Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

NN 127/2010 (16.11.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

HRVATSKI SABOR

3291

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/112

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Članak 1.

U Zakonu o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09.) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 11 članova od kojih je pet stalnih, a šest ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.«

U stavku 3. riječ: »Četiri« zamjenjuje se riječju: »Šest« i dodaje podstavak 4. koji glasi:

»– dva predstavnika zaposlenika Akademije.«

Članak 2.

U članku 13. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– donosi pravilnik o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanog ispita iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona i usmenog ispita iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, uz prethodno mišljenje Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća.«

Članak 3.

U članku 23. stavku 3. riječi: »za svaku kalendarsku godinu« zamjenjuju se riječima: »za dvije kalendarske godine«.

U stavku 4. riječi: »za područje jedne županije ili više županija« brišu se.

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Postupak upisa kandidata za suce u Školu provodi Državno sudbeno vijeće.

Postupak upisa kandidata za zamjenika državnog odvjetnika u Školu provodi Državnoodvjetničko vijeće.«

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. riječi: »Povjerenstvom iz članka 25. ovoga Zakona.« zamjenjuju se riječima: »Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o provođenju pisanog ispita iz stavka 3. ovoga članka i način ocjenjivanja toga ispita donosi Upravno vijeće uz prethodno mišljenje Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća.«

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. riječ: »Povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »Državno sudbeno vijeće odnosno Državnoodvjetničko vijeće«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. riječ: »Povjerenstvom« zamjenjuje se riječima: »Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem«.

U st. 2. riječ: »dvostruko« mijenja se riječima: »50%«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 3. riječi: »iz članka 28. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 26. stavka 3.«, a riječ: »Povjerenstvom« zamjenjuje se riječima: »Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem«.

U stavku 4. riječi: »iz članka 28. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 26. stavka 3.«, a riječ: »Povjerenstvom« zamjenjuje se riječima: »Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem«.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Kandidati koji su primljeni u Školu, a savjetnici su na sudovima i državnim odvjetništvima, ostaju i dalje na radu u tim pravosudnim tijelima kao viši savjetnici.

Kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici u pravosudnim tijelima, danom prijema u Školu zasnivaju radni odnos kao viši savjetnici na sudovima odnosno u državnim odvjetništvima, gdje ih rasporedi Državno sudbeno vijeće odnosno Državnoodvjetničko vijeće ovisno o slobodnim mjestima.«

Članak 10.

U članku 33. stavku 1. riječ: »Povjerenstvom« zamjenjuje se riječima: »Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem«.

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. riječ: »Povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »Državno sudbeno vijeće, odnosno Državnoodvjetničko vijeće«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Protiv odluke o završnoj ocjeni može se podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske.«

Stavak 6. briše se.

Članak 12.

U članku 40. stavku 4. riječ: »uvjerenje« zamjenjuje se riječju: »potvrda«.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 034-01/10-01/01

Zagreb, 29. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.