Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 124/2010 (8.11.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

3207

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/104

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04. i 71/07.) članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. mirovinsko društvo – znači obvezno mirovinsko društvo ili dobrovoljno mirovinsko društvo,

2. obvezno mirovinsko društvo – znači dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja obveznim mirovinskim fondom,

3. dobrovoljno mirovinsko društvo – znači dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom,

4. mirovinski fond – znači obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond,

5. obvezni fond – znači obvezni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja obvezno mirovinsko društvo,

6. dobrovoljni fond – znači dobrovoljni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo, a koji može biti otvoreni mirovinski fond i zatvoreni mirovinski fond,

7. član fonda – je osiguranik koji je prijavljen obveznom fondu ili osoba koja je pristupila dobrovoljnom fondu na temelju sklopljenog ugovora,

8. korisnik mirovine – je osoba koja ostvaruje pravo na mirovinu,

9. osobni račun – račun otvoren na ime člana fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje,

10. privremeni račun – račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u obvezne fondove,

11. prijenos računa – znači prijenos pripadajuće imovine člana iz jednog u drugi fond,

12. informativni prospekt – znači izjavu mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu,

13. dobrovoljni mirovinski program – izjava osiguravatelja kojom se obvezuje da će članovima dobrovoljnoga mirovinskog fonda osigurati isplatu mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a ta izjava mora sadržavati postupak za određivanje mirovinske isplate, učestalost i trajanje isplata, te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o pristupanju dobrovoljnom mirovinskom programu,

14. pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda – pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge pripadnika samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog mirovinskog fonda (sponzorirani fond), plaćanju doprinosa u zatvoreni mirovinski fond u ime članova fonda,

15. mirovinski plan – je ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu,

16. biometrički rizici – su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom,

17. povući – znači prenijeti sredstva koja su na osobnom računu člana s ciljem isplate mirovinskog davanja,

18. u odnosu na određenu pravnu ili fizičku osobu prema ovome Zakonu (u daljnjem tekstu: subjekt), povezana osoba je:

– dioničar ili grupa dioničara koji posjeduju više od 10% izdanih dionica te prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, ili koji, iako posjeduju manji postotak od ovoga, mogu utjecati, izravno ili neizravno, na odluke koje donosi takav subjekt, do trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica, vlasničkih udjela, odnosno prava u odlučivanju,

– svaki subjekt osim Republike Hrvatske u kojem prvi subjekt posjeduje, izravno ili neizravno, više od 10% izdanih dionica te prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, ili koji, iako posjeduje manji postotak od ovoga, može utjecati izravno ili neizravno na odluke koje donosi takvo tijelo, do trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica, vlasničkih udjela, odnosno prava u odlučivanju,

– svaki drugi subjekt u kojem dioničar ili vlasnik udjela izravno ili neizravno posjeduje više od 10% dionica te prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, ako u isto vrijeme isti dioničar ili vlasnik udjela posjeduje, također izravno ili neizravno, više od 10% dionica, te prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela u prvom subjektu, do trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica, vlasničkih udjela, odnosno prava u odlučivanju,

– svaka fizička osoba ili osobe koje mogu, izravno ili neizravno, utjecati na odluke subjekta,

– svaki član uprave, nadzornog odbora ili drugog tijela subjekta koje donosi odluke ili provodi nadzor,

– u odnosu na svaku gore navedenu osobu, bračni drug ili srodnik do uključujući drugog koljena,

19. pojam povezanosti definiran u točki 18. ovoga članka znači povezanost prvog i drugog subjekta, zatim povezanost drugog i trećeg subjekta te povezanost trećeg i četvrtog subjekta. Povezanost četvrtog subjekta s bilo kojim daljnjim subjektom ne smatra se povezanom osobom s prvim subjektom,

20. banka skrbnik – banka kojoj je mirovinsko društvo povjerilo imovinu mirovinskog fonda i s kojom je sklopilo ugovor o čuvanju imovine,

21. skrbnik – pravna osoba kojoj je dobrovoljno mirovinsko društvo povjerilo imovinu zatvorenog mirovinskog fonda i s kojom je sklopilo ugovor o čuvanju imovine, a koja je dobila odobrenje za obavljanje poslova skrbništva sukladno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ili propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih društava, odnosno pravna osoba koja obavlja poslove depozitara sukladno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima i investicijskih fondova,

