Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša

NN 126/2010 (12.11.2010.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3279

Na temelju članka 184. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službenog znaka te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima inspektora inspekcije zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetlozelene boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA«, ime i prezime inspektora zaštite okoliša, a na prednjoj strani u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službeni znak (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okrugloga oblika promjera 55 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka je okruglog oblika, u čijem se središtu na pozlaćenoj podlozi nalazi grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora zaštite okoliša.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora zaštite okoliša,

3. broj iskaznice,

4. broj značke,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora zaštite okoliša,

6. nadnevak izdavanja iskaznice,

7. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

8. nadnevak izdavanja značke,

9. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis inspektora zaštite okoliša,

11. napomenu, i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora zaštite okoliša, ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

Članak 10.

(1) Inspektor zaštite okoliša koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi inspektor zaštite okoliša koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor zaštite okoliša.

Članak 11.

(1) Inspektor zaštite okoliša kojem prestane državna služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije inspektora zaštite okoliša prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

(1) Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Inspektor zaštite okoliša je dužan odmah po primitku iskaznice i značke izdanih na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu osobi koja u Ministarstvu vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Inspektor zaštite okoliša smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije zaštite okoliša u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 1/05).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-04/25

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 8. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠAPRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA