Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije

NN 120/2010 (27.10.2010.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3122

Na temelju članka 140. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA VODNE DOKUMENTACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja vodne dokumentacije, iznos i naplata troškova za izdavanje izvadaka iz vodne dokumentacije, opseg podataka o vodama i vodnom okolišu koje prikupljaju, obrađuju i interpretiraju Hrvatske vode, obveznici dostave tih podataka te rokovi i način dostave tih podataka.

II. VODNA DOKUMENTACIJA

Vodna knjiga

Članak 2.

Vodna knjiga se vodi na način da se podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika unose pravovremeno i točno.

Članak 3.

U vodnoj knjizi vode se:

1. podaci o izdanim vodopravnim uvjetima, i to:

– identifikacijski broj akta,

– naziv i adresa korisnika (investitora),

– matični broj poslovnog subjekta/OIB korisnika (investitora),

– lokacija, naziv i namjena zahvata za koji se izdaju vodopravni uvjeti,

– katastarska općina i broj katastarske čestice na kojoj se nalazi zahvat,

– klasa i urudžbeni broj akta,

– datum zaprimanja zahtjeva i datum izdavanja akta;

2. podaci o izdanim obvezujućim vodopravnim mišljenjima, i to:

– identifikacijski broj akta,

– naziv i adresa korisnika (investitora),

– matični broj poslovnog subjekta/OIB korisnika (investitora),

– lokacija, naziv i namjena postrojenja za koje se izdaje obvezujuće vodopravno mišljenje,

– katastarska općina i broj katastarske čestice,

– tijelo koje je zatražilo izdavanje akta,

– klasa i urudžbeni broj akta,

– datum zaprimanja zahtjeva i datum izdavanja akta,

– klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša čiji je sastavni dio predmetno obvezujuće vodopravno mišljenje;

3. podaci o izdanim vodopravnim potvrdama, i to:

– identifikacijski broj akta,

– klasa i urudžbeni broj akta,

– datum zaprimanja zahtjeva,

– datum izdavanja klauzule na vodopravnim uvjetima, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša,

– klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja vodopravnih uvjeta, odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za koje je izdana vodopravna potvrda;

4. podaci o izdanim vodopravnim dozvolama za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda, i to:

– identifikacijski broj akta,

– naziv i adresa korisnika (investitora),

– matični broj poslovnog subjekta/OIB korisnika (investitora),

– lokacija, naziv i namjena zahvata za koji se izdaje vodopravna dozvola,

– katastarska općina i broj katastarske čestice,

– broj ispusta ili vodozahvata s koordinatama istih,

– naziv zahvata vode ili prijamnik ispuštanja otpadnih voda,

– dozvoljena količina i kakvoća zahvaćene i ispuštene količine vode,

– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta,

– datum zaprimanja zahtjeva i datum izdavanja akta,

– datum isteka prava iz vodopravne dozvole;

5. podaci o važećim vodopravnim aktima izdanim po propisima prije stupanja na snagu Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 78/2010).

Podaci iz stavka 1. točke 5. ovoga članka vode se u sadržaju propisanom ovim Pravilnikom. Vodopravne suglasnosti vode se prema sadržaju koji je propisan za vodopravne potvrde, a dozvolbeni nalozi prema sadržaju propisanom za vodopravne dozvole, te umjesto podatka o datumu isteka prava iz vodopravne dozvole sadržavaju podatak o roku izvršenja najranije i najkasnije obveze po dozvolbenom nalogu.

Vodni katastri

Članak 4.

Katastar vodnih tijela čini katastar površinskih vodnih tijela, katastar podzemnih vodnih tijela i registar zaštićenih područja.

