Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju

NN 120/2010 (27.10.2010.), Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3117

Na temelju članka 53. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I OBRASCIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ REGISTRIRANIH KOPITARA TE KOPITARA ZA RASPLOD I PROIZVODNJU[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti zdravlja životinja za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju te obrasci veterinarskih certifikata za uvoz u Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Odluke Komisije 92/160/EEZ od 5. ožujka 1992. kojom se utvrđuje regionalizacija pojedinih trećih zemalja za uvoz kopitara, u Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju koji:

– dolaze iz država koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: treće zemlje) a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, i

– udovoljavaju zahtjevima propisanim u obrascima veterinarskih certifikata iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Prilog I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/57

Urbroj: 525-11-2-0487/10-4

Zagreb, 10. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Skupina A

Švicarska (CH), Falklandsko Otočje (FK), Grenland (GL), Island (IS).

Skupina B

Australija (AU), Bjelorusija (BY), Kirgistan([2]1) ([3]2) (KG), Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija([4]3) (MK), Novi Zeland (NZ), Rusija(1) (RU), Ukrajina (UA), Srbija (RS), Crna Gora (ME)

Skupina C

Kanada (CA), Hong Kong (HK), Japan (JP), Republika Koreja (KR), Makao (MO), Malezija (Poluotok) (MY), Singapur (SG), Tajland (TH), Sjedinjene Američke Države (US).

Skupina D

Argentina (AR), Barbados(2) (BB), Bermuda(2) (BM), Bolivija(2) (BO), Brazil(1) (BR), Čile (CL), Kuba (2) (CU), Jamajka(2) (JM), Meksiko(2) (MX), Peru(1) (2) (PE), Paragvaj (PY), Urugvaj (UY).

Skupina E

Ujedinjeni Arapski Emirati(2) (AE), Bahrein(2) (BH), Alžir (DZ), Egipat(1) (2) (EG), Izrael (IL), Jordan(2) (JO), Kuvajt(2) (KW), Libanon (2) (LB), Libija(2) (LY), Maroko (MA), Mauricijus (MU), Oman(2) (OM), Katar(2) (QA), Saudijska Arabija(1) (2) (SA), Sirija(2) (SY), Tunis (TN), Turska(1) (2) (TR).

Skupina F

Južna Afrika(1).

Skupina G

Sveti Petar i Mikelon (PM)

PRILOG II.

A. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine A.

B. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine B.

C. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine C.

D. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine D.

E. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine E.

F. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine F.

G. Veterinarski certifikat za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz trećih zemalja iz skupine G.

Dio A
VETERINARSKI CERTIFIKAT

za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju na područje Republike Hrvatske iz Švicarske, Falklandskih Otoka, Grenlanda i Islanda

Referentni broj certifikata: …….......................…………………........

Treća zemlja iz koje se otprema(1): …….……………………........….

Nadležno ministarstvo: ...........……………………….........………….

Poziv na priloženi veterinarski certifikat o dobrobiti životinja: ………………………………………………………………………....

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i identifikacija (*)

(*) Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice): ……..............………………….

(b) Ovjerena od: ............................…..................................................…………

(Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište životinje

Životinja se upućuje iz: .................................................................

(mjesto izvoza)

Izravno u: .........................................................................................

(država i mjesto odredišta)

– vođen(2)

ili

– željezničkim vagonom/kamionom/zrakoplovom/brodom(2): …………………………… (naznačiti način prijevoza i registracijske oznake, broj leta ili registrirani naziv, prema potrebi) (2).

Naziv i adresa pošiljatelja:……………Naziv i adresa primatelja:…………………

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da gore opisana životinja udovoljava sljedećim zahtjevima:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja), infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti (3);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je mlađa od tri mjeseca ili od ulaska ako je bila uvezena izravno iz Europske unije u posljednja tri mjeseca) boravila je na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom u zemlji izvoznici i 30 dana prije otpreme nije bila u dodiru s kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa;

(e) dolazi s područja ili, u slučajevima službene regionalizacije u skladu s važećim propisima[5]a

s dijela područja treće zemlje u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(2),

ili

– je životinja bila testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis dana.................(4) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12(2),

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana,

– virusni arteritis konja(2) nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(2),

ili

– je životinja testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije otpreme virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4(2) dana ……......(4) s negativnim rezultatom,

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritis konja dana……....(4) s negativnim rezultatom(2),

ili

– je životinja bila cijepljena dana ………..(4) protiv virusnog arteritisa konja pod nadzorom službenog veterinara sa cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(2).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji. Provjeri popratne dokumente o rezultatima testiranja prije cijepljenja, po cijepljenju i nakon docijepljivanja.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat; ili

(b) cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat; ili

(c) cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja dokazan stabilni ili padajući titar protutijela;

(f) ako ne dolazi s područja ili dijela područja odnosne treće zemlje koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženim Afričkom konjskom kugom:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(2),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana.........(2) (4);

(g) ne dolazi iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, niti je bila u dodiru s kopitarima iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja:

(i) u slučaju encefalomijelitisa konja, tijekom šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

(ii) u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa provedena u razmaku od tri mjeseca;

(iii) u slučaju vezikularnog stomatitisa, tijekom šest mjeseci;

(iv) u slučaju bjesnoće, tijekom mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(v) u slučaju bedrenice, tijekom 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja.

Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest, koje se nalaze na gospodarstvu, zaklane i prostori dezinficirani, trajanje zabrane mora biti najmanje 30 dana računajući od dana kada su posljednje životinje neškodljivo uklonjene i prostori dezinficirani osim u slučaju bedrenice, kada je trajanje zabrane 15 dana;

(h) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi iz gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u izravnom ili neizravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(i) koliko mi je poznato, nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti u razdoblju od 15 dana prije ove izjave;

(j) podvrgnuta je sljedećem testu provedenom s negativnim rezultatom na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 30 dana prije izvoza, dana……….(4):

(i) Coggins test za infekcioznu anemiju kopitara(2), ili

(ii) u slučaju kopitara koji su od rođenja na Islandu, certificirano je da je Island službeno slobodan od infekciozne anemije kopitara(2).

IV. Životinja će biti utovarena za slanje u prijevozno sredstvo koje je prethodno očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme i izrađeno tako da feces, mokraća, stelja ili hrana ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja

Datum

Mjesto

Pečat(*) i potpis službenog veterinara

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

(*) Boja pečata mora biti drugačija od boje tiska.

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani,.................................(upisati ime tiskanim slovima)

(vlasnik ili predstavnik vlasnika ([6]2) gore opisane životinje)

izjavljujem:

1. životinja će biti otpremljena izravno iz objekata otpreme u odredišne objekte bez kontakta sa drugim kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa.

