Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 123/2010 (4.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

3190

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 177/04, 73/08 i 80/10), članka 33. stavka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 80/10) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine« br. 84/08, 152/08 i 94/09) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak i 146/09) u članku 1. iza riječi: »Zakonu o doprinosima« riječi: »za obvezna osiguranja« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 2. podtočki 2.1. riječi: »i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se.

Podtočka 2.2. mijenja se i glasi:

»2.2. iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,«.

U stavku 4. riječi: »stavak 1., 11. i 27.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 11. i 12.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona, dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu. Od tih primitaka ne utvrđuje se dohodak pod uvjetima: da zdravstvene potrebe koje se financiraju danim darovanjima nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog, dodatnog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja, niti na teret sredstava fizičke osobe, da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiroračun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave (potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiroračun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo). Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima, neovisno u kojem obliku, koja osobito sadrži slijedeće podatke: nadnevak isplate odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima), iznos koji se daruje.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Porez na dohodak ne plaća se na manjkove na imovini iz članka 7. stavka 1. točke 5. Zakona o porezu na dobit iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore, u smislu poreza na dodanu vrijednost, ako je odluku da se ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva, a zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »za vrijeme privremene nezaposlenosti« dodaju se riječi: »te novčanu pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«, a riječi: »isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje« zamjenjuju se riječima: »isplaćenih na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje«.

U stavku 8. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima«.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Porez na dohodak ne plaća se na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac na svoj teret uplaćuje u korist radnika, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje, prema članku 10. točki 17. Zakona. Ako poslodavac u tijeku jednog mjeseca poreznog razdoblja uplaćuje premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u korist radnika za više mjeseci tog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo uplatiti do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji je premija trebala biti uplaćena. Ako poslodavac uplaćuje premije osiguranja u korist radnika jednom godišnje, iste može neoporezivo jednokratno uplatiti do visine 6.000,00 kuna. Poslodavci su obvezni voditi evidenciju o uplaćenim premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na svoj teret u korist radnika i Poreznoj upravi dostavljati propisani obrazac prema članku 42. stavcima 9. i 10. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 12. riječi: »organizacija ovlaštena za platni promet« zamjenjuju se riječju: »banka«.

Stavak 14. briše se.

Članak 6.

U članku 10. riječi: »odnosno iz plaće te izdataka za uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskoga i privatnoga zdravstvenoga i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona« brišu se.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. iza točke 5. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnoga zdravstvenog osiguranja i osiguranja njihove imovine u ukupnom iznosu te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad iznosa propisanih člankom 10. točkom 17. Zakona i člankom 7. stavkom 12. ovoga Pravilnika, a sukladno članku 14. stavku 1. točki 1. podtočki 1.4. Zakona.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 2. točki 7. iza riječi: »do 7.500,00 kuna,« dodaju se riječi: »osim potpora iz članka 9. stavka 2. točke 2.8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu,«.

U točki 12. podtočki 12.7. iza riječi: »godina« dodaju se riječi: »i svakih narednih 5 godina«.

U točki 22. riječi: »novorođenu djecu« zamjenjuju se riječju: »novorođenče«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 4. riječi: »iz članka 7. stavka 5. točke 5.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 7. stavka 1. točke 5.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 3. točki 6. riječi: »(uključujući i porez na dodanu vrijednost)« brišu se.

Članak 11.

U članku 17. stavku 2. riječi: »školovanje i stručno usavršavanje« zamjenjuju se riječima: »obrazovanje i izobrazbu«, a riječi: »točke 2.1.« zamjenjuju se riječima: »točkom 2. podtočkama 2.1.«.

Članak 12.

U članku 18. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. riječi: »članka 16. stavka 1. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 16. Zakona«.

Članak 13.

U članku 24. stavku 1. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Članak 14.

U članku 25. stavku 1. riječi: »stavka 1.« brišu se.

