Pravilnik o unutarnjem redu u željezničko prometu

NN 124/2010 (8.11.2010.), Pravilnik o unutarnjem redu u željezničko prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3229

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se unutarnji red u željezničkom prometu u svrhu sigurnog i urednog obavljanja željezničkog prometa te očuvanje sigurnosti putnika, korisnika prijevoza, trećih osoba, robe i željezničke imovine na području željezničke infrastrukture, vlakova i vozila željezničkih prijevoznika i/ili pravnih osoba koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, te načini postupanja, prava, obveze i ovlasti radnika na željeznici, upravitelja željezničke infrastrukture, željezničkih prijevoznika i/ili pravnih osoba koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Istosmjerni sustav električne vuče 3 kV« je sustav električne vuče kod kojega se električna vučna vozila napajaju istosmjernom električnom strujom nazivnog napona 3 kV.

2. »Izmjenični sustav električne vuče 25 kV 50 Hz« je sustav električne vuče kod kojega se električna vučna vozila napajaju izmjeničnom električnom strujom nazivnog napona 25 kV, industrijske frekvencije 50 Hz

3. »Kolodvorsko predvorje« je osnovna prostorija za prihvat putnika koji je funkcionalno povezan sa svim mjestima koja služe za prihvat, zadržavanje i otpremu putnika i prtljage.

4. »Kontaktna mreža« je dio stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče duž elektrificiranih kolosijeka.

5. »Peron« je uzdignuta građevina uz kolosijeke odnosno između dva susjedna kolosijeka, propisane visine iznad gornjeg ruba tračnica i propisane širine perona namijenjen za zadržavanje i izmjenu putnika (ulazak u vlak odnosno izlazak iz vlaka).

6. »Stajalište« je službeno mjesto na željezničkoj pruzi u kojemu se vlakovi za prijevoz putnika zaustavljaju po voznom redu samo radi izmjene putnika, a u kojem vlak za prijevoz putnika može otpočeti ili završiti vožnju, ili koje prolazi bez zaustavljanja.

7. »Sigurnosni razmak kontaktne mreže« je najmanje dopuštena udaljenost dijelova kontaktne mreže pod naponom od najbližih okolnih objekata i vozila.

8. »Treća osoba« je osoba koja nije zaposlenik upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, niti je korisnik željezničkih usluga a neovlašteno pristupa, zadržava se na željezničkom području i vozilima ili obavlja radnje koje ugrožavanju željeznički promet.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o sigurnosti željezničkog prometa i Zakonom o željeznici.

Pristup, kretanje, zadržavanje ili izvođenje radova na željezničkoj infrastrukturi, vlakovima ili željezničkim vozilima

Članak 3.

(1) Pristup, kretanje, zadržavanje ili izvođenje radova na željezničkoj infrastrukturi, vlakovima ili željezničkim vozilima dopušteni su isključivo na za to određenim mjestima, u vrijeme i način koje odredi upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

(2) Na mjestima određenim za pristup, kretanje, zadržavanje ili izvođenje radova osobe se moraju pridržavati odredaba ovog Pravilnika te drugih akata ili uputa ovlaštenih osoba, kao i poštivati istaknute natpise, upozorenja, znakove zabrane, znakove obveze, znakove opasnosti i slično, a sve u cilju sigurnog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa i osobne sigurnosti.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, dopušten je pristup, kretanje, zadržavanje ili izvođenje radova na željezničkoj infrastrukturi, vlakovima ili vozilima, predstavnicima pravosudnih i upravnih tijela, unutarnjih poslova, medicinskom osoblju, vatrogasnim postrojbama, postrojbama oružanih snaga RH i civilne zaštite prilikom obavljanja službenih radnji u slučaju nastanka izvanrednog događaja sukladno Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu.

(4) Kod izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi, vlakovima ili željezničkim vozilima izvođači radova, koji nisu radnici upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, dužni su pribaviti potrebna odobrenja nadležnih službi o mjestu, vremenu i načinu izvođenja te se moraju upoznati sa željezničkim propisima i pravilima te mjerama sigurnosti. Kod izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi radnici koji izvode radove obvezni su javiti se nadležnom šefu kolodvora, njegovom zamjeniku, pomoćniku šefa kolodvora ili prometniku vlakova.

(5) Nadležne službe upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe, koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, u dogovoru sa izvođačima radova dužni su se sporazumjeti o mjestu, vremenu i načinu izvođenja radova.

(6) Zaposlenici upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, moraju se pridržavati svih sigurnosnih pravila kod odvijanja željezničkog prometa.

