Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

NN 116/2010 (13.10.2010.), Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3061

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08 i 71/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak stjecanja statusa specijalista hitne medicine.

Članak 2.

Doktoru medicine s više od 15 godina rada u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) može priznati status specijalista hitne medicine na temelju mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine te pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovom radu na području hitne medicine.

Doktoru medicine specijalistu interne medicine ili opće kirurgije ili anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja ili obiteljske (opće) medicine s više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine ministar može priznati status specijalista hitne medicine na temelju mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj radi u djelatnosti hitne medicine te pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, doktor medicine koji ima više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine i koji je zaposlen u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost hitne medicine, na temelju mišljenja stručnog vijeća te zdravstvene ustanove o njegovu radu na području hitne medicine i pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine, može steći status specijalista hitne medicine pod uvjetom položenog specijalističkog ispita iz hitne medicine sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Članak 3.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine uz predočenje pisanih dokaza iz članka 2. ovoga Pravilnika ministru podnosi doktor medicine.

Članak 4.

Članove ispitnog povjerenstva pred kojim se polaže specijalistički ispit iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika rješenjem imenuje ministar.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine tri člana i to:

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine,

– doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ako pristupnik za polaganje specijalističkog ispita radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, odnosno doktor medicine specijalist hitne medicine koji radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi ako pristupnik za polaganje specijalističkog ispita radi u djelatnosti hitne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Članak 5.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine sukladno članku 3. ovoga Pravilnika doktor medicine može podnijeti ministru u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/40
Urbroj: 534-07-10-1
Zagreb, 1. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.