Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

NN 120/2010 (27.10.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3119

Na temelju članka 20. stavak 8. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« broj 4/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prethodnog priznavanja proizvođačkih grupa i priznavanja proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija te način i uvjeti podnošenja i odobravanja plana priznavanja proizvođačkih grupa.«

Članak 2.

U članku 2. točke 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za prethodno priznavanje proizvođačkih grupa i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorskih organizacija te odobravanje plana priznavanja proizvođačkih grupa i operativnih programa proizvođačkih organizacija.

2. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu provedbe mjera uređenja tržišta voćem i povrćem.

3. Proizvođač je pravna ili fizička osoba, ili skupina pravnih ili fizičkih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja uzgaja jedan ili više proizvoda iz Dodatka I, dio A ovoga Pravilnika.

4. Proizvođačka organizacija je pravna osoba ili jasno definiran dio pravne osobe koja je osnovana na inicijativu proizvođača koji uzgajaju jedan ili više proizvoda iz Dodatka I, dio A ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi.«

U istom članku u točki 6. iza riječi »nekih« dodaje se riječ: »proizvođačkih«, a iza riječi »udruženja« dodaju se riječi: »proizvođačkih organizacija«.

U istom članku u točki 8. iza riječi »Dodatka I« dodaju se riječi: »dio A«.

U istom članku iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje koje traje najduže 5 godina unutar kojega su proizvođačke grupe dužne ispuniti uvjete za priznavanje i prerasti u proizvođačku organizaciju.«

Članak 3.

U članku 3. iza riječi »Dodatka I« dodaju se riječi: »dio A«.

Članak 4.

U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o proizvođačkim organizacijama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti priznavanju.«

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. riječi »500.000,00 kuna tijekom dvije uzastopne godine« zamjenjuju se brojem: »35% vrijednosti iskazane u prethodnom zahtjevu ili zahtjevima za dodjelu potpore koji pokrivaju posljednji godišnji segment«.

U istom članku iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju pada minimalnog obujma ili minimalne vrijednosti utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizvođačka organizacija mora dostaviti Ministarstvu i Agenciji za plaćanja dokaz o razlogu smanjenja vrijednosti utržene proizvodnje.«

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. riječ »udruženje« zamjenjuje se riječju: »udruženja«.

U istom članku u stavku 3. riječ »odgovorna« zamjenjuje se riječju: »odgovorno«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 2. podstavcima 1), 2) i 3) iza riječi »sudjeluje« dodaje se riječ: »u«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. podstavak (e) mijenja se i glasi:

»(e) plaćati novčane doprinose proizvođačkoj organizaciji namijenjene osnivanju i sufinanciranju operativnog fonda u skladu sa statutom proizvođačke organizacije.«

Članak 9.

U članku 17. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o udruženjima proizvođačkih organizacija koja su podnijela Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti priznavanju.«

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Glavna aktivnost udruženja proizvođačkih organizacija odnosi se na koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda svojih članica i to za one proizvode za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato.

(2) Vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačkih organizacija i članova drugih proizvođačkih organizacija koju prodaje udruženje proizvođačkih organizacija, treba biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ono prodaje. Izračun se temelji isključivo na proizvodima za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato.«

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. iza riječi »zahtjev za« dodaje se riječ: »prethodno«.

U istom članku stavku 3. podstavku (c) broj »700.000,00« zamjenjuje se brojem: »4.000.000,00«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Prije izdavanja odobrenja o prethodnom priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o proizvođačkim grupama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti prethodnom priznavanju.«

Stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

U istom članku u stavku 7. broj »105.000,00 kuna tijekom dvije uzastopne godine« zamjenjuju se riječima: »35% vrijednosti iskazane u prethodnom zahtjevu ili zahtjevima za dodjelu potpore koji pokrivaju posljednji godišnji segment«.

U istom članku iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju pada minimalnog obujma ili minimalne vrijednosti utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 7. ovoga članka proizvođačka grupa mora dostaviti Ministarstvu i Agenciji za plaćanja dokaz o razlogu smanjenja vrijednosti utržene proizvodnje.«

Članak 12.

U članku 23. stavak 1. zamjenjuje se novim stavkom koji glasi:

»(1) Unutar prijelaznog razdoblja koje traje najduže 5 godina proizvođačke grupe dužne su ispuniti uvjete za priznavanje proizvođačke organizacije u skladu s člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. riječi »privremeno priznanje« zamjenjuju se riječima: »prethodno priznavanje«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Prije odobrenja plana priznavanja proizvođačke grupe Ministarstvo će o tome, kao i o mogućim financijskim implikacijama, obavijestiti Europsku komisiju.

(4) Proizvođačka grupa mora u roku od četiri mjeseca nakon isteka prijelaznog razdoblja biti priznata kao proizvođačka organizacija.«

Članak 13.

U članku 26. stavku 8. riječ »izdavanje« zamjenjuje se riječju: »dostavljanje«, a riječ »Pravilnika« zamjenjuje se riječju: »članka«.

Članak 14.

U članku 27. stavku 1. iza riječi »vrijeme« dodaju se riječi: »prije isteka prijelaznog razdoblja od pet godina«. U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Od datuma kada je podnesen zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije, proizvođačka grupa mora podnijeti nacrt operativnoga programa u skladu s Uredbom o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« broj 70/10).

Članak 15.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije nego što Ministarstvo prizna proizvođačku organizaciju, u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja obavit će kontrolu na terenu i provjeriti podatke i činjenice navedene u Zahtjevu.«

Članak 16.

U članku 30. stavku 1. riječ »točka« zamjenjuje se riječju: »točkom«, a iza riječi »će« dodaje se riječ: »kontrolom«.

U stavku 2. riječi »kontrolira na odgovarajući način, uključujući provjeru« zamjenjuju se riječima: »kontrolom na terenu provjerit će:«.

U istom stavku podstavak (d) mijenja se i glasi:

»(d) sukladnost postupaka za koje je potpora zatražena s nacionalnim zakonodavstvom, propisima o javnoj nabavi, državnoj potpori i drugim odgovarajućim obveznim normama.«

Članak 17.

Članci 32. i 33. brišu se.

Članci 34. i 35. postaju članci 32. i 33.

Članak 18.

Novi članak 32. glasi:

»Do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju neće se primjenjivati odredbe članka 4. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 21. stavaka 2., 3. podstavka (d) i stavka 4., članka 22. stavka 4. i članka 23. stavka 3 ovoga Pravilnika.«

Članak 19.

Dodatak I dijeli se na dio A Voće i povrće i dio B Prerađeno voće i povrće.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/183

Urbroj: 525-02-1-0010/10-1

Zagreb, 12. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.