(7) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe odredit će način i ustrojstvo organizacije poslova sigurnosti, kao i mjesto, vrijeme i način pristupa i kretanja na željezničkoj infrastrukturi, vlakovima ili željezničkim vozilima.

Članak 4.

(1) Provedbu unutarnjeg reda u infrastrukturnom pojasu dužan je održavati upravitelj infrastrukture, a željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe u vlakovima ili željezničkim vozilima.

(2) U iznimnim situacijama, na pismeni prijedlog nadležnih službi unutar organizacije željezničke infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, može se dozvoliti pristup i kretanje i drugim osobama na mjestima i u vrijeme koja za to inače nisu predviđena.

(3) Dopuštenje iz stavka 2. ovog članka, mora sadržavati svrhu i vrijeme za koje se izdaje, a osobe kojima je izdato dopuštenje dužne su se pridržavati sigurnosti.

(4) Za provedbu unutarnjeg reda upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe odredit će način suradnje s ovlaštenim državnim tijelima.

Članak 5.

(1) Osobe koje se kreću na željezničkoj infrastrukturi, u vlakovima ili na željezničkim vozilima dužne su se pridržavati osobne sigurnosti.

(2) Radi čuvanja osobne sigurnosti i sigurnosti drugih osoba na željezničkoj infrastrukturi zabranjeno je:

– kretati se te stajati na ili pored kolosijeka i unutar pružnog pojasa,

– stajati ili kretati se preblizu vlaka ili željezničkog vozila u pokretu,

– zadržavati se na prostoru između infrastrukturnih zgrada, utovarno-istovarnih rampa, vlakova ili željezničkih vozila u pokretu, kada se obavlja manipulacija ulaska ili izlaska putnika tj. utovara ili istovara robe,

– stajati pored dugih rampi, infrastrukturnih objekata, gdje prilikom prolaska vlaka ili željezničkih vozila nema slobodnog prostora,

– prelaziti preko željezničkog mosta, vijadukta i prolaziti kroz željeznički tunel,

– na vlakovima ili željezničkim vozilima naslanjati se na ulazno-izlazna vrata,

– prelaziti kolosijeke ili željeznička postrojenja na mjestima koja nisu određena za prelaženje,

– neoprezno prelaziti kolosijek na dozvoljenim mjestima,

– prelaziti između dvaju dijelova vlaka ili međusobno spojenih željezničkih vozila,

– iskakati u ili iz vlaka dok je u pokretu.

(3) Na elektrificiranim prugama zabranjeno je:

– dodirivati tijelom, rukama ili metalnim predmetom dijelove noseće konstrukcije stupova i ostalih metalnih dijelova pored elektrificirane pruge,

– približavati se metalnim predmetima duž elektrificirane pruge:

• istosmjernim sustavom od 3 kV na udaljenosti manjoj od 9 metara od kolosijeka,

• izmjeničnim sustavom od 25 kV 50 Hz na udaljenosti manjoj od 65 metara od kolosijeka,

– penjati se na krovove vlakova ili željezničkih vozila ili na teret na vagonima kada stoje na kolosijeku, iznad kojeg se nalazi kontaktna mreža,

– polijevati vodom ili nekom drugom tekućinom metalne dijelove kontaktne mreže te naslanjati ili slagati materijal na stupove kontaktne mreže,

Pristup i zadržavanje na željezničkoj infrastrukturi

Članak 6.

(1) U svrhu korištenja usluga u željezničkom prometu dopušten je pristup i zadržavanje:

• na kolodvoru:

– u predvorju i čekaonici, na peronu, uređenim pješačkim površinama ili drugim prostorima namijenjenim za prihvat ili otpremu putnika ili drugih osoba

– u robnim skladištima, prostorijama ili na mjestima određena za manipulaciju sa robom

• na stajalištima:

– na peronima, uređenim pješačkim površinama ili drugim prostorima namijenjenim za prihvat ili otpremu putnika

• u vlakovima:

– za prijevoz putnika,

– za prijevoz tereta po posebnom odobrenju

• na drugim pristupnim putevima ili mjestima po posebnom odobrenju

(2) Pristup i zadržavanje u pružnom pojasu dopušten je samo osobama navedenim u članku 3. i 4. ovog Pravilnika.

(3) Pratitelji životinja ili drugih roba o kojima je za vrijeme prijevoza potrebno voditi brigu, na području željezničkog kolodvora smiju se kretati samo radi manipulacije oko pribavljanje hrane ili vode u vrijeme hranjenja ili napajanja životinja, te radi poslova vezanih za robu koju prate.

Članak 7.