Katastar površinskih vodnih tijela sadrži prostorni položaj/obuhvat, tip, referentne uvjete za klasifikaciju stanja površinskih voda (ukoliko su određeni), program praćenja stanja, podatke praćenja stanja i podatke o ocjeni stanja vodnih tijela, ciljeve zaštite vodnog okoliša te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama za površinska vodna tijela (prirodna, znatno promijenjena i umjetna), i to za:

1. vodotoke,

2. jezera i druge stajaće vode,

3. prijelazne vode,

4. priobalne vode,

5. teritorijalno more (u dijelu koji se odnosi na kemijsko stanje).

Katastar podzemnih vodnih tijela sadrži prostorni položaj/obuhvat, temeljne razine i polazne točke za utvrđivanje znatno i trajno rastućeg trenda onečišćenja (ukoliko su određene), program praćenja stanja, podatke praćenja stanja i podatke o ocjeni stanja vodnih tijela, ciljeve zaštite vodnog okoliša te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama za vodna tijela podzemnih voda, i to:

– vodonosnika s međuzrnskom poroznosti,

– krških vodnosnika.

Registar zaštićenih područja sadrži prostorni položaj/obuhvat zaštićenog područja, odluke tijela ili osoba nadležnih za donošenje odluka o određivanju i/ili zaštiti zaštićenih područja, popis dodatnih mjera zaštite, program praćenja stanja voda zaštićenog područja, podatke praćenja stanja i podatke o ocjeni stanja vodnih tijela zaštićenih područja, ciljeve zaštite vodnog okoliša te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama za:

1. područja zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće,

2. područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama,

3. područja za kupanje i rekreaciju,

4. područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate,

5. područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite,

6. područja loše izmjene voda u priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na ispuštanje komunalnih otpadnih voda.

Članak 5.

Katastar vodnog dobra i vodnih građevina čini: katastar vodnog dobra i katastar vodnih građevina.

Članak 6.

Katastar vodnog dobra sadrži podatke o:

1. zemljišnim česticama koje pripadaju vodnom dobru, i to:

– broj zemljišnoknjižnog uloška i zemljišnoknjižne čestice,

– oznaku katastarske općine i broj katastarske čestice,

– podatke o vlasniku, odnosno korisniku,

– podatke o površini i kulturi,

– podatke o statusu zemljišne čestice u smislu Zakona o vodama (javno vodno dobro ili vodno dobro);

2. odlukama o vanjskoj granici inundacijskog pojasa, i to:

– identifikacijski broj akta,

– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta,

– datum izdavanja akta,

– naziv vodotoka ili druge vode, naziv dionice uz navođenje početne i završne stacionaže odnosne dionice.

Članak 7.

Katastar vodnih građevina sadrži podatke o:

– regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama,

– komunalnim vodnim građevinama,

– vodnim građevinama za melioracije,

– vodnim građevinama za proizvodnju električne energije,

– vodnim građevinama za unutarnju plovidbu.

Podaci koji se vode za vodne građevine iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti građevine, su:

– podatak o vrsti vodne građevine s obzirom na namjenu,

– podatak o vlasniku/investitoru vodne građevine,

– podatak o pravnoj/fizičkoj osobi nadležnoj za upravljanje vodnom građevinom,

– podatak o drugom zakonitom posjedniku vodne građevine,

– podatak o lokaciji (naselje/grad/općina/županija, katastarska čestica i katastarska općina),

– naziv akta kojim je dopuštena gradnja (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja),

– naziv tijela koje je izdalo akt kojim je dopuštena gradnja.

Članak 8.

Katastar korištenja voda sadrži: registar vodoopskrbnih područja i registar korištenja voda.

Registar vodoopskrbnih područja sadrži prostorni položaj/obuhvat, podatke i informacije o pripadajućim sustavima javne vodoopskrbe, podatke o priključenosti, popis odluka jedinica lokalne samouprave o priključenju, podatke i informacije o isporučiteljima vodnih usluga na vodoopskrbnim područjima te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama.