22. jamstveni polog je iznos na posebnom računu otvorenom u banci skrbniku na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova obveznoga fonda,

23. država članica – znači državu članicu Europske unije,

24. matična država članica – znači državu članicu u kojoj je registrirano sjedište dobrovoljnog mirovinskog društva i u kojoj obavlja djelatnost, ili ako nema registrirano sjedište, onda je to država u kojoj dobrovoljno mirovinsko društvo obavlja djelatnost,

25. država članica domaćin – znači državu članicu čije se zakonodavstvo koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove, primjenjuje na odnos između pokrovitelja i članova,

26. dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice – znači instituciju, bez obzira na pravni oblik, koja posjeduje odobrenje nadležnog nadzornog tijela te države članice i posluje na temelju prikupljanja mirovinskih doprinosa i koja je neovisna o tvrtki poslodavca pokrovitelja ili udruga samostalnih djelatnosti,

27. zatvoreni mirovinski fond u drugoj državi članici – znači zatvoreni mirovinski fond koji je osnovan za potrebe pokrovitelja iz te države članice,

28. zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima – znači zatvoreni mirovinski fond gdje se jamči isplata prava na mirovinu, ukoliko je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dopušteno, a kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo iz Republike Hrvatske za pokrovitelja iz druge države članice,

29. Agencija – znači »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«,

30. nadležno tijelo – je tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države članice, nadležno za nadzor aktivnosti koje su vezane za pružanje usluga dodatnog mirovinskog sustava.«

Članak 2.

U članku 6. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a, 6.b, 6.c, 6.d i 6.e koji glase:

»Članak 6.a

(1) Dobrovoljno mirovinsko društvo može upravljati zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici, a o čemu Agencija vodi evidenciju.

(2) Dobrovoljno mirovinsko društvo će obavijestiti Agenciju o namjeri prihvaćanja pokroviteljstva nad zatvorenim mirovinskim fondom od strane pokrovitelja iz druge države članice.

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovoga članka dobrovoljno mirovinsko društvo će navesti podatke o pokrovitelju iz druge države članice i to kako slijedi:

– puni naziv pokrovitelja,

– njegovo sjedište i

– osnovne karakteristike mirovinskog plana kojim će upravljati za pokrovitelja.

(4) Agencija će u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja obavijesti i podataka iz stavka 2. i 3. ovoga članka, osim ako postoji sumnja da administrativna struktura ili financijska situacija u dobrovoljnom mirovinskom društvu te dobar poslovni ugled i profesionalne kvalifikacije i iskustvo osoba koje upravljaju dobrovoljnim mirovinskim društvom nisu kompatibilni s predloženim djelovanjem u državi članici domaćinu, obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina i o tome će obavijestiti dobrovoljno mirovinsko društvo.

(5) Prije nego dobrovoljno mirovinsko društvo započne upravljati zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici, nadležno tijelo države članice domaćina će unutar dva mjeseca od zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, obavijestiti Agenciju o odredbama zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove i drugim propisima koji se primjenjuju u slučaju upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom u državi članici domaćinu, a posebice o odredbama koje se odnose na ograničenja ulaganja i obveze informiranja članova. Nakon zaprimanja navedenih podataka Agencija će ih proslijediti dobrovoljnom mirovinskom društvu.

(6) Nakon primitka podataka iz stavka 5. ovoga članka ili ako iste podatke ne dobije u roku iz stavka 5. ovoga članka od strane Agencije, dobrovoljno mirovinsko društvo može početi s upravljanjem zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici sukladno odredbama zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove i drugim pripadajućim propisima koji se primjenjuju u slučaju upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom u državi članici domaćinu.

(7) Dobrovoljno mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici obvezno je dostavljati članovima fonda sve one podatke koje su prema propisima države članice domaćina obvezna dostavljati dobrovoljna mirovinska društva kojima je ta država matična država.

