Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

NN 125/2010 (10.11.2010.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3250

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09 i br. 14/10) u članku 35. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2012. godine«.

(2) U članku 35. stavku 2. podstavku 1. i 2. riječi: »30. lipnja 2011.« mijenjaju se riječima: »30. lipnja 2013.«.

Članak 2.

U Prilozima »B«, »G« i »J«, na svim mjestima, riječi: »HRN ENV 13670-1« mijenjaju se riječima: »HRN EN 13670-1«.

Članak 3.

U Prilogu »B« točka B.7 mijenja se i glasi:

»B.7 POPIS NORMA

HRN 1130-1:2008

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A

HRN 1130-2:2008

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B

HRN 1130-3:2008

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C

HRN 1130-4:2008

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža

HRN 1130-5:2008

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača

HRN EN 10080:2005

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 10080:2005)

nHRN EN 10138-1

Čelici za prednapinjanje -- 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-2

Čelici za prednapinjanje -- 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-3

Čelici za prednapinjanje -- 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-4

Čelici za prednapinjanje -- 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000)

HRN EN 10020:2008

Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000)

HRN EN 10027-1:2007

Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005)

HRN EN 10027-2:1999

Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992)

HRN EN 10079:2008

Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007)

HRN EN 523: 2004

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 523:2003)

HRN EN ISO 17660-1:2008

Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006)

HRN EN ISO 17660-2:2008

Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006)

HRN EN 287-1:2004

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004)

HRN EN 287-1:2004/AC:2007

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006)

HRN EN ISO 4063:2010

Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN ISO 4063:2009)

HRN EN 446:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007)

HRN EN 447:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)«

Članak 4.

U Prilogu »C« točka C.6 mijenja se i glasi:

»C.6 Norme

HRN CR 14245:2004

Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006

Cement -- 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cementa niske rane čvrstoće (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)«

Članak 5.

(1) U Prilogu »D« u točki D.2.1.2 riječi: »HRN EN 13055-1:2003« mijenjaju se riječima: »HRN EN 13055-1«.

(2) U Prilogu »D« točka D.6 mijenja se i glasi:

»D.6 Norme

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

rpHRN CR 1901

Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damiging alkali silica reactions in concrete (CR 1901:1995)«

Članak 6.

U Prilogu »E« točka E.5 mijenja se i glasi:

»E.5 Norme i priznata tehnička pravila

HRN EN 934-1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2010

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-4:2010

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-4:2009)

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035

Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

HRN EN 450-1:2008

Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 450-1:2005+A1:2007)

HRN EN 450-2:2005

Leteći pepeo za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN 13263-1:2005+A1:2009)

HRN EN 13263-2:2009

Silicijska prašina za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005+A1:2009)

HRN EN 12878:2005

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:2005)

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 446:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007)

HRN EN 447:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)

HRN EN 197-1:2005

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)«

Članak 7.

U Prilogu »F« točka F.5 mijenja se i glasi:

»F.5 Norme

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 206-1:2006

Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN EN 197-1:2005

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)«

Članak 8.

U Prilogu »G« točka G.7 mijenja se i glasi:

»G.7 Norme

HRN EN 13369:2004

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007)

HRN EN 13369:2004/A1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/A1:2006)

HRN EN 639:2005

Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)

HRN EN 640:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)

HRN EN 641:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994)

HRN EN 642:2005

Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994)

HRN EN 1168:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005+A2:2009)

HRN EN 1338:2004

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003)

HRN EN 1338:2004/AC:2007

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/AC:2006)

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)

HRN EN 1339:2004/AC:2007

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003/AC:2006)

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002+AC:2003)

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002/AC:2008)

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002+AC:2003)

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002/AC:2008)

HRN EN 12737:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice (EN 12737:2004+A1:2007)

HRN EN 12794:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje (EN 12794:2005+A1:2007+AC:2008)

HRN EN 12839:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde (EN 12839:2001)

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke (EN 12843:2004)

HRN EN 13198:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003)

HRN EN 13224:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007)

HRN EN 13225:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004)

HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004/AC:2006)