U točki 2. riječi: »školovanje i stručno usavršavanje« zamjenjuju se riječima: »obrazovanje i izobrazbu«, tekst: »Ti izdaci dodatno umanjuju dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, a prema članku 56. stavku 6. Zakona, a time i poreznu osnovicu u godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi.« zamjenjuje se tekstom: »Dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, prema članku 56. stavku 6. Zakona može se dodatno umanjiti za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, prema posebnim propisima, a time se umanjuje i porezna osnovica u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi.«, a riječi: »članka 15. stavka 5. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 15. stavka 1. točke 5. Zakona«.

U podtočki 2.1. riječ: »školovanje« zamjenjuje se riječju: »obrazovanje«.

U podtočki 2.3. u cijelom tekstu riječi: »školovanje i stručno usavršavanje« zamjenjuju se riječima: »obrazovanje i izobrazba« u odgovarajućem broju i padežu.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona odnosno dohodak utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona, a imali su izdatke s osnove premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćenih u korist radnika i/ili sebe osobno iz članka 21. stavka 11. Zakona, imaju pravo iskazati u poslovnim knjigama i izdatke po toj osnovi uz uvjete propisane člankom 7. stavkom 12. ovoga Pravilnika.«.

Članak 15.

U članku 26. stavku 2. riječi: »i nisu porezno priznata pri utvrđivanju dobiti« brišu se.

Članak 16.

U članku 29. stavku 1. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.500,00 kuna«.

Članak 17.

U članku 38. stavku 3. riječi: »(Obrazac KP)« zamjenjuju se riječima: »(Obrazac KPR)«.

U stavku 7. iza riječi: »podatke o vlasniku odnosno nositelju zajedničke djelatnosti« dodaju se riječi: »a osobito ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta«.

Članak 18.

U članku 40. stavak 12. briše se.

Članak 19.

U članku 41. stavku 1. riječi: »iz članka 7. stavka 5. točke 5.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 7. stavka 1. točke 5.«, a iza riječi: »ako su ovlašteni donijeti takvu odluku« dodaju se riječi: »sukladno članku 6. stavku 7. ovoga Pravilnika«.

U stavku 3. riječi: »iz stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Izuzimanjima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i troškovi uporabe dobara u vlasništvu ili najmu društva i drugih povlastica koje se odnose na privatni život dioničara ili člana društva.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Skrivenim isplatama dobiti iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne, uključujući i povoljniju kamatu,

2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra ili usluge od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka odnosno koristi koje je dioničar ili član društva dao društvu,

3. davanje dobara ili usluga dioničaru ili članu društva u vrijednosti većoj od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka odnosno koristi koje je dioničar ili član društva dao društvu,

4. omogućavanje dioničaru ili članu društva drugih koristi za koje nema pravne osnove.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Primici od kapitala iz stavka 1. ovoga članka koji su ostvareni u pravima, stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost, smatraju se primicima u naravi i pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak vrijednost primitka u naravi (koji uključuje i možebitni porez na dodanu vrijednost) uvećava se za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.«.

Članak 20.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »koja je u razdoblju osiguranja bila porezno priznati izdatak« dodaju se riječi: »odnosno koja je bila oslobođena od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona«.

U stavku 4. riječi: »u poreznom razdoblju uplaćene premije osiguranja u skladu s člankom 12. stavkom 9. Zakona, a i za« te riječi: »premije osiguranja i/ili« brišu se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima obvezna su tijekom razdoblja osiguranja voditi evidenciju o uplaćenim premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona u kunama i deviznoj protuvrijednosti na dan uplate, po svakom članu fonda posebno te o iznosu tih premija.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Za potrebe vođenja evidencije iz stavka 7. ovoga članka podatke o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u poreznom razdoblju, koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak prema članku 10. točki 17. Zakona, o visini tih premija i svakom članu fonda, dostavlja društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima elektroničkim putem Porezna uprava, a na temelju podataka dobivenih od poslodavaca i isplatitelja primitaka (plaće) odnosno poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona prema stavku 9. ovoga članka.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Poslodavci i isplatitelji primitka (plaće) te porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, koji su uplaćivali premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na svoj teret u korist radnika, odnosno sebe osobno ako dohodak ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak prema članku 10. točki 17. Zakona i članku 7. stavku 12. ovoga Pravilnika, obvezni su nakon proteka poreznog razdoblja, a najkasnije do kraja mjeseca veljače iduće godine, Poreznoj upravi dostaviti podatke o tim premijama, na propisanom obrascu.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Obrazac iz stavka 9. ovoga članka sadrži podatke o podnositelju izvješća, podatke o imenu i prezimenu, adresi i osobnom identifikacijskom broju radnika-člana fonda, nazivu i osobnom identifikacijskom broju društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, broju i nadnevku ugovora, iznosu ugovorene premije, iznosu u poreznom razdoblju uplaćene premije i iznosu uplaćene premije koja je u tom poreznom razdoblju bila oslobođena od plaćanja poreza na dohodak.«.