(8) Nadležno tijelo države članice domaćina će obavijestiti Agenciju o bitnim promjenama odredbi i propisa iz stavka 5. ovoga članka, a koje mogu utjecati na karakteristike i funkcioniranje zatvorenog mirovinskog fonda u toj državi članici.

(9) Nadležno tijelo države članice domaćina provodi stalni nadzor usklađenosti aktivnosti dobrovoljnog mirovinskog društva koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici s odredbama zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnose na mirovinske planove države članice domaćina iz stavka 5. i 7. ovoga članka. Ako se nadzorom utvrde određene nepravilnosti nadležno tijelo države članice domaćina će odmah obavijestiti Agenciju. Agencija će u suradnji s nadležnim tijelom države članice domaćina poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali da dobrovoljno mirovinsko društvo prestane kršiti odredbe zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove.

(10) Ako unatoč svim mjerama iz stavka 9. ovoga članka poduzetim od strane Agencije ili ako poduzete mjere nisu prikladne, a dobrovoljno mirovinsko društvo nastavi s kršenjem odredbi zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove države članice domaćina, nadležno tijelo države članice domaćina može, nakon što informira Agenciju, poduzeti potrebne mjere za sprječavanje ili kažnjavanje daljnjih nepravilnosti, koje uključuju ako je to potrebno i zabranu rada dobrovoljnog mirovinskog društva.

Članak 6.b

(1) Dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice koje ima odobrenje za rad nadležnog tijela matične države članice može upravljati zatvorenim mirovinskim fondom osnovanim za potrebe pokrovitelja iz Republike Hrvatske, pri čemu se mora pridržavati odredbi zakonodavstva Republike Hrvatske koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti.

(2) Nadležno tijelo matične države članice će obavijestiti Agenciju da dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice ima namjeru prihvatiti pokroviteljstvo nad zatvorenim mirovinskim fondom od strane pokrovitelja iz Republike Hrvatske.

(3) Prije nego dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice započne upravljati zatvorenim mirovinskim fondom za pokrovitelja iz Republike Hrvatske, Agencija će unutar dva mjeseca od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o odredbama zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove i drugim propisima koji se primjenjuju u slučaju upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom u Republici Hrvatskoj, a posebno o ograničenjima ulaganja iz članka 69.d i informiranja članova iz članka 114.c ovoga Zakona.

(4) Dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom čiji je pokrovitelj iz Republike Hrvatske obvezno je dostavljati članovima fonda sve podatke sukladno odredbama ovoga Zakona.

(5) Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o bitnim promjenama odredbi i propisa iz stavka 3. ovoga članka, a koje mogu utjecati na karakteristike i funkcioniranje zatvorenog mirovinskog fonda za pokrovitelja iz Republike Hrvatske.

(6) Agencija provodi stalni nadzor usklađenosti aktivnosti dobrovoljnog mirovinskog društva iz druge države članice koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom čiji je pokrovitelj iz Republike Hrvatske s odredbama zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove u Republici Hrvatskoj. Ako se nadzorom utvrde određene nepravilnosti Agencija će odmah obavijestiti nadležno tijelo matične države članice. Nadležno tijelo matične države članice će u suradnji s Agencijom poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali da dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice prestane kršiti odredbe zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove u Republici Hrvatskoj.

(7) Ako unatoč svim mjerama iz stavka 6. ovoga članka poduzetim od strane nadležnog tijela matične države članice ili ako poduzete mjere nadležnog tijela matične države članice nisu prikladne, a dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice nastavi s kršenjem odredbi zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove u Republici Hrvatskoj, Agencija će, nakon što informira nadležno tijelo matične države članice, poduzeti potrebne mjere za sprječavanje ili kažnjavanje daljnjih nepravilnosti, koje uključuju ako je to potrebno i zabranu rada dobrovoljnog mirovinskog društva iz druge države članice.

Članak 6.c

Agencija će surađivati s nadležnim tijelima država članica u cilju razmjene informacija i razvijanja najboljeg iskustva na području zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti kako bi spriječila narušavanje konkurentnosti i kreirala potrebne uvjete za nesmetano stjecanje članstva u zatvorenim mirovinskim fondovima u državama članicama.

Članak 6.d

Kada pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima jamči isplatu prava na mirovinu obvezan je na redovno financiranje.

