Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 121/2010 (28.10.2010.), Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3170

Na temelju članka 132. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10. i 85/10. – pročišćeni tekst) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 19. listopada 2010., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09. i 63/10.) u članku 54. stavku 1. podstavku 10. brišu se riječi: »i državnog referenduma«.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

»U-VIIR – postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog referenduma;«.

Dosadašnji podstavci 12. – 17. postaju podstavci 13. – 18.

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SuT-A-16/2010
Zagreb, 19. listopada 2010.

Predsjednica
prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.