(1) Na području kolodvora ili stajališta pristup i zadržavanje dopušten je samo u radno vrijeme. Kada kolodvori ili stajalište s ograničenim radnim vremenom ne rade, pristup i zadržavanje je dopušten samo u vrijeme dolaska ili odlaska vlaka za prijevoz putnika.

(2) Pristup prostorijama za prihvat, na peronima ili zadržavanje na njima dopušteni su samo osobama koje namjeravaju putovati ili osobama koje ispraćaju ili dočekuju putnika.

(3) Pristup prostorijama za prihvat i zadržavanje putnika dopušten je i osobama kojima je potrebna obavijest vezana za putovanja ili u vezi prijevoza robe.

(4) U prostoru uslužnog sadržaja (npr. ugostiteljski objekt, trgovina, kiosk i dr.) dopušten je pristup svim osobama.

(5) U kolodvorima gdje putnici prelaze iz jednog u drugi vlak dopušteno je zadržavanje u kolodvorskim prostorijama za putnike do vremena polaska vlaka s kojim nastavljaju putovanje, osim u vrijeme određeno za čišćenje tih prostorija.

(6) U kolodvorske prostorije ne smiju ulaziti niti boraviti osobe oboljele od zaraznih bolesti te osobe za koje postoji sumnja da boluju od neke zarazne bolesti prema važećem Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

(7) Male pripitomljene životinje putnici ili druge osobe mogu unositi u prostore za prihvat ili zadržavanje putnika te na peronima onda ako to nije u suprotnosti s putničkom tarifom, veterinarskim i sanitarnim propisima kojima se regulira predmetna materija i ako su te životinje zatvorene u kaveze, krletke, kutije i slično. Psi koje sa sobom vode putnici ili druge osobe, moraju imati brnjicu i moraju se držati na povodcu osim službenih pasa ili pasa vodiča slijepih osoba, sukladno posebnim odgovarajućim propisima.

Članak 8.

(1) Pristup i zadržavanje u skladišnim prostorijama na području željezničke infrastrukture dopušten je samo u prostorijama odnosno na mjestima određenim za preuzimanje i izdavanje robe te u prostorijama određenim za rad s korisnicima željezničkih usluga. Zadržavanje na tim mjestima i prostorijama dopušteno je samo u radno vrijeme skladišta ili kolodvora za prijem ili izdavanje robe i to osobama koje preuzimaju prispjelu robu, predaju robe na prijevoz ili pak obavljaju druge poslove u vezi s primanjem ili predajom robe, kao što su naručivanje vagona, prisustvovanje raznim pregledima pošiljaka, zatim utovar ili istovar pošiljaka, popravak tereta, istovar pretega ili druge radnje.

Članak 9.

(1) Bez valjane prijevozne isprave u prostorijama za prihvat putnika mogu se zadržavati sljedeće osobe:

– djeca do navršene 4. godine života ako njihov pratitelj ima valjanu prijevoznu ispravu,

– osobe koje obavljaju službenu radnju iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika, te osobe koje na temelju ugovora sklopljenog između privrednih subjekata infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe, koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pružaju usluge u vlaku ili na kolodvorskom području,

– službene osobe pravosudnih ili upravnih tijela države, unutarnjih poslova, medicinsko osoblje, vatrogasne postrojbe, postrojbe oružanih snaga RH, državne uprave za zaštitu i spašavanje –(Centar broj telefon 112), u vremenu prilikom obavljanja službenih radnji u kolodvoru,

– osobe koje sudjeluju u svečanom dočeku ili ispraćaju državnih, vjerskih, gospodarskih ili drugih dužnosnika.

(2) Putnici ili druge osobe u prostorijama za prihvat putnika smiju se zadržavati 60 minuta prije dolaska odnosno polaska vlaka za prijevoz putnika po voznom redu i 15 minuta nakon dolaska ili odlaska vlaka za prijevoz putnika.

(3) Izlazak putnika ili drugih osoba na perone u polaznom kolodvoru vlaka za prijevoz putnika dopušten je 60 minuta prije polaska vlaka, a 20 minuta u usputnim kolodvorima u kojima se zadržavanje vlaka kraće od 30 minuta. Zadržavanje na peronu nakon odlaska vlaka dopušteno je do 15 minuta.

(4) U kolodvorima ili stajalištima u kojima postoje pothodnici ili pristupni mostovi na perone, ulazak ili izlazak na ili sa perona dopušten je samo istim putem. U takvim kolodvorima i u kolodvorima s čeonim peronima zabranjeno je prelaženje preko kolodvorskih kolosijeka.

(5) U kolodvorima ili stajalištima gdje nakon izlaska ili ulaska u ili iz vlaka putnici moraju prijeći preko kolosijeka, prelazak je dopušten samo na mjestima koja su za to određena.

