Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za drvene konstrukcije

NN 125/2010 (10.11.2010.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za drvene konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3247

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U Tehničkom propisu za drvene konstrukcije (»Narodne novine« br. 121/07 i br. 58/09) u članku 17. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima »31. prosinca 2012.«

Članak 2.

(1) U članku 37. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2012.«.

(2) U članku 37. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »rješenje o uvjetima građenja,« dodaju se riječi: »ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine,«.

(3) U članku 37. stavku 2. podstavku 2. riječi: »30. lipnja 2011.« mijenjaju se riječima: »30. lipnja 2013.«.

Članak 3.

(1) U Prilogu »A« u točki A.2.1.1 riječi: »normi HRN EN 14544,« brišu se.

(2) U Prilogu »A« u točki A.2.2.1 riječi: »ili postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14544 » brišu se.

(3) U Prilogu »A« točka A.6.1 mijenja se i glasi:

»A.6.1 Norme za konstrukcijsko drvo

HRN EN 14081-1:2006

Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14081-1:2005)

HRN EN 14081-2:2010

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 2. dio: Strojno razvrstavanje; dodatni zahtjevi za početno ispitivanje tipa (EN 14081-2:2010)

HRN EN 14081-3:2006

Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 3. dio: Strojno razvrstavanje; dodatni zahtjevi za tvorničku kontrolu proizvodnje (EN 14081-3:2005)

HRN EN 14081-4:2010

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 4. dio: Strojno razvrstavanje -- Prilagođavanje strojeva za razvrstavanje za strojno kontrolirane sustave (EN 14081-4:2009)

HRN EN 385:2006

Zupčasto spojeno konstrukcijsko drvo – Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje (EN 385:2001)«

(4) U Prilogu »A« točka A.6.3 mijenja se i glasi:

»A.6.3 Norme za ploče na osnovi drva

HRN EN 13986:2008

Wood-based panels for use in construction -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 13986:2004)

HRN EN 14279:2009

Laminated Veneer Lumber (LVL) -- Definitions, classification and specifications (EN 14279:2004+A1:2009)

HRN EN 14374:2006

Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo – Zahtjevi (EN 14374:2004)

HRN EN 634-1:2002

Ploče s česticama povezanim cementom – Specifikacija – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 634-1:1995)«

Članak 4.

(1) U Prilogu »B« točka B.6.1 mijenja se i glasi:

»B.6.1 Norme za štapasta spajala

HRN EN 14592:2008

Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi (EN 14592:2008)«

(2) U Prilogu »B« točka B.6.2 mijenja se i glasi:

»B.6.2 Norme za spajala posebne izvedbe

HRN EN 14545:2008

Drvene konstrukcije -- Neštapasti spojni elementi -- Zahtjevi (EN 14545:2008)

HRN EN 912:2006

Spajala za drvo – Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:1999+AC:2000)«

Članak 5.

(1) U Prilogu »C« u točki C.2.2.1.4 riječi »C.2.1.7.2.« mijenjaju se riječima: »C.2.1.8.2.«.

(2) U Prilogu »C« u točki C.2.2.1.5 riječi »C.2.1.7.2.« mijenjaju se riječima: »C.2.1.8.2.«.

(3) U Prilogu »C« točka C.6.1 mijenja se i glasi:

»C.6.1 Norme za ljepila za nosive drvene konstrukcije

HRN EN 12436:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi – Klasifikacija i zahtjevi izvedbe (EN 12436:2001)

HRN EN 301:2007

Fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Klasifikacija i zahtjevi izvedbe (EN 301:2006)

HRN EN 15425:2008

Adhezivi -- Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterećenjem -- Klasifikacija i zahtjevi graničnih svojstava uporabljivosti (EN 15425:2008)«

Članak 6.

(1) U Prilogu »D« u točki D.2.1.1 riječi »HRN EN 14732« mijenjaju se riječima: »rpHRN EN 14732«.

(2) U Prilogu »D« točka D.7.1 mijenja se i glasi:

»D.7.1 Norme za predgotovljene elemente

rpHRN EN 14732

Timber structures -- Prefabricated structural wall, floor and roof elements – Requirements (prEN 14732)

HRN EN 14250:2010

Drvene konstrukcije -- Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama (EN 14250:2010)

HRN EN 13377:2004

Predgotovljeni drveni nosači oplate – Zahtjevi, razredba i ocjena (EN 13377:2002)«

Članak 7.

(1) U Prilogu »E« u točki E.4.1.2.4 riječi: »HRN EN 350-1:2005« mijenjaju se riječima: »HRN EN 350-1«, riječi: »HRN EN 350-2:2005« mijenjaju se riječima: »HRN EN 350-2«, riječi: »HRN EN 460:2005« mijenjaju se riječima: »HRN EN 460« a riječi: »HRN ENV 1099:2002« mijenjaju se riječima: »HRN ENV 1099«.

(2) U Prilogu »E« točka E.6.1 mijenja se i glasi:

»E.6.1 Norme vezane za trajnost drva

HRN EN 335-1:2008

Durability of wood and wood- based products -- Definition of use classes -- Part 1: General (EN 335-1:2006)

HRN EN 335-2:2008

Durability of wood and wood-based products -- Definition of use classes -- Part 2: Application to solid wood (EN 335-2:2006)

HRN EN 335-3:2002

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Definicija razreda opasnosti od biološkog napada – 3. dio: Primjena na ploče na osnovi drva (EN 335-3:1995)

HRN EN 350-1:2005

Trajnost drva i proizvoda iz drva – Prirodna trajnost masivnog drva – 1. dio: Upute o temeljnim načelima ispitivanja i razredbe prirodne trajnosti drva (EN 350-1:1994)

HRN EN 350-2:2005

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – 2. dio: Upute za određivanje prirodne trajnosti i sposobnosti tretiranja određenih vrsta drva značajnih za Europu (EN 350-2:1994)

HRN EN 460:2005

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – Upute za određivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti (EN 460:1994)

HRN EN 14080:2006

Drvene konstrukcije – Lijepljeno lamelirano drvo – Zahtjevi (EN 14080:2005)

HRN ENV 1099:2002

Uslojeno drvo – Biološka trajnost – Smjernice za ocjenu uporabe uslojenog drva u različitim razredima opasnosti (ENV 1099:1997)«

(3) U Prilogu »E« točka E.6.2 mijenja se i glasi:

»E.6.2 Norme za zaštitna sredstva

HRN EN 351-1:2008

Durability of wood and wood-based products -- Preservative-treated solid wood -- Part 1: Classification of preservative penetration and retention (EN 351-1:2007)

HRN EN 599-1:2010

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Učinkovitost sredstava za preventivnu zaštitu drva određenu biološkim ispitivanjima -- 1. dio: Specifikacija u skladu s uporabnim razredom (EN 599-1:2009)

HRN EN 599-2:2008

Durability of wood and wood-based products -- Performance of preventive wood preservatives as determined by biological tests -- Part 2: Classification and labelling (EN 599-2:1995)

HRN EN 15228:2009

Konstrukcijsko drvo -- Zaštita konstrukcijskoga drva protiv štetnih utjecaja biološkog podrijetla (EN 15228:2009)

HRN EN 927-1:2002

Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima – 1. dio: Razredba i selekcija (EN 927-1:1996)

HRN EN 927-2:2007

Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima -- 2. dio: Specifikacija svojstava (EN 927-2:2006)

HRN EN ISO 4618:2008

Boje i lakovi -- Nazivi i definicije (ISO 4618:2006; EN ISO 4618:2006)

(4) U Prilogu »E« točka E.6.3 mijenja se i glasi:

»E.6.3 Norme za zaštitu od požara

HRN EN 13501-1:2010

Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 1995-1-2:2008

Eurokod 5 -- Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004+AC:2006)«

Članak 8.

(1) U Prilogu »F« u točki F.6.3.4 riječi: »iz normi niza HRN EN 312-2 do HRN EN 312-7« mijenjaju se riječima: »iz norme HRN EN 312«.

(2) U Prilogu »F« točka F.8.2 mijenja se i glasi:

»F.8.2 Norme

HRN U.D0.001

Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Materijali za izradu drvenih konstrukcija i tehnički uvjeti

HRN U.C9.200

Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča

HRN U.C9.300

Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Lamelirane lijepljene konstrukcije – Tehnički uvjeti

HRN U.C9.400

Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Drvene skele i oplate – Tehnički uvjeti

HRN U.C9.500

Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Zaštita drveta u konstrukcijama – Tehnički uvjeti

HRN EN 13353:2009

Solid wood panels (SWP) -- Requirements (EN 13353:2008)

HRN EN 300:2008

Ploče s usmjerenim iverjem -- Definicije, razredba i specifikacije (EN 300:2006)

HRN EN 312:2010

Ploče iverice -- Specifikacije (EN 312:2010)

HRN EN 634-2:2008

Ploče s česticama povezanim cementom -- Specifikacija -- 2. dio: Zahtjevi za ploče s česticama povezanim OPC-om za uporabu u suhim, vlažnim i vanjskim uvjetima (EN 634-2:2007)

HRN EN 622-2:2008

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 2. dio: Zahtjevi za tvrde ploče (EN 622-2:2004+AC:2005)

HRN EN 622-3:2008

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 3. dio: Zahtjevi za srednje ploče (EN 622-3:2004)

HRN EN 622-4:2010

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 4. dio: Zahtjevi za lake ploče (EN 622-4:2009)

HRN EN 622-5:2010

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 5. dio: Zahtjevi za ploče proizvedene suhim postupkom (MDF) (EN 622-5:2009)

Članak 9.

