Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 124/2010 (8.11.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

HRVATSKI SABOR

3212

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/109

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07.) u članku 1. riječi: »i Hrvatskoga geodetskog instituta« brišu se.

Članak 2.

U članku 92. stavku 4. podstavak 13.: »Hrvatskoga geodetskoga instituta,« briše se.

Članak 3.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»U Središnjem uredu obavljaju se sljedeći poslovi:

1. praćenje i usmjeravanje geodetske djelatnosti,

2. provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora,

3. rješavanje upravnih stvari u drugostupanjskom postupku,

4. pripremanje nacrta zakonskih i drugih propisa,

5. standardizacija i normiranje geodetskih radova i postupaka,

6. potvrđivanje elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije na temelju izvješća područnih ureda za katastar te u svezi s tim obavještavanje ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i nadležnog općinskog suda,

7. priprema programa iz članka 5. ovoga Zakona i izvještaja o njihovu izvršenju,

8. ostvarivanje prava i obnašanje dužnosti nositelja financijskih sredstava za izvršenje programa iz članka 5. ovoga Zakona,

9. vođenje dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina i registra prostornih jedinica te davanje na korištenje podataka iz te dokumentacije,

10. osnivanje i vođenje evidencije geografskih imena,

11. ostvarivanje domaće i inozemne suradnje,

12. praćenje i koordiniranje rada područnih ureda te provođenje stručnog nadzora nad njihovim radom.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 128. i članci 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139. i 140. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Hrvatski geodetski institut osnovan po Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07.) pripaja se Državnoj geodetskoj upravi.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Državna geodetska uprava preuzima poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze Hrvatskoga geodetskog instituta, financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova te pismohranu i arhivu Hrvatskoga geodetskog instituta.

Članak 6.

Radnici zatečeni u radnom odnosu u Hrvatskom geodetskom institutu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Državnu geodetsku upravu.

Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 8. ovoga Zakona i rasporedu sukladno propisima o državnim službenicima, zatečeni radnici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

Nakon donošenja pravilnika iz članka 8. ovoga Zakona državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se sukladno preuzetim poslovima.

Preuzeti državni službenici iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

Preuzetim namještenicima iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti novu uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona razriješiti dužnosti ravnatelja, predsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatskoga geodetskog instituta.

Članak 8.

Ravnatelj Državne geodetske uprave će donijeti pravilnik o unutarnjem redu Državne geodetske uprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona i rasporediti preuzete službenike i namještenike na slobodna radna mjesta u roku od 15 dana od dana donošenja toga pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/10-01/01

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.