Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

NN 126/2010 (12.11.2010.), Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3260

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVI VINODOLSKI

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (»Narodne novine«, broj 92/2008) u točki I. riječ »Karlovac« zamjenjuje se riječima: »Zagreb, Planinska 13, OIB 71672530894.«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom daje se koncesija na lučko područje – pomorsko dobro luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski označeno koordinatama u Gauss-Kruegerovoj projekciji kako slijedi:

Kopneni dio lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski obilježen je točkama sa svojim koordinatama:

TOČKA 1 5 483 631,655 4 998 180,662

TOČKA 2 5 483 598,572 4 998 191,243

TOČKA 3 5 483 620,117 4 998 210,193

TOČKA 4 5 483 509,949 4 998 191,766

TOČKA 5 5 483 522,505 4 998 138,790

TOČKA 6 5 483 524,793 4 998 129,137

TOČKA 7 5 483 466,000 4 998 089,891

Morski dio lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski obilježen je točkama sa svojim koordinatama:

TOČKA 7 5 483 466,000 4 998 089,891

TOČKA 8 5 483 441,150 4 998 078,950

TOČKA 9 5 483 434,060 4 998 030,810

TOČKA 10 5 483 520,155 4 997 929,911

TOČKA 11 5 483 686,657 4 998 071,983

TOČKA 12 5 483 609,821 4 998 162,031

TOČKA 1 5 483 631,655 4 998 180,662

Navedeno područje označeno je na grafičkoj podlozi – snimci stvarnog stanja, izrađenoj u mjerilu 1:1000, koja čini Prilog I. ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ukupna površina koncesijskog lučkog područja – pomorskog dobra iznosi 37.801 m², od čega 4.743 m² iznosi kopneni dio, a 33.058 m² morski dio lučkog područja.«.

III.

Točka VI. stavak 2. podtočka a) mijenja se i glasi: »stalni dio u iznosu od 15 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra, što godišnje iznosi 567.015,00 kuna u jednom obroku;«.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/07-01/03

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 9. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.