Stavak 11. briše se.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 11. riječi: »sastavlja se po svakom osiguravatelju odnosno mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom i svakom osiguraniku posebno i« brišu se.

Članak 21.

U članku 44. stavku 18. iza riječi: »radnici tuzemnog društva« dodaju se riječi: »dodjelom vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu ili«, a iza riječi: »primitkom« dodaju se riječi: »u naravi«.

Iza stavka 18. dodaje se novi stavak 19. koji glasi:

»(19) Primici iz članka 41. ovoga Pravilnika s obilježjima skrivenih isplata dobiti, odnosno izuzimanja, koje ostvaruju fizičke osobe koje nisu dioničari ili članovi društva ili radnici ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Ako se navedeni primici ostvaruju u stvarima, pravima ili uslugama smatraju se primicima u naravi.«

Dosadašnji stavak 19. postaje stavak 20.

Članak 22.

U članku 45. stavku 1. točki 3. iza riječi: »za redovno školovanje« dodaju se riječi: »u tuzemstvu i inozemstvu«, a iza riječi: »na sveučilištima u tuzemstvu« dodaju se riječi: »i inozemstvu«.

Iza točke 6. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. stipendije iz članka 10. točke 18. Zakona za redovno školovanje na visokim učilištima u tuzemstvu i inozemstvu, a koje služe za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarina, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo), koje se dodjeljuju studentima koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Isplatitelji stipendija iz članka 10. točke 18. Zakona obvezni su voditi evidenciju o dodijeljenim stipendijama iz stavka 1. točke 7. ovoga članka za pojedinu akademsku godinu, koja sadrži podatke o isplatitelju stipendije, primatelju stipendije te troškovima koji su pokriveni stipendijom, a osobito:

– naziv, osobni identifikacijski broj i adresa sjedišta isplatitelja stipendije,

– ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta/uobičajenog boravišta primatelja stipendije,

– naziv i adresa visokog učilišta koji primatelj stipendije pohađa,

– iznos stipendije,

– vrsta troškova koji se pokrivaju stipendijom te iznos istih, posebno za svaku vrstu troška,

– neiskorišteni iznos stipendije.

Pravo na neoporezivu isplatu stipendije isplatitelji dokazuju vjerodostojnim ispravama (potvrdama o uplati školarine i smještaja, računima za prijevozne troškove, potvrdama o upisu na visoko učilište, potvrdama o statusu redovnog studenta i drugim ispravama). Iznos stipendije koji nije iskorišten za pokriće stvarnih troškova školovanja smatra se oporezivim primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak.

(5) Isplatitelji stipendija iz članka 10. točke 18. Zakona obvezni su voditi evidencije iz stavka 4. ovoga članka na Obrascu ST – »Evidencija o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu ______«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Obrazac ST dostavlja se Poreznoj upravi na njezin zahtjev. Osim podataka iz Obrasca ST isplatitelji stipendija su obvezni osigurati i podatke o adresi primatelja stipendije tijekom školovanja, godini upisa, razdoblju za koje se stipendija dodjeljuje te broju i nadnevku odluke temeljem koje se dodjeljuje stipendija, nadnevku isplate stipendije i druge podatke.«.

Članak 23.

U članku 46. stavku 1. riječi: »Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju se i izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona, na temelju podnesene godišnje porezne prijave i to nakon izdataka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka.« brišu se.

Članak 24.

U članku 48. stavku 5. iza riječi: »udio u dohotku od zajedničke djelatnosti« dodaju se riječi: »koji se utvrđuje na način propisan člancima 19. do 24. Zakona«.