Prijevoz će se obaviti na način da se učinkovito zaštiti zdravlje i dobrobit životinja;

2. životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica) od rođenja(3), ili je izravno uvezena iz države članice Europske unije tijekom posljednjih 90 dana(3), ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 90 dana prije davanja ove izjave(3).

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Dio B
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz registriranih konja na područje Republike Hrvatske iz Kirgistana(1) te registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz Australije, Bjelorusije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Novog Zelanda, Rusije(1), Ukrajine, Srbije i Crne Gore

Referentni broj certifikata:…………………..

Treća zemlja iz koje se otprema(1): …………………………......……

Nadležno ministarstvo:……………………………..............…………

Poziv na priloženi veterinarski certifikat o dobrobiti životinja:……..

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i identifikacija (*)

(*) Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice): …………………………..…….

(b) Ovjerena od: ..................……………………………………………….....

(Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište životinje

Životinja se otprema iz:....................................................................

(mjesto izvoza)

Izravno u:..........................................................................................

(država i mjesto odredišta)

– vođen(2)

ili

– željezničkim vagonom/kamionom/zrakoplovom/brodom(2): ……….......................................................................................................(naznačiti način prijevoza i registracijske oznake, broj leta ili registrirani naziv, prema potrebi)(2)

Naziv i adresa pošiljatelja: …………………………....…………

Naziv i adresa primatelja: …...................……………………….

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da gore opisana životinja udovoljava sljedećim zahtjevima:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja), infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(3);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) tijekom posljednja tri mjeseca neposredno prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od tri mjeseca ili od ulaska ako je bila uvezena izravno iz Europske unije u posljednja tri mjeseca) boravila je na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom u zemlji izvoznici i 30 dana prije otpreme izdvojena je od kopitara koji nemaju jednaki zdravstveni status;

(e) dolazi s područja ili, u slučajevima službene regionalizacije u skladu s važećim propisima[7]a s dijela područja treće zemlje u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(2),

ili

– je životinja bila testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis dana..............(4) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12(2),

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana,

– virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(2),

ili

– je životinja testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije otpreme virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja dana ……......(4) u razrjeđenju 1:4(2) s negativnim rezultatom,

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza pretražen testom

izolacije virusa na virusni arteritis konja dana……....(4) s negativnim rezultatom(2),

ili

– je životinja bila cijepljena dana ………..(4) protiv virusnog arteritisa konja pod nadzorom službenog veterinara sa cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(2).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji. Provjeri popratne dokumente o rezultatima testiranja prije cijepljenja, po cijepljenju i nakon docijepljivanja.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat; ili

(b) cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom dao negativni rezultat u razrjeđenju 1:4; ili

(c) cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom dokazan stabilni ili padajući titar protutijela na virusni arteritis konja;

(f) ako ne dolazi s područja ili dijela područja odnosne treće zemlje koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženim Afričkom konjskom kugom:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(2),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana........(2) (4);

(g) ne dolazi s gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, niti je bila u dodiru s kopitarima iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja:

(i) u slučaju encefalomijelitisa konja tijekom šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

(ii) u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa provedena u razmaku od tri mjeseca;

(iii) u slučaju vezikularnog stomatitisa, tijekom šest mjeseci;

(iv) u slučaju bjesnoće, tijekom mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(v) u slučaju bedrenice, tijekom 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja.

Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu, zaklane i prostori dezinficirani, trajanje zabrane mora biti najmanje 30 dana računajući od dana kada su posljednje životinje neškodljivo uklonjene i prostori dezinficirani, osim u slučaju bedrenice kada je trajanje zabrane 15 dana;

(h) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi iz gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(i) koliko mi je poznato, nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti u razdoblju unutar 15 dana prije davanja ove izjave;

(j) podvrgnuta je sljedećem testu provedenom s negativnim rezultatom na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dan prije izvoza, dana…………..(4) (5):

– Coggins test za infekcioznu anemiju kopitara,

– test reakcije vezanja komplementa na durinu(6) u razrjeđenju 1:10,

– test reakcije vezanja komplementa na maleus(6) u razrjeđenju 1:10.

IV. Životinja će biti otpremljena prijevoznim sredstvom koje je prethodno očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme i izrađeno tako da feces, mokraća, stelja ili hrana ne mogu istjecati i ispadati tijekom prijevoza.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat(*) i potpis službenog veterinara

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

(*) Boja pečata mora biti drugačija od boje tiska.

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani, ................................ (upisati ime tiskanim slovima)

(vlasnik ili predstavnik vlasnika (2[8]) gore opisane životinje)

izjavljujem:

1. životinja će biti otpremljena izravno iz objekata otpreme u odredišne objekte bez kontakta sa drugim kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa.

Prijevoz će se obaviti na način da se učinkovito zaštiti zdravlje i dobrobit životinja;

2. životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica) od rođenja(3), ili je izravno uvezena iz države članice Europske unije tijekom posljednjih 90 dana(3), ili je uvezena u zemlju izvoznicu najmanje 90 dana prije davanja ove izjave(3).

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Dio C
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz na područje Republike Hrvatske registriranih konja iz Hong Konga, Japana, Republike Koreje, Makaa, Malezije (Poluotoka), Singapura, Tajlanda te registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država

Referentni broj certifikata:………………………………

Treća zemlja iz koje se otprema(1): …………….

Nadležno ministarstvo:…………….

Poziv na priloženi veterinarski certifikat o dobrobiti životinja: ………

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i
identifikacija(*)

(*) Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice): ……………………………..

(b) Ovjerena od:........................................................................................

(Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište životinje

Životinja se upućuje iz: ..................................................................

(mjesto izvoza)

Izravno u: .........................................................................................

(država i mjesto odredišta)

željezničkim vagonom/kamionom/zrakoplovom/brodom(2): ….. (naznačiti način prijevoza i registracijske oznake, broj leta ili registrirani naziv, prema potrebi)(2)

Naziv i adresa pošiljatelja: …................................………………

Naziv i adresa primatelja: …....................................…………….

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da gore opisana životinja udovoljava sljedećim zahtjevima:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja), infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(2);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od tri mjeseca ili od ulaska ako je bila uvezena izravno iz Europske unije u posljednja tri mjeseca) boravila je na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom u zemlji izvoznici i 30 dana prije otpreme izdvojena je u izolaciji prije izvoza;

(e) dolazi s područja ili, u slučajevima službene regionalizacije u skladu s važećim propisima[9]a s dijela područja treće zemlje, u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(3),

ili

– je životinja bila testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis dana..............(4) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12(3);

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana,

– virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(3),

ili

– je životinja testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije otpreme virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4(3) dana ……......(4) s negativnim rezultatom,

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritis konja dana……....(4) s negativnim rezultatom(3),

ili

– je životinja bila cijepljena dana ………..(4) protiv virusnog arteritisa konja pod nadzorom službenog veterinara sa cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(3).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji. Provjeri popratne dokumente koji odgovaraju rezultatima testiranja prije cijepljenja, po cijepljenju i nakon docijepljivanja.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom dao negativni rezultat u razrjeđenju 1:4; ili

(b) cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom dao negativni rezultat u razrjeđenju 1:4; ili

(c) cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja dokazan stabilni ili padajući titar protutijela;

(f) ako ne dolazi s područja ili dijela područja odnosne treće zemlje koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženo Afričkom konjskom kugom:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(3),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana.................(3) (4);

(g) ne dolazi s gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, niti je bila u dodiru s kopitarima iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja:

(i) u slučaju encefalomijelitisa konja tijekom šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

(ii) u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa provedena u razmaku od tri mjeseca;

(iii) u slučaju vezikularnog stomatitisa, tijekom šest mjeseci;

(iv) u slučaju bjesnoće, tijekom mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(v) u slučaju bedrenice, tijekom 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja.

Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu zaklane i prostori dezinficirani, trajanje zabrane mora biti najmanje 30 dana računajući od dana kada su posljednje životinje neškodljivo uklonjene i prostori dezinficirani, osim u slučaju bedrenice kada je trajanje zabrane najmanje 15 dana;

(h) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi iz gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom sa kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(i) koliko mi je poznato, nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti u razdoblju od 15 dana prije davanja ove izjave;

(j) podvrgnuta je sljedećem testu provedenom na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 30 dana prije izvoza dana..……….(4), s negativnim rezultatom:

– Coggins testu za infekcioznu anemiju kopitara;

(k) – nije bila cijepljena protiv Venecuelskog encefalomijelitisa konja(3)

ili

– je bila cijepljena dana ………………..(4) unutar razdoblja od šest mjeseci prije početka izolacije prije izvoza(3);

(l) – je bila cijepljena inaktiviranim cjepivom protiv zapadnog i istočnog encefalomijelitisa konja dana ………………..(3) (4) (5)

ili

– Japanskog B-encefalitisa dana ………………………. (3) (4) (5) unutar razdoblja od šest mjeseci i najmanje 30 dana prije izvoza,

ili

– je bila podvrgnuta dva puta testu inhibicije hemaglutinacije na zapadni i istočni encefalomijelitis konja (WEE i EEE) na uzorcima krvi uzetim u razmaku od 21 dana, dana…………………..(4) i dana…………………..(4), s tim da je drugo testiranje provedeno unutar 10 dana prije izvoza s negativnom reakcijom ukoliko životinja nije bila cijepljena(3), ili bez povećanja titra protutijela ukoliko je bila cijepljena prije više od šest mjeseci(3);

(m) Ukoliko kopitar dolazi s Tajlanda, bio je podvrgnut testu reakcije vezanja komplementa na maleus dana………………….. (4) i na durinu dana…………………..(4), unutar 21 dan prije izvoza s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:10(4);

(n) nije bio cijepljen protiv bolesti zapadnog Nila(3)

ili

je bio cijepljen protiv bolesti zapadnog Nila inaktiviranim cjepivom najmanje dva puta u razmaku od 21 do 42 dana, s tim da je zadnje cijepljenje provedeno unutar 30 dana prije otpreme dana …………………..(3) (4).

IV. Životinja će biti utovarena za slanje u prijevozno sredstvo koje je prethodno očišćeno i dezinficirano prije utovara sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme i izrađeno tako da feces, mokraća, stelja ili hrana ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat(*) i potpis službenog veterinara

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

(*) Boja pečata mora biti drugačija od boje tiska.

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani, .................................(upisati ime tiskanim slovima)

(vlasnik ili predstavnik vlasnika ([10]3) gore opisane životinje)

izjavljujem:

1. životinja će biti otpremljena izravno iz objekata otpreme u odredišne objekte bez kontakta sa drugim kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa.

Prijevoz će se obaviti na način da se učinkovito zaštiti zdravlje i dobrobit životinja;

2. životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica) od rođenja(3), ili je izravno uvezena iz države članice Europske unije tijekom posljednjih 90 dana(3), ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 90 dana prije ove izjave(3).

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Dio D
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz na područje Republike Hrvatske registriranih konja iz Barbadosa, Bermuda, Bolivije, Kube, Jamajke, Perua(1) te registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz Argentine, Brazila(1), Čilea, Meksika(1), Paragvaja i Urugvaja.

Referentni broj certifikata:………………………………

Treća zemlja iz koje se otprema(1):…………………………………...

Nadležno ministarstvo:………………………………….

Poziv na priloženi veterinarski certifikat o dobrobiti životinja:………

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i identifikacija(*)

* Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice):……...................................……

(b) Ovjerena od:......................................................... (Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište životinje

Životinja se upućuje iz: .................................................................

(mjesto izvoza)

Izravno u: ........................................................................................

(država i mjesto odredišta)

željezničkim vagonom/kamionom/zrakoplovom/brodom:…….. (naznačiti način prijevoza i registracijske oznake, broj leta ili registrirani naziv, prema potrebi)(2)

Naziv i adresa pošiljatelja: …...............................……………….

Naziv i adresa primatelja: ……...................................…………..

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da gore opisana životinja udovoljava sljedećim zahtjevima:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja), infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(2);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od tri mjeseca ili od ulaska ako je bila uvezena izravno iz Europske unije u posljednja tri mjeseca) boravila je na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom u zemlji izvoznici i 30 dana prije otpreme izdvojena je u izolaciji prije izvoza;

(e) dolazi s područja ili, u slučajevima službene regionalizacije u skladu s važećim propisima[11]a s dijela područja treće zemlje, u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(3),

ili

– je životinja bila testirana na virusni arteritis konja virus neutralizacijskim testom na uzorku krvi uzetom unutar 21 dana prije izvoza dana …………..(4), s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12(3);

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana,

– virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(3),

ili

– je životinja testirana na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije izvora virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4(3) dana ……. (4) s negativnim rezultatom,

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza bio pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritisa konja s negativnim rezultatom(3), dana ……(4),

ili

– je životinja bila cijepljena dana ….........(4) protiv virusnog arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cijepivom odobrenim od nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(3).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji. Provjeri popratne dokumente koji odgovaraju rezultatima testiranja prije cijepljenja, po cijepljenju i nakon docijepljivanja.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat; ili

(b) cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat; ili

(c) cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja dokazan stabilni ili padajući titar protutijela;

(f) ne dolazi s područja ili dijela područja odnosne treće zemlje koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženim s Afričkom konjskom kugom i:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(3),

ili

– je cijepljena protiv Afičke konjske kuge dana........(2) (4);

(g) ne dolazi s gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, niti je bila u dodiru s kopitarima iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja:

(i) u slučaju encefalomijelitisa konja tijekom šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

(ii) u slučaju infekciozne anemije kopitara, do datuma kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa provedena u razmaku od tri mjeseca;

(iii) u slučaju vezikularnog stomatitisa, tijekom šest mjeseci;

(iv) u slučaju bjesnoće, tijekom mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(v) u slučaju bedrenice, tijekom 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja.

Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu zaklane i prostori dezinficirani, trajanje zabrane mora biti najmanje 30 dana računajući od dana kada su posljednje životinje neškodljivo uklonjene i prostori dezinficirani, osim u slučaju bedrenice kada je trajanje zabrane 15 dana;

(h) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi iz gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(i) koliko mi je poznato, nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti u razdoblju od 15 dana prije davanja ove izjave;

(j) podvrgnuta je sljedećim testovima provedenim s negativnim rezultatom na uzorku krvi uzetom u razdoblju unutar 21 dana prije izvoza, dana……….(4):

– Coggins testu za infekcioznu anemiju kopitara;

– testu reakcije vezanja komplementa na durinu u razrjeđenju 1:10,

– testu reakcije vezanja komplementa na maleus u razrjeđenju 1:10.

(k) – nije bila cijepljena protiv Venecuelskog encefalomijelitisa konja(3)

ili

– je bila cijepljena dana ……………….. (4) unutar razdoblja od šest mjeseci prije početka izolacije prije izvoza(3);

(l) – cijepljena je inaktiviranim cjepivom protiv zapadnog i istočnog encefalomijelitisa konja (WEE i EEE) dana …………….(4) unutar šest mjeseci i barem 30 dana prije izvoza(3)

ili

– je bila podvrgnuta dva puta testu inhibicije hemaglutinacije na zapadni i istočni encefalomijelitis konja na uzorcima krvi uzetim u razmaku od 21 dana, dana…………………..(4) i dana…………………..(4), s tim da je drugo testiranje provedeno unutar 10 dana prije otpreme s negativnom reakcijom ukoliko životinja nije bila cijepljena(3), ili bez povećanja titra protutijela ukoliko je bila cijepljena prije više od šest mjeseci(3).

IV. Životinja će biti utovarena za slanje u prijevozno sredstvo koje je prethodno očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme i izrađeno tako da feces, mokraća, stelja ili hrana ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat(*) i potpis službenog veterinara

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

(*) Boja pečata mora biti drugačija od boje tiska.

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani,..................................(upisati ime tiskanim slovima)

(vlasnik ili predstavnik vlasnika ([12]3) gore opisane životinje)

izjavljujem:

1. životinja će biti otpremljena izravno iz objekata otpreme u odredišne objekte bez kontakta sa drugim kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa.

Prijevoz će se obaviti na način da se učinkovito zaštiti zdravlje i dobrobit životinja;

2. životinja je boravila u............................ (zemlji izvoznici) od rođenja(3), ili je izravno uvezena iz države članice Europske unije tijekom posljednjih 90 dana(3), ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 90 dana prije ove izjave(3).

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Dio E
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz na područje Republike Hrvatske registriranih konja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina, Alžira, Egipta(1), Jordana, Kuvajta, Libanona, Libije, Omana, Katara, Saudijske Arabije(1), Sirije, Turske(1) te registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz Alžira, Izraela, Maroka, Mauricijusa i Tunisa.

Referentni broj certifikata:………………....................…

Treća zemlja iz koje se otprema(1): ……....…………………………..

Nadležno ministarstvo: ……......................................................…........

Poziv na priloženi veterinarski certifikat o dobrobiti životinja: ………

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i identifikacija(*)

(*) Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice):……...............................……….

(b) Ovjerena od :.........................................................................................……

(Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište životinje

Životinja se otprema iz: .................................................................

(mjesto izvoza)

Izravno u: ........................................................................................

(država i mjesto odredišta)

željezničkim vagonom/kamionom/zrakoplovom/brodom: ……. (naznačiti način prijevoza i registracijske oznake, broj leta ili registrirani naziv, prema potrebi)(2)

Naziv i adresa pošiljatelja: ……............................................……

Naziv i adresa primatelja: ………....…………………………….

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da gore opisana životinja udovoljava sljedećim zahtjevima:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja), infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(2);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od tri mjeseca, ili od ulaska ako je bila uvezena izravno iz Europske unije u posljednja tri mjeseca) boravila je na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom u zemlji izvoznici i držana je u odobrenom izolacijskom centru zaštićena od vektora insekata, bilo

– tijekom 40 dana prije otpreme(3),

ili

– tijekom 30 dana prije otpreme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (AE)(3);

(e) dolazi s područja ili, u slučajevima službene regionalizacije u skladu s važećim propisima[13]a s dijela područja treće zemlje, u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa

konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(3),

ili

– je životinja bila pretražena na uzorku krvi uzetom unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis dana …………..(4) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12 (3) (5);

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana,

– virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(3),

ili

– je životinja bila pretražena na uzorku krvi uzetom unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja dana ……......(4) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:4(5);

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritis konja dana …………..(4) s negativnim rezultatom(3) (4) (5);

ili

– je životinja bila cijepljena dana …………..(4) protiv virusnog arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(3) (4).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4(5) dao negativni rezultat; ili

(b) cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4(5) dao negativni rezultat; ili

(c) cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja (5) dokazan stabilni ili padajući titar protutijela;

(f) ne dolazi s područja ili dijela područja dotične treće zemlje koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženim Afričkom konjskom kugom i:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(3),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana.....................(3) (4);

(g) ne dolazi s gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, niti je bila u dodiru s kopitarima iz gospodarstva koje je bilo pod zabranom zbog razloga vezanih za zdravlje životinja:

(i) u slučaju encefalomijelitisa konja, tijekom šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

(ii) u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa provedena u razmaku od tri mjeseca;

(iii) u slučaju vezikularnog stomatitisa, tijekom šest mjeseci;

(iv) u slučaju bjesnoće, tijekom mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(v) u slučaju bedrenice, tijekom 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja.

Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu, zaklane i prostori dezinficirani, trajanje zabrane mora biti najmanje 30 dana računajući od dana kada su posljednje životinje neškodljivo uklonjene i prostori dezinficirani, osim u slučaju bedrenice kada je trajanje zabrane najmanje 15 dana;

(h) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi s gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(i) koliko mi je poznato, nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti u razdoblju od 15 dana prije davanja ove izjave;

(j) Podvrgnuta je sljedećim pretragama krvi:

– unutar 30 dana prije izvoza dana …………..(4) Coggins testu na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom 4) (5),

– unutar 21 dan prije izvoza dana …………..(4) testu reakcije vezanja komplementa na durinu s negativnim rezultatom, u razrjeđenju 1:10(4) (5),

– unutar 21 dan prije izvoza, dana …………..(4) testu reakcije vezanja komplementa na maleus s negativnim rezultatom, u razrjeđenju 1:10(4) (5),

– testu na Afričku konjsku kugu kako je opisano u Prilogu D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008)b:

(i) dvokratno, provedenim na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, dana…………..(4) i dana…………..(4), od čega je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije izvoza(3), bilo s negativnom reakcijom ako životinja nije bila cijepljena(3) (4) (5), ili bez porasta titra protutijela ako je bila cijepljena(3) (4) (5)

ili

(ii) jednokratno, provedeno na uzorku krvi uzetom unutar 10 dana prije izvoza, dana…………..(4) s negativnom reakcijom ako se otprema iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (AE)(3) (4).

