Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu turističke zajednice

NN 124/2010 (8.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

3233

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (»Narodne novine« broj 121/09.) u članku 17. alineji 1. iza riječi »inozemstvu« dodaju se riječi: »te radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice«.

Članak 2.

U ispitnom programu u glavi III. tekst ispred rednog broja 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih poslova direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice, te radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice Ispit se polaže sukladno sljedećim pravnim izvorima:«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/19

Urbroj: 529-05-10-01

Zagreb, 30. rujna 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.