Članak 25.

U članku 49. stavku 2. riječi: »iz članka 40. stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 40. stavka 4.«.

Članak 26.

U članku 50. stavku 5. riječi: »i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se, a riječi: »za iznos izdataka za školovanje i stručno usavršavanje iz članka 56. stavka 6. Zakona« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, prema posebnim propisima«.

U stavku 6. riječi: »i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se, a riječi: »za iznos izdataka za školovanje i stručno usavršavanje iz članka 56. stavka 6. Zakona« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, prema posebnim propisima«.

Stavak 7. briše se.

Članak 27.

U članku 51. stavku 3. riječi: »za zdravstvene i stambene potrebe iz članka 36. stavaka 12. do 26. Zakona i« brišu se, a riječi: »iz članka 36. stavka 27. Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 36. stavka 12. Zakona«.

Stavak 4. briše se.

Članak 28.

U članku 52. stavku 1. točke 4., 5., 6. i 7. brišu se.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 4. riječi: »stavka 27.« zamjenjuju se riječima: »stavka 12.«.

U stavku 2. točki 3. riječi: »stavka 27.« zamjenjuju se riječima: »stavka 12.«.

Članak 29.

U članku 53. stavku 2. iza riječi: »doplatka za djecu,« dodaju se riječi: »potpora za novorođenče, odnosno«.

Članak 30.

U članku 56. stavku 2. riječi: »brdsko--planinskim« zamjenjuju se riječima: »brdsko-planinskim«.

Članak 31.

Ispred članka 57. naslov: »7. Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge« briše se.

Članak 57. briše se.

Članak 32.

Ispred članka 58. naslov: »8. Dio osobnog odbitka za stambene potrebe« i podnaslov: »8.1. Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora« brišu se.

Članak 58. briše se.

Članak 33.

Ispred članka 59. podnaslov: »8.2. Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora« briše se.

Članak 59. briše se.

Članak 34.

Ispred članka 60. podnaslov: »8.3. Dio osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine« briše se.

Članak 60. briše se.

Članak 35.

U članku 61. stavku 1. riječi: »i umanjenog za iznos uplaćenih premija osiguranja prema članku 12. stavku 9. i članku 16. stavku 2. Zakona« zamjenjuju se riječima: », a prema članku 16. Zakona«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 40% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. Zakona.«.

U stavku 12. riječi: »iz stavka 14.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 11.«.

Članak 36.

U članku 63.b stavku 4. riječi: »porezni broj« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 37.

U članku 63.c stavku 2. točki 1. riječi: »pod II. 2.1.3.« zamjenjuju se riječima: »pod II. 2.3.«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Poslodavac ili isplatitelj plaće i mirovine koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi podatke iz Obrasca ID elektroničkim putem u okviru sustava e-porezna na način propisan posebnim propisima, te tehničkim i ostalim uputama.

(10) Na način iz stavka 9. ovoga članka, osim velikih i srednjih poduzetnika, obvezni su postupiti i poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona.«.

Članak 38.

U članku 64. stavku 2. riječi: »premijama životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, premijama dopunskoga i privatnoga zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,« brišu se.

Točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. riječi: »stupac 6« zamjenjuju se riječima: »stupac 5«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 6. riječi: »stupac 7« zamjenjuju se riječima: »stupac 6«.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 7. riječi: »stupac 8« zamjenjuju se riječima: »stupac 7«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 8. riječi: »stupac 9« zamjenjuju se riječima: »stupac 8«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 9. riječi: »stupac 10« zamjenjuju se riječima: »stupac 9«.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 10. riječi: »stupac 11« zamjenjuju se riječima: »stupac 10«.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 11. riječi: »stupac 12« zamjenjuju se riječima: »stupac 11«.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 12. riječi: »stupac 13« zamjenjuju se riječima: »stupac 12«.

Članak 39.

U članku 65. stavku 3. točki 3. riječi: »uplaćenom porezu, prirezu i premijama životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja« zamjenjuju se riječima: »uplaćenom porezu i prirezu«.