(1) U Prilogu »G« točka G.4.1 mijenja se i glasi:

»G.4.1 Norme za projektiranje i proračun

HRN EN 1990:2008

Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006)

HRN EN 1995-1-1:2008

Eurokod 5 -- Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008)

HRN EN 1995-1-2:2008

Eurokod 5 -- Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004+AC:2006)

HRN EN 1995-2:2008

Eurokod 5 -- Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi (EN 1995-2:2004)

HRN EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)

HRN EN 1997-2:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007)

HRN EN 1998-1:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

HRN EN 1998-2:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)

HRN EN 1998-3:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)

HRN EN 1998-4:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 1998-4:2006)

HRN EN 1998-5:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)«

Članak 10.

(1) U Prilogu »H« u točki H.2.2.13 riječi: »(1-4)« brišu se.

(2) U Prilogu »H« točka H.4.1 mijenja se i glasi:

»H.4.1 Norme za izvođenje i održavanje

HRN EN 1995-1-1:2008

Eurokod 5 -- Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008)

HRN ENV 12872:2002

Ploče na osnovi drva – Smjernice za uporabu nosivih ploča za podove, zidove i stropove (ENV 12872:2000)

HRN EN 13183-1:2008

Moisture content of a piece of sawn timber -- Part 1: Determination by oven dry method (EN 13183-1:2002+AC:2003)

HRN EN 13183-2:2008

Moisture content of a piece of sawn timber -- Part 2: Estimation by electrical resistance method (EN 13183-2:2002+AC:2003)

HRN EN 594:2006

Drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- Određivanje nosivosti i krutosti drvenih okvirnih zidnih panela (EN 594:1995)

HRN EN 595:2006

Drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- Ispitivanje nosivosti i deformabilnosti rešetkastih nosača (EN 595:1995)

HRN EN 596:2006

Drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- Ispitivanje zidova od ploča na osnovi drva na djelovanje udara mekoga tijela (EN 596:1995)

HRN EN 1195:2006

Drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- Ponašanje nosivih drvenih podova (EN 1195:1997)

HRN U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN EN 302-1:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Određivanje čvrstoće prionljivosti u uzdužnoj posmičnoj čvrstoći (EN 302-1:2004)

HRN EN 302-2:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Određivanje otpornosti na raslojavanje (EN 302-2:2004)

HRN EN 302-3:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 3. dio: Određivanje učinka oštećenja kiselinom na drvena vlakna promjenom temperature i vlažnosti na poprečnu posmičnu čvrstoću (EN 302-3:2004)

HRN EN 302-3:2005/A1:2008

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- 3. dio: Određivanje učinka oštećenja kiselinom na drvena vlakna promjenom temperature i vlažnosti na poprečnu posmičnu čvrstoću (EN 302-3:2004/A1:2005)

HRN EN 302-4:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Određivanje učinaka promjene dimenzija drveta na posmičnu čvrstoću (EN 302-4:2004)

HRN EN 205:2005

Adhezivi – Adhezivi za drvo za nekonstrukcijske primjene – Određivanje posmične čvrstoće preklopnih spojeva (EN 205:2003)

HRN EN 15416-2:2008

Adhezivi za drvne strukture pod opterećenjem koji nisu fenolni i aminoplasti -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Ispitivanje statičkog opterećenja uzoraka u pritisnom smicanju s višestrukom spojnom linijom uzoraka (EN 15416-2:2007)

HRN EN 15416-3:2010

Adhezivi za opterećene nosive drvne strukture koje nisu fenolne i aminoplastične -- Ispitne metode -- 3. dio: Ispitivanje deformacije puzanja u cikličkim klimatskim uvjetima s uzorcima koji se naprežu savojnim smicanjem (EN 15416-3:2007+A1:2010)«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Tipski projekti u kojima je tehničko rješenje drvene konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 37. stavka 1. Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (»Narodne novine« br. 121/07 i 58/09) i za koje je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za početak radova na jednostavnoj građevini koja se gradi prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, ako investitor prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine.

(2) Glavni projekt kojeg je sastavni dio tipski projekt u kojem je tehničko rješenje drvene konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 37. stavka 1. Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (»Narodne novine« br. 121/07 i 58/09) i za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2013. godine.

Članak 12.

(1) Ovlaštenja izdana u skladu s normama na koje upućuje Tehnički propis za drvene konstrukcije (»Narodne novine« br. 121/07 i 58/09) za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno za obavljanje pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja tih potvrda, odnosno ovlaštenjima za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Tehnički propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj je ovlaštena, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s Tehničkim propisom iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se dokumentima, potvrdama i izjavama izdanim u skladu s ovim Tehničkim propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(4) Postupci potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda pokrenuti u skladu s Tehničkim propisom iz stavka 1. ovoga članka dovršit će se prema odredbama toga propisa ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 13.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Glavni projekti čija je izrada završena prema odredbama Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (»Narodne novine« br. 121/07 i 58/09) i normama na koje upućuje taj propis do dana stupanja ovog propisa na snagu, smiju se do 30. lipnja 2011. godine prilagati zahtjevima za izdavanje akata na temelju kojih se smije graditi odnosno započeti građenje.

Klasa: 360-01/10-04/12

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 3. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.