(6) Mjesto na kojem je dopušten ulazak ili izlazak na ili sa perona mora biti obilježeno.

(7) Ulazak ili izlazak putnika u ili iz vlaka u kolodvorima ili stajalištima dopušten je samo sa strane na kojoj se nalazi kolodvorska zgrada odnosno nadstrešnica stajališta, odnosno sa strane na kojoj je peron. Iznimno na stajalištu dvokolosiječne ili usporedne pruge ulazak ili izlazak putnika u ili iz vlaka dopušten je samo na suprotnoj strani drugog susjednog kolosijeka dvokolosiječne ili usporedne pruge ili pak na strani na kojoj se nalazi peron za prijelaz iznad ili ispod pruge.

Članak 10.

(1) Prijelaz vozila ili drugih sudionika cestovnog prometa preko željezničke pruge u istoj razini dopušten je samo na željezničko-cestovnom prijelazu, a prijelaz pješaka preko željezničke pruge u istoj razini dopušten je i na pješačkom prijelazu preko pruge.

(2) Kolodvorski kolosijeci smiju se prelaziti samo preko uređenih mostova, nadvožnjaka, pothodnicima ispod njih ili na drugim uređenim mjestima koja su za to određena.

(3) Kretanje željezničkom prugom ili kolodvorskim kolosijecima i zadržavanje na tim mjestima nije dopušteno, osim osobama iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1). U svrhu onemogućavanja pristupa, zadržavanja i prijelaza preko kolosijeka ili željezničkih postrojenja gdje to nije dozvoljeno, upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere osiguranja.

Unos predmeta ili ručne prtljage u prostorije

Članak 12.

(1) U prostorije namijenjene putnicima dopušteno je unositi predmete ili ručnu prtljagu o kojoj se putnik ili osoba u pratnji mora sâm brinuti.

(2) Radi očuvanja sigurnosti imovine te sigurnosti željezničkog prometa i osobne sigurnosti putnika i drugih osoba, u prostorije namijenjene putnicima ne smiju se unositi:

– radioaktivne stvari

– eksplozivne materije ili predmeti

– predmeti napunjeni eksplozivnim tvarima

– sredstva za paljenje, sredstva za vatromet ili slični predmeti

– predmeti napunjeni stlačenim plinovima

– tvari koje se pale same od sebe ili u dodiru sa zrakom

– zapaljive tekućine ili tvari

– organski peroksidi koji mogu eksplodirati u dodiru s plamenom ili udarom

– predmeti koji mogu smetati putnicima, nanijeti im štetu ili iz uznemiriti

– predmeti neugodna mirisa

(3) Predmeti iz stavka 2. ovog članka ne smiju se primati na čuvanje u kolodvorskim garderobama.

(4) Putnici koji na temelju posebne dozvole nose vatreno oružje kao članovi lovačkih ili sportsko-streljičarskih udruga ili drugi, sa sobom smiju nositi dozvoljenu količinu streljiva. Za vrijeme prijevoza oružje mora biti ispražnjeno i umetnuto u odgovarajuću futrolu, vreću ili kakvu drugu navlaku.

(5) Ovlašteni djelatnici policije, sudskih tijela ili oružanih snaga RH, koji obavljaju poslove pratnje osoba lišenih sloboda, smiju nositi napunjeno vatreno oružje i to samo onda ako se prevoze u posebnim vagonima ili odjeljcima vagona.

Pristup vlakovima za prijevoz putnika te zadržavanje i prijevoz u njima

Članak 13.

(1) Zadržavanje i prijevoz u vlakovima za prijevoz putnika dopušteni su samo osobama koje imaju valjanu prijevoznu ispravu.

(2) Radi pružanja pomoći oko smještaja osobama koje putuju, osobe koje ne putuju u vlak smiju ući samo onda ako se vlak zadržava u kolodvoru toliko da iz njega mogu izaći najkasnije pet minuta prije njegova polaska.

(3) Putnik smije zauzeti jedno slobodno mjesto (sjedeće ili mjesto za spavanje) u onome razredu na koji mu glasi prijevozna isprava. U vlakovima i/ili vagonima gdje je rezerviranje sjedala obvezno, putnik smije zauzeti samo ono mjesto (sjedeće ili mjesto za spavanje) i u onome vagonu koji su označeni u potvrdi o rezervaciji sjedala u vlaku.

(4) U vlakovima i/ili vagonima gdje rezerviranje sjedala nije obvezno i ima slobodnih mjesta (sjedeće ili mjesto za spavanje), kondukter je dužan svakom putniku odrediti mjesto (sjedeće ili mjesto za spavanje) pri čemu prednost imaju invalidi, majke sa djecom, trudnice, bolesne ili starije osobe.

