Pravilnik o provedbi mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

NN 127/2010 (16.11.2010.), Pravilnik o provedbi mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3313

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)(»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V. – Ruralni razvoj

(2) V. komponenta IPA-e u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: IPARD Program), a u skladu s odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – međunarodni ugovori« br. 10/08).

(3) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija) – Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« br. 34/08, 77/10).

(4) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu »Agencija«).

Članak 2.

Pravilnik utvrđuje ciljeve i namjenu programa, način korištenja sredstava, podnositelje prijava, korisnike i uvjete za dobivanje sredstava, financiranje projekata, izvještavanje, kontrolu, obrasce, postupke i potrebne dokumente vezane uz provedbu sljedeće mjere predviđene Planom:

Mjera 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« (u daljnjem tekstu »Mjera 302.«)

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa čija je lokacija na ruralnom području u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.

»Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u stavku 1. ovog članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog na temelju odredaba ovoga Pravilnika.

»Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

»Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja s Agencijom potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u (daljnjem tekstu IPARD Ugovor).

»Ruralni turizam« – skupni naziv za posebne oblike turizma u ruralnim područjima.

»Usluge« – nepoljoprivredne, uslužne djelatnosti koje doprinose kvaliteti života u ruralnim područjima.

»Tradicijski obrti« – obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, a u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

II. CILJEVI

Članak 4.

Ciljevi unutar Mjere: ova mjera treba doprinijeti provedbi ZPP-a (Zajedničke poljoprivredne politike) i drugih srodnih politika unutar opsega ulaganja u ruralna područja, a posebno povećanju prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvanju postojećih radnih mjesta, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim područjima.

III. KORISNICI, ULAGANJA I UVJETI

A. Dozvoljena ulaganja i kriteriji za Mjeru 302

Članak 5.

Ulaganja unutar Mjere 302 dozvoljena su za sektore: sektor ruralnog turizma; sektor tradicijski obrti; sektor izravna prodaja; sektor slatkovodnog ribarstva; sektor usluga; sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, sektor proizvodnje gljiva te sektor obnovljivih izvora energije.

Članak 6.

Korisnici sredstava IPARD programa (u daljnjem tekstu: Korisnici) za ulaganja unutar Mjere 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a (Prilog (III) ovoga Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u sektorima: ruralni turizam, sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, proizvodnja gljiva, obnovljivi izvori energije, usluga:

a) na početku ulaganja ako takvu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj

b) na kraju ulaganja ako tu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.

Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kod tradicijskih obrta na početku ulaganja.

Članak 7.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru ruralnog turizma su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV F ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor ruralnog turizma su:

a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti »Narodne novine« 138/06, »Narodne novine« 43/09, »Narodne novine« 88/10)

b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata

c) ulaganja su prihvatljiva samo u naseljima klasificiranim u kategoriji »D« i ostalim neklasificiranim mjestima u skladu s Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede navedenim u Prilogu II ovoga Pravilnika

d) dozvoljeno je ulaganje u objekte s najviše 40 spavaćih mjesta po korisniku na kraju ulaganja

e) dozvoljeno je ulaganje u »brodice/čamce« za sportski ribolov dužine od 2,5 do 5 metara, snage 5 kW.

Članak 8.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru tradicijskih obrta su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV F ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor tradicijskih obrta su:

a) korisnik treba biti registriran u skladu s odredbama Zakona o obrtu (»Narodne novine« 49/03, »Narodne novine« 68/07) kao obrt i kao tradicijski obrt u skladu s odredbama Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (»Narodne novine« 112/07), a navedeni su u Prilogu XIII Pravilnika

b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima u kojima su prihvaćeni Program ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijska razvojna strategija (ŽRS) koji navode tradicijske obrte kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata.

Članak 9.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru izravne prodaje su:

Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za izravnu prodaju proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (vlastitih proizvoda i proizvoda udruge/zadruge proizvođača u kojima gospodarstvo pripada kao član).

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor izravne prodaje su:

Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poslovati u skladu s odredbama Zakona o trgovini (»Narodne novine« 87/08, 116/08).

Članak 10.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru slatkovodnog ribarstva su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj slatkovodne ribe.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor slatkovodnog ribarstva su:

a) korisnik treba biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

b) korisnik treba biti registriran prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine« 46/07)

c) maksimalni dozvoljeni kapacitet proizvodnje u skladu s Prilogom XV Pravilnika.

Članak 11.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru usluga su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za pružanje nepoljoprivrednih usluga u ruralnim područjima: IT centara, radionica za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječjih vrtića, igraonica za djecu, sportsko-rekreativnih centara za mlade i odrