IZMJENE I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE

NN 126/2010 (12.11.2010.), IZMJENE I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3261

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2010. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE

U Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (»Narodne novine«, broj 85/2007) u poglavlju 6. PLAN FINANCIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM RH, u točki 6.4.1. iza zadnjeg odlomka dodaje se odlomak koji glasi:

»Detaljna razrada vrste i opsega projektno-tehničke dokumentacije daje se u Smjernicama za pripremu i financiranje projekata izgradnje centara za gospodarenje otpadom uz sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te fondova Europske unije. Smjernice se objavljuju na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.«.

U točki 6.5. slika 26., pripadajući tekst ispod slike 26. i odlomci 6, 7, 8 i 9, mijenjaju se i glase:

»

SLIKA 26. Varijanta »A« shematski prikaz financiranja gradnje CGO-a i uspostave sustava gospodarenja neopasnim (komunalnim i proizvodnim) otpadom

SLIKA 26a. Varijanta »B« (JPP) shematski prikaz financiranja gradnje CGO-a i uspostave sustava gospodarenja neopasnim (komunalnim i proizvodnim) otpadom

Strategija sufinanciranja se može promijeniti sukladno uvjetima koje određuje EU u pogledu korištenja strukturnih fondova.

A) Strategija sufinanciranja u slučaju javnog financiranja u cjelini predviđa:

Javnim sredstvima sufinancirat će se gradnja cjelovitog CGO-a i uspostave sustava (odlagališta, MBO postrojenja, za rad centra potrebne zgrade, postrojenja za obradu otpadnih voda, unutrašnja infrastruktura, druga oprema, pretovarne stanice).

Javnim sredstvima lokalne/regionalne samouprave financirat će se:

– kupnja (davanje na raspolaganje) zemljište za budući CGO, gradnja komunalne infrastrukture (pristupni putevi, vodovod, odvodnja, el. energija) do budućeg CGO-a.

Udjeli u financiranju izgradnje CGO:

Odlagalište i infrastruktura: (EU + FZOEU) 80% + (JLS) 20%

– MBO: (EU) cca 40-60% + (JLS) 60-40%

Pretovarne stanice: (EU +FZOEU) 80%+ (JLS) 20%

Sufinanciranje gradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom na županijskim/regionalnim razinama osigurat će se tako da će se ulaganja u javni dio:

– CGO-a (odlagalište i infrastruktura, pretovarne stanice) osigurati iz sredstava FZOEU i EU fondova u iznosu do 80%, a sredstva lokalne/regionalne samouprave osigurat će ostalih 20% investicije,

– MBO postrojenja će se osigurati sredstvima jedinica lokalne samouprave i EU fondova u omjeru na način kako će se studijom izvedivosti izračunati. Mogući udjeli iz EU fondova se predviđaju u rasponu od 40 do 60%.

B) Strategija sufinanciranja u slučaju javno-privatnog partnerstva predviđa:

Javnim sredstvima lokalne/regionalne samouprave financirat će se:

– kupnja (davanje na raspolaganje) zemljišta za budući CGO, gradnja komunalne infrastrukture (pristupni putovi, vodovod, odvodnja, el. energija) do budućeg CGO-a.

Sufinanciranje gradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom na županijskoj/regionalnoj razini osigurat će se tako da će se ulaganja u javni dio (CGO i pretovarne stanice) osigurati iz sredstava FZOEU u iznosu do 40%, a preostalih 60% iz privatnih sredstava, dok će se ulaganja u MBO postrojenje osigurati 100% iz privatnih sredstava.

Udjeli u financiranju izgradnje CGO po modelu JPP:

Odlagalište i infrastruktura: (FZOEU) 40%+ (JPP) 60%

– MBO: (JPP) 100%

Pretovarne stanice: (FZOEU) 40%+ (JPP) 60%.«

Točka 6.6. mijenja se i glasi:

»6.6. UPRAVLJANJE SUSTAVOM

Varijanta »A« predviđa

Upravljanje sustavom u Varijanti »A« predviđa da županijska komunalna tvrtka (ŽKT) koja je u potpunosti u javnom vlasništvu upravlja sustavom. Županija/regija provodi nadzor nad radom ŽKT.

ŽKT koordinira gradnju cjelovitog CGO-a (uključujući pretovarne stanice) do uspostave sustava, upravlja sustavom gospodarenja otpada za čitavu županiju/regiju, koordinira rad lokalnih (gradskih) komunalnih tvrtki, organizira dovoz otpada od PS-a do CGO-a.

SLIKA 27. Upravljanje sustavom u cjelovitom javnom vlasništvu

Varijanta »B« predviđa

Upravljanje sustavom u Varijanti »B« predviđa se modelom JPP-a. Županija, u dogovoru s gradovima/općinama uključenim u sustav, osniva županijsku komunalnu tvrtku (ŽKT) koja je u potpunosti u javnom vlasništvu. Tvrtka sklapa ugovor o JPP-u s privatnim partnerom (PP) o ulaganju u CGO i upravljanju samim Centrom. Županija provodi nadzor nad provedbom sklopljenog ugovora.

ŽKT upravlja sustavom gospodarenja otpada za čitavu županiju/regiju, koordinira rad lokalnih (gradskih) komunalnih tvrtki, organizira dovoz otpada od PS-a do CGO-a. PP sufinancira gradnju CGO-a i nakon gradnje upravlja CGO-om ugovoreno vremensko razdoblje (10– 15 godina). PP, osim upravljanja, ima obvezu financiranja rada i daljnje gradnje CGO-a iz ostvarenih prihoda.

SLIKA 27. Javno-privatno partnerstvo JPP«.

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/07-02/06

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.