Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

NN 124/2010 (8.11.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

HRVATSKI SABOR

3210

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/107

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09.) u članku 3. podstavak 11. mijenja se i glasi:

»– poslovi iz članka 4. stavka 1., 2. i 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05. i 35/08.),«.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

»– poslovi iz članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00. i 67/08.),«.

Dosadašnji podstavci 12. do 22. postaju podstavci 13. do 23.

Članak 2.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzima poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

(2) Upravno vijeće Centra dužno je u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Statut i druge opće akte Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, prestaje s radom Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

(5) Stupanjem na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

(6) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, Centar će preuzetim službenicima i namještenicima zatečenim na obavljanju poslova koji se preuzimaju ovim Zakonom ponuditi sklapanje ugovora o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 149/09.).

(7) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra.

(8) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanju ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 3.

Danom upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05. i 35/08.) u članku 3. točki 36. riječi: »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)«, u članku 3. točki 37. i 38. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Centar«, u članku 4. stavku 1. riječi: »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske.« zamjenjuju se riječima: »Centar za poljoprivredu, hranu i selo, ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska.«, u članku 4. stavku 2. i 4., članku 8. stavku 2. i 3., članku 10. stavku 3., članku 12. stavku 3., članku 14. stavku 1., 2., 3. i 4., članku 15. stavku 2. i 3., članku 18. stavku 3., članku 19. stavku 7., članku 20. stavku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., i 10., članku 21. stavku 3., članku 22., članku 23. stavku 7., članku 29. stavku 4. i 7., članku 34. stavku 3., članku 35. stavku 3., članku 39. stavku 4. i 5., članku 40. stavku 1., 2., 3. i 4, članku 41. stavku 1., 2., 4. i 5., članku 42. stavku 1., 2., 3., 4. i 5., članku 47. stavku 4. i 7., članku 52. stavku 1., članku 54. stavku 1., članku 55. stavku 1., 2., 3. i 4., članku 56. stavku 1., članku 57. stavku 1., članku 58. stavku 1., članku 59. stavku 4. 5. i 6, članku 63. stavku 3., članku 66. stavku 2., članku 67. stavku 1. i 2., članku 68. stavku 3., članku 69. stavku 4. i 5., članku 70. stavku 4., članku 71. stavku 1., 2. i 3., članku 76., članku 87. stavku 1., članku 89. stavku 1., članku 94. stavku 1. točki 21a. 32., 34. i 48., riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Centar« u odgovarajućem padežu,

– u Zakonu o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00. i 67/08.) u članku 5. stavku 1. riječi: »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)«, u članku 6. stavku 1. i 4., članku 15. stavku 1., članku 17. stavku 1., članku 18. stavku 1. i 2., članku 18.a stavku 2., 3. i 4., članku 19. stavku 2., članku 20., članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 2., članku 23. stavku 1., članku 24., članku 25. stavku 4., članku 27. stavku 1., članku 28. stavku 1., članku 30., članku 48. stavku 1., članku 51. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Centar« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine«, br. 44/98., 152/98., 48/00., 21/04. i 32/09.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/10-01/03

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.