge u radiološkoj dijagnostici kod utvrđivanja profesionalne bolesti, u skladu sa specifičnostima radnog mjesta osigurane osobe, određuje nadležni specijalista medicine rada.

Standard postupaka i usluga u radiološkoj dijagnostici kod preventivnih pregleda radnika izloženih fibrinogenim paršinama je RTG pluća.

1.1.5. Standard postupaka i usluga u djelatnosti psihologije

Članak 14.

Standard postupaka i usluga u djelatnosti psihologije utvrđen je Tablicom 6. kako slijedi:

Tablica 6.

Redni broj

Naziv

1.

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

2.

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, ispitivanje psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

Postupci i usluge utvrđeni su algoritmima medicine rada, a određuje ih psiholog u skladu sa specifičnostima radnog mjesta osigurane osobe.

Članak 15.

Standardni broj uputnica po osiguranoj osobi iz članka 8. Zakona u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika iznosi 0,5 uputnice godišnje.

1.2. Sekundarna razina

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 16.

Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici (izvanbolničkoj i u bolničkoj za izvanbolničke korisnike) utvrđen je kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa postupaka, a iskazuje se po djelatnostima specijalističko-konzilijarne, odnosno dijagnostičke zdravstvene zaštite i osigurava se u standardu propisanom Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

1.3. Tercijarna razina

Članak 17.

Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno specijalističkoj dijagnostici koji obuhvaća najsloženije oblike zdravstvene zaštite utvrđen je kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa postupaka, a iskazuje se po djelatnostima specijalističko-konzilijarne, odnosno dijagnostičke zdravstvene zaštite i osigurava se u standardima propisanim Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 18.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini za slučaj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na temelju ugovora sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz članka 12. Zakona provode zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, kao i zdravstvene ustanove, trgovačka društva i zdravstveni radnici privatne prakse uključeni u mrežu javne zdravstvene službe.

Članak 19.

Za postupke i usluge za liječenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje pružaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva i zdravstveni radnici privatne prakse uključeni u mrežu javne zdravstvene službe. na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite primjenjuju se odredbe Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te odredbe Popisa postupaka, koji se primjenjuju za istovrsne bolesti i ozljede iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 20.

Standardni broj recepata i uputnica po osiguranom slučaju za osiguranu osobu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti iznosi 3 recepta i 5 uputnica.

3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RAZINI ZDRAVSTVENIH ZAVODA

Članak 21.

U skladu s odredbama ovog Pravilnika zdravstvenu zaštitu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini provode državni zdravstveni zavodi i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Novčana vrijednost standarda iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se posebno za svaku kalendarsku godinu u ukupnom godišnjem iznosu za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a raspoređuje se na osnovi Državnog proračuna Republike Hrvatske za tu godinu.

Članak 23.

U provođenju i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranih osoba iz članka 8., 9. i 10. Zakona, sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Zakona i odredbama ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje nisu u suprotnosti s odredbama općih akata Zavoda.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 02/09. i 118/09.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/17

Urbroj: 339-01-01-10-1

Zagreb, 9. srpnja 2010.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.