Članak 6.e

(1) Osim dobrovoljnog mirovinskog društva iz druge države članice, upravljanje zatvorenim mirovinskim fondom može obavljati i investicijski upravitelj osnovan u drugoj državi članici koji ima dozvolu za obavljanje te aktivnosti, u skladu s propisima države članice koji uređuju osnivanje i poslovanje društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, investicijskih društava, kreditnih institucija i društava za životno osiguranje.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice također se primjenjuju na investicijskog upravitelja iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Član uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva mora biti osoba koja zadovoljava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima, koja posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i stručno znanje potrebno za upravljanje mirovinskim društvom te iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Članom uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave ili nadzornog odbora.

(6) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti, dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

(7) U nadzorni odbor mirovinskog društva ne mora biti imenovan, odnosno izabran predstavnik radnika mirovinskog društva.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 8. riječi: »obveznu izobrazbu i« brišu se, a riječi: »mirovinskim fondovima« zamjenjuju se riječima: »mirovinskih fondova«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Agencija će organizirati obrazovni program i provođenje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. Sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjete za pristup ispitu, postupak provođenja ispita, uvjete za dobivanje licence kao i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima propisuje Agencija pravilnikom.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 10.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 11. riječ: »licencije« zamjenjuje se riječju: »licencu«.

Dosadašnji stavci 9. do 11. postaju stavci 12. do 14.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. alineji 3. iza riječi: »tržištu« riječi: »vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječju: »kapitala«.

Članak 6.

U članku 17. točki 1. iza riječi: »točke« brojke: »1. i 2.« zamjenjuju se brojkama: »1., 2. i 8.«.

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za rad dobrovoljnom mirovinskom društvu ako krši odredbe zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti, a koje se odnosi na mirovinske planove države članice domaćina.

(2) Agencija može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom zatvorenog mirovinskog fonda skrbniku koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske na zahtjev nadležnog tijela matične države članice.«

Članak 8.

U članku 35. stavku 2. rečenica: »U rokovima koje Agencija propiše, Središnji registar osiguranika će izdavati članovima mirovinskog fonda dokument o udjelu koji pokazuje broj obračunskih jedinica na osobnom računu, kako je određeno u glavi VI. ovoga Zakona.« briše se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U rokovima koje Agencija propiše, Središnji registar osiguranika će izdavati članovima obveznog mirovinskog fonda dokument o udjelu koji pokazuje broj obračunskih jedinica na osobnom računu, kako je određeno u glavi VI. ovoga Zakona.

(4) Dobrovoljno mirovinsko društvo će jednom godišnje članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda izdati dokument o udjelu koji pokazuje broj obračunskih jedinica na osobnom računu i vrijednost obračunske jedinice za izvještajni datum.«

Članak 9.

U članku 69.a stavku 4. iza riječi: »Agencija« riječi: »uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 10.

U članku 69.b dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, imovina zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima mora se ulagati na način da bude valutno usklađena s obvezama fonda, s tim da se najviše 30% imovine koja pokriva tehničke pričuve zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima može ulagati u imovinu koja je nominirana na valutu različitu od valute na koju glase obveze fonda.«

Članak 11.

U članku 69.c iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kod ulaganja imovine mirovinskih fondova izloženost prema jednoj osobi na temelju izvedenih financijskih instrumenta ugovorenih s tom osobom ne smije biti veća od:

1. 10% imovine mirovinskog fonda ako se radi o banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a,

2. 5% imovine mirovinskog fonda ako se radi o nekoj drugoj pravnoj osobi.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.

Iza članka 69.c dodaje se članak 69.d koji glasi:

»Članak 69.d

(1) Iznimno od odredbi članka 69.a stavka 2. ovoga Zakona, ulaganja imovine zatvorenih mirovinskih fondova ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:

1. u dionice ili vrijednosne papire istog značaja i korporativne obveznice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, najviše 70% imovine zatvorenog mirovinskog fonda,

2. iznimno od točke 1. ovoga stavka, u dionice ili vrijednosne papire istog značaja i korporativne obveznice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, najviše 70% imovine koja pokriva tehničke pričuve zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima,

3. u vrijednosne papire i udjele otvorenih investicijskih fondova jednog te istog izdavatelja može biti uloženo najviše 5% imovine zatvorenog mirovinskog fonda, odnosno najviše 10 % imovine zatvorenog mirovinskog fonda u vrijednosne papire i udjele otvorenih investicijskih fondova više izdavatelja koji su međusobno povezane osobe,

4. u dionice, obveznice i ostale vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranim tržištima, osim udjela u otvorenim investicijskim fondovima, najviše 10% imovine zatvorenog mirovinskog fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti i razboritosti.

