Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 123/2010 (4.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

3191

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) i članka 14. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 80/10) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 95/05, 133/07, 156/08 i 146/09) u članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Rashodima poreznog razdoblja smatraju se i rashodi utvrđeni na način i pod uvjetima propisanim člankom 5. stavkom 5. Zakona, te propisima o porezu na dohodak.«

Članak 2.

U članku 22. stavak 5. briše se.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(7) Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, sukladno članku 12. stavku 16. Zakona, ne priznaje se kao rashod amortizacija takve imovine, te pripadajući troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine, ako:

1. porezni obveznik nije registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuća za odmor, i

2. po osnovi korištenja plovila i zrakoplova ne ostvari u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti takve imovine, i

3. po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor ne ostvari u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti takve imovine.

(8) U nabavnu vrijednost imovine iz članka 12. stavka 16. Zakona i stavka 7. ovoga članka uključuju se i svi troškovi koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu.

(9) Iznimno, u prvoj godini nabave i u godini otuđenja imovine iz članka 12. stavka 16. Zakona, prihodi po osnovi korištenja te imovine najmanje u visini od 7% odnosno 5% nabavne vrijednosti imovine mogu se utvrditi razmjerno broju mjeseci korištenja imovine.

(10) Porezni obveznik koji ostvaruje prihode od pružanja turističkih usluga sukladno posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu na način da kombinacijom više turističkih usluga zaračunava jednu cjelovitu uslugu, a ne svaku uslugu pojedinačno, za priznavanje troškova amortizacije pojedinog sredstva odnosno pojedine imovine i svih pripadajućih troškova koji su nastali u svezi korištenjem sredstva i imovine treba ispuniti uvjete iz članka 12. stavka 16. Zakona. Zbog utvrđivanja prihoda koji se mogu pripisati pojedinom sredstvu i imovini porezni obveznik treba osigurati vjerodostojne isprave o pruženoj kombinaciji usluga koja je uključivala korištenje sredstva i imovine, odnosno prema kalkulaciji cijene usluge utvrditi visinu prihoda koji se mogu pripisati sredstvu i imovini, te vjerodostojne isprave o rashodima koji su nastali temeljem korištenja sredstva i imovine u poslovne svrhe.

(11) Porezni obveznik koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor sukladno članku 12. stavku 16. Zakona obvezan je sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu koji osobito sadrži: vrsta sredstva odnosno imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju, amortizacija u poreznom razdoblju, te pripadajući troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška. Pregled podataka o sredstvu odnosno imovini obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.«

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez iza kojeg se dodaje tekst:

»te naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji sredstva za osobni prijevoz.«

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 26., te članak 26. mijenjaju se i glase:

»6. Manjkovi na imovini

Članak 26.

Porezna osnovica povećava se sukladno članku 7. stavku 1. točki 5. Zakona za manjkove na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak ako je odluku da se ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva, a zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe.«

Članak 5.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Porezni obveznik obvezan je sukladno članku 7. Zakona voditi evidenciju o troškovima učinjenim za privatne potrebe fizičkih osoba (skrivene isplate dobiti odnosno izuzimanja, te povlastice) koja osobito sadrži sljedeće podatke: nadnevak nastalih troškova, ime i prezime, adresa, te OIB osobe kojoj su podmireni takvi troškovi, vrsta troškova, te iznos nastalih troškova.

(2) Povezanim osobama iz članka 7. Zakona smatraju se rodbinski ili blisko povezane osobe.«

Članak 6.

U članku 27. riječi »stavak 1. točka 7.« zamjenjuju se riječima »stavka 1. točke 6.«

Članak 7.

U članku 28. riječi »stavak 1. točka 8.« zamjenjuju se riječima »stavka 1. točke 7.«

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Porezna osnovica sukladno članku 7. stavku 1. točke 8. Zakona povećava se za rashode zateznih kamata koje su proistekle iz odnosa osoba povezanih u smislu članka 13. stavka 2. Zakona. Porezna osnovica povećava se neovisno da li je kamate zaračunala povezana osoba rezident ili nerezident.«

Članak 9.

U članku 32. stavku 1. iza riječi »Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »za koje se povećava porezna osnovica,«.

Članak 10.

Iza članka 35. dodaje se podnaslov »16. Predujam dobiti« i članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

(1) Isplata predujma dobiti iz članka 10.a Zakona obavlja se na žiro račun sukladno propisima o porezu na dohodak.

(2) U slučaju nastanka razlike koja je ostala neuplaćena na potraživanjima za predujmljenu dobit iz članka 10.a Zakona, ista se, za porezne svrhe, ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja.

