Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN 116/2010 (13.10.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

3052

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08. i 153/09.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prava i dužnosti sudaca, imenovanje sudaca porotnika, stalnih sudskih tumača, vještaka, procjenitelja, sredstva za rad sudova i zaštita osoba i imovine pravosudnih tijela.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.«

Stavci 2. i 3. briše se.

Članak 3.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »općinski« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »trgovački« stavlja se zarez i dodaju riječi: »upravni i županijski«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odluku o održavanju sudbenih dana donosi ministar pravosuđa.«

Članak 4.

U članku 24. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni,«.

Članak 5.

U članku 27. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) O zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odlučuje sudac pojedinac.«

Članak 6.

U članku 28. stavku 4. riječ: »tri« zamjenjuje se s riječju: »šest«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Protiv prvostupanjskog rješenja o zahtjevu za suđenje u razumnom roku može se u roku od 15 dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. O žalbi odlučuje Vijeće.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako je pred Europskim sudom za ljudska prava pokrenut postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i zastupnik Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava zatraži podatke o pojedinom predmetu od suda pred kojim je u tijeku postupak, taj sud je dužan o zahtjevu zastupnika Vlade Republike Hrvatske obavijestiti predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstvo pravosuđa.«

Članak 7.

U članku 32. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) U Županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku osnivaju se sudski odjeli za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a.

(4) U općinskim sudovima u sjedištu županijskih sudova iz prethodnog stavka ovoga članka, predsjednici sudova dužni su osnovati poseban sudski odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a.

(5) Godišnjim rasporedom poslova određuju se suci i sudski službenici za rad na predmetima iz nadležnosti Zakona o USKOK-u.

(6) Na predmetima iz nadležnosti Zakona o USKOK-u mogu raditi suci i sudski službenici koji su prošli sigurnosnu provjeru, sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama.«

Članak 8.

U članku 33. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na sjednicama sudskih odjela Visokog upravnog suda Republike Hrvatske razmatraju se pitanja od zajedničkog interesa za upravne sudove, kao i nacrti zakona kojima se uređuju pitanja iz djelokruga toga suda.«

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Na sjednici odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske razmatraju se pitanja od zajedničkog interesa za pojedine ili sve sudove s područja Republike Hrvatske te se razmatraju i daju mišljenja o nacrtima propisa iz pojedinoga pravnog područja.«

Članak 9.

U članku 35. stavku 3. iza riječi: »Upravnog suda Republike Hrvatske,« dodaju se riječi: »Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,«.

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– daje mišljenje o kandidatima za predsjednika suda,«.

Članak 11.

Glava »VII. IMENOVANJE SUDACA« iznad članka 71. briše se.

Članak 12.

Članak 73. briše se.

Članak 13.

Članak 73.a briše se.

Članak 14.

Članak 74. briše se.

Članak 15.

Članak 74.a briše se.

Članak 16.

Članak 75. briše se.

Članak 17.

U članku 76. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pete«, a iza riječi: »drugi sud« zarez i riječi: »kad se na sudačku dužnost imenuje trajno« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske« riječ: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »Upravnog suda Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske«.

Članak 18.

Članak 88. briše se.

Članak 19.

U članku 96. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sudac može pisati stručne i znanstvene radove, objavljivati sadržaje pravomoćnih sudskih odluka, sudjelovati kao predavač na Pravosudnoj akademiji, kao nastavnik ili suradnik u nastavi iz područja prava na sveučilišnom studiju, sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih skupova i komisija, kao i u pripremanju nacrta propisa.«

Članak 20.

Članak 97. briše se.

Članak 21.

Članak 101. briše se.

Članak 22.

Članak 102. briše se.

Članak 23.

U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac se može uz svoj pristanak privremeno uputiti na rad u sud višeg stupnja na vrijeme od dvije godine, s time da se može produljiti još za dvije godine.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Rješenje o privremenom upućivanju suca iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar pravosuđa uz suglasnost predsjednika suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost i uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.«

Članak 24.

U članku 105. stavku 1. riječ: »ravnatelja« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sudac uz svoj pristanak može biti raspoređen i na druge poslove u Ministarstvo pravosuđa, Pravosudnu akademiju i Državno sudbeno vijeće na vrijeme od dvije godine, s time da se može produljiti za još dvije godine. Za vrijeme na koje je sudac raspoređen u Ministarstvo pravosuđa, Pravosudnu akademiju i Državno sudbeno vijeće sudačka dužnost mu miruje.«

U stavku 4. iza riječi: »obnaša sudačku dužnost« dodaju se riječi: »i uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.«

Članak 25.

U članku 109. stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 26.

Članak 110. briše se.

Članak 27.

Članak 111. briše se.

Članak 28.

Članak 112. briše se.

Članak 29.

Članak 113. briše se.

Članak 30.

Članak 114. briše se.

Članak 31.

Članak 115. briše se.

Članak 32.

U članku 119. stavku 4. iza riječi: »pravosudnog ispita« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili osoba koja je najmanje 12 godina nakon položenog pravosudnog ispita radila na drugim pravnim poslovima.«

Članak 33.

U članku 121. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sud može imati službenike drugih struka sa završenim odgovarajućim stručnim studijem, završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i propisanim radnim iskustvom defektološkoga, sociološkoga, pedagoškoga, ekonomskoga, knjigovodstveno-financijskog i drugoga odgovarajućeg obrazovanja.«

Članak 34.

U članku 122. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo pravosuđa planom prijama određuje svake godine broj raspoloživih vježbeničkih mjesta u sudovima na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske u skladu s mjerilima za određivanje broja službenika u sudovima.«

Članak 35.

U članku 137. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Popis stalnih sudskih tumača za sve sudove objavljuje se na web-stranicama Ministarstva pravosuđa.«

Članak 36.

U članku 139. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za obavljanje sudskog vještačenja fizičke osobe moraju imati završeno odgovarajuće sveučilišno obrazovanje, i to: stručni studij, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij. Sudsko vještačenje iznimno može obaviti i fizička osoba sa završenom srednjom školskom spremom odgovarajuće struke, a pravne osobe mogu obavljati sudsko vještačenje samo u okviru svoje registrirane djelatnosti pod uvjetom da to obavljaju njihovi djelatnici koji ispunjavaju uvjete kao i fizičke osobe.«

Članak 37.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Popis pravnih osoba koje obavljaju sudsko vještačenje i stalnih sudskih vještaka za sve sudove objavljuje se na web-stranicama Ministarstva pravosuđa.«

Članak 38.

Članak 28. stavak 5. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08. i 153/09.) primjenjuje se na postupke po zahtjevu za suđenje u razumnom roku, u kojima prvostupanjska odluka nije donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 39.

Članak 100. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08. i 153/09.) prestaje važiti 1. rujna 2011.

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. ovoga Zakona u dijelu kojim se članak 33. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08. i 153/09.) dopunjuje novim stavkom 4., koji stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 711-01/10-01/04

Zagreb, 1. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.