U podtočki 3.3. iza riječi: »iz plaće« dodaju se riječi: »i mirovine«, a iza riječi: »prema godinama« dodaju se riječi: »i to u slučaju iz članka 45. stavka 3. točke 2. Zakona i članka 61. stavka 10. ovoga Pravilnika«.

U stavku 6. točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. riječi: »stupac 6«, zamjenjuju se riječima: »stupac 5«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 6. riječi: »stupac 7«, zamjenjuju se riječima: »stupac 6«.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 7. riječi: »stupac 8«, zamjenjuju se riječima: »stupac 7«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 8. riječi: »stupac 9«, zamjenjuju se riječima: »stupac 8«.

Točka 10. briše se.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 9. riječi: »stupac 11«, zamjenjuju se riječima: »stupac 9«.

U stavku 7. riječi: »iznosa uplaćenih premija osiguranja i/ili« brišu se, riječi: »odgovarajuće stupce 5 i/ili 7« zamjenjuju se riječima: »stupac 6«, riječi: »odgovarajući iznos premija osiguranja i/ili« zamjenjuju se riječima: »odgovarajući iznos«, a riječi: »stupac 9« zamjenjuju se riječima: »stupce 7 i 8«.

U stavku 8. riječi: »stupca 5 i 7« zamjenjuju se riječima: »stupca 6«.

U stavku 13. na kraju teksta dodaje se tekst: »Iznimno, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može podatke o isplaćenim mirovinama iz Obrasca IP s identifikatorom 1 ili 2 dostaviti Poreznoj upravi u ukupnom iznosu, po umirovljeniku, a podatke o isplaćenim mirovinama iz Obrasca IP s identifikatorom 3 za protekla porezna razdoblja prije tekućeg poreznog razdoblja može dostaviti u ukupnom iznosu po umirovljeniku za sva prethodna porezna razdoblja uz uvjet da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osigura poreznim obveznicima uvid u podatke o isplaćenim mirovinama za prethodna porezna razdoblja po godinama. Poslodavac ili isplatitelj plaće i mirovine koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike te onaj koji ima više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona, obvezno podnosi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem.«.

Članak 40.

U članku 68. stavku 1. iza točke 2. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 3. koja glasi:

»3. u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavaka 1. i 3. Zakona ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 2. Zakona.«.

U stavku 5. na kraju teksta dodaje se tekst: »Poslodavac i isplatitelj primitka obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i za radnike i druge fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona kojima je za pojedine mjesece poreznog razdoblja isplaćena naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavaka 1. i 3. Zakona ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 2. Zakona.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz stavka 5. ovoga članka poslodavac, isplatitelj primitka (plaće) i mirovine obvezan je sastaviti za svoje radnike i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona, radi možebitnog iskorištenja osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona, a prema Kartici poreza na dohodak od nesamostalnog rada – Obrascu PK poreznog obveznika.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine u poreznom razdoblju primitke (plaću ili mirovinu) isplaćivao mjesečno redovito, ali pojedini radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nisu iskoristili dio osobnog odbitka, može, pod uvjetima iz stavka 5. točke 1. i 2. ovoga članka, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.«.

U stavku 8. riječi: »uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje« zamjenjuju se riječima: »uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka«, a riječi: »za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona« brišu se.

Članak 41.

U članku 70. stavku 4. riječi: »način uz« zamjenjuju se riječima: »način iz«.

Članak 42.

U članku 72. stavku 3. riječi: »po stopi od 15%«, zamjenjuju se riječima: »po stopi od 12%«.

U stavku 4. na kraju teksta briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »ako nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.«.

Članak 43.

U članku 73. stavcima 1. i 2. riječi: »po stopi od 35%« zamjenjuju se riječima:

»po stopi od 40%«.

U stavku 3. riječi: »stope od 35%« zamjenjuju se riječima: »stope od 40%«.

U stavku 4. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: » po stopi od 25%«.

U stavku 5. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 12%«.

Članak 44.

U članku 74. stavku 2. iza riječi: »premija osiguranja odnosno« dodaju se riječi: »u visini premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona odnosno,« a riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 12%«.

Članak 45.