(5) Ako su za putnike određene kategorije u vlaku i/ili vagonu predviđena posebna mjesta (sjedeća ili mjesta za spavanje) ili odjeljak, njima se smiju koristiti samo ti putnici. Ako takvih putnika nema, kondukter može na ta mjesta (sjedeća ili mjesta za spavanje) smjestiti druge putnike.

Članak 14.

(1) U svim vlakovima za prijevoz putnika, u prostorima u vlakovima i/ili vagonima koje koriste putnici, zabranjeno je pušenje.

Članak 15.

(1) Osobe u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga, osobe koje neovlašteno prikupljaju novčane priloge, kao i druge osobe koje svojim ponašanjem uznemiravaju druge putnike ili remete javni red i mir, neće se primati na prijevoz neovisno o tome imaju li ili ne valjanu prijevoznu ispravu, odnosno udaljuju se iz prostora kolodvora..

(2) Ako putnici, koji se za vrijeme prijevoza ponašaju na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka, ni nakon upozorenja konduktera vlaka ili upozorenja drugog ovlaštenog željezničkog radnika ne prestanu s takvim ponašanjem, u prvome idućem željezničkom kolodvoru ili stajalištu, gdje se vlak zadržava redovito, moraju se isključiti iz daljnjeg prijevoza i to bez prava na povratak prijevozne cijene za neproputovani dio puta.

Članak 16.

(1). U vlakovima te u prostorijama kolodvora namijenjenima za prihvat putnika zabranjeno je prosjačenje, kockanje, sviranje ili pjevanje, prodaja suvenira, mijenjanje valuta i sl. Ako takve osobe ni nakon opomene konduktera ili drugog ovlaštenog radnika ne prestanu s obavljanjem takvih radnji, u prvome idućem kolodvoru ili stajalištu u kojem se vlak redovito zadržava isključit će se iz daljnjeg prijevoza, bez prava na povratak prijevozne cijene za neproputovani dio puta, odnosno udaljuju se iz prostora kolodvora.

Članak 17.

(1) U vagone namijenjene za prijevoz putnika zabranjeno je unositi prtljagu koja sadržava tvari ili predmete kojima bi se moglo ugroziti zdravlje ili sigurnost putnika ili drugih osoba ili im se nanijeti šteta, kao i predmete navedene u članku 12.stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe članka 7. stavka 7. ovog Pravilnika odnose se i na prijevoz živih životinja u vlakovima za prijevoz putnika.

(3) Željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odredit će uvjete i načina prijevoza živih životinja u vlakovima.

Mjere za održavanje unutarnjeg reda i očuvanja sigurnosti putnika ili drugih osoba

Članak 18.

(1) Na području željezničkog kolodvora, stajališta i mjestima koja su predviđena za pristup i kretanje, te u vlakovima za prijevoz putnika, sve osobe moraju se pridržavati unutarnjeg reda u željezničkom prometu propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Prilikom obavljanja željezničkog prometa, a radi očuvanja sigurnosti putnika ili drugih osoba, zabranjeno je:

– postavljati u pružnom pojasu a osobito u blizini vidnih željezničkih signala ili oznaka:

– znakove, oznake, obojena svjetla ili bilo kakve druge naprave koje bojom, oblikom, svjetlom ili na koji drugi način otežavaju uočavanje željezničkih signala ili oznaka ili

– koje željezničke radnike mogu dovesti u zabludu u pogledu njihova značenja,

– izvoditi radove u pružnom pojasu koji bi mogli oštetiti željezničku infrastrukturu u smislu umanjenja stabilnosti terena ili koji bi na bilo koji način mogli ugrožavati ili ometati siguran ili uredan tijek željezničkog prometa,

– oštećivati, neovlašteno uklanjati ili prebojavati, pisati grafite i slično na dijelovima željezničke infrastrukture i/ili željezničkih vozila,

– postavljati ili izgrađivati bilo kakve građevine u pružnom pojasu bez odobrenja upravitelja infrastrukture,

– ostavljati predmete pokraj kolosijeka bliže 3 metara od najbliže tračnice,

– postavljati ili bacati bilo kakve predmete na željezničku infrastrukturu, vlakove i/ili željeznička vozila, te dijelove željezničke infrastrukture,

– neovlašteno rukovati dijelovima željezničke infrastrukture (skretnice, iskliznice, željeznički signali, uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza ili pješačkih prijelaza i slično), osim ako bi time bilo moguće spriječiti opasnost za sigurnost putnika, osoba, vlakova ili željezničkih vozila,

