Uredba o izmjeni Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 125/2010 (10.11.2010.), Uredba o izmjeni Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3244

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006 i 63/2008), u članku 18. stavku 1. točki 3. podstavku 8. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »7%«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/14

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.