Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN 122/2010 (3.11.2010.), Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3173

Na temelju članka 285. stavka 9. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZBORA MIRITELJA I PROVOĐENJU POSTUPKA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora miritelja, provođenje postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu (u daljnjem tekstu: spor) i obavljanje organizacijskih, stručnih i administrativnih poslova za potrebe toga postupka.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

(1) Postupak mirenja provodi se u slučaju spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, ako stranke spora nisu dogovorile neki drugi način njegovog mirnog rješavanja.

(2) Stranke u sporu mogu biti jedan ili više sindikata ili njihovih udruga odnosno udruga više razine i jedan ili više poslodavaca ili njihovih udruga odnosno udruga više razine.

II. LISTA MIRITELJA

Članak 3.

(1) Miritelje mogu predložiti udruge sindikata odnosno udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, odnosno udruge poslodavaca više razine, Vlada Republike Hrvatske i županijska Gospodarsko-socijalna vijeća.

(2) Prije imenovanja miritelja, miritelji moraju biti educirani za provođenje mirenja u sporu sukladno posebnim propisima o mirenju.

(3) Edukaciju miritelja organizira Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Odluku kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama donosi Gospodarsko-socijalno vijeće, a ista se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Za miritelja u određenoj županiji može biti imenovana osoba koja ima prebivalište odnosno boravište u županiji za koju se imenuje ili u nekoj od susjednih županija.

III. POSTUPAK MIRENJA

Provođenje postupka mirenja

Članak 5.

Postupak mirenja provodi jedan miritelj, ako stranke nisu o tomu postigle drukčiji sporazum.

Pokretanje postupka mirenja

Članak 6.

(1) Postupak mirenja pisanim zahtjevom pokreće bilo koja stranka u sporu, dostavom obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.

(2) Ured državne uprave u županiji nadležan za poslove rada odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada dužan je odmah po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, istu dostaviti Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini.

(3) Stranka koja pokreće postupak mirenja, u pisanom zahtjevu za pokretanje toga postupka, mora obvezno navesti naziv, sjedište, telefon i telefaks stranaka u sporu, datum podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka mirenja, obrazložene razloge za pokretanje postupka mirenja te prijedlog miritelja.

(4) Zahtjev za pokretanje postupka mirenja Gospodarsko-socijalno vijeće će dostaviti drugoj stranci u sporu odmah po primitku, a najkasnije dan nakon primitka pisane obavijesti o sporu.

(5) Urednom dostavom u smislu ovoga Pravilnika, osim dostave obavljene sukladno propisu koji uređuje opći upravni postupak, smatra se svaka dostava elektroničkim putem o kojoj postoji zapis na poslužitelju (telefaks, e-mail i sl.).

Izbor miritelja

Članak 7.

(1) O izboru miritelja koji će provesti postupak mirenja, stranke u sporu mogu se prethodno dogovoriti.

(2) Ako su stranke postigle dogovor o miritelju iz stavka 1. ovoga članka, stranka koja pokreće postupak mirenja dužna je uz zahtjev za pokretanje postupka mirenja dostaviti taj sporazum.

(3) Ako stranke nisu postigle dogovor o miritelju iz stavka 1. ovoga članka, stranka u sporu koja pokreće postupak mirenja dužna je u zahtjevu za pokretanje postupka mirenja predložiti miritelja.

(4) Gospodarsko-socijalno vijeće će u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, zatražiti očitovanje druge stranke u sporu o tomu je li suglasna s predloženim miriteljem, a druga stranka je dužna, odmah po primitku zahtjeva za pokretanje postupka mirenja ili najkasnije sljedeći dan, dostaviti Gospodarsko-socijalnom vijeću očitovanje o tome je li suglasna s predloženim miriteljem u sporu.

(5) Ako se druga stranka ne očituje na način i u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da je suglasna s predloženim miriteljem.

(6) Odluku o imenovanju miritelja za predmetni spor donosi predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća ili drugo tijelo ili osoba na koju je Gospodarsko-socijalno vijeće odlukom prenijelo sve ovlasti koje prema ovom Pravilniku pripadaju Gospodarsko-socijalnom vijeću, isti dan po primitku sporazuma stranaka o izbora miritelja odnosno obavijesti o suglasnosti druge stranke u sporu s predloženim miriteljem.

