Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 120/2010 (27.10.2010.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3121

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07, 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09, 26/09, 33/09, 43/09, 68/09 i 78/09, 89/09, 116/09, 138/09, 14/10, 31/10, 44/10 i 79/10).

u točki I. iza rednog broja 70. dodaju se brojevi i riječi:

»71. Dom zdravlja Kutina, Kutina, A. G. Matoša 42

72. Zdravstvena ustanova za medicinu rada Metković, Vladimira Nazora 5, podružnica Dubrovnik, Ćira Carića 3, Dubrovnik

u točki II. iza rednog broja 83. dodaju se redni brojevi koji glase

84. Privatne specijalističke ordinacije za medicinu rada Jadranka Ferenc Ledić, dr. med., spec. medicine rada i Marijan Šurmanović, dr. med., spec. med., rada, Koprivnica, Trg E. Kumičića 11/1.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-10-62

Zagreb, 13. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.