IV. Životinja će biti utovarena za slanje u prijevozno sredstvo koja je predhodno očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme i izrađeno tako da feces, mokraća, stelja ili hrana ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat(*) i potpis službenog veterinara

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

(*) Boja pečata mora biti drugačija od boje tiska.

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani, .................................(upisati ime tiskanim slovima)

(vlasnik ili predstavnik vlasnika ([14]3) gore opisane životinje)

izjavljujem:

1. životinja će biti otpremljena izravno iz objekata otpreme u odredišne objekte bez kontakta sa drugim kopitarima koji nisu istog zdravstvenog statusa.

Prijevoz će se obaviti na način da se učinkovito zaštiti zdravlje i dobrobit životinja;

2. životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica) od rođenja(3), ili je izravno uvezena iz države članice Europske unije tijekom posljednjih 90 dana(3), ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 90 dana prije davanja ove izjave(3).

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Dio F
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz na područje Republike Hrvatske registriranih konja iz Južne Afrike(1)

Referentni broj certifikata: …………………......……….....……

Treća zemlja iz koje se otprema(1):…………….........………......

Nadležno ministarstvo:……………..........................……………

I. Identifikacija životinje

(a) Broj identifikacijskog dokumenta (putovnice):………..…...

(b) Ovjereno od:…………………………............................……

(naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište konja

Konj se otprema iz:………….............................………………...

(mjesto izvoza)

izravno u: …….....................................................………………..

(država članica i mjesto odredišta)

Avionom(3): ....................................................…………………….

(upisati broj leta)

ili

brodom(3): ……...............................................……………………

(upisati ime broda)

Naziv i adresa pošiljatelja: ….................................……………...

Naziv i adresa primatelja: .........................………………………

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani službeni veterinar iz ………................……..

(upisati zemlju)

potvrđujem da gore opisan konj:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja svih tipova uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja, infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledan i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(2);

(c) nije namijenjen klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) boravio je na teritoriju zemlje izvoznice tijekom posljednjih 90 dana prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od 90 dana, ili od ulaska ako je uvezena izravno iz države članice Europske unije u posljednjih 90 dana) i tijekom 60 dana neposredno prije izvoza u dijelu zemlje(1) slobodne od Afričke konjske kuge u skladu sa zakonodavstvom Zajednice (ili od ruđenja ako je mlađa od 60 dana, ili od ulaska ako je uvezena izravno iz države članice Europske unije u posljednjih 60 dana);

(e) Bio je u izolaciji prije izvoza tijekom posljednjih 40 dana neposredno prije izvoza od …………..(5) do …………..(5) u odobrenom karantenskom objektu u mjestu…………………… pod slijedećim uvjetima:

(i) konj je bio tijekom držanja trajno zaštićen od vektora(3),

ili

(ii) je konj najmanje dva sata prije zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca slijedećeg dana bio smješten u staje zaštićene od vektora te je prilikom treninga pod službenim veterinarskim nadzorom i uz prethodnu primjenu učinkovitih repelenata držan strogo odvojen od kopitara koji nisu pripremljeni za izvoz u uvjetima barem jednako strogim kao onim za privremeni ulazak ili trajni uvoz u Europsku uniju(3);

(f) dolazi s područja države(1) u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(3),

ili

– je životinja bila pretražena na uzorku krvi uzetom unutar 21 dana prije izvoza virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis dana …………..(5) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12(3) (4);

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana:

1. virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(3);

ili

2. je životinja bila pretražena:

– na uzorku krvi unutar 21 dan prije izvoza virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja dana ……...... (5) s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:4(3) (4),

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritis konja dana …………..(5) s negativnim rezultatom(3) (4);

ili

3. je životinja bila cijepljena dana …………..(5) protiv virusnog arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(3) (4);

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat.

(b) Cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat.

(c) Cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja dokazan stabilni ili padajući titar protutijela.

(g) ne dolazi s područja zemlje(1) koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženo s Afričkom konjskom kugom i:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(3),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana.....................(5), najmanje 80 dana prije početka izolacije prije izvoza(3) (4);

(h) ne dolazi s gospodarstva za koje je određena zabrana zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, a kojom je određeno sljedeće:

(i) ako sve životinje vrste prijemljive na bolest koje se nalaze na gospodarstvu nisu zaklane, zabrana je trajala:

– u slučaju encefalomijelitisa konja šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

– u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa obavljena u razmaku od tri mjeseca;

– u slučaju vezikularnog stomatitisa, šest mjeseci;

– u slučaju bjesnoće, mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja«

– u slučaju bedrenice, 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja,;

(ii) Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu zaklane, zabrana je trajala 30 dana, ili 15 dana u slučaju bedrenice, počevši s danom u kojem je dezinfekcija uspješno provedena nakon neškodljivog uništenja životinja.

(i) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi s gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(j) koliko mi je poznato i prema izjavi vlasnika ili predstavnika vlasnika, nije bila u dodiru s životinjama oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti prenosive na kopitare u razdoblju od 15 dana prije početka izolacije prije izvoza;

(k) Unutar 21 dan prije izvoza, dana …………..(4) (5) na uzorcima krvi obavljene su sljedeće pretrage s negativnim rezultatom:

– Coggins test na infekcioznu anemiju kopitara,

– test reakcije vezanja komplementa na durinu u razrjeđenju 1:5;

(l) Životinja je podvrgnuta testu na Afričku konjsku kugu kako je propisano u Prilogu D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008)[15]b:

jednokratno, obavljeno na uzorku krvi uzetom dana …………. (5) unutar 10 dana prije izvoza s negativnom reakcijom, ako nije bila cijepljena i ako je bila trajno držana zaštićena od vektora kako je gore navedeno u točkama(e) (i) ([16]3) (4); ili

2. dvokratno, na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, dana…………..(5) i dana …………..(5), od čega je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije izvoza:

– s negativnom reakcijom ako nije bila cijepljena(3) (4), ili

– bez porasta titra protutijela, ako je bila cijepljena(3) (4),

(m) Dvokratno je podvrgnuta ELISA testu za encefalozu konja na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, dana…………..(5) i dana…………..(5), od čega je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije izvoza:

– s negativnom reakcijom(3) (4)

ili

– bez porasta titra protutijela(3) (4).

