Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN 127/2010 (16.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3309

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04 i 76/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine« 90/2005, 10/2008 i 155/2008), iza točke 13. dodaju se točke 14., 15., 16., 17., 18. i 19. koje glase:

»14. Procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku (ETA) je procijenjeno vrijeme dolaska broda na peljarsku stanicu na poziciju (obalnog odnosno) lučkog peljarenja, na vez ili sidrište, ovisno što je ranije

15. Stvarno vrijeme dolaska broda u luku (ATA) je vrijeme kada je brod na sidrištu oborio sidro, istegao sidreni lanac i istakao sidrene oznake, te putem radio stanice potvrdio vrijeme i poziciju sidrenja, odnosno vrijeme dolaska broda na peljarsku stanicu ako brod uplovljava u luku uz pomoć peljara, odnosno ako brod uplovljava bez peljara vrijeme priveza na odobrenom vezu, ovisno što je ranije.

16. Procijenjeno vrijeme odlaska broda iz luke (ETD) je procijenjeno vrijeme odlaska broda na peljarsku stanicu na poziciju (obalnog odnosno) lučkog peljarenja, odlaska broda sa veza ili sidrišta, ovisno što je ranije

17. Stvarno vrijeme odlaska broda iz luke (ATD) je vrijeme kada je brod na sidrištu podignuo sidro, te putem radio stanice potvrdio vrijeme odlaska, odnosno vrijeme odveza na odobrenom vezu, ovisno što je kasnije.

18. Veza brod/luka je uzajamno djelovanje koje nastaje kada je brod pod izravnim i neposrednim utjecajem postupaka koji uključuju kretanje osoba i roba ili pružanje lučkih usluga na brodu ili sa broda.

19. Brod na sidrištu je brod u lučkom ili drugom području u nadležnosti luke ali ne na vezu, a koji ima uspostavljenu vezu brod/luka.«

Članak 2.

U članku 34. stavak 1. alineja 1, iza riječi »procijenjeno vrijeme odlaska« dodaju se riječi »snaga porivnog stroja, gaz na ljetnoj vodenoj liniji i klasifikacijsko društvo«.

U članku 34. dodaje se novi stavak 5 koji glasi:

»Uz najavu dolaska broda iz stavka 1. ovog članka zapovjednik odnosno agent dužan je dostaviti dokaze o postojanju osiguranja/financijskog jamstva i periodu njegove valjanosti, te tijelu/instituciji koje je izdalo takvo jamstvo u pogledu:

– štete zbog onečišćenja pogonskim uljem (BUNKER)

– pokrića troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtine (WRECK)

– građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem (CLC).«

U članku 34. dodaje se novi stavak 6. i 7. koji glase:

»Uz najavu dolaska broda iz stavka 1. ovog članka zapovjednik odnosno agent dužan je dostaviti, kada je to primjenjivo prema posebnim propisima, podatke, obrasce i dokumente u svezi upravljanja balastnim vodama i brodskom otpadu.«

Smatra se da je najava dolaska u luku podnesena ukoliko sadrži točne podatke, sve u cijelosti popunjene obrasce i odgovarajuće dokumente kako su navedeni u ovom članku.«

Članak 3.

Iza članak 34. dodaju se novi članci 34.a, 34.b i 34.c koji glase:

Članak 34.a

»(1) Pored najave iz članak 34. ovog Pravilnika, zapovjednik ili brodar broda koji je raspoloživ za prošireni inspekcijski pregled u skladu s posebnim propisima kojima su uređena pitanja inspekcijskog pregleda brodova, mora najaviti dolazak u luku ili na sidrište faksom, elektronskom poštom odnosno putem agenta nadležnoj lučkoj kapetaniji uz slijedeće podatke:

(a) podaci o brodu (ime, pozivni znak, IMO broj ili MMSI, godina gradnje, vrsta broda);

(b) procijenjeno vrijeme odlaska broda iz luke/procijenjeno vrijeme boravka u luci

(c) za tankere:

(i) oblik trupa: jednostruka oplata, jednostruka oplata sa SBT, dvostruka oplata;

(ii) stanje tankova tereta i balasta: puni, prazni, inertirani;

(iii) obujam i vrsta tereta;

(d) planirane aktivnosti u luci ili na sidrištu odredišta (ukrcaj, iskrcaj, drugo);

(e) planirani propisani inspekcijski pregledi te veći radovi na održavanju i popravci koje treba obaviti u luci odredišta;

(f) datum posljednjeg proširenog inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma.