– neovlašteno rukovati dijelovima željezničkih vozila (kočioni uređaji, pogonski uređaji, predmeti ili uređaji za osiguranje tereta u prijevozu), osim ako bi time bilo moguće spriječiti opasnost za sigurnost putnika, osoba, vlakova ili željezničkih vozila,

– neovlašteno rukovati uređajem za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza ili pješačkog prijelaza, dirati te stavljati ili vješati predmete na takve uređaje ili na bilo koji način ometati siguran rad istih,

– obavljati ili izvoditi radove u blizini željezničko-cestovnog prijelaza ili pješačkog prijelaza, koji smanjuju, sprječavaju ili na bilo koji način ometaju preglednost željezničke pruge i ceste,

– neovlašteno uklanjati privremenu zaštitnu napravu postavljenju radi osiguranja željezničkog prometa na mjestu odrona, erozije, bujice ili na mjestu snježnih smetova ili jakih vjetrova,

– ometati rad željezničkog radnika u prometu te čuvara: željezničko-cestovnog prijelaza, mosta, tunela ili kosina,

– prelaziti preko željezničke pruge ili se nepotrebno zadržavati na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu ili se zadržavati na mjestima koja nisu za to predviđena,

– neovlašteno hodati, voziti se biciklom ili drugim cestovnim prijevoznim sredstvom, željezničkom prugom, kolodvorskim kolosijecima ili kretati se u prostoru gdje je to izričito zabranjeno ili dopušteno samo uz određene uvjete,

– prelaziti preko pruge na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu, koji je osiguran uređajem kada uređaj za osiguranje daje zvuk i pokazuje svjetlosne signale da je prelazak preko pruge zabranjen,

– prenositi preko željezničke pruge teške ili glomazne predmete ili prelaziti sa teškim cestovnim vozilima, koja na cestama prometuju sa posebnim dozvolama za izvanredni prijevoz bez prethodno odobrenja upravitelja infrastrukture, te vuči metalne predmete koji svojim dimenzijama mogu dodirivati obje tračnice kolosijeka,

– na elektrificiranim prugama na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu prelaziti sa teretom na cestovnom vozilu ili nositi uspravljene predmete koji su viši od sigurnosne visine dijelova elektrificirane pruge zaštitnih vrata na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu,

– dodirivati tijelom ili predmetom metalne dijelove željezničke infrastrukture na elektrificiranoj pruzi te penjati se na željeznička vozila, teret na vagonima ako se ulazi u zoni opasnosti od udara visokog napona električne struje, osim kod manipulacije oko utovara, istovara ili pretovara na utovarno-istovarnim kolosijecima kada je napon isključen a dijelovi elektrificirane pruge uzemljeni,

– na elektrificiranoj pruzi polijevati vodom ili drugom tekućinom ili paliti vatru u blizini metalnih dijelova željezničke infrastrukture, bacati bilo kakve predmete na metalne dijelove željezničke infrastrukture te stajati na tračnici kolosijeka prilikom prelaska na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu,

– zadirati bilo kakvim predmetom u zonu opasnosti na elektrificiranoj pruzi, koji su redovito pod naponom električne struje visokog napona,

– puštati ili tjerati stoku ili obavljati ispašu stoke na željezničkom infrastrukturnom području

– svako drugo ponašanje kojim bi se mogla ugroziti osobna sigurnost ili sigurnost željezničkog prometa.

Članak 19.

(1) U cilju očuvanja osobne sigurnosti putnika ili drugih osoba, što udobnijeg putovanja i održavanja higijene u prostorijama željezničkih kolodvora, stajališta ili u vlakovima za prijevoz putnika, zabranjeno je:

– pristupati prostorijama određenima za putnike i/ili se zadržavati u njima izvan radnog vremena određenim u članku 7. i 8. ovog Pravilnika, ili pristupiti tim prostorijama ili se zadržavati u njima bez potrebe,

– pristupati skladišnim prostorijama ili mjestima određenim za otpremu, preuzimanje i izdavanje stvari te na skladišnom području i/ili se zadržavati ondje bez potrebe,

– izlaziti na peron ili uređenu površinu ranije od 60 minuta prije polaska u polaznom kolodvoru vlaka ili 20 minuta u drugim kolodvorima i/ili stajalištima ili se zadržavati na peronu ili uređenoj površini dulje od 15 minuta nakon odlaska vlaka, osim u slučaju čekanja na slijedeći vlak, što se dokazuje valjanom voznom kartom.

