Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

NN 121/2010 (28.10.2010.), Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3153

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O RASPODJELI CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i kriteriji raspodjele carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu, u skladu s Uredbom o Carinskoj tarifi.

Definicije

Članak 2.

(1) Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz članka 1. ovoga Pravilnika su proizvodi obuhvaćeni poglavljima 1 do 24 Carinske tarife.

(2) Uvoz iz članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva puštanje robe u slobodni promet unutar razdoblja važenja kvote.

(3) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je pravna osoba nadležna za izdavanje Odluka o odobrenju preferencijalnog uvoza te provedbu ostalih aktivnosti propisanih ovim Pravilnikom.

(4) Carinska uprava Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) je upravna organizacija Ministarstva financija koja odobrava preferencijalni uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda temeljem predočene Odluke o odobrenju preferencijalnog uvoza te provodi ostale aktivnosti propisane ovim Pravilnikom.

(5) Evidencija korisnika trgovinskih mjera (u daljnjem tekstu: Evidencija) je zbirka podataka o korisnicima trgovinskih mjera za poljoprivredne proizvode (u daljnjem tekstu: korisnik/ci) koja se vodi u Agenciji za plaćanja.

(6) Elektronički ključ je skup alfanumeričkih znakova koji definira korisnika unutar programske aplikacije, te na taj način omogućuje nedvojbeno prepoznavanje korisnika prilikom pristupa programskoj aplikaciji.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

(1) Pravo sudjelovanja u raspodjeli carinskih kvota imaju pravne ili fizičke osobe registrirane za proizvodnju ili trgovinu (u daljnjem tekstu: uvoznik).

(2) Uvoznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je pri uvozu u Republiku Hrvatsku proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika carinskim tijelima, uz ostalu dokumentaciju, priložiti dokaz o podrijetlu robe, koji je izdan u zemlji izvoza.

Članak 4.

(1) Carinske kvote se otvaraju na godišnjoj razini Uredbom o carinskoj tarifi.

(2) Razdoblje važenja otvorenih carinskih kvota je od 1. siječnja do 31. prosinca godine na koju se odnosi Uredba o carinskoj tarifi.

Zahtjev za dodjelom carinskih kvota

Članak 5.

(1) Zahtjev za dodjelu određene količine robe u okviru pojedine carinske kvote podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, za svaku zemlju pojedinačno.

(2) Uvoznici upisani u Evidenciju iz članka 7. ovoga Pravilnika mogu zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnijeti i elektronički, putem internetskog sučelja Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja od 1. prosinca do 20. prosinca tekuće godine i to za raspodjelu carinskih kvota iz Uredbe o carinskoj tarifi za sljedeću godinu, s naznakom: »Raspodjela carinskih kvota«.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

a) dokaz o upisu u pripadajući registar (kopija Rješenja o upisu u Registar trgovačkog suda, odnosno kopija Rješenja nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne/regionalne samouprave o upisu u Obrtni registar);

b) izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu RH koji izdaje nadležni područni ured Ministarstva financija – Porezna uprava, ne stariji od mjesec dana;

c) izvornik BON 1 za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, za trgovačka društva, odnosno Potvrda o visini dohotka za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, za obrtnike ili fizičke osobe.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, uvoznici upisani u Evidenciju iz članka 7. ovoga Pravilnika uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dužni su priložiti dokaze iz stavka 4. alineja b) i c).

Članak 6.

(1) Zahtjev iz članka 5. ovoga Pravilnika se neće razmatrati u sljedećim slučajevima:

1. ukoliko zahtjev nije dostavljen u roku navedenom u članku 5. stavku 3. ovoga Pravilnika;

2. ukoliko zahtjevu nije priložena dokumentacija navedena u članku 5. stavku 4. ovoga Pravilnika, odnosno u slučaju elektroničkog podnošenja zahtjeva, ukoliko dokumentacija iz članka 5. stavka 5. nije dostavljena u roku navedenom u članku 5. stavku 3. ovoga Pravilnika;

3. ukoliko Obrazac iz Priloga 1. ovoga Pravilnika nije točno popunjen;

4. ukoliko je tražena količina proizvoda na zahtjevu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika veća od ukupne kvote koja je za traženi proizvod utvrđena Uredbom o carinskoj tarifi za godinu na koju se odnosi predmetni zahtjev.

5. ukoliko uvoznik iz članka 3. nije ispunio obveze prema državi.

(2) Iznimno od stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, u slučaju da je zahtjev djelomično točno popunjen, razmatrat će se samo za proizvode za koje je točno popunjen.

Evidencija korisnika trgovinskih mjera

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis u Evidenciju podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika pisanim putem na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti tijekom cijele godine, a za raspodjelu carinskih kvota u 2011. godini najkasnije 5 radnih dana prije dana podnošenja zahtjeva iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Uz obrazac iz stavka 1. ovoga članka korisnici su dužni priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

– Pravne osobe presliku izvoda iz Registra trgovačkog suda,

– Obrtnici presliku izvoda iz Obrtnog registra

– Fizičke osobe presliku osobne iskaznice.

(4) Agencija za plaćanja će nakon administrativne kontrole obavijestiti korisnika o upisu u Evidenciju i dodijeliti mu elektroničke ključeve za korištenje elektroničkih usluga.

(5) Elektronički ključevi su postavljeni u 2 neovisna seta alfanumeričkih znakova od kojih se jedan set naziva korisničkim imenom, a drugi set se naziva lozinkom.