(2) Najava dolaska broda iz stavka 1. ovog članka dostavlja se najmanje 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda u luku (ETA) ili najkasnije po isplovljenju iz prethodne luke ako je trajanje putovanja kraće od 72 sata.«

Članak 34.b

(1) Dnevnik kretanja brodova sadrži sljedeće podatke:

a) popis brodova sa sljedećim podacima: ime, državnu pripadnost i IMO broj broda,

b) status kretanja broda:

1. najava dolaska: prethodna luka, luka dolaska, procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku (ETA), naznaka vrste najave, vrijeme zaprimanja najave, status najave (potpuna/nepotpuna/otkazano/napomene) i naziv agenta

2. došao: luka dolaska, vez/sidrište, Stvarno vrijeme dolaska broda u luku (ATA), Procijenjeno vrijeme odlaska broda iz luke (ETD)

3. otišao: Stvarno vrijeme odlaska broda iz luke (ATD), sljedeća luka dolaska.

c) izvješće o izvanrednim događajima ili očitim nepravilnostima na brodu (zaprimljeno/nije zaprimljeno)

(2) Dnevnik iz stavka 1 ovog članka vodi Odjel za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje za sve luke i sidrišta na području nadležne lučke kapetanije u elektronskom obliku, te ga ažurira najkasnije u roku od 1 sata od promjene statusa kretanja broda iz stavka 1. točka b.

(3) Dnevnik iz stavka (1) ovog članka vodi se za brodove koji imaju obavezu najave dolaska iz članaka 34. i 34.a ovog Pravilnika.

(4) Pored Dnevnika iz stavka (1) ovog članka Odjel za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje podnosi Dnevno izvješće o stanju sigurnosti plovidbe koje sadrži:

a. podatke o brodovima osim brodova iz članaka 34. i 34.a ovog Pravilnika u lukama na području lučke kapetanije,

b. izvješće o stanju objekata sigurnosti plovidbe,

c. izvješće o stanju sustava veza i sredstava za traganje i spašavanje na moru,

d. izvješće o odvijanju linijskog putničkog prometa, te izvanrednim događajima.

(5) Odjel za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje Izvješće iz stavka 4. ovog članka podnosi lučkom kapetanu i Upravi elektronskom poštom ili telefaksom na temelju izvješća kapetana ispostava na području lučke kapetanije. Dnevno izvješće dostavlja se Upravi svakim danom do 9.00 sati.

(6) U slučaju izvanrednih događaja tijekom neradnih dana obveza je djelatnika koji ima saznanja o izvanrednom događaju iz stavka 4. točke d. ovog članka da telefonom izvijesti dežurnog djelatnika Uprave i lučke kapetanije.

Članak 34.c

(1) Tijelo koje upravlja lukom i peljar dužni su bez odlaganja izvijestiti lučku kapetaniju o očitim nepravilnostima na brodu uočenim tijekom redovitih dužnosti, a koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe broda ili predstavljati opasnost od onečišćenja morskog okoliša.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se faksom ili elektronskom poštom i sadrži najmanje sljedeće podatke:

– podatke o brodu (ime, identifikacijski broj IMO, pozivni znak i zastavu),

– podatke o plovidbi (posljednja luka, luku dolaska),

– opis očitih nepravilnosti utvrđenih na brodu.«

Članak 5.

U članku 64. stavak 4 mijenja se i glasi:

»(4) Tijelo koje upravlja lukom dužno je osigurati prihvat otpadaka nastalih prilikom čišćenja i redovne upotrebe pomorskih objekata, te pisano izvijestiti lučku kapetaniju prije isplovljenja pomorskog objekta o količini stvarno iskrcanog otpada.«

Članak 6.

U članku 80.a iza alineje 3 dodaje se nova alineja 4 koja glasi:

»LRIT« je sustav praćenja i identifikacije brodova na velikoj udaljenosti (Long Range Identification and Tracking) u skladu s Pravilom 19-1, poglavlja V, SOLAS konvencije«

Članak 7.

Iza članka 80.c dodaju se novi članci 80.d i 80.e koji glase:

»Članak 80.d

(1) Svaki ribarski brod dužine 15 metara preko svega ili više hrvatske državne pripadnosti ili ribarski brod koji plovi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ili iskrcava ulov u Republici Hrvatskoj mora biti opremljen automatskim sustavom identifikacije broda (AIS) klase A koji udovoljava zahtjevima točke 2.4.5, Pravila 19, poglavlja V, SOLAS konvencije sukladno vremenskom rasporedu propisanom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ribarski brodovi iz stavka 1. ovog članka dužni su osiguravati stalnu uporabnost i neprekinuti rad sustava. U iznimnim slučajevima, automatski sustav identifikacije broda (AIS) može biti isključen ukoliko zapovjednik broda to smatra neophodnim za sigurnost i sigurnosnu zaštitu broda.