(3) Pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje mogućnost isplate predujma dobiti, te pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvršiti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka.

(4) Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, isti je obvezan voditi evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti koja osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaćen predujam, nadnevak i iznos isplaćenog predujma, te nadnevak i iznos podmirenog predujma. Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.«

Članak 11.

U podnaslovu iznad članka 36. riječ »16.« zamjenjuje se sa riječju »17.«

Članak 12.

U podnaslovu iznad članka 37. riječ »17.« zamjenjuje se sa riječju »18.«

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe članka 14. stavka 3. Zakona primjenjuje se na povezane osobe rezidente i nerezidente, te na povezane osobe rezidente ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena plaćanja poreza na dobit, ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.«

Članak 13.

Podnaslov iznad članka 38. mijenja se i glasi: »19. Prijenos poreznog gubitka«

U članku 38. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(4) Sukladno članku 17. stavku 7. Zakona pravo na prijenos poreznog gubitka prestaje poreznom obvezniku kojemu se struktura vlasništva tijekom poreznog razdoblja promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja, ako porezni obveznik već dva porezna razdoblja prije promjene vlasništva ne obavlja djelatnost ili ako tijekom dva porezna razdoblja nakon promjene vlasništva bitno promijeni djelatnost.

(5) Bitnom promjenom djelatnosti iz članka 17. stavka 5. točke 2. Zakona smatra se promjena djelatnosti koju porezni obveznik stvarno obavlja, i to promjena odjeljka ili skupine Nacionalne klasifikacije djelatnosti. Bitna promjena djelatnosti može nastati i neovisno o promjenama djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

(6) Očuvanjem radnih mjesta iz članka 17. stavka 8. Zakona smatra se osobito:

1. očuvanje postojećih radnih mjesta u cijelosti, kao i očuvanje najvećeg mogućeg broja radnih mjesta u opravdanim slučajevima,

2. očuvanje radnih mjesta dokvalifikacijom odnosno prekvalifikacijom postojećih zaposlenika odnosno novih zaposlenika.

(7) O očuvanju radnih mjesta iz stavka 6. ovoga članka porezni obveznik mora raspolagati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

(8) Sanacijom poslovanja iz članka 17. stavka 8. Zakona smatraju se postupci koji imaju za cilj i svrhu ostvarivanje odnosno povećanje prihoda kroz oživljavanje djelatnosti radi nastavka poslovanja uz očuvanje radnih mjesta. O sanaciji poslovanja porezni obveznik mora raspolagati vjerodostojnim ispravama i poslovnom dokumentacijom iz koje je jasno razvidno provođenje postupaka sanacije.

(9) Sanacijom poslovanja iz članka 17. stavka 8. Zakona i stavka 8. ovoga članka smatra se i ostvarivanje prava na državnu potporu za sanaciju i restrukturiranje sukladno posebnim propisima.«

Članak 14.

U podnaslovu iznad članka 39. riječ »19.« zamjenjuje se sa riječju »20.«

Članak 15.

U podnaslovu iznad članka 40. riječ »20.« zamjenjuje se sa riječju »21.«

Članak 16.

U podnaslovu iznad članka 41. riječ »21.« zamjenjuje se sa riječju »22.«

Članak 17.

U članku 44. stavku 2. iza riječi »Porezni obveznici« dodaju se riječi »iz članka 42. i 43. ovoga Pravilnika«.

U stavku 3. iza riječi »Za korištenje prava na olakšicu ili oslobođenje« dodaju se riječi »iz članka 42. i 43. ovoga Pravilnika«.

U stavku 4. riječi »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima »iz članka 42. i 43. ovoga Pravilnika«.

U stavku 5. riječi »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima »iz članka 42. ovoga Pravilnika«.

Članak 18.

U članku 46. stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez iza kojeg se dodaje tekst:

»i ostale isprave propisane ovim Pravilnikom i posebnim propisima.«

U stavku 3. iza točke dodaje se tekst: »Porezni obveznik koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektroničkim putem sukladno članku 35. stavku 3. Zakona u okviru sustava e-porezna na način propisan posebnim propisima, te tehničkim i ostalim uputama.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Bilanca i Račun dobiti i gubitka koji su dostavljeni u propisanim rokovima Financijskoj agenciji (FINA) radi statističkih i drugih potreba sukladno posebnim propisima, smatraju se dostavljenima uz prijavu poreza na dobit sukladno članku 35. stavku 6. Zakona i stavcima 2. i 4. ovoga članka. Porezna uprava može zatražiti dostavu Bilance i Računa dobiti i gubitka uz prijavu poreza na dobit neovisno o tome što su isti dostavljeni i Financijskoj agenciji.«

Članak 19.