(2) Na ulaganja imovine zatvorenog mirovinskog fonda kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo iz druge države članice za pokrovitelja iz Republike Hrvatske primjenjuju se osim ograničenja ulaganja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i članka 69.b stavka 3. i 4. ovoga Zakona i sljedeća ograničenja ulaganja:

1. u dionice ili vrijednosne papire istog značaja i dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, najmanje 70% imovine zatvorenog mirovinskog fonda,

2. u dionice ili vrijednosne papire istog značaja i dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, najviše 30% imovine zatvorenog mirovinskog fonda.

(3) Imovina zatvorenog mirovinskog fonda može se ulagati na tržištu rizičnog kapitala.

(4) Imovina zatvorenog mirovinskog fonda koji ima više pokrovitelja, prilikom ulaganja u vrijednosne papire izdane od strane pokrovitelja, mora se ulagati uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i diversifikacije.

(5) Agencija može propisati dodatne kriterije i ograničenja ulaganja imovine zatvorenih mirovinskih fondova.«

Članak 13.

U članku 72. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na imovinu zatvorenog mirovinskog fonda ne primjenjuju se odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka.«

Članak 14.

U članku 74. stavku 1. točki 3. iza riječi: »davanje« riječ: »kredita« zamjenjuje se riječju: »zajma« te iza riječi: »jamstva« dodaju se riječi: »iz imovine mirovinskog fonda«, a riječi: »navedenoj u točki 1. ovoga članka« brišu se.

Članak 15.

U članku 75. stavku 1. iza riječi: »odobrenja« riječi: »i koji imaju licencu Agencije« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela«.

Članak 16.

U glavi X. u naslovu iza riječi: »BANKA SKRBNIK« dodaju se riječi: »I SKRBNIK ZATVORENOG MIROVINSKOG FONDA«.

Članak 17.

U članku 79. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 18.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:

»Članak 85.a

(1) Iznimno od odredbi članka 79. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, dobrovoljno mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom može izabrati skrbnika sa sjedištem u drugoj državi članici.

(2) Skrbnik sa sjedištem u drugoj državi članici mora imati odobrenje za rad nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova skrbništva u skladu s propisima te države članice koji uređuju osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ili propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih društava, odnosno poslova depozitara sukladno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima i investicijskih fondova.«

Članak 19.

U članku 93. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Pored rješenja iz stavka 2. ovoga članka Agencija može u postupku nadzora mirovinskom društvu naložiti i mjere koje su potrebne da bi mirovinsko društvo poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a koje su u interesu zaštite imovine članova mirovinskog fonda.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »zakonu,« riječi: »ravnatelj Agencije« zamjenjuju se riječju: »Agencija« i iza riječi: »koju« riječ: »on« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 20.

U članku 106. stavku 2. iza riječi: »iz članka 109. stavka 1.« dodaju se riječi: »i članka 111.a stavka 4.«.

Članak 21.

Iza članka 106. dodaje se članak 106.a koji glasi:

»Članak 106.a

(1) Članu dobrovoljnog mirovinskog fonda, koji ispunjava uvjet iz članka 106. stavka 1. i koji je protekom ugovorenog roka iz ugovora iz članka 109. stavka 1. i članka 111.a stavka 4. ovoga Zakona na osobnom računu ostvario sredstva niža od 10.000,00 kuna, dobrovoljno mirovinsko društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva.

(2) Isplatu iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno mirovinsko društvo vrši na temelju pisanog zahtjeva člana, i to jednokratno u punom iznosu.

(3) U slučaju isplate iz stavka 1. i 2. ovoga članka dobrovoljno mirovinsko društvo nema pravo naplatiti izlaznu naknadu.«

Članak 22.

U članku 111.a stavku 2. riječ: »osigurani« briše se.

U stavku 4. iza riječi: »uspostavlja se« dodaju se riječi: »zaključenjem ugovora o članstvu,«.

Članak 23.

U članku 114.c stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom dužno je članovima i korisnicima mirovine na njihov zahtjev:

1. dostaviti godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva i zatvorenog mirovinskog fonda,

2. dostaviti pisanu izjavu o načelima ulaganja iz članka 68.a ovoga Zakona,

3. pružiti informacije o portfelju fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja,

4. pružiti informacije o postupcima u svezi prijenosa mirovinskih prava u slučaju prestanka radnog odnosa.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima dužno je svojim članovima, osim informacija iz stavka 2. ovoga članka, na njihov zahtjev pružiti detaljne informacije:

1. o ciljanoj visini mirovinskih primanja,

2. o visini primanja u slučaju prestanka radnog odnosa.

(4) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom dužno je članovima jednom godišnje pružiti informaciju o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu.

(5) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima dužno je članovima osim informacija iz stavka 4. ovoga članka jednom godišnje pružiti informaciju o tekućem stupnju financiranja njihovih budućih primanja.

(6) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom dužno je korisnicima mirovine po ostvarenju prava iz mirovine pružiti odgovarajuću informaciju o stanju na osobnom računu i mogućnostima isplata.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 7. riječi: »Pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda i mirovinsko društvo iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom ili pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 8. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 9.

Članak 24.

Iza članka 114.c dodaju se članci 114.d, 114.e i 114.f koji glase:

»Članak 114.d

(1) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima dužno je osigurati da zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima u svakom trenutku raspolaže odgovarajućom razinom sredstava (tehničkih pričuva), koje odgovaraju visini preuzetih financijskih obveza proizašlih iz postojećih ugovora o članstvu.

(2) U slučaju kada zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima pokriva biometričke rizike i/ili jamči investicijske rezultate ili određenu razinu primanja, mirovinsko društvo koje upravlja tim fondom dužno je osigurati da fond uspostavi odgovarajuću razinu tehničkih pričuva.

(3) Tehničke pričuve zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima mirovinsko društvo dužno je izračunavati svake godine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima može izračunavati tehničke pričuve jednom u tri godine pod uvjetom da članovima fonda i/ili Agenciji dostavlja izvještaj o usklađenjima tijekom istog trogodišnjeg razdoblja koji mora odražavati prilagođen razvoj tehničkih pričuva i promjene u rizicima koje tehničke pričuve pokrivaju.

(5) Izračun tehničkih pričuva izrađuje i potvrđuje ovlašteni aktuar prema sljedećim načelima:

1. izračun minimalnog iznosa tehničkih pričuva temelji se na dovoljno pouzdanim aktuarskim procjenama uzevši u obzir sve preuzete obveze isplata u skladu s mirovinskim planom. Tehničke pričuve moraju biti dostatne za neprekidno isplaćivanje mirovina i primanja koja su već u isplati i ujedno odražavati obveze koje proizlaze iz stečenih mirovinskih prava. Prilikom izbora ekonomskih i aktuarskih pretpostavki vrednovanja potrebno se voditi načelom razboritosti uzimajući u obzir odgovarajuću granicu nepovoljnih odstupanja,

2. najviše kamatne stope odabiru se načelom razboritosti uzimajući u obzir:

– prinos pripadajuće imovine zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima i budućih povrata od investiranja i/ili

– tržišne prinose visokokvalitetnih ili državnih obveznica,

3. biometričke tablice koje se koriste za izračun tehničkih pričuva temelje se na načelu razboritosti, uzimajući u obzir glavne karakteristike grupe članova i mirovinskih planova, a posebno očekivane promjene značajnih rizika,

4. primjena postupka i osnova za izračun tehničkih pričuva treba biti dosljedna i neprekinuta za svaku financijsku godinu, dok prekidi mogu biti opravdani uslijed promjene zakonskih, demografskih ili ekonomskih uvjeta koji utječu na procjene.

(6) Agencija može propisati dodatne kriterije za izračune tehničkih pričuva zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima.