Registar korištenja voda čini:

1. registar korištenja voda za ljudsku uporabu, koji sadrži podatke o korisniku voda, lokaciji zahvaćanja voda, maksimalnim dopuštenim količinama, programu praćenja zahvaćanja voda i podacima o zahvaćenim količinama i kakvoći zahvaćenih voda te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, i to za:

– zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe,

– zahvaćanje voda za vodoopskrbu stanovnika u prosječnoj količini većoj od 10 m3/dan ili zahvaćanje voda za vodoopskrbu više od 50 stanovnika (izvan sustava javne vodoopskrbe);

2. registar korištenja vodnih snaga, koji sadrži podatke o korisniku voda za proizvodnju električne energije i pogonske namjene, podatke i informacije o vodnim građevinama za proizvodnju električne energije, program praćenja zahvaćanja voda i program praćenja stanja voda, podatke o količini zahvaćene vode i proizvedenoj električnoj energiji te ostale podatke od interesa za upravljanje vodama;

3. registar korištenja voda za navodnjavanje, koji sadrži podatke o položaju/obuhvatu sustava navodnjavanja, podatke o površini koja se navodnjava, podatke o režimu navodnjavanja i maksimalno dopuštenoj količini zahvaćenih voda, podatke i informacije o vlasnicima i korisnicima sustava za navodnjavanje/korisnicima prava na zahvaćanje voda za navodnjavanje, odluke jedinica područne samouprave iz članka 50. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), podatke i informacije o sustavima navodnjavanja, program praćenja, podatke o količinama i kakvoći zahvaćenih voda te druge podatke od interesa za upravljanje vodama;

4. registar zahvaćanja površinskih i podzemnih voda (izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode) radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, za sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe i grijanje, koji sadrži podatke o korisniku voda, lokaciji/obuhvatu zahvata, podatke i informacije o načinu, građevinama i uvjetima zahvaćanja i korištenja voda, program praćenja, podatke o količinama i o kakvoći zahvaćene vode te druge podatke od interesa za upravljanje vodama;

5. registar korištenja voda pogodnih za uzgoj slatkovodnih riba i drugih vodenih organizama, koji sadrži podatke o korisniku voda, lokaciji/obuhvatu zahvata, podatke i informacije o proizvodnim objektima, podatke i informacije o načinu, građevinama i uvjetima zahvaćanja i korištenja voda, režimu zahvaćanja i korištenja voda, program praćenja, podatke o količinama i kakvoći zahvaćene vode, podatke o proizvodnji te druge podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama;

6. registar korištenja voda za plovidbu, koji sadrži podatke o kategoriji plovnog puta, prostornom položaju/lokaciji plovnog puta, zahtijevanim gabaritima, vodnim i drugim građevinama plovnog puta, vodnom režimu, program održavanja plovnog puta, program praćenja, podatke o stanju plovnog puta te druge podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama;

7. registar korištenja voda za šport i rekreaciju (splavarenje, rafting, vožnja kanuima, i sl. korištenju voda za šport, kupanje, rekreaciju i sl. te postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama), koji sadrži podatke o korisniku sustava, prostornom položaju/lokaciji korištenja voda, zahtijevanim uvjetima korištenja, građevinama i objektima, kapacitetu i trajanju korištenja, program praćenja, podatke o stanju voda te o korištenju voda te druge podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama.

Članak 9.

Katastar zaštite voda čini: registar aglomeracija i katastar emisija u okoliš.

Registar aglomeracija sadrži prostorni položaj/obuhvat, podatke i informacije o pripadajućem sustavu odvodnje, podatke o priključenosti, uvjete ispuštanja pročišćenih otpadnih voda (količina i kakvoća), odluke o odvodnji otpadnih voda, podatke i informacije o isporučiteljima vodnih usluga na području aglomeracije te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama.

