Pravilnik o dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN 117/2010 (15.10.2010.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

MINISTARSTVO FINANCIJA

3070

Na temelju članka 20. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« broj 60/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« broj 1/09) u članku 3. stavku 9. iza riječi »smatraju se« dodaju se riječi »tijela državne uprave,«.

Članak 2.

U članku 14. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(5) Ako Zahtjev podnosi strana fizička osoba kod koje je nastao povod za praćenje uz Zahtjev mora predočiti putovnicu, a kopija putovnice odlaže se na način propisan stavkom 4. ovoga članka.

(6) Ako Zahtjev podnosi roditelj ili skrbnik za malodobnu stranu fizičku osobu, uz Zahtjev se mora predočiti putovnica roditelja ili skrbnika, a kopija putovnice odlaže se na način propisan stavkom 4. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 5. i 6. ovoga članka, ako strana fizička osoba izjavljuje da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

(8) Ako Zahtjev podnosi strana pravna osoba kod koje je nastao povod za praćenje, uz Zahtjev se obvezno prilaže akt o osnivanju koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.«

Članak 3.

U članku 27. točka 3. mijenja se i glasi:

»(3) o početku stečaja i likvidacije, o osobnom identifikacijskom broju stečajnog upravitelja i likvidatora te o stečaju, likvidaciji ili drugom načinu prestanka pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske,«„

Članak 4.

U članku 28. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ne smatra se da je nastao povod za praćenje ako se strana fizička osoba upisuje u maticu rođenih, maticu vjenčanih i maticu umrlih.«

Članak 5.

U članku 41. stavak 2. točka 5. briše se, a postojeće točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

Članak 6.

Iza članaka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

Iznimno od članka 45. ovog Pravilnika, osobni identifikacijski broj ne navodi se na uvjerenjima, odnosno drugim ispravama (potvrdama, certifikatima i slično) koje korisnici broja izdaju na temelju podataka iz službenih evidencija:

(1) za fizičke osobe kod kojih je nastupila smrt prije 1. siječnja 2009., odnosno za pravne osobe koje su brisane iz nadležnog registra prije 1. siječnja 2009.

(2) za strane osobe koje su ostvarile neko pravo na teritoriju Republike Hrvatske prije 1. siječnja 2009., a iz tog prava ne proizlaze nikakve obveze prema Republici Hrvatskoj, odnosno prema tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/10-01/1947

Urbroj: 513-07-12-12/10-1

Zagreb, 4. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.