(7) Ako su se stranke u sporu sporazumjele oko izbora miritelja ili je druga stranka u sporu prihvatila prijedlog stranke u sporu koja pokreće postupak mirenja, a Gospodarsko-socijalno vijeće u roku od dvanaest sati ne uspije kontaktirati predloženog miritelja, odnosno ako se stranke u sporu nisu uspjele sporazumijeti o izboru miritelja ili druga stranka u sporu nije suglasna s predloženim miriteljem, odluku o imenovanju drugog miritelja za predmetni spor donosi predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća ili drugo tijelo ili osoba na koju je Gospodarsko-socijalno vijeće odlukom prenijelo sve ovlasti koje prema ovom Pravilniku pripadaju Gospodarsko-socijalnom vijeću.

(8) Ako spor obuhvaća područje jedne županije, za miritelja iz stavka 7. ovoga članka imenovat će se osoba s liste miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za područje županije u kojoj je nastao spor.

(9) Ako spor obuhvaća područje dvije ili više županija, za miritelja iz stavka 7. ovoga članka imenovat će se osoba s liste miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za područje jedne od županija u kojima je nastao spor.

Članak 8.

(1) Nakon što je odluka o imenovanju miritelja u nastalom sporu dostavljena miritelju, miritelj saziva sastanak sa strankama u sporu isti dan kada mu je dostavljena odluka o imenovanju za predmetni spor, a najkasnije sljedeći dan.

(2) U slučaju da je imenovani miritelj spriječen sudjelovati u postupku mirenja, dužan je odmah po saznanju, a najkasnije u roku od dvanaest sati od nastanka razloga sprječenosti, obavijestiti stranke u sporu i Gospodarsko-socijalno vijeće o sprječenosti za sudjelovanje u postupku mirenja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Gospodarsko-socijalno vijeće ili drugo tijelo ili osoba na koju je Gospodarsko-socijalno vijeće odlukom prenijelo sve ovlasti koje prema ovom Pravilniku pripadaju Gospodarsko-socijalnom vijeću, donijet će odluku o imenovanju novog miritelja u predmetnom sporu.

(4) Stranka u sporu dužna je, najkasnije do vremena koje je miritelj odredio za početak provođenja postupka mirenja, dostaviti miritelju podatke o ovlaštenoj osobi koja će sudjelovati u postupku mirenja te preuzimati prava i obveze u tom postupku.

(5) Osoba koja za to nije ovlaštena aktima stranke u sporu, u postupku mirenja može sudjelovati samo uz prethodno predočenje odgovarajuće punomoći za taj postupak.

Mjesto održavanja postupka mirenja

Članak 9.

(1) Postupak mirenja će se održati u mjestu koje stranke sporazumno odrede.

(2) Ako se stranke u sporu ne mogu dogovoriti o mjestu održavanja postupka mirenja, postupak mirenja će se održati u uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada ili u prostorijama koje odredi miritelj.

Rasprava u postupku mirenja

Članak 10.

(1) Miritelj je postupak mirenja ovlašten provoditi na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka u sporu te interes da se spor među strankama brzo i trajno, mirno okonča.

(2) Miritelj je o spornim pitanjima i o okolnostima važnim za njihovu ocjenu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka u sporu, a po potrebi prikupljati određene informacije i saslušavati stranke u sporu.

Članak 11.

(1) Miritelj je ovlašten održavati sastanke sa strankama u sporu istodobno ili sa svakom strankom u sporu zasebno.

(2) Miritelj je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke u sporu drugoj stranci u sporu, osim ako stranka u sporu koja je dala informaciju izričito ne zahtjeva da informacija bude povjerljive naravi.

(3) Stranke u sporu mogu sporazumno odrediti opseg ovlaštenja miritelja, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga mirnog rješenja spora.

Članak 12.

(1) Stranke u sporu mogu u svakom trenutku sporazumno predložiti miritelju prekid postupka mirenja kako bi im se omogućilo da samostalno, sporazumno riješe nastali spor.

(2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka jedna stranka u sporu izjavi drugoj da nije moguće postići sporazum izvan postupka mirenja, postupak mirenja se nastavlja.

