Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište

NN 125/2010 (10.11.2010.), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3243

Na temelju članka 29. stavaka 2. i 3. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ RADI NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se ostali elementi i visina posebne naknade za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (u daljnjem tekstu: posebna naknada za okoliš) te rok plaćanja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i supsidijarnim propisima. U ovoj Uredbi koriste se i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. obveznik plaćanja posebne naknade za okoliš je obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji je propustio staviti na tržište propisanu količinu biogoriva,

2. propisana količina biogoriva je minimalni udjel biogoriva u ukupnoj količini goriva koji je obveznik stavljanja biogoriva dužan staviti na tržište u tekućoj kalendarskoj godini, a koji je određen Nacionalnim akcijskim planom u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, broj 42/2010),

3. Zakon je Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/2009).

II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ

Članak 3.

(1) Metodologija za izračun visine posebne naknade za okoliš uređuje se ovom Uredbom.

(2) Posebna naknada za okoliš određuje se u novčanom iznosu po jedinici energije, ovisno o količini biogoriva koju je obveznik stavljanja biogoriva na tržište propustio staviti na tržište u odnosu na propisanu količinu izračunatu na temelju njihove energijske vrijednosti.

(3) Posebna naknada za okoliš sastoji se od novčanog iznosa ekvivalentnog iznosu CO2 emitiranog kao posljedice nestavljanja biogoriva na tržište, pomnoženog s koeficijentom nestavljanja biogoriva na tržište.

(4) Posebna naknada za okoliš određuje se u kn/MJ, a izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

ER – posebna naknada za okoliš, izraženo u kn/MJ,

KNB – koeficijent nestavljanja biogoriva na tržište, a računa se prema sljedećem izrazu:

UB – udio biogoriva koji je obveznik stavljanja biogoriva na tržište stavio na tržište u odnosu na ukupnu količinu koju je bio obvezan staviti na tržište, a računa se prema sljedećem izrazu:

EBGS – energija biogoriva koju je obveznik stavljanja biogoriva na tržište stavio na tržište, izraženo u MJ,

EBGO – energija biogoriva koju je obveznik stavljanja biogoriva na tržište bio obvezan staviti na tržište, izraženo u MJ,

EMG – prosječna ukupna emisija stakleničkih plinova, izražena kao ekvivalentni CO2 za motorna goriva, a uzima se da je jednaka 3603,4 kg/t,

EBG – prosječna ukupna emisija stakleničkih plinova, izražena kao ekvivalentni CO2 za biogoriva, a uzima se da je jednaka 1328,0 kg/t,

PCO2 – prosječna srednja cijena emisijskih dozvola ekvivalentnog CO2 – prosjek objavljenih kotacija prema European Climate Exchange (ECX) za »ICE ECX Daily Futures Contracts« za razdoblje od 1. siječnja prethodne godine do 31. prosinca prethodne godine u eur/t,

Z3 – prosječni prodajni tečaj za devize u kn/eur – Hrvatska narodna banka, za razdoblje od 1. siječnja prethodne godine do 31. prosinca prethodne godine,

OV – prosječna ogrjevna vrijednost biogoriva, a uzima se da je jednaka 32 GJ/t.

(5) Pri izračunu i primjeni posebne naknade za okoliš koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– iznos posebne naknade za okoliš u kn/MJ: zaokruživanje na 2 decimalna mjesta i to na prvu veću stotinku kune,

– prosječni prodajni tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na 6 decimalnih mjesta,

– prosječna srednja cijena emisijskih dozvola ekvivalentnog CO2 u eur/t: zaokruživanje na 3 decimalna mjesta.

III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ

Članak 4.

(1) Posebnu naknadu za okoliš dužan je platiti, po načelu onečišćivač plaća, obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji je propustio staviti na tržište propisanu količinu biogoriva.

(2) Rješenje o plaćanju posebne naknade za okoliš donosi Ministarstvo. Rok plaćanja je 30 dana od primitka rješenja.

(3) Posebna naknada za okoliš uplaćuje se na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva naknade koriste se za namjene u skladu s propisima koji uređuju djelatnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

Na sva ostala pitanja u vezi s naplatom posebne naknade za okoliš, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-01/04

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.