(6) Agencija za plaćanja jamči za tajnost elektroničkih ključeva do trenutka predaje istih korisniku.

(7) Nakon prijema elektroničkih ključeva korisnik je odgovoran za njihovo korištenje i čuvanje.

(8) Korisnik ostaje upisan u Evidenciji sve dok ne podnese pisani zahtjev Agenciji za plaćanja za ispis iz Evidencije.

(9) Korisnik je dužan u roku 24 sata dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu obavijest o promjeni jednog ili više podataka upisanih u Evidenciji.

(10) Pisanom obavijesti iz stavka 9. ovoga članka smatra se obavijest dostavljena elektroničkom poštom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom, pri čemu se datumom zaprimanja predmetne obavijesti smatra datum njezinog prijema u Agenciju za plaćanja.

(11) U slučaju administrativne pogreške nastale krivnjom korisnika koji nije dostavio obavijest iz stavka 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja ne snosi odgovornost.

Odluka o odobrenju preferencijalnog uvoza

Članak 8.

(1) Raspodjela carinskih kvota iz članka 1. ovoga Pravilnika može se obaviti jednom ili dva puta godišnje, a raspodjela ukupne kvote mora biti izvršena najmanje četiri mjeseca prije isteka godine za koju se zahtjev podnosi.

(2) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odlučuje o dinamici raspodjele pojedinih carinskih kvota iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Po raspodjeli kvota iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja izdaje uvozniku Odluku o odobrenju preferencijalnog uvoza iz Priloga 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Odluka), koja nije prenosiva.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka nije upravni akt.

(5) Podaci o dodijeljenim carinskim kvotama na razini pojedinačnih podnositelja zahtjeva predstavljaju poslovnu tajnu i osim podnositeljima zahtjeva dostavljaju se isključivo Carinskoj upravi. Navedeni podaci mogu se dostaviti trećoj strani samo uz pisanu suglasnost podnositelja zahtjeva.

(6) Uvoznik iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je pri uvozu proizvoda iz stavka 1. ovoga članka u Republiku Hrvatsku Carinskoj upravi, uz ostalu dokumentaciju, priložiti izvornik Odluke iz stavka 3. ovoga članka i dokaz o podrijetlu robe, koji je izdan u zemlji izvoza.

Raspodjela carinskih kvota razmjerno količinama koje su zatražene pri podnošenju zahtjeva

Članak 9.

(1) Raspodjela carinskih kvota za proizvode iz Priloga 4. ovoga Pravilnika obavlja se razmjerno količinama koje su zatražene pri podnošenju zahtjeva.

(2) Ukoliko je zbroj traženih količina na zahtjevima manji ili jednak raspoloživoj kvoti, bit će ispunjeni zahtjevi svih uvoznika.

(3) Ukoliko je zbroj traženih količina na zahtjevima veći od raspoložive kvote, svakom uvozniku dodijelit će se tražena kvota umanjena za određeni postotak.

(4) Postotak iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Agencija za plaćanja na temelju odnosa između traženih količina na zahtjevima i raspoložive carinske kvote za svaki pojedini proizvod.

Raspodjela carinskih kvota na prijedlog Povjerenstva za raspodjelu carinskih kvota

Članak 10.

(1) Raspodjelu kvota za ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode obavlja Agencija za plaćanja na prijedlog Povjerenstva za raspodjelu carinskih kvota (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine po jedan predstavnik Ministarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Carinske uprave, Hrvatske gospodarske komore i Agencije za plaćanja.

(3) Povjerenstvom predsjedava predsjednik kojeg imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, o svom radu donosi Poslovnik.

(5) Pri raspodjeli kvota iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo polazi od stanja na tržištu i uzima u obzir sljedeće kriterije na razini podnositelja zahtjeva:

– namjena proizvoda, odnosno radi li se o uporabi robe u procesu proizvodnje ili uvozu robe radi daljnje prodaje. Prilikom raspodjele kvota prednost će imati domaći proizvođači za proizvode koje koriste u proizvodnji svog konačnog proizvoda;

– broj zaposlenih u prethodnoj godini;

– ostvareni prihod u prethodnoj godini;

– veličina proizvodnje, ukoliko se radi o uporabi robe u procesu proizvodnje;

– primjena regionalne zastupljenosti u raspodjeli;

– ostvareni izvoz poljoprivrednih proizvoda u prethodnom razdoblju;

– uvoz proizvoda u prethodnom razdoblju za koji se podnosi zahtjev i stupanj iskorištenja prethodno odobrenih carinskih kvota.

Raspodjela carinskih kvota prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija

Članak 11.

(1) Raspodjelu carinskih kvota prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija obavlja Carinska uprava sukladno člancima 207., 207.a i 207.b Uredbe za provedbu carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 161/03, 69/06, 5/07, 70/08 i 76/09).

(2) Detalje o postupku i uvjetima raspodjele kvota iz stavka 1. ovoga članka naputkom donosi Carinska uprava.

(3) Za potrebe stavka 1. i 2. ovoga članka, Carinska uprava će svakoj carinskoj kvoti odrediti odgovarajuću šifru (redni broj kvote), ako ista nije određena drugim relevantnim propisima.

Izvješćivanje

Članak 12.

Carinska uprava prati i nadzire ostvarenje uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u okviru carinske kvote i o tome mjesečno dostavlja podatke Ministarstvu i Agenciji za plaćanja.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 11. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 080-01/08-01/132

Urbroj: 525-05-2-0226/10-14

Zagreb, 25. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 4.