Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

NN 126/2010 (12.11.2010.), Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3278

Na temelju članka 194. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PEČAĆENJA PROSTORIJA, PROSTORA I SREDSTAVA ZA RAD NADZIRANIH OSOBA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način pečaćenja prostorija i prostora ili njihovih dijelova, te sredstava za rad koje nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša koristi ili namjerava koristiti radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša je pravna ili fizička osoba koja koristi prostorije, prostor i sredstva za rad radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, a kojoj je inspektor zaštite okoliša ovlašten narediti mjeru pečaćenja na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti zraka zbog onečišćenja ili sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša ili u svrhu osiguranja provedbe mjera propisanih tim propisima.

2. Prostorijama i prostorom za rad smatraju se građevine, odnosno dijelovi građevina u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost ili dio djelatnosti i u kojima se nalaze postrojenja i pogoni, odnosno uređaji nužni za obavljanje radnji u okviru te djelatnosti.

3. Sredstva za rad su postrojenja i pogoni odnosno uređaji, pokretna sredstva za rad te priključci na vodovodnu, plinsku i elektroenergetsku mrežu.

4. Pokretna sredstva za rad su kamioni i kamionske jedinice, teretna vozila za posebne namjene, cisterne, strojevi, vagoni, kontejneri i sl.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za pečaćenje prostorija i prostora za rad u postojećim građevinama te u prostorijama građevina i prostorima, u kojima se izvode radovi na postrojenjima, ako se u njima obavlja ili se planira obavljati neka od djelatnosti ili dio te djelatnosti uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određene su propisom kojim se uređuje način vođenja registra onečišćavanja okoliša.

Članak 4.

(1) Inspektor zaštite okoliša naredit će pečaćenje prostorija i/ili prostora za rad ili njihovih dijelova i/ili sredstava za rad na licu mjesta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

(2) Naredbu o pečaćenju prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad inspektor zaštite okoliša utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

(3) Za vrijeme dok je prostorija i/ili prostor odnosno dio prostora za rad zapečaćen, mogu se obavljati samo oni radovi koji su nužni za provedbu rješenja inspektora zaštite okoliša ili ako se tim radovima osigurava i omogućava siguran rad i pristup zapečaćenom prostoru te ostalim dijelovima postrojenja.

(4) Radovi iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

(5) Sastavni dio zapisnika o inspekcijskom pregledu je obvezno i popis zapečaćenih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv (namjenu) zapečaćenih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad.

(6) Zapečaćene prostorije i/ili prostori i/ili sredstva za rad obvezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) U provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora, pečaćenje sredstava za rad mogu provesti i inspektori nadležni prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, na način propisan tim propisima.

(2) Inspektor zaštite okoliša, u slučaju poduzimanja mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja obavijest o pečaćenju, odnosno prestanku pečaćenja prostorija i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspekcijama nadležnim za provedbu nadzora primjene propisa o pojedinim sastavnicama okoliša i opterećenja na okoliš, a osobito propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke, te zaštita od požara.

Članak 6.

U slučaju da nadzirana osoba nije vlasnik nego korisnik prostorije, prostora i sredstva za rad temeljem valjanog pravnog posla, obavijest o pečaćenju i o uklanjanju pečata i trake dostavlja se na znanje i vlasniku.

Članak 7.

(1) Za pečaćenje koristi se žig izrađen od kovine koji se utiskuje u hladni pečatni vosak sa špagom ili jamstvenikom i traka s nazivom »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAPEČAĆENO«.

(2) Likovni prikaz službenog pečata i trake s pripadajućim tekstom tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni je dio (Prilog 1).

Članak 8.

(1) Službeni pečat se utiskuje na prikladan način i na vidljivom mjestu ulaza u prostoriju i/ili u prostor odnosno na odgovarajućem dijelu prostora i/ili na sredstvima za rad, vodeći računa da ih se pritom ne ošteti i da se na bilo koji način ne dovede u pitanje sigurnost rada ostalih dijelova postrojenja na koja se mjera pečaćenja ne odnosi.

(2) Uz službeni pečat na istom mjestu i na prikladan način postavlja se i traka.

(3) Iznimno, inspektor zaštite okoliša može zapečatiti prostore za rad velike površine, odnosno duljine postavljanjem više službenih pečata na potrebnim mjestima.

(4) Pečaćenje se obavlja na način da se prostorija i/ili prostor za rad i/ili sredstva za rad ne mogu koristiti zbog zatvorenog ulaza i pristupa, a da se pritom ne povrijedi službeni pečat koje je inspektor zaštite okoliša postavio.

(5) Inspektor zaštite okoliša zapisnikom iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika određuje nadziranoj osobi da poduzme sve sigurnosne (isključenje struje, plina, vode, protupožarna zaštita i sl.) i druge mjere u zapečaćenim prostorijama, prostorima i na sredstvima rada, da ne bi došlo do bilo kakve štete, kao i da po potrebi pokretna sredstva za rad premjesti na lokaciju koju je odredio inspektor zaštite okoliša.

(6) Iznimno, prije pečaćenja prostorije i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspektor zaštite okoliša može, ako je to potrebno, nadziranoj osobi zapisnikom narediti da isprazni prostoriju i/ili prostor, koji će se zapečatiti, od svih stvari i predmeta od mogućeg utjecaja na okoliš, odnosno sigurnost do prestanka pečaćenja.

(7) Ako nadzirana osoba namjerava premjestiti pokretna sredstva za rad i opremu iz prostorije i/ili prostora i ako se time postiže obustava obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog koje bi se trebalo narediti mjera pečaćenja, inspektor zaštite okoliša će uzeti izjavu u zapisnik o tome s rokom za izvršenje, a pečaćenje narediti protjekom roka u slučaju da nadzirana osoba ne postupi u skladu s izjavom.

(8) Pečaćenje priključka na plinsku, vodovodnu i elektroenergetsku mrežu inspektor zaštite okoliša provodi na način da od nadležnog pružatelja usluga pisano zatraži isključenje priključka, koji je to dužan učiniti odmah po primitku zahtjeva inspektora zaštite okoliša. Troškove isključenja priključka i ponovnog uključenja snosi nadzirana osoba.

Članak 9.

Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere, poduzimanje radnji radi sigurnosti i zaštite okoliša ili sprječavanja nastanka štete, izvršenje inspekcijskog rješenja i sl.) potrebno nakon pečaćenja prostorija, prostora i/ili sredstava za rad, izvršiti uklanjanje pečata i/ili trake, inspektor zaštite okoliša će to izvršiti uz sastavljanje zapisnika o tome, a nakon prestanka navedenih razloga, po potrebi ponovo zapečatiti istu prostoriju, prostor i/ili sredstva za rad.

Članak 10.

(1) Nakon obavljenog pečaćenja, inspektor zaštite okoliša će na vidnom mjestu ulaza u prostorije, u prostore odnosno dijelove prostora ili zapečaćenih sredstava za rad, istaknuti Obavijest o pečaćenju s upozorenjem da je skidanje i povreda službenog pečata kazneno djelo prema odredbama Kaznenog zakona, te da je nadzirana osoba obvezna brinuti o sigurnosti zapečaćenih prostorija, prostora i sredstava za rad i da je odgovorna u slučaju nastanka bilo kakve štete dok su prostorija, prostor i/ili sredstva za rad zapečaćeni.

(2) Obrazac Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 11.

(1) Nakon što inspektor zaštite okoliša utvrdi da su prestali propisani razlozi za izricanje mjere pečaćenja prema propisima o zaštiti okoliša, uklonit će službeni pečat i traku, najkasnije idući dan od dana utvrđenja i o tome sastaviti zapisnik.

(2) U slučaju izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe, inspektor zaštite okoliša će ukloniti službeni pečat i traku na dan pristupanja izvršenju.

(3) Obavijest o uklanjanju pečata i trake inspektor zaštite okoliša dostavlja davatelju usluga iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-04/22

Urbroj: 531-07-10-01

Zagreb, 8. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl.ing.arh., v.r.

PRILOG 1


PRILOG 2

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA

I GRADITELJSTVA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sektor nadzora ……………………………...

………………………………………………..

Odjel ………………………………………...

….……………………………………………..

Odsjek …..……………………………………

KLASA:...............................................................

URBROJ:.............................................................

…….....................................................................

(mjesto i datum)

OBAVIJEST
O PEČAĆENJU

Nadziranoj osobi ..…………………… iz ....………………...............

………………………… na lokaciji ……….........................................

na temelju odredbe članka ……. stavka ……. Zakona ……...…….

su zapečaćene prostorija(-e), prostor (-i) i sredstva za rad zbog povrede odredbe članka ……. stavka ……. istog Zakona.

Inspektor zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom.

UPOZORENJE

Skidanje i povreda službenog pečata i trake, kao i ulazak u zapečaćenu prostoriju, prostor i/ili sredstava za rad je kazneno djelo prema Kaznenom zakonu.

Nadzirana osoba ………………………… iz....……………..….........

dužna je brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu prostorija, prostora i sredstava za rad i odgovoran je u slučaju nastanka štete.

INSPEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA

____________________________