U članku 75. stavku 8. riječi: »Predujam poreza« zamjenjuju se riječju: »Porez«, riječi: »za obvezna osiguranja« brišu se, a riječi: »po stopi od 45%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 40%«.

Članak 46.

U članku 76.b stavku 4. u dijelu kojim se uređuje Obrazac IDD pod B) stupac 3. u točki 5.) iza riječi: »športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

Članak 47.

U članku 76.c stavku 1. riječi: »(»Narodne novine« broj 43/96)« brišu se.

Članak 48.

U članku 77.b u dijelu kojim se uređuje dio Obrasca IDD-1 pod B) stupac 7. u točki g) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »o doprinosima«.

Članak 49.

U članku 78. stavku 2. točki 19. iza riječi: »naknada športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

Točka 22. briše se.

U dosadašnjoj točki 23. koja postaje točka 22. riječi: »te poseban porez« brišu se, a riječi: »iz stupaca 7 do 22 (stupac 23)« zamjenjuju se riječima: »iz stupaca 7 do 21 (stupac 22)«.

U dosadašnjoj točki 24. koja postaje točka 23. riječi: »stupac 24« zamjenjuju se riječima: »stupac 23«.

Članak 50.

U članku 79. stavku 1. riječi: »posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke i posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ovlaštene organizacije za platni promet« zamjenjuju se riječju: »banke«.

Članak 51.

U članku 81. stavku 4. točki 4. riječi: »iz članka 30.« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 30. i 68. stavka 2.«.

Članak 52.

U članku 82. stavku 5. točki 1. riječi: »iznosa ukupnog godišnjeg dohotka« zamjenjuju se riječima: »iznosa ukupno u godišnjoj poreznoj prijavi iskazanog godišnjeg dohotka«, riječi: »i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se, a riječi: »za iznos izdataka za školovanje i stručno usavršavanje« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima«.

Članak 53.

U članku 83. stavku 3. točka 6. briše se.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 6. riječi: »za izdatke školovanja i stručnog usavršavanja« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima, a«.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 7. i 8.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 9. riječi: »stavcima 6. do 9.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 6. do 8.«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

U stavku 5. riječi: »iz stavka 3. točaka 5. do 8.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3. točaka 5. do 7.«.

Članak 54.

U članku 85. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. dohodak iz članka 39. stavka 1. Zakona koji rezident ostvari izravno iz inozemstva i/ili dohodak iz članka 5. Zakona koji rezident ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona (članak 39. stavak 2. Zakona), i/ili«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porezni obveznik koji je prema članku 39. Zakona i stavku 1. ovoga članka obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, osim dohotka od nesamostalnog rada koji ostvare rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, a koji sukladno posebnom zakonu ne podliježe oporezivanju. Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona, osim dohotka iz članka 41. Zakona za koji je propisano da se godišnja porezna prijava ne može podnijeti i dohotka koji ne podliježe oporezivanju.«.

Članak 55.

U članku 86. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 1., 2., 3. i 4.

Članak 56.

U članku 88. stavku 1. točki 2. riječi: »za zdravstvene i stambene potrebe poreznog obveznika i dijelu osobnog odbitka« brišu se.

U točki 3. podtočki 3.4. riječi: »iz članka 30.« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 30. i 68. stavka 2.«.

U stavku 2. točki 2. podtočki 2.8. riječi: »organizacije ovlaštene za platni promet« zamjenjuju se riječju: »banke«, a riječi »te organizacije« zamjenjuju se riječima: »te banke«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. pod 3. podaci o uvećanju osobnog odbitka prema članku 36. stavcima od 10. do 12. Zakona i to za:

4.1. pod 3.1. plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu,

4.2. pod 3.2. dana darovanja,

4.3. pod 3.3. ukupni iznos uvećanja osobnog odbitka iskazan pod 3.1. i 3.2.,«.

U točki 7. riječi: »te premijama osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona«, riječi: », potvrdama osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« te riječi: »i premijama osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona« brišu se.

