Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš

NN 125/2010 (10.11.2010.), Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3245

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠ

Članak 1.

U Uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš (»Narodne novine«, broj 92/2008), u članku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»TOČKA 3. 6 396 681.70 4 808 724.23«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/13

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 9. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.