Katastar emisija u vode sadrži:

1. registar emisija u vode iz točkastih izvora onečišćenja, koji sadrži podatke o onečišćivačima, lokacijama ispusta, dopuštenim količinama ispuštenih otpadnih voda, maksimalnim dopuštenim koncentracijama onečišćujućih tvari u otpadnim vodama, program praćenja i podatke o količinama i kakvoći otpadnih voda te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, i to za:

– komunalne otpadne vode,

– tehnološke i druge otpadne vode,

– otpadne vode iz poljoprivrede,

– otpadne vode iz ostalih točkastih izvora onečišćenja;

2. registar emisija u vode iz raspršenih izvora onečišćenja, koji obuhvaća podatke i informacije o prostornom obuhvatu – području, vrsti unosa onečišćenja i onečišćivačima, proizvodnji i uvozu kemikalija, programu i načinu praćenja unosa onečišćenja, podatke o unosu onečišćenja te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, i to za:

– unos onečišćenja komunalnim otpadnim vodama naselja koja nisu priključena na sustave javne ili individualne odvodnje,

– unos onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje (organska i mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja i sl.),

– unos onečišćenja iz ostalih izvora raspršenih onečišćenja;

3. registar iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda, koji sadrži podatke i informacije prema odredbama Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, podatke i informacije o počinitelju, podatke o prostornom obuhvatu, odnosno lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog ili izvanrednog onečišćenja, procjenu počinjene štete i informaciju o oštećenicima, podatke o prostoru obuhvaćenom mjerama za otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, mjerama i pravnoj osobi koja je poduzela mjere sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, program praćenja stanja, podatke i informacije o stanju voda na području pod utjecajem izvanrednog i iznenadnog onečišćenja i druge informacije i podatke od interesa za upravljanje vodama.

Očevidnik koncesija

Članak 10.

Očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda čine:

– registar odluka i ugovora o koncesiji

– izvornici odluka o davanju koncesija i ugovora o koncesijama u fizičkom ili elektroničkom obliku

– registar rješenja o obračunu naknade za koncesiju

– ostala pripadajuća dokumentacija o koncesijama.

Članak 11.

U registru odluka i ugovora o koncesiji vode se sljedeći podaci:

– ID broj ugovora o koncesiji/ID vodozahvata iz Registra koncesija,

– naziv i adresa korisnika koncesije/koncesionara,

– matični broj poslovnog subjekta/OIB korisnika koncesije/koncesionara,

– datum sklapanja ugovora o koncesiji,

– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj ugovora o koncesiji,

– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj odluke o dodjeli koncesije/odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

– dozvoljeni opseg korištenja,

– vrsta i lokacija vodozahvata – naselje, općina/grad, županija, katastarska općina i katastarska čestica

– mjesto koncesije/lokacija korištenja voda ako se razlikuje od mjesta zahvaćanja – naselje, općina/grad, županija, katastarska općina i katastarska čestica,

– trajanje koncesije/rok važenja koncesije,

– iznos jednokratne naknade za koncesiju određen ugovorom o koncesiji,

– iznos godišnje obveze naknade za koncesiju,

– primatelj naknade za koncesiju,

– prijenos prava iz koncesijskog ugovora – datum i novi koncesionar,

– datum prestanka važenja koncesijskog ugovora,

– napomene.

Članak 12.

Očevidnik koncesija sadržava i podatke o važećim koncesijama izdanim prije stupanja na snagu Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, broj 89/2010). Podaci o njima vode se u sadržaju propisanom ovim Pravilnikom.

III. PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 13.

Pravo na pristup informacijama iz vodne dokumentacije ostvaruje se u skladu s posebnim propisima o pravu na pristup informacijama.

Vrste i dostupnost informacija te visina naknade za pristup informacijama iz vodne dokumentacije utvrđuju se pojedinačnim aktom Hrvatskih voda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Hrvatske vode će u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ustrojiti vodnu knjigu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Hrvatske vode će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ustrojiti očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Hrvatske vode će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ustrojiti vodne katastre u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavlja ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vodnoj dokumentaciji (»Narodne novine«, broj 13/2006).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0043

Urbroj: 538-10/1-2-80-10/07

Zagreb, 18. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.