IV. Konj će biti izravno otpremljen iz karantenskog objekta:

(a) bilo na aerodrom zaštićen od vektora, a u Europsku uniju bit će otpremljen bez dolaska u dodir s drugim kopitarima koje ne prati odgovarajući veterinarski certifikat bilo za trajni uvoz ili privremeni ulazak i bit će prevezen u zrakoplovu koji je prethodno očišćen i dezinficiran dezinficijensom službeno odobrenim u državi otpreme i neposredno prije leta tretiran protiv vektorskih insekata(3);

ili

(b) u luku Cape Town zaštićen od vektora, a u Europsku uniju bit će otpremljen bez dolaska u dodir s drugim kopitarima koje ne prati odgovarajući veterinarski certifikat bilo za trajni uvoz ili privremeni ulazak i bit će prevezen na brodu koji izravno uplovljava u luku Europske unije, bez zaustavljanja u lukama smještenim na području zemlje(1) koja nije odobrena za uvoz kopitara u Europsku uniju, u boksovima koji su prethodno očišćeni i dezinficirani dezinficijensom službeno odobrenim u državi otpreme i neposredno prije plovidbe tretirani protiv vektorskih insekata(3).

Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat i potpis službenog veterinara(6)

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

Sljedeća izjava koju potpisuje vlasnik ili predstavnik vlasnika dio je ovog certifikata.

IZJAVA

Ja, niže potpisani,..................................(upisati ime tiskanim slovima) vlasnik ([17]1) ili predstavnik vlasnika (1) gore opisanog konja izjavljujem:

1. Konj će biti otpremljen izravno iz karantenskog objekta smještenog u …………………………… (upisati mjesto karantenskog objekta) u objekt odredišta bez dolaska u dodir s drugim kopitarima koje ne prati odgovarajući certifikat za trajni uvoz ili privremeni ulazak kopitara u Europsku uniju.

2. Životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica(1)) od rođenja, ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 60 dana prije ove izjave.

3. Tijekom 15 dana izolacije prije izvoza konj nije bio u dodiru s kopitarima koji boluju od infektivne ili kontagiozne bolesti prenosive na kopitare.

Prema naputku službenog veterinara poduzeo sam sve da ispunim uvjete iz Odjeljka IV. ovoga certifikata, a naročito da izjava iz Priloga IV. Odluke Komisije 97/10/EZ od 12. prosinca 1996 koja mijenja Odluku Vijeća 79/542/EEZ i Odluke Komisije 92/160/EEZ, 93/260/EEZ i 93/197/EEZ vezano za privremeni ulaz i uvoz registriranih konja u Europsku uniju iz Južne Afrike, bude ispravno ispunjena i potpisana od strane kapetana zrakoplova ili broda po dolasku u zračnu luku ili pristanište u Europskoj uniji koje je odobreno kao granična veterinarska postaja za registrirane konje u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obavljanje veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 154/2008)c.

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

Broj veterinarskog certifikata: ……………….................................….

……………………………………………………............................….

(potpis službenog veterinara koji je potpisao veterinarski certifikat)(2)

Dio G
VETERINARSKI CERTIFIKAT
za uvoz na područje Europske unije registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju iz Svetog Petra i Migelona

Referentni broj certifikata: ...………………………….........................

Treća zemlja iz koje se otprema(1): ...........................................……....

Nadležno ministarstvo:…………..............................………………….

I. Identifikacija životinje

Vrsta

Konj, magarac, mula, mazga

Pasmina

Dob

Spol

Način identifikacije i identifikacija(*)

(*) Putovnica za identifikaciju kopitara može se priložiti ovom certifikatu pod uvjetom da je naveden njezin broj.

(a) Broj identifikacijske isprave (putovnice): …..............……………………

(b) Ovjerena od: .........................................................................................……

(Naziv nadležnog tijela)

II. Podrijetlo i odredište kopitara

Kopitar se otprema iz: …...................…………………………...

(mjesto izvoza)

izravno u: ……................................................…………………...

(država članica i mjesto odredišta)

avionom(3)/ brodom(3):…………………...........................……….

(upisati broj leta ili registrirano ime broda)

Naziv i adresa pošiljatelja:…..............................…………………

Naziv i adresa primatelja:……..............................………………

III. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani službeni veterinar iz ………………………(upisati zemlju) potvrđujem da gore opisana životinja:

(a) dolazi iz zemlje u kojoj se sljedeće bolesti obvezno prijavljuju: Afrička konjska kuga, durina, maleus, encefalomijelitis konja svih tipova uključujući Venecuelski encefalomijelitis konja, infekciozna anemija kopitara, vezikularni stomatitis, bjesnoća, bedrenica;

(b) danas je pregledana i ne pokazuje kliničke znakove bolesti(2);

(c) nije namijenjena klanju u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja zarazne ili kontagiozne bolesti;

(d) boravila je na području zemlje izvoznice(1) tijekom posljednjih 90 dana prije izvoza (ili od rođenja ukoliko je životinja mlađa od 90 dana, ili od ulaska ako je uvezena izravno iz države članice Europske unije u posljednjih 90 dana), ili je tijekom 60 dana neposredno prije izvoza boravila u zemlji otpreme ako je uvezena izravno pod uvjetima navedenim u »uvoz i uvjeti karantene« iz privitka ovog certifikata iz treće zemlje tijekom razdoblja manjeg od 90 dana prije otpreme u Europsku uniju; i u svim slučajevima bila je odvojena od kopitara koji nisu imali isti zdravstveni status tijekom 30 dana prije otpreme.

(e) dolazi s područja zemlje(1) u kojem:

(i) tijekom posljednje dvije godine nije bilo pojave Venecuelskog encefalomijelitisa konja;

(ii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave durine;

(iii) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave maleusa;

(iv) tijekom posljednjih šest mjeseci nije bilo pojave vezikularnog stomatitisa(3);

ili

– je životinja bila pretražena na uzorku krvi uzetom unutar 21 dana prije izvoza ili tijekom karantene nakon uvoza(3) dana…………(5) virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis, s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12 (3) (4);

(v) u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana i koji više od 90 dana boravi u zemlji otpreme:

– virusni arteritis konja nije službeno zabilježen tijekom posljednjih šest mjeseci(3);

ili

– je životinja bila pretražena na uzorku krvi unutar 21 dan prije izvoza(3) ili tijekom karantene nakon uvoza(3) virus neutralizacijskim testom na virusni arteritis konja dana ……...... (5) s negativnim rezultatom(3) (4),

ili

– je alikvot ukupne količine sjemena uzet unutar 21 dana prije izvoza(3) ili tijekom karantene nakon uvoza(3) pretražen testom izolacije virusa na virusni arteritis konja(3) (4), dana …………..(5) s negativnim rezultatom;

ili

– je životinja bila cijepljena dana …………..(5) protiv virusnog arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od strane nadležnog tijela, u skladu sa dolje navedenim programom za prvo cijepljenje i bila je docijepljivana u redovitim razmacima(3) (4).