Članak 80.e

Brodovi na koje se primjenjuje Pravilo 19-1 poglavlja V SOLAS konvencije s pripadajućim standardima i funkcionalnim zahtjevima odobrenim od strane Međunarodne pomorske organizacije moraju biti opremljeni LRIT opremom koja udovoljava tim standardima i zahtjevima ako pristaju u luke u Republici Hrvatskoj.«

Članak 8.

Prilog I mijenja se i glasi:

»PODACI O BRODSKOM OTPADU I OSTACIMA OD TERETA KOJI SE DOSTAVLJAJU PRIJE UPLOVLJENJA BRODA U LUKU (INFORMATION TO BE NOTIFIED ABOUT WASTE AND CARGO RESIDUES BEFORE ENTRY INTO PORT OF)

1. Ime, pozivni znak, IMO broj:

(Name, call sign, IMO number)

2. Država pripadnosti:

(Flag state)

3. Predviđeno vrijeme dolaska:

(Estimated time of arrival ETA)

4. Predviđeno vrijeme odlaska:

(Estimated time of departure ETD)

5. Prethodna luka uplovljenja:

(previous port of call)

6. Sljedeća luka:

(next port of call)

7. Zadnja luka i datum dostavljanja brodskog otpada:

(last port and date when ship-generated waste was delivered:

8. Dostavljate li:

(Are you delivering):

Sve ☐ nešto ☐ ništa ☐

(all) (some) (none) (*)

(*) Popuni odgovarajuću kućicu

(tick appropriate box)

od brodskog otpada u lučke prihvatne uređaje?

(of your waste into port reception facilities?)

9. Vrsta i količina otpada i ostataka od tereta koji se dostavlja i/ili ostaje na brodu, i postotak od maksimalnog uskladištenja:

(type and amount of waste residues to be delivered and/or remaining on bord, and percentage of maximum storage capacity)

Ako se dostavlja cjelokupni otpad, popuniti drugi stupac.

Ako se dostavlja nešto ili ništa, popuniti sve stupce.

(if delivering all waste, complete second column as appropriate)

(if delivering some or no waste, complete all columns)


(1) može biti procjena. (May be estimates.)

Napomene:

(Notes)

1. Ovi podaci mogu biti upotrijebljeni za inspekcijske svrhe

(this information may be used for port State control and other inspection purposes)

2. Dostavlja se lučkoj kapetaniji i lučkoj upravi

(to be delivered to the Harbourmasters Office and Port Authority)

3. Ovaj formular se ispunjava uvijek osim ako je brod izuzet u skladu s člankom 9. Direktive 2000/59/EC

(this form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance With article 9. o f Directive 2000/59/EC)

Potvrđujem da su gore navedeni podaci točni i ispravni i da na brodu ima dovoljno prostora namijenjenog isključivo za brodski otpad gdje će se smjestiti sav otpad koji će nastati između prijave i sljedeće luke u kojoj će se otpad predati.

(I confirm that above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onbord capacity to store all waste generated between notification and next port at which waste will be delivered)

Datum..........................................

(date)

Vrijeme..........................................

(time)

Potpis..........................................

(signature)

Članak 9.

U Prilogu II u nastavku dodaju se sljedeće riječi:

»Ribarski brodovi

Sustavom za automatsku identifikaciju (AIS) moraju biti opremljeni svi ribarski brodovi duljine preko svega 15 metara i više, kako slijedi:

1. svi brodovi kojima se kobilice polaže na i nakon 30. studenoga 2010. godine;

2. svi brodovi kojima je kobilica položena prije 30. studenoga 2010. godine, kako slijedi:

– ribarski brodovi duljine preko svega 24 metra i više, ali manje od 45 metara, ne kasnije od 31. svibnja 2012. godine;

– ribarski brodovi duljine preko svega 18 metara i više, ali manje od 24 metra, ne kasnije od 31. svibnja 2013. godine;

– ribarski brodovi veći od 15 metara duljine preko svega, ali manje od 18 metara, ne kasnije od 31. svibnja 2014. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/66

Urbroj: 530-04-10-1

Zagreb, 26. listopada 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.