U članku 47. stavku 3. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Amortizacija. Na ovome rednom broju upisuje se iznos amortizacije iznad svote propisane u članku 12. stavku 13. Zakona, a koji je utvrđen na način propisan i u članku 22. stavku 3. ovoga Pravilnika. Na ovom rednom broju upisuje se i iznos amortizacije dugotrajne imovine iz članka 12. stavka 16. Zakona i svih pripadajućih troškova, te troškova najma i svih pripadajućih troškova za koje se uvećava porezna osnovica sukladno članku 12. stavcima 17., 18. i 19. Zakona.«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 7. stavku 1. točki 5. Zakona, te članku 26. Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđenih manjkova na imovini iznad visine utvrđene navedenim odlukama, a za koje se uvećava porezna osnovica sukladno navedenim člancima.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Rashodi utvrđeni u postupku nadzora s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak, te obveznim doprinosima koji su nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioničara, članova društva i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, te s njima povezanim osobama sukladno članku 7. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos takvih rashoda utvrđenih u postupku nadzora za koje se povećava porezna osnovica.«

U točki 10. riječi »stavak 1. točka 7.« zamjenjuju se riječima »stavku 1. točki 6.«.

U točki 11. riječi »stavak 1. točka 8.« zamjenjuju se riječima »stavku 1. točki 7.«.

U točki 12. riječi »stavak 1. točka 9.« zamjenjuju se riječima »stavku 1. točki 8.«.

U točki 13. riječi »stavak 1. točka 10.« zamjenjuju se riječima »stavku 1. točki 9.«.

U točki 14. riječi »stavak 1. točka 11.« zamjenjuju se riječima »stavku 1. točki 10.«.

Točka 25. mijenja se i glasi:

»25. Povećanja dobiti za ostale prihode, te porezni gubitak za koji je prestalo pravo korištenja. Na ovome rednom broju iskazuju se povećanja dobiti ili smanjenja gubitka za prihode koji nisu iskazani računovodstvenoj dobiti, a uključuju se u poreznu osnovicu. Na ovome rednom broju iskazuje se i povećanje porezne osnovice za iznos poreznog gubitka za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavku 6. Zakona, te članku 38. ovoga Pravilnika, a za koji je prestalo pravo korištenja sukladno članku 17. stavcima 5. i 7. Zakona.«

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. Smanjenje dobiti za ostale prihode. Na ovome rednom broju iskazuju se prihodi i druga povećanja porezne osnovice koja nisu iskazana u računovodstvenoj dobiti, te rashodi koji su kao privremeno porezno nepriznati bili uključeni u poreznu osnovicu u ranijim razdobljima, a ne iskazuju se posebno na drugom rednom broju. Trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost, sukladno posebnim propisima, na ovom rednom broju iskazuju podatak od dobiti koju su ostvarili od iskorištavanja brodova u međunarodnoj plovidbi, te dobit koju ostvare od prodaje brodova, od prodaje dionica ili udjela u trgovačkim brodarskim društvima koja posluju u međunarodnoj plovidbi, kao niti na dobit od dividende od dionica koje imaju u trgovačkim brodarskim društvima koja posluju u međunarodnoj plovidbi. Porezni obveznici – trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost sukladno posebnim propisima, ne mogu temeljem iskazanog podatka na ovom rednom broju, iskazati porezni gubitak.«

Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. Ukupan iznos državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupni iznos državnih potpora iskazanih na rednim brojevima 34.1. i 34.2. prema članku 6. stavku 1. točki 5. Zakona.«

Točka 34.3. briše se.

U točki 56. riječi »rednom bruju upisuje se podatak u« zamjenjuju se riječima »rednom broju upisuje se podatak o«.

Članak 20.

U članku 48. stavku 5. riječi »inspekcijskog nadzora« zamjenjuju se riječima »poreznog nadzora«.

Članak 21.

U članku 49. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) U naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva prema članku 31. Zakona spadaju i naknade za softver, stoga se porez po odbitku plaća ako naknada za softver ima elemente autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva odnosno ako se radi o ustupanju autorskih prava na korištenje softvera radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka pri čemu se ustupa na vremenski ograničeno korištenje zaštićeno autorsko pravo. Porez po odbitku ne plaća se na naknade za softver ako se radi o kupnji softvera za korištenje.«

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se i u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2010. godinu.

Klasa: 011-01/10-01/297

Urbroj: 513-07-21-01/10-1

Zagreb, 25. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

OBRAZAC PD