Programi za prvo cijepljenje protiv virusnog arteritisa konja:

Upute: Precrtaj programe cijepljenja koji nisu provedeni na gore navedenoj životinji.

(a) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat.

(b) Cijepljenje je obavljeno pod službenim veterinarskim nadzorom unutar 15 dana od početka izolacije, a koja je počela na dan uzimanja uzorka krvi koji je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat.

(c) Cijepljenje je obavljeno u dobi životinje od 180 do 270 dana tijekom izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom izolacije uzeta su dva uzorka krvi u razmaku od najmanje 10 dana, u kojima je virus neutralizacijskim testom za virusni arteritis konja dokazan stabilni ili padajući titar protutijela;

(f) ne dolazi s područja zemlje(1) koje je u skladu s važećim propisimaa proglašeno zaraženo s Afričkom konjskom kugom i:

– nije cijepljena protiv Afričke konjske kuge(3),

ili

– je cijepljena protiv Afričke konjske kuge dana.....................(5), ne više od 24 mjeseca i barem 110 dana prije početka izolacije prije izvoza sa registriranim polivalentnim cjepivom kako je navedeno u uputama proizvođača(3) (4);

(g) ne dolazi s gospodarstva za koje je određena zabrana zbog razloga vezanih za zdravlje životinja, a kojom je određeno sljedeće:

(i) ako sve životinje vrste prijemljive na bolest koje se nalaze na gospodarstvu nisu zaklane, zabrana je trajala:

– u slučaju encefalomijelitisa konja, šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

– u slučaju infekciozne anemije kopitara, do dana kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije na dva Coggins testa obavljena u razmaku od tri mjeseca;

– u slučaju vezikularnog stomatitisa, šest mjeseci;

– u slučaju bjesnoće, mjesec dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

– u slučaju bedrenice, 15 dana od posljednjeg zabilježenog slučaja;

(ii) Ako su sve životinje vrsta prijemljivih na bolest koje se nalaze na gospodarstvu zaklane, zabrana je trajala 30 dana, ili 15 dana u slučaju bedrenice, počevši s danom u kojem je dezinfekcija uspješno provedena nakon neškodljivog uklanjanja životinja;

(h) podvrgnuta je Coggins testu na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom na uzorku krvi uzetom unutar 30 dana prije izvoza dana …………..(5);

(i) ne pokazuje kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila (CEM) i ne dolazi s gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na kontagiozni metritis kobila tijekom posljednja dva mjeseca niti je bila u neizravnom ili izravnom dodiru koitusom s kopitarima zaraženim ili sumnjivim na kontagiozni metritis kobila;

(j) koliko mi je poznato i prema izjavi vlasnika ili predstavnika vlasnika, nije bila u dodiru s životinjama oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti prenosive na kopitare u razdoblju od 15 dana prije izvoza.

IV. Kopitar će biti izravno otpremljen u Europsku uniju ne dolazeći u kontakt sa drugim kopitarima koje ne prati odgovarajući certifikat prema standardima Europske unije za trajni uvoz. Avion će biti prethodno očišćen i dezinficiran sa službeno odobrenim dezinficijensom u zemlji otpreme.

Izjava iz privitka, potpisana od strane vlasnika ili njegovog predstavnika, dio je ovog veterinarskog certifikata.

»Uvjeti uvoza i karantene« iz privitka dio su ovog certifikata.

V. Certifikat vrijedi 10 dana. U slučaju prijevoza brodom rok se produljuje do završetka putovanja.

Datum

Mjesto

Pečat i potpis službenog veterinara(*)

…………………………………………………………………………

(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula.)

([18]*) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

IZJAVA

Odnosi se na referentni broj certifikata: ………………………….

Ja, niže potpisani,......................................................................(upisati ime tiskanim slovima) vlasnik ([19]1) ili predstavnik vlasnika (1) gore opisanog konja izjavljujem:

Kopitar će biti otpremljen izravno iz objekata otpreme u objekte odredišta bez dolaska u dodir s drugim kopitarima koje ne prati odgovarajući certifikat za trajni uvoz u Europsku uniju.

Životinja je boravila u............................ (zemlja izvoznica) od rođenja ili je uvezena u zemlju izvoznicu barem 60 dana prije davanja ove izjave.

Tijekom 15 dana prije izvoza kopitar nije bio u dodiru s životinjama koji boluju od infektivne ili kontagiozne bolesti prenosive na kopitare.

…………..………………… ……………………………..

(Mjesto, datum) (Potpis)

…………………...............…………………………………………….

(potpis službenog veterinara koji potpisuje veterinarski certifikat)(2)

Uvjeti uvoza i karantene za kopitare uvezene u Sveti Petar i Migelon u razdoblju kraćem od tri mjeseca prije izvoza u Europsku uniju

Kopitari uvezeni u Sveti Petar i Migelon tijekom 90 dana neposredno prije izvoza u Europsku uniju moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

1. Boravište i karantena:

(1) Životinje su morale boraviti na području Svetog Petra i Migelona najmanje posljednjih 60 dana.

(2) Odmah nakon dolaska iz treće zemlje životinje moraju biti izolirane u odobrenom karantenskom objektu najmanje 40 dana, zaštićene od insekata vektora.

(3) Karantenski prostori moraju ispunjavati uvjete utvrđene u Dijelu G Odjeljku III. točki (g) ovoga veterinarskog certifikata i zadovoljiti minimalne standarde propisane u Prilogu B Pravilnika o načinu obavljanje veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 154/2008)c.

(4) Za vrijeme trajanja karantene kopitari ne smiju doći u kontakt sa kopitarima koji ne ispunjavaju uvjete za uvoz u Europsku uniju.

2. Testovi za provjeru zdravlja životinje:

(1) Životinje moraju biti podvrgnute sljedećim testovima s navedenim rezultatima uzoraka krvi, ako nije drugačije navedeno, ne ranije od 21 dana nakon početka izolacije:

(a) Coggins test za infekcioznu anemiju kopitara sa negativnim rezultatom;

(b) test reakcije vezanja komplementa na durinu u razrjeđenju od 1:5, sa negativnim rezultatom;

(c) test reakcije vezanja komplementa na maleus u razrjeđenju od 1:5, sa negativnim rezultatom;

(d) dvokratno, test na Afričku konjsku kugu kako je propisano u Prilogu D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008)b, obavljeno na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, od čega je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije izlaska iz karantene, bilo:

– s negativnom reakcijom, ako životinja nije bila cijepljena, ili

– bez porasta titra protutijela ako je bila cijepljena. Cijepljenje mora biti službeno certificirano u uvoznom certifikatu(1)/putovnici(1);

(c) dvokratni ELISA test na encefalozu konja na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, s tim da je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije završetka karantene, bilo:

– s negativnom reakcijom, ili

– bez porasta titra protutijela;

(f) virus neutralizacijski test na vezikularni stomatitis s negativnim rezultatom u razrjeđenju 1:12;

(g) dvokratno, test inhibicije hemaglutinacije na Venecuelski encefalomijelitis konja kao što je detaljno opisano u Odjeljku 2.5.12 OIE Priručnika za dijagnostičke testove i cjepiva, 4. izdanje iz 2000. god, na uzorcima krvi uzetim u razdoblju između 21 i 30 dana, s tim da je drugi uzorak bio uzet unutar 10 dana prije završetka karantene:

– bilo s negativnom reakcijom ako nije bila cijepljena, ili

– bez porasta titra protutijela, ako je životinja bila cijepljena sa TC-83 atenuiranim cjepivom barem šest mjeseci prije uvoza. Cijepljenje mora biti službeno certificirano u uvoznom certifikatu([20]1)/putovnici(1);

(h) dvokratno, test inhibicije hemaglutinacije na zapadni i istočni encefalomijelitis konja (WEE i EEE) na uzorcima krvi uzetim u razmaku od 21 dana, s tim da je drugo testiranje provedeno unutar 10 dana prije završetka karantene:

– s negativnom reakcijom ukoliko životinja nije bila cijepljena, ili

– bez povećanja titra protutijela ukoliko je životinja bila cijepljena protiv zapadnog i istočnog encefalomijelitisa konja sa inaktiviranim cjepivom barem 30 dana i ne prije više od šest mjeseci prije uvoza. Cijepljenje mora biti službeno certificirano u uvoznom certifikatu (1)/putovnici (1);

(i) IG-M ELISA test za identifikaciju protutitijela na virus Japanskog B-encefalitisa sa negativnim rezultatom, ili virus neutralizacijskim testom, ili dvokratno testom inhibicije hemaglutinacije na uzorcima krvi uzetim u razmaku od 21 dana, s tim da je drugo testiranje provedeno unutar 10 dana prije završetka karantene, bilo s negativnom reakcijom u oba testiranja ili s povećanjem titra protutijela ne većim od četverostrukog.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 93/197/EEZ od 5. veljače 1993 kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju.

[2](1) Regionalizacija zemlje kako je navedeno u Odluci Komisije 92/160/EEZ od 5. ožujka 1992. kojom se utvrđuje regionalizacija pojedinih trećih zemalja za uvoz kopitara.

[3](2) Samo registrirani konji.

[4](3) Privremeni kôd koji ne utječe na konačni naziv zemlje koji će se pridodati nakon završetka pregovora koji se trenutačno vode u Ujedinjenim narodima.

[5]a Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[6](1) Dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Nepotrebno precrtati.

(3) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara životinje koja se otprema u Republiku Hrvatsku ili zadnjeg radnog dana prije otpreme ako se radi o registriranom konju.

(4) Upisati datum.

U slučaju registriranog kopitara, provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

[7]a Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[8](1) Dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Nepotrebno precrtati.

(3) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara životinje koja se otprema u Republiku Hrvatsku ili zadnjeg radnog dana prije otpreme ako se radi o registriranom konju.

(4) Upisati datum.

U slučaju registriranog kopitara, provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

(5) Za zemlje na koje se odnosi ovaj veterinarski certifikat, osim Australije i Novog Zelanda, laboratorijski testovi se moraju obaviti u laboratorijima odobrenim od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske. Rezultati testiranja certificirani od laboratorija moraju biti priloženi uz veterinarski certifikat koji prati životinju.

(6) Traženi testovi za durinu i maleus ne odnose se na Australiju i Novi Zeland.

[9]a Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[10](1) Dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara životinje koja se otprema u Republiku Hrvatsku ili zadnjeg radnog dana prije otpreme ako se radi o registriranom konju.

(3) Nepotrebno precrtati.

(4) Upisati datum.

U slučaju registriranog kopitara, provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

(5) Zahtjevi cijepljenja ili testiranja na WEE i EEE odnose se jedino na Kanadu i Sjedinjene Američke Države; cijepljenje protiv Japanskog B-encefalitisa odnosi se na Hong Kong, Japan, Republiku Koreju, Makao, Maleziju (Poluotok), Singapur i Tajland.

[11]a Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[12](1) Dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara životinje koja se otprema u Republiku Hrvatsku ili zadnjeg radnog dana prije otpreme ako se radi o registriranom konju.

(3) Nepotrebno precrtati.

(4) Upisati datum.

U slučaju registriranog kopitara, provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

[13]a Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[14]b Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(1) Dio područja u skladu sa člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara životinje koja se otprema u Republiku Hrvatsku ili zadnjeg radnog dana prije otpreme ako se radi o registriranom konju.

(3) Nepotrebno precrtati.

(4) Upisati datum.

U slučaju registriranog kopitara, provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

(5) Laboratorijski testovi koji su potrebni u skladu s uvjetima u ovom certifikatu moraju biti provedeni u laboratoriju odobrenom od države članice odredišta. Rezultati testiranja, koje je potvrdio laboratorij, moraju biti priloženi veterinarskom certifikatu koji prati životinju. Ove odredbe primjenjuju se na sljedeću zemlju: Turska (TR).

[15]b Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[16](1) Dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odluke Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

(2) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara konja koji se otprema u državu članicu ili zadnjeg radnog dana prije otpreme i kojeg prati identifikacijski dokument (putovnica) tijekom boravka u Europskoj uniji.

(3) Nepotrebno precrtati.

(4) Provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

(5) Upisati datum.

(6) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

[17]c Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o principu organizacije veterinarske kontrole živih životinja koje se uvoze u Europsku uniju iz trećih zemalja.

(1) Nepotrebno precrtati.

(2) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

[18](1) Područje države znači cijela država ili dio područja u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« br. 154/2008) kojim se preuzimaju odredbe Direktive 90/426/EEZ prema Odluci Komisije 92/160/EEZ, prema posljednjim izmjenama i dopunama.

(2) Ovaj certifikat mora biti izdan na dan utovara konja koji se otprema u državu članicu ili zadnjeg radnog dana prije otpreme.

(3) Nepotrebno precrtati.

(4) Provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu).

(5) Upisati datum.

[19](1) Nepotrebno precrtati.

(2) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

[20]b Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

c Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o principu organizacije veterinarske kontrole živih životinja koje se uvoze u Europsku uniju iz trećih zemalja.

(1) Precrtati nepotrebno.

(2) Test za virusni arteritis konja iz Odjeljka III točke (e) podtočke (v) ovoga certifikata mora se provesti tijekom karantene za nekastrirane mužjake starije od 180 dana i sa boravištem na Svetom Petru i Migelonu ne kraćem od 90 dana.

(3) Laboratorijski testovi moraju se obaviti u odobrenim laboratorijima Europske unije.

(4) Provedeni testovi, njihovi rezultati i cijepljenja moraju biti upisani u identifikacijski dokument (putovnicu) ili kao preslika priloženi uz certifikat.