HRN EN 13693:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi (EN 13693:2004+A1:2009)

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005)

HRN EN 13748-1/AC:2007

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005)

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004)

HRN DIN 4102-1:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 1. dio: Građevni materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

HRN EN 13747:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A2:2010)

HRN EN 13224:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007)

HRN EN 13978-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija (EN 13978-1:2005)

HRN EN 14843:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube (EN 14843:2007)

HRN EN 14844:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti (EN 14844:2006+A1:2008)

HRN EN 14991:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje (EN 14991:2007)

HRN EN 14992:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove (EN 14992:2007)

HRN EN 15037-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: Nosači (EN 15037-1:2008)

HRN EN 15037-2:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: Betonski blokovi (EN 15037-2:2009)

HRN EN 15037-3:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: Glineni blokovi (EN 15037-3:2009)

HRN EN 15050:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove (EN 15050:2007)

HRN EN 15258:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove (EN 15258:2008)«

Članak 9.

U Prilogu »I« točka I.4 mijenja se i glasi:

»I.4 Norme

HRN EN 1990:2008

Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003)

HRN EN 1991-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006)

HRN EN 1991-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina (EN 1991-4:2006)

HRN EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-1-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1992-3:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (EN 1992-3:2006)

HRN EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)

HRN EN 1997-2:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007)

HRN EN 1998-1:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

HRN EN 1998-2:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)

HRN EN 1998-3:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)

HRN EN 1998-4:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 1998-4:2006)

HRN EN 1998-5:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)«

Članak 10.

(1) U Prilogu »J« u točki J.2.5.1 riječi: »prednorme HRN EN 13791« mijenjaju se riječima: »norme HRN EN 13791«

(2) U Prilogu »J« točka J.4 mijenja se i glasi:

»J.4 Norme i priznata tehnička pravila

HRN EN 13670:2010

Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)

HRN U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN ISO 4866:1999

Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Amd 1:1994+Amd 2:1996)

HRN EN 13791:2007

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima (EN 13791:2007)

HRN ISO 15686-1:2002

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN EN 12504-1:2009

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 1. dio: Izvađeni ispitni uzorci -- Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2009)

HRN EN 12504-2:2001

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 2. dio: Nerazorno ispitivanje -- Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

HRN EN 12504-3:2005

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (EN 12504-3:2005)

HRN EN 12504-4:2004

Ispitivanje betona -- 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)

HRN EN 12390-1:2001

Ispitivanje očvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)

HRN EN 12390-1/AC:2005

Ispitivanje očvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004)

HRN EN 12390-3:2009

Ispitivanje očvrsnuloga betona -- 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009)«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Tipski projekti u kojima je tehničko rješenje betonske konstrukcije dano prema hrvatskim prednormama iz članka 35. stavka 1. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09 i 14/10) i za koje je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za početak radova na jednostavnoj građevini koja se gradi prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, ako investitor prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine.

(2) Glavni projekt kojeg je sastavni dio tipski projekt u kojem je tehničko rješenje betonske konstrukcije dano prema hrvatskim prednormama iz članka 35. stavka 1. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09 i 14/10) i za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2013. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2013. godine.

Članak 12.

(1) Ovlaštenja, izdana u skladu s normama na koje upućuje Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09 i 14/10), Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05 i 74/06) i Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 101/05 i 85/06), za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno za obavljanje pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja tih potvrda, odnosno ovlaštenjima za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Tehnički propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj je ovlaštena, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s Tehničkim propisom iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se dokumentima, potvrdama i izjavama izdanim u skladu s ovim Tehničkim propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(4) Postupci potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda pokrenuti u skladu s Tehničkim propisima iz stavka 1. ovoga članka dovršiti će se prema odredbama toga propisa ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 13.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Glavni projekti čija je izrada završena prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09 i 14/10) i normama na koje upućuje taj propis do dana stupanja ovog propisa na snagu, smiju se do 30. lipnja 2011. godine prilagati zahtjevima za izdavanje akata na temelju kojih se smije graditi odnosno započeti građenje.

Klasa: 360-01/10-04/15

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 3. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.