U točki 8. riječi: »izdacima kojima se smatraju uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona« zamjenjuju se riječima: »izdacima kojima se smatraju uplaćeni dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje iz mirovine«, iza riječi: »prema obrascima IP« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »odnosno potvrdama osiguravajućih društava i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« brišu se.

U točki 15. podtočki 15.2. riječi: »za nagrade učenika na praktičnom radu i naukovanju« zamjenjuju se riječima: »za državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima«.

U podtočki 15.3. riječi: »za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu prema posebnim propisima«.

U točki 18. riječi: »izdacima za premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona,« i riječi: », potvrdama osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« brišu se.

U točki 19. riječi: »primitku od kapitala,« zamjenjuju se riječima: »primitku odnosno dohotku od kapitala«, a riječi: »uplaćenim premijama osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, dohotku« brišu se.

U točki 20. iza riječi: »primicima« dodaju se riječi: »odnosno dohotku«, iza riječi: »stavku 2. Zakona« briše se zarez, a riječi: »izdacima za premije osiguranja prema članku 12. stavak 9. Zakona, ostvarenom dohotku« i riječi: »osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,« brišu se.

U točki 21. riječi: »primicima od kamata,« zamjenjuju se riječima: »primicima odnosno dohotku od kamata«, a riječi: »izdacima za premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, ostvarenom dohotku« i riječi: »osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,« brišu se.

U točki 22. iza riječi: »primicima« dodaju se riječi: »odnosno dohotku«, iza riječi: »utvrđuju dobit« briše se zarez, a riječi: »možebitno umanjenim za uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, ostvarenom dohotku« i riječi: »te potvrdama osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« brišu se.

U točki 23. iza riječi: »primicima« dodaju se riječi: »odnosno dohotku«, iza riječi: »trgovačkih društava« briše se zarez, a riječi: »izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, ostvarenom dohotku« i riječi: »i potvrdama osiguravajućih društava i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« brišu se.

U točki 25. riječi: »primicima od osiguranja,« zamjenjuju se riječima: »primicima odnosno dohotku od osiguranja«, a riječi: »izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona, ostvarenom dohotku« i riječi: »osiguravatelja i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,« brišu se.

U točki 26. riječi: »izdacima po osnovi uplaćenih premija osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona,« i riječi: »potvrdama osiguravajućih društava i prema potvrdama ili podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,« brišu se.

U točki 27. riječi: »i nakon umanjenja za iznos uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona« brišu se.

U točki 28. riječ: »ostvarenom« zamjenjuje se riječju: »iskazanom«.

U točki 29. podtočke 29.3., 29.4. i 29.5. brišu se.

U dosadašnjoj podtočki 29.6. koja postaje podtočka 29.3. riječi: »pod 6. r.br.6.« zamjenjuju se riječima: »pod 6. r.br.3.«.

U dosadašnjoj podtočki 29.7. koja postaje podtočka 29.4. riječi: »pod 6. r.br.7.« zamjenjuju se riječima: »pod 6. r.br.4.«.

U dosadašnjoj podtočki 29.8. koja postaje podtočka 29.5. riječi: »pod 6. r.br.8.« zamjenjuju se riječima: »pod 6. r.br.5.«.

U dosadašnjoj podtočki 29.9. koja postaje podtočka 29.6. riječi: »pod 6. r.br.9.« zamjenjuju se riječima: »pod 6. r.br.6.«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. pod 7. popis priloženih isprava,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima te određenim izdacima, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju i oni porezni obveznici koji su u porezom razdoblju iskoristili propisane olakšice i oslobođenja iz stavka 2. točke 29. ovoga članka.«.

Članak 57.

U članku 89. stavku 1. točki 2. podtočki 2.1. riječi: »uplaćenim premijama osiguranja,« brišu se.

U točki 5. riječi: »iz članka 30.« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 30. i 68. stavka 2.«.

U točki 7. riječi: »članak 46. stavak 6.« zamjenjuju se riječima: »članak 46. stavak 5.«.

Točke 8., 9. i 10. brišu se.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 8. riječi: »stavku 27. Zakona« zamjenjuju se riječima: »stavku 12. Zakona«.

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 9. i 10.

Točka 14. briše se.

Članak 58.