– prelaziti preko kolosijeka u kolodvorima i/ili stajalištima, u kojima se izlazi na peron pothodnikom ili pristupnim mostom ili u kolodvorima sa čeonim peronima,

– prelaziti izvan mjesta predviđenih za ulaz ili izlaz putnika u kolodvorima gdje se radi ulaska ili izlaska u ili iz vlaka mora prijeći kolosijek,

– ulaziti ili izlaziti u ili iz vlaka od strane koja je suprotna kolodvorskoj zgradi ili nadstrešnici stajališta,

– uskakivati ili iskakivati u ili iz vlaka dok je vlak u pokretu te ulaziti ili izlaziti iz vlaka prije nego što se je zaustavio na predviđeno mjesto u kolodvoru i/ili stajalištu,

– ostavljati otvorena vrata vagona nakon ulaska ili izlaska iz njega,

– ulaziti ili izlaziti u ili iz vagona u vlaku koji se zaustavio na otvorenoj pruzi radi prometnih ili nepredviđenih razloga,

– zadržavati se na vagonskim stepenicama ili platformi, na prostoru između vagona ili spojnim mostićima, držačima, odbojnicima i drugdje,

– penjati se na vagonski krov,

– prevoziti se u vlaku koji nije namijenjen za prijevoz putnika, osim kada takav prijevoz odobri upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe,

– unositi kao prtljagu u prostorije namijenjene putnicima, kao i u vlak za prijevoz putnika, predmete naveden u članku 12. stavku 2. ovog Pravilnika,

– u vlaku naginjati se kroz prozor ili otvarati bočna okretna ili klizna vagonska vrata ili se naslanjati na njih tijekom vožnje,

– u putničkim vagonima zauzimati više sjedala nego što putnik posjeduje prijevoznih isprava,

– prevoziti se u vlakovima za prijevoz putnika bez valjane prijevozne isprave,

– prljati, oštećivati ili otuđivati inventar ili drugu opremu u vagonima ili u prostorijama namijenjenim putnicima,

– otuđivati vatrogasne aparate ili rezervne dijelove ili ostalo,

– bacati kroz otvoreni prozor u vagonu bilo kakve predmete ili otpatke ili izlijevati tekućine iz vlaka,

– koristiti otvoreni WC u vlakovima prilikom stajanja u kolodvorima i /ili stajalištima,

– skidati ili uklanjati sa zidova prostorija namijenjenih putnicima ili u vagonima izvatke iz voznog reda, cjenike, razne obavijesti, reklamne poruke, zemljovide željezničkih mreža i slično,

– ulaziti u službene odjeljke tj. upravljačnice željezničkih vozila u vlaku, otvarati ili dirati ormare ili odjeljke sa uređajima ili opremom (komadni elektro-uređaj vagona, regulacija rasvjete ili klimatizacija),

– deblokirati sigurnosni sustav za otvaranje vrata na vagonima prije zaustavljanja ili tijekom vožnje vlaka,

– neovlašteno nositi službena odijela radnika željezničke infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe,

– neovlašteno nositi i koristiti sredstva za rad (kliješta, ključeve »četvorke«, signalne zviždaljke, kupejskog ključa i sl.) radnika željezničke infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe,

– parkirati motorna vozila na mjestima na željezničkoj infrastrukturi koja nisu određena za to.

– neovlaštenim osobama (putnicima) rukovanje uređajima vagona (grijanje, rasvjeta, klima)

– skidanje signalnih sredstava s vlaka (završna signalna pločica)

– neovlaštenim osobama stavljanje na tračnice bilo kojeg sredstva koje bi moglo prouzročiti oštećenje ili proklizavanje vlaka prilikom vožnje.

Osobe ovlaštene za održavanje unutarnjeg reda u željezničkom prometu

Članak 20.

(1) Za održavanje unutarnjeg reda u željezničkom prometu, propisanim ovim Pravilnikom, odgovorni su ovlašteni željeznički radnici ili radnici zaštitarske agencije, i to:

– na infrastrukturnom području: šef (zamjenik, pomoćnik) kolodvora, zamjenik šefa kolodvora, pomoćnik šefa kolodvora, prometnik vlakova, skretničar, čuvar željezničko-cestovnog prijelaza, nadzornik pruga, pružni poslovođa, čuvar mosta, čuvar vijadukta, čuvar tunela ili čuvar kosina te kontrolori,

– u vlakovima: vlakopratno osoblje, kontrolor putničkog prijevoza, nadređeni službenici željezničkog prijevoznika, a osoblje na lokomotivi samo onda ako u vlaku nema vlakopratnog osoblja,

– u vučnim vozilima: strojovođa, pomoćnik strojovođe, instruktor vuče, kontrolori.

(2) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe može sklopiti ugovor o provedbi unutarnjeg reda sa zaštitarskom agencijom.

Članak 21.

(1) Radnici zaštitarske agencije koji su sklopili ugovor o provedbi unutarnjeg reda sa Upraviteljem infrastrukture, željezničkim prijevoznikom ili pravnom osobom koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, dužni su pridržavati se odredaba ovog Pravilnika.

Članak 22.

(1) Ovlašteni željeznički radnici imaju pravo i dužnost održavati unutarnji red u okviru svoje djelatnosti i mjesta rada te poduzimati mjere potrebne za sprječavanje svake radnje koja bi bila usmjerena na narušavanje unutarnjeg reda te sigurnosti željezničkog prometa, putnika, drugih osoba i stvari na željezničkom području.

(2) Željeznički radnici ili radnici zaštitarske agencije u svrhu provedbe unutarnjeg reda u željezničkom prometu, mogu poduzimati sljedeće radnje:

a) poduzimati potrebne mjere za udaljenje osoba koje se nalaze na željezničkom infrastrukturnom području određenom za pristup, kretanje i zadržavanje putnika ili drugih osoba u vlakovima, željezničkim vozilima, ako narušavaju unutarnji red i propisane sigurnosne mjere,

b) poduzeti mjere za udaljenje nepoznate osobe koja se zatekne na željezničkom infrastrukturnom području, koje nije određeno za pristup, kretanje i zadržavanje osoba,

c) oduzeti predmete koji su upotrebljeni za činjenje prekršaja ili za narušavanje unutarnjeg reda u željezničkom prometu. Oduzete predmete moraju priložiti uz pismenu prijavu mjerodavnom tijelu ili nadređenom službeniku,

d) zahtijevati od djelatnika policije pomoć potrebnu za sprječavanje narušavanja unutarnjeg reda u željezničkom prometu i za njegovo uspostavljanje, te za pridržavanje propisa o sigurnosti,

e) podnositi pismene prijave protiv narušitelja unutarnjeg reda u željezničkom prometu radnicima s posebnim ovlaštenjima i/ili nadređenim službenicima,

f) sprečavati pristup željezničkom infrastrukturnom području koje nije određeno za putnike ili druge osobe te kretanje i zadržavanje neovlaštenih osoba na njemu,

g) usmjeravati na prikladan način kretanje putnika prema blagajnama, garderobama, prostorijama za prihvat putnika, uredu za informacije, pothodnicima te izlazima na perone i s perona,

h) sprječavati unos predmeta u prostorije namijenjene za prihvat putnika ili u vlakove, koji se zbog svoje veličine ili strukture ne smiju unositi,

(3) O svim situacijama ili radnjama koje ugrožavaju ili narušavaju unutarnji red i sigurnost u željezničkom prometu, ovlašteni željeznički radnici iz članka 20. ovog Pravilnika dužni su odmah izvijestiti upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravnu osobu koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 23.

(1) Pored mjera iz članka 22. ovog Pravilnika, protiv osoba koje narušavaju unutarnji red u željezničkom prometu može se pokrenuti prekršajni postupak.

(2) Protiv osoba koje su narušile unutarnji red u željezničkom prometu prekršajnu prijavu podnose radnici s posebnim ovlastima upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

(3) Željeznički radnici ovlašteni za provedbu unutarnjeg reda u željezničkom prometu moraju imati službenu iskaznicu koja im daje pravo za obavljanje poslova i poduzimanje mjera u smislu članka 22. ovog Pravilnika. i Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

(4) Za vrijeme obavljanja službene dužnosti radnici ovlašteni za provedbu unutarnjeg reda u željezničkom prometu dužni su pokazati službenu iskaznicu osobama koje upozoravaju na nepridržavanje unutarnjeg reda.

Članak 24.

(1) Iskaznica radnika ovlaštenog za provedbu unutarnjeg reda u željezničkom prometu smije se koristi samo u okviru radnji oko unutarnjeg reda u željezničkom prometu.

(2) Oblik i sadržaj iskaznice radnika ovlaštenog za provedbu unutarnjeg reda u željezničkom prometu propisan je u Dodatku 1. ovog Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Službene iskaznice ispostavlja, ovjerava i o njima vodi odgovarajuću evidenciju upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

(4) Zlouporaba ovlasti iskaznice povlači odgovornost sukladno internim aktima upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutrašnjem redu na željeznicama (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP – Hrvatskog željezničkog poduzeća br. 20/91.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/59

Urbroj: 530-08-10-7

Zagreb, 29. listopada 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1. (uz članak 23.)

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ZA ODRŽAVANJE UNUTARNJEG REDA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU