Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona

NN 125/2010 (10.11.2010.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3249

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA

Članak 1.

(U Tehničkom propisu za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine« br. 119/09) u članku 17. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2012.«.

Članak 2.

(1) U članku 36. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2012. godine«.

(2) U članku 36. stavku 2. podstavku 1. i 2. riječi: »30. lipnja 2011.« mijenjaju se riječima: »30. lipnja 2013.«.

Članak 3.

(U članku 41. stavku 4. riječi: »članka 36. ovoga Propisa.« mijenjaju se riječima: »članka 37. ovoga Propisa.«.

Članak 4.

U Prilogu »A« u točki A.2.2.1 riječi: »HRN EN ISO 13918:2008, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka (ISO 13918:2008; EN ISO 13918:2008)« mijenjaju se riječima: »HRN EN ISO 13918«.

Članak 5.

(1) U Prilogu »C« u točki C.6.3 riječi: »HRN ENV 13670-1« mijenjaju se riječima: »HRN EN 13670-1«.

(2) U Prilogu »C« točka C.7 mijenja se i glasi:

»C.7 POPIS NORMA

HRN EN 1090-1:2009

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009)

HRN EN 13369:2004

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

HRN EN 13369:2004/A1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/A1:2006)

HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007)

HRN DIN 4102-1:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 1. dio: Građevni materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)«

Članak 6.

U Prilogu »E« točka E.4.1 mijenja se i glasi:

»E.4.1 Norme za projektiranje i proračun

HRN EN 1990:2008

Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+
A1:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003)

HRN EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-1-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1993-1-1:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005+AC:2006)

HRN EN 1993-1-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – dodatna pravila za hladnooblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)

HRN EN 1993-1-4:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-4: Opća pravila – dodatna pravila za nehrđajuće čelike (EN 1993-1-4:2006)

HRN EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-5: Opća pravila – Pločasti elementi konstrukcija (EN 1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-6:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski (EN 1993-1-6:2007)

HRN EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-7: Nosivost i stabilnost poprečno opterećenih ravnih limenih konstrukcija (EN 1993-1-7:2007)

HRN EN 1993-1-8:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Projektiranje priključaka (EN 1993-1-8:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-9:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor (EN 1993-1-9:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-10:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva kroz debljinu elementa (EN 1993-1-10:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-11: Projektiranje konstrukcija sa zategnutim elementima od čelika (EN 1993-1-11:2006)

HRN EN 1993-1-12:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-12: Dodatna pravila za čelike visoke čvrstoće (EN 1993-1-12:2007)

HRN EN 1993-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi (EN 1993-2:2006)

HRN EN 1994-1-1:2008

Eurokod 4 -- Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1994-1-1:2004)

HRN EN 1994-1-2:2008

Eurokod 4 -- Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1994-1-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1994-2:2008

Eurokod 4 -- Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona -- 2. dio: Opća pravila i pravila za mostove (EN 1994-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)

HRN EN 1997-2:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007)

HRN EN 1998-1:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

HRN EN 1998-2:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)

HRN EN 1998-3:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)

HRN EN 1998-5:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)«

Članak 7.

(1) U Prilogu »F« točka F.4 mijenja se i glasi:

»F.4 POPIS NORMA I PRIZNATIH TEHNIČKIH PRAVILA ZA IZVOĐENJE, ZAŠTITU, ODRŽAVANJE, KONTROLU I ISPITIVANJE

HRN EN 13670:2010

Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)

HRN EN 1090-1:2009

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009)

HRN EN 1090-2:2008

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije (EN 1090-2:2008)

Norme iz Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije popisane u točkama I.4.2 i I.4.3

Norme iz Priloga »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije popisane u točkama J.4

Tehnički propis za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, (Službeni list br. 6/65)

Tehnički propis za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, (Službeni list br. 6/65)«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Tipski projekti u kojima je tehničko rješenje spregnute konstrukcije od čelika i betona dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 36. stavka 1. Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine« br. 119/09) i za koje je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za početak radova na jednostavnoj građevini koja se gradi prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, ako investitor prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine.

(2) Glavni projekt kojeg je sastavni dio tipski projekt u kojem je tehničko rješenje spregnute konstrukcije od čelika i betona dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 36. stavka 1. Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine« br. 119/09) i za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2013. godine.

Članak 9.

(1) Ovlaštenja izdana u skladu s normama na koje upućuje Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine« br. 119/09) za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno za obavljanje pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja tih potvrda, odnosno ovlaštenjima za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Tehnički propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj je ovlaštena, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s Tehničkim propisom iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se dokumentima, potvrdama i izjavama izdanim u skladu s ovim Tehničkim propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(4) Postupci potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda pokrenuti u skladu s Tehničkim propisom iz stavka 1. ovoga članka dovršiti će se prema odredbama toga propisa ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 10.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Glavni projekti čija je izrada završena prema odredbama Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine« br. 119/09) i normama na koje upućuje taj propis do dana stupanja ovog propisa na snagu, smiju se do 30. lipnja 2011. godine prilagati zahtjevima za izdavanje akata na temelju kojih se smije graditi odnosno započeti građenje.

Klasa: 360-01/10-04/14

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 3. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.