U članku 90. stavku 1. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »državna«, riječi: »ovlaštene organizacije za platni promet« zamjenjuju se riječju: »banke«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »osim« dodaju se riječi: »primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz stavka 1. točke 2. toga članka i predujmova dobiti te«, a riječi: »iz stavka 2. točke 2.7.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. točke 9.«.

U točki 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima koje se obavljaju na njihove žiroračune,«.

U podtočki 2.2. na kraju rečenice briše se zarez i dodaje tekst: »te stipendija koja služi za pokriće troškova iz članka 45. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta,«.

U podtočki 2.3. iza riječi: »športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

U točki 3. riječ: »primitaka« zamjenjuje se riječju: »primitke«.

U točki 4. riječ: »primitaka« zamjenjuje se riječju: »primitke«, a iza riječi: »Zakona«, dodaju se riječi: »osim primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavka 2. Zakona i članka 41. stavka 6. ovoga Pravilnika,«.

U točki 5. riječ: »primitaka« zamjenjuje se riječju: »primitke«.

U točki 7. iza riječi: »do najviše 1.600,00« dodaje se riječ: »kuna«.

U stavku 3. riječi: »ovlaštenih organizacija za poslove platnog prometa« zamjenjuju se riječju: »banke«.

Članak 59.

(1) Godišnja porezna prijava za 2010. podnosi se na Obrascu DOH iz članka 88. i 89. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak i 146/09). Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za 2010., mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2010. podnosi se na Obrascu DOH-Z iz članka 83. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak i 146/09).

(3) »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u _______ godini« – Obrazac IP, »Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu u ______ godini« – Obrazac ID-1 i »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u ______ godini« za 2010. podnose se na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 146/09).

(4) Za porezno priznate premije osiguranja koje su u 2010. uplaćene do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 80/10) poslodavci i isplatitelji primitka (plaće) i mirovine obvezni su podnijeti obrazac iz članka 42. stavka 9. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak i 146/09), a porezni obveznici koji izdatke po osnovama iz članka 12. stavka 9. Zakona u skladu sa člankom 33. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 80/10) žele iskoristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave za 2010., obvezni su uz prijavu priložiti potvrde iz članka 42. stavka 11. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak i 146/09). Osiguravatelji koji su započeli voditi evidencije prema članku 42. toga Pravilnika moraju podatke iz tih evidencija osigurati u trenutku isplate osigurane svote.

(5) Mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika: »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine_____« – Obrazac ID, »Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada« – Obrazac DNR, »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u ___ godini« – Obrazac IP, »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u ______ godini«, Obrazac DOH-Z, Obrazac DOH te Obrazac iz članka 42. stavka 9. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak i 146/09).

(6) »Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada« – Obrazac DNR iz članka 64. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak i 146/09) primjenjuje se do 31. prosinca 2010.

(7) »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____godine_____« – Obrazac ID, »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u ___ godini« – Obrazac IP, »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u ______godini«, »Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada« – Obrazac DNR, Obrazac DOH-Z i Obrazac DOH iz stavka 5. ovoga članka primjenjuju se od 1. siječnja 2011.

(8) Prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 68. stavka 5. Pravilnika, a koji su poslodavci i isplatitelji primitka (plaće) i mirovine obvezni izvršiti prema članku 38. Zakona, godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada za 2010. obračunava se od porezne osnovice – godišnjeg primitka od nesamostalnog rada umanjenog za u toj godini uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje, za premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04 i 73/08) u ukupnom iznosu do 6.000,00 kuna, a koje su uplaćene do 30. lipnja 2010. pod uvjetom da radnik nije ostvario druge oporezive primitke i za osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona na godišnjoj razini. Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2010. podnosi se na Obrascu ID iz članka 63. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak i 146/09).

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« osim članka 37. stavka 2. alineje 1. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2011. te članka 37. stavka 2. alineje 2. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 011-01/10-01/260

Urbroj: 513-07-21-01/10-1

Zagreb, 25. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG UPO

POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM
DOPRINOSU, POREZU NA DOHODAK I PRIREZ U ____________ GODINI

OBRAZAC IP

OBRAZAC DNR