Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 124/2010 (8.11.2010.), Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3232

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAPUTAK

U SVEZI PRIMJENE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10) KOJE SE ODNOSE NA RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. Cilj Naputka

Cilj ovog Naputka je osigurati jedinstvenu primjenu i tumačenje odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10), (u daljnjem tekstu: Zakona) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH putem javnih natječaja za prodaju ili zakup.

II. Obveznici koji su dužni postupati sukladno ovom Naputku

Obveznici koji su dužni postupati sukladno ovom Naputku su jedinice lokalne samouprave na području kojih se predmetno poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi prema odredbi članka 32. stavka 2. Zakona.

III. Tumačenje i primjena pojedinih odredbi Zakona u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

1. Početna cijena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju određuje se prema njegovoj stvarnoj kulturi.

Kad se razlikuje naziv kulture poljoprivrednog zemljišta u katastru i zemljišnoj knjizi ili kad jedinica lokalne samouprave ima saznanja da je na terenu druga kultura od one upisane u katastru i zemljišnoj knjizi, u slučaju kad takva različita kultura rezultira različitom početnom cijenom, jedinica lokalne samouprave dužna je utvrditi stvarnu kulturu poljoprivrednog zemljišta.

O utvrđenom činjeničnom stanju jedinica lokalne samouprave dužna je izvijestiti općinsko državno odvjetništvo na čijem području se nalazi poljoprivredno zemljište, kako bi se u katastru i zemljišnoj knjizi izvršio upis stvarne kulture nekretnine.

2. Poljoprivrednim zemljištem u stanju zakorovljenosti ili obraslosti višegodišnjim samoniklim raslinjem može se raspolagati sukladno Zakonu.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu nije isključio raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u stanju zakorovljenosti ili obraslosti višegodišnjim samoniklim raslinjem, a Pravilnikom o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup (»Narodne novine«, broj 40/09 i 78/10) propisano je da se početna cijena na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta, kao i početna cijena naknada za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta umanjuje do 50% za neobrađeno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu Povjerenstva.

3. Minirano poljoprivredno zemljište može biti predmetom raspolaganja kroz zakup ili dugogodišnji zakup.

U natječaju je jedinica lokalne samouprave dužna naznačiti katastarske čestice koje su u cijelosti ili dijelom minirane, a u tekstu ugovora, uz ove naznake, i vrijeme do kada moraju biti razminirane.

Odredbom članka 31. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da minirane površine u Programima raspolaganja moraju biti posebno označene i mogu se predvidjeti za zakup ili dugogodišnji zakup. Dakle, ne mogu biti predviđene za prodaju i ostale namijene.

U tekst ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta koje je minirano obavezno se moraju navesti brojevi katastarskih čestica koje su minirane i rok u kojem je zakupac dužan razminirati poljoprivredno zemljište (članak 74. stavak 4. Zakona).

Hrvatski centar za razminiranje daje podatak o miniranom zemljištu temeljem Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/09).

4. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže se samo kroz oblike raspolaganja određene Programom raspolaganja koje donosi jedinica lokalne samouprave na koji je suglasnost dalo Ministarstvo.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za dugogodišnji zakup može se raspolagati samo kroz davanje u dugogodišnji zakup putem javnog natječaja koji provodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu sukladno odredbi članka 55. Zakona.

5. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za povrat i ostale namjene, a u posjedu je pravne osobe, daje se javnim natječajem u dugogodišnji zakup do 50 godina.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za povrat i ostale namjene, a u posjedu je fizičkih osoba daje se javnim natječajem u zakup do 20 godina.

U ugovoru mora izričito biti navedeno da će se ugovor raskinuti u dijelu ili u cijelosti i prije isteka navedenog roka ako se to zemljište na ime naknade vrati prijašnjem vlasniku.

Razmjerno smanjivanju površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je predmet zakupa i dugogodišnjeg zakupa smanjivat će se i iznos zakupnine.

6. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za koncesiju za ribnjake, daje se u zakup po kriterijima iz članka 65. Zakona na rok do pet godina odnosno do raspisivanja javnog natječaja za koncesiju za ribnjake.

7. Ukoliko je predmet javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države zemljište na kojem je uspostavljen sustav za navodnjavanje, u tekstu natječaja potrebno je navesti da su zakupnici dužni priključiti se na taj sustav.

8. Objavljivanje javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

Odredbom članka 32. stavka 1. Zakona propisano je da se javni natječaj objavljuje putem javnih glasila i na oglasnoj ploči općine ili grada.

Tekst natječaja mora sadržavati sve bitne elemente natječaja, što znači i potpune podatke o predmetu natječaja.

Iznimno, radi smanjenja troškova objave natječaja, u slučaju ako je veći popis čestica (više od 3 stranice formata A4 standardnog proreda), a koje su predmet natječaja, u dnevnom javnom glasilu može se objaviti natječaj u kome će se umjesto popisa svih čestica zemljišta navesti broj službenog glasila jedinice lokalne samouprave u kome je objavljena odluka o raspisivanju natječaja, tekst natječaja i popis svih čestica zemljišta koje su predmet natječaja.

Rok za podnošenje ponuda na natječaj računa se od dana objave natječaja u dnevnom javnom glasilu, što mora biti posebno označeno i u tekstu službenog glasila jedinice lokalne samouprave.

Potpuni tekst javnog natječaja s popisom svih čestica zemljišta može se objaviti i na oglasnoj ploči općine/grada, web-stranici općine/grada, uz upozorenje da rokovi iz natječaja teku od datuma objave natječaja u dnevnom javnom glasilu.

9. U slučaju kad dva ili više ponuditelja ulaze u isti red ostvarivanja prava prvenstva sukladno članku 36. Zakona, prednost se daje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu.

10. Značenje pojmova »dosadašnjeg zakupnika« i »dosadašnjeg posjednika« kod utvrđivanje prava prvenstva u natječajima za zakup i prodaju.

Dosadašnji zakupnik je osoba koja zemljište koristi na osnovu valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze.

Dosadašnji posjednik je osoba koja je stupila u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem valjanog ugovora o zakupu zaključenog sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u međuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obrađuje i plaća sve obveze s osnova korištenja zemljišta.

11. Značenje pojma »poljoprivredni obrt«

Poljoprivredni obrt je fizička osoba koja je izjednačena s nositeljem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a pravo prvenstva ostvaruje ovisno o činjenici je li mu poljoprivreda osnovna ili dopunska djelatnost.

12. Osobe koje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koriste temeljem Odluke o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/09), tj. na temelju tzv. »potvrda«, nemaju pravni položaj ni dosadašnjeg zakupnika, niti dosadašnjeg posjednika te ne mogu ostvarivati bilo kakvo prvenstveno pravo.

13. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za ostale namjene može se iznimno javnim natječajima davati u zakup, radi sprečavanja njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, jedino na rok od najdulje pet godina, s tim da u ugovoru mora izričito biti navedeno da će se ugovor raskinuti i prije isteka navedenog roka ako se to zemljište privede namjeni.

U naprijed navedenim slučajevima, u svim ugovorima, potrebno je unijeti ugovornu odredbu da zakupci ne mogu na nekretninama koje su predmet zakupa zasaditi višegodišnje nasade, ne smiju samovoljno mijenjati način korištenja nekretnina (kulturu) niti graditi bilo kakve objekte na istima.

14. Poljoprivredno zemljište u izvanknjižnom vlasništvu države koje je Programom predviđeno za prodaju, može se do uknjižbe vlasništva države u zemljišnim knjigama dati u zakup sukladno članku 32. ovog Zakona, ali najdulje na rok od pet godina.

Dana 24. srpnja 1991. po sili zakona Republika Hrvatska stekla je pravo vlasništva cjelokupnog poljoprivrednog zemljišta koje je do tada bilo u društvenom vlasništvu. Kako se radi o stjecanju prava vlasništva temeljem zakona, konstitutivni trenutak stjecanja prava vlasništva je 24. srpnja 1991. – datum stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Do upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama na takvom poljoprivrednom zemljištu Republika Hrvatska je izvanknjižni vlasnik.

15. Na javni natječaj za prodaju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske svoju ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava sve natječajne uvjete i to za nekretnine čiji površina zajedno prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinice lokalne samouprave koja je objavila javni natječaj, ali Povjerenstvo koje izabire najpovoljnijeg ponuditelja, ako ponuditelj ispunjava i sve druge natječajne uvjete, može donijeti odluku kojom ga izabire kao najpovoljnijeg za nekretnine čiji zbroj površina ne prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja, uz iznimku propisanu člankom 38. stavkom 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U tom slučaju, ponuda dana za sve ostale nekretnine ne ulazi u daljnje razmatranje.

Ovaj uvjet nužno je navesti u tekstu javnog natječaja.

16. Ako ponuditelj koji ispunjava natječajne uvjete odustane od svoje ponude nakon što je Povjerenstvo otvorilo ponude, predmetna ponuda uzet će se u razmatranje samo u odnosu na cijenu koja je ponuđena.

Ako navedena ponuda sadrži najvišu postignutu cijenu na javnom natječaju, osoba koja ispunjava kriterije prava prvenstva iz članka 36. Zakona ostvarit će prvenstvo prava kupnje ili zakupa, uz uvjet da prihvati tu cijenu.

17. Izbor odnosno utvrđivanje najpovoljnije ponude na natječaju vrši se na osnovi činjenica i dokaza koji su postojali za svakog ponuđača u trenutku podnošenja ponude, neovisno o okolnostima koje su se promijenile na strani ponuditelja do trenutka utvrđivanja najpovoljnije ponude.

18. U slučaju kad županijsko državno odvjetništvo da negativno mišljenje na nacrt ugovora kojemu je prethodio natječaj proveden temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to po starom Zakonu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) natječaj će se u tom dijelu poništiti, a za predmetno poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske raspisat će se novi natječaj na temelju važećeg Zakona.

U slučaju kad županijsko državno odvjetništvo da negativno mišljenje na nacrt ugovora kojemu je prethodio natječaj proveden temeljem sada važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dužna je izvršiti novi izbor najpovoljnijeg ponuđača na temelju ponuda iz provedenog natječaja.

IV. Stupanje na snagu

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/10-01/1457
Urbroj: 525-09-1-0371/10-5
Zagreb, 19. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.