(3) Razdoblje prekida postupka ne ubraja se u rok za provođenje postupka mirenja iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Rok za okončanje postupka

Članak 13.

(1) Postupak mirenja predviđen ovim Pravilnikom mora se dovršiti u roku od pet dana od dostave obavijesti o sporu Gospodarsko--socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, osim ako stranke u sporu postignu sporazum o drugom roku za okončanje toga postupka.

(2) Ako postupak mirenja nije okončan u roku iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da isti nije uspio.

Prijedlog miritelja

Članak 14.

(1) Pisani prijedlog rješenja spornih pitanja sastavlja miritelj u dogovoru s osobama iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika, a koje taj prijedlog i potpisuju.

(2) Nakon potpisivanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja primjerka istog, miritelj će strankama u sporu odrediti rok za njegovo prihvaćanje ili odbijanje.

Članak 15.

(1) Ako stranke u sporu prihvate prijedlog ili se sporazume o spornim pitanjima, miritelj o tomu sastavlja sporazum kojeg potpisuju osobe iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Sklapanjem sporazuma o spornim pitanjima okončan je postupak mirenja o čemu je miritelj dužan obavijestiti Gospodarsko-socijalno vijeće.

Članak 16.

(1) Miritelj je dužan u zapisniku s mirenja, kojeg nakon završetka postupka mirenja dostavlja Gospodarsko-socijalnom vijeću, izričito navesti je li mirenje uspješno okončano ili mirenje nije uspjelo.

(2) Ako se stranke u sporu ne odazovu pozivu miritelja, miritelj je dužan obavijestiti Gospodarsko-socijalno vijeće da postupak mirenja nije proveden.

(3) Ako se stranke u sporu odazovu pozivu miritelja, a postupak mirenja ne bude uspješno okončan, po isteku roka za provođenje postupka mirenja, miritelj je dužan obavijestiti Gospodarsko-socijalno vijeće da je postupak mirenja proveden te nije uspješno okončan.

Članak 17.

Sporazum stranaka o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tajnost postupka

Članak 18.

(1) Izjave stranaka u sporu koje su dane u postupku mirenja, a koji nije uspio, ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

(2) Podaci koje stranke u sporu iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje sporazuma povjerljivi su, pa su ih stranke u sporu i miritelj dužni čuvati kao tajnu.

(3) O tijeku postupka mirenja miritelj nije ovlašten davati izjave sredstvima javnog priopćavanja.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA

Članak 19.

(1) Svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je ona predložila za sudjelovanje u postupku mirenja.

(2) Troškove i nagradu miritelja s liste miritelja koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće snosi ministarstvo nadležno za rad, sukladno odluci o visini naknade troškova rada miritelja, koju donosi ministar nadležan za rad uz prethodno mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća i uz suglasnost ministra financija.

(3) Nagradu miritelja koji nisu imenovani s liste miritelja koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće, snosi ministarstvo nadležno za rad, sukladno odluci o visini naknade troškova rada miritelja, koju donosi ministar nadležan za rad uz prethodno mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća i uz suglasnost ministra financija.

V. ORGANIZACIJSKI, STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 20.

(1) Organizacijske, stručne i administrativne poslove vezane uz provođenje postupka mirenja obavlja Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

(2) Praćenje i analizu provedbe postupaka mirenja sukladno ovom Pravilniku provodi Povjerenstvo za alternativno rješavanje radnih sporova, koje odlukom imenuje Gospodarsko-socijalno vijeće.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Gospodarsko-socijalno vijeće će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, na snazi ostaje lista miritelja utvrđena odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine« broj 44/04), sukladno Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja (»Narodne novine« broj 170/03).

(3) Ministar nadležan za rad će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 19. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) Do donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka, primjenjivat će se Odluka o kriterijima isplate nagrade troškova rada miritelja odnosno članova mirovnog vijeća u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima, klasa: 003-05/03-01/51; urbroj: 524-01-03-1 od 10. srpnja 2003. godine.

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja (»Narodne novine« broj 170/03).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/155

Urbroj: 526-08-01-01/1-10-7

Zagreb, 22. listopada 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.