Članak 114.e

(1) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima dužno je osigurati da zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima u svakom trenutku ima dostatnu i prikladnu imovinu za pokriće tehničkih pričuva iz članka 114.d ovoga Zakona.

(2) Imovina za pokriće tehničkih pričuva mora se ulagati na način koji je prikladan prirodi i trajanju očekivanih budućih mirovinskih primanja.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, usvojiti konkretan i ostvariv plan oporavka koji će omogućiti ponovno ispunjenje uvjeta.

(4) Plan oporavka iz stavka 3. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. osigurati iznos imovine potreban za potpuno pokriće tehničke pričuve u određenom roku,

2. biti prethodno odobren od Agencije i dostupan članovima,

3. polaziti od posebne situacije u kojoj se zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima nalazi (struktura aktive i pasive, profil rizičnosti, plan likvidnosti, starosna struktura članova koji imaju pravo na mirovinska primanja, novouvedeni mirovinski planovi i promjena mirovinskih planova iz kategorije bez pokrića ili s djelomičnim pokrićem u kategoriju s potpunim pokrićem),

4. mirovinsko društvo će u slučaju nemogućnosti nastavka poslovanja zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima u razdoblju neispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, izvijestiti Agenciju i uspostaviti proceduru prijenosa imovine i obveza na drugo mirovinsko društvo.

(5) Postupak iz stavka 4. točke 4. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji, a osnovni okvir postupka učiniti dostupnim članovima uvažavajući načelo povjerljivosti.

Članak 114.f

(1) U slučaju kada zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima pokriva biometričke rizike i/ili jamči investicijske rezultate ili određenu razinu primanja, mirovinsko društvo koje upravlja tim fondom dužno je osigurati da fond osim tehničkim pričuvama iz članka 114.d ovoga Zakona stalno raspolaže i dodatnom imovinom, odnosno kapitalom radi dodatne zaštite.

(2) Iznos kapitala iz stavka 1. ovoga članka mora odražavati vrstu rizika i imovinu zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima, ne smije biti opterećen niti jednom predvidivom obvezom, a formira se u svrhu apsorbiranja nepodudarnosti između očekivanih i stvarnih troškova i dobiti.

(3) Za potrebe izračuna minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje, a u svezi izračuna kapitala društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u skupini životnih osiguranja.

(4) Agencija može propisati dodatne uvjete u svezi kapitala zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima.«

Članak 25.

U članku 116. stavku 4. riječ: »25%« zamjenjuje se riječima: »15%«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja poticajnih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

(6) Dobrovoljno mirovinsko društvo dužno je Ministarstvu financija omogućiti uvid u poslovne knjige i operativne evidencije, dostavljati sve podatke i obavijesti potrebne radi provjere zahtjeva za odobrenje državnih poticajnih sredstava, upisa državnih poticajnih sredstava na račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima to društvo upravlja, kao i ostale podatke potrebne za nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja poticajnih sredstava.«

Članak 26.

U članku 119. stavku 2. riječi: »jedinstveni matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 27.

U članku 122. stavku 1. iza točke 16. dodaju se nove točke 17. i 18. koje glase:

»17. ako ne uspostavi odgovarajuću razinu tehničkih pričuva prema članku 114.d ovoga Zakona,

18. ako ne raspolaže kapitalom, odnosno dodatnom imovinom prema članku 114.f ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 17. do 21. postaju točke 19. do 23.

Članak 28.

Agencija će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 29.

Poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2010. godini i dalje odobrit će se po stopi iz članka 25. ovoga Zakona

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članaka 6.a, 6.b, 6.c, 6.d i 6.e iz članka 3. ovoga Zakona, odredbe članka 31.a iz članka 7. ovoga Zakona, odredbe članka 69.b stavka 4. iz članka 10. ovoga Zakona, odredbe članka 69.d iz članka 12. ovoga Zakona, odredbe članka 72. stavka 2. iz članka 13. ovoga Zakona, odredbe članka 85.a iz članka 18. ovoga Zakona, odredbe članka 114.c stavka 3. i 5. iz članka 23. ovoga Zakona, odredbe članaka 114.d, 114.e i 114.f iz članka 24. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 402-09/10-01/02

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.