Zakon o izmjenama Zakona o šumama

NN 124/2010 (8.11.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

3211

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08. i 80/10.) u članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Šumskogospodarske planove, njihovu obnovu ili reviziju odobrava Ministarstvo na prijedlog Trgovačkog društva.«

U stavku 5. riječi: »i Šumarska savjetodavna služba dužni su« zamjenjuju se riječima: »dužno je«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Troškovi izrade, obnove ili revizije šumskogospodarskih planova i troškovi rada stručnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka terete Trgovačko društvo.«

U stavku 7. riječi: »i Šumarska savjetodavna služba dužni su« zamjenjuju se riječima: »dužno je«.

Članak 2.

U članku 30. stavci 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »iz stavka 2. i 3. ovoga članka« brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 31. stavku 4. riječi: »Šumarska savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Trgovačko društvo«.

Članak 4.

U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U postupku izdavanja lokacijske dozvole, posebne uvjete za izgradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka i izgradnju objekata u pojasu do 50 m od ruba šume utvrđuje Trgovačko društvo.«.

U stavku 6. riječi: »za šume u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno Šumarske savjetodavne službe za šume šumoposjednika« brišu se.

Članak 5.

U članku 38. stavku 3. riječi: »Šumarska savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Trgovačko društvo«.

Članak 6.

U članku 40. stavku 2. riječi: »i Šumarska savjetodavna služba dužni su« zamjenjuju se riječima: »dužno je«.

Članak 7.

U članku 48. stavku 3. riječi: »Šumarska savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »šumoposjednici«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 68. briše se.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Trgovačko društvo dužno je za šume šumoposjednika obavljati sljedeće djelatnosti:

1. vođenje evidencije o šumama šumoposjednika i o poslovima iz djelatnosti,

2. predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika,

3. sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta šumoposjednika,

4. predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje provedbe programa gospodarenja šumoposjednika,

5. za šumoposjednike organiziranje izvođenja šumarskih radova putem licenciranih izvođača, ako ih šumoposjednik sam ne obavlja,

6. nakon izvođenja šumarskih radova skrb o provedbi šumskoga reda,

7. organiziranje nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje,

8. pripremanje stručnih podloga za izgradnju šumske infrastrukture te protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika,

9. planiranje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika,

10. izvješćivanje Instituta o pojavi štetnih organizama te na temelju naredbe organiziranje provođenja mjera zaštite šuma putem ovlaštenih osoba,

11. davanje savjeta o gospodarenju šumama, te organiziranje stručnih edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za šumoposjednike,

12. prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i dostavljanje Ministarstvu.«

Članak 9.

U članku 70.a stavku 2. riječi: » i Šumarske savjetodavne službe« brišu se.

Članak 10.

U članku 80. stavku 1. podstavku 1. riječi: »članku 30. stavku 1., 3., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 30. stavku 1. i 3.«.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju šumarske savjetodavne službe (»Narodne novine«, br. 64/06. i 19/10.).

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Trgovačko društvo preuzet će poslove, službenike i namještenike, opremu, prava i obveze te financijska sredstva Šumarske savjetodavne službe.

Do donošenja općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta Trgovačkog društva preuzeti službenici i namještenici Šumarske savjetodavne službe nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

Preuzetim službenicima i namještenicima koji se ne mogu rasporediti u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Danom upisa promjena Trgovačkog društva u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju i članovima Upravnog vijeća Šumarske savjetodavne službe.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/10-01/02

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.