Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

NN 127/2010 (16.11.2010.), Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

HRVATSKI SABOR

3294

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04., 79/07. i 38/09.) u članku 35. stavku 1. iza podstavka 25. dodaje se novi podstavak 26. koji glasi:

»– poslove iz nadležnosti Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa,«.

Dosadašnji podstavak 26. postaje podstavak 27.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa (»Narodne novine«, br. 107/01. i 24/02.).

Danom upisa brisanja u sudski registar prestaje s radom Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzima poslove, službenike i namještenike, poslovne prostore, opremu, prava i obveze Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa te financijska sredstava potrebna za obavljanje preuzetih poslova.

Članak 4.

Službenici i namještenici zatečeni u radnom odnosu u Regionalnom središtu za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici.

Do rasporeda sukladno propisima o državnim službenicima, zatečeni službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

Državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se sukladno preuzetim poslovima.

Preuzeti državni službenici iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

Preuzetim namještenicima iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-01/01

Zagreb, 29. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.