Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-296/2006 od 27. listopada 2010.

NN 126/2010 (12.11.2010.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-296/2006 od 27. listopada 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3288

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i Nevenka Šernhorst, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 27. listopada 2010., donio je

ODLUKU

I. Utvrđuje se da Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova kao drugi propis mora biti objavljena u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

II. Vlada Republike Hrvatske osigurat će provedbu točke I. ove odluke u roku od 90 dana od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Petar Marija Radelj podnio je, na temelju članka 56. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 14. prosinca 2000. (u daljnjem tekstu: Uredba), a koja je stupila na snagu 1. siječnja 2001.

2. U obrazloženju svoga prijedloga navodi da Uredba nikada nije objavljena u »Narodnim novinama« i nosi sigurnosnu oznaku »državna tajna«.

Smatra da je neobjavljivanje Uredbe u nesuglasnosti s člankom 89. stavkom 1. Ustava (u pročišćenom tekstu Ustava, Narodne novine broj 85/10., označen kao članak 90. stavak 1.). Ističe da Uredba po svom sadržaju »nipošto ne može biti državna tajna«, jer je ona provedbeni propis iz članka 60. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93.), te da nije izuzeta od obveze objavljivanja u službenom listu Republike Hrvatske, propisane člankom 89. stavkom 1. Ustava.

Navodi da propisi koji nisu javno dostupni zapravo ništetni (»nepostojeći«) sa stajališta ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske.

Poziva se na praksu Ustavnog suda izraženu u odlukama broj: U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000. godine (»Narodne novine« broj 34/00.), broj: U-II-1163/2000 od 14. studenoga 2001. godine (»Narodne novine« broj 103/01.), broj: U-II-994/2002 od 16. siječnja 2003. godine (»Narodne novine« broj 14/03.) te predlaže da Ustavni sud donese odluku kojom se »pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (neobjavljeno) kao i njezine izmjene i dopune (neobjavljeno) koje je donijela Vlada Republike Hrvatske poništavaju u cijelosti«.

Zaključno, navodi da »za ovu formalnu ocjenu ustavnosti uopće nije potrebno da se s osporenog akta skida oznaka državne tajne, ali bi radi izgradnje vladavine prava, s obzirom na očiti abusus koji je zaživio u praksi bilo vrlo korisno da Ustavni sud izrazi pravno shvaćanje kako je pojam propisa nespojiv s time da se na propis stavlja oznaka 'državne tajne'«.

3. Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljena je osporena Uredba.

Prijedlog je osnovan.

4. Za ocjenu ustavnosti Uredbe neposredno su mjerodavni članci 5. i 89. stavak 1. Ustava koji glase:

»Članak 5.

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.«

»Članak 89.

Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

(...)«

5. Osporena Uredba dosada je mijenjana i dopunjavana trinaest puta. Uredba, kao i njezine izmjene i dopune, nose oznaku »državna tajna« i nisu objavljene u »Narodnim novinama«.

Ustavni sud utvrđuje da označavanje akta kao »državne tajne« ne utječe na ovlast Ustavnog suda da ispituje njegovu ustavnost i zakonitost, pod pretpostavkom da taj akt ima sve značajke »drugog propisa« u smislu članka 128. alineje 2. Ustava (u pročišćenom tekstu Ustava, »Narodne novine« broj 85/10., označen kao članak 129. alineja 2.).

Stoga je Ustavni sud u daljnjem tijeku ustavnosudskog postupka trebao (prethodno) utvrditi smatra li se osporena Uredba drugim propisom u smislu članka 128. alineje 2. Ustava (»Ustavni sud odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom«).

Pod drugim propisom u smislu članka 128. alineje 2. Ustava podrazumijeva se propis donesen unutar zakonskog ovlaštenja od strane nadležnog tijela državne vlasti radi provedbe zakona, odnosno propis kojeg tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima donose unutar svog djelokruga utvrđenog Ustavom i zakonom, a koji uređuje odnose na općenit način i koji se odnosi, u pravilu, na neodređeni krug adresata.

6. Kao zakonska osnova za donošenje Uredbe naveden je članak 60. stavci 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 190/03., 199/03. i 79/07.), koji glase:

»Članak 60.

Unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade.

Uredbom Vlade određuju se unutarnje ustrojstvo, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad tijela državne uprave.

(...)«

Polazeći od citirane zakonske odredbe, Uredbom je Vlada Republike Hrvatske uredila unutarnje ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova, nazive ustrojbenih jedinica, djelokrug rada i način upravljanja, poslove i broj njegovih zaposlenika te uvjete pod kojima ti zaposlenici ostvaruju svoja prava i obveze.

7. Poslije izvršenog uvida u sadržaj Uredbe, Ustavni sud je utvrdio da je riječ o organizacijskom propisu državnog tijela koji je drugi propis u smislu članaka 89. stavka 1. i 128. alineje 2. Ustava. Stoga je Ustavni sud nadležan za ocjenu njezine suglasnosti s Ustavom i zakonom.

Polazeći od članka 89. stavka 1. Ustava, Ustavni sud utvrđuje da svaki akt koji jest drugi propis mora biti objavljen u »Narodnim novinama«. Svako drugačije postupanje protivno je ne samo članku 89. stavku 1. Ustava, već i temeljnom načelu vladavine prava i pravne sigurnosti.

8. Slijedom navedenog, Ustavni sud utvrđuje da je neobjavljivanjem osporene Uredbe, premda je ona drugi propis iz članka 128. alineje 2. Ustava, postupljeno protivno članku 89. stavku 1. Ustava.

Ustavni sud ističe da je Uredba, iako zbog neobjavljivanja nije ispunjavala pretpostavke ustavnosti u formalnopravnom smislu, u materijalnopravnom smislu proizvodila učinke (drugog) propisa od dana njezina donošenja (uključujući i sve izmjene i dopune).

Stoga odluka Ustavnog suda ne utječe na pojedinačne odluke donesene u njezinoj dosadašnjoj provedbi i primjeni.

9. Ukoliko donositelj drugog propisa smatra da neki njegovi dijelovi trebaju biti tajni, na temelju Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine« broj 79/07.), takvi dijelovi moraju biti izdvojeni i uklopljeni u odgovarajući interni opći akt te odgovarajuće klasificirani.

Slijedom navedenog, ako donositelj osporene Uredbe smatra da neki njezini dijelovi moraju biti klasificirani kao tajni podaci, dužan je s tim dijelovima postupiti na prethodno opisani način, prije isteka roka određenog za njezino objavljivanje u točki II. izreke ove odluke.

Na temelju članka 128. alineje 2. Ustava odlučeno je kao u točki I. izreke ove odluke.

Vlada Republike Hrvatske dužna je na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona osigurati objavu Uredbe u »Narodnim novinama« u roku od 90 dana od dana objave ove odluke (točka II. izreke).

10. Odluka o objavi (točka III. izreke) donesena je na temelju članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-II-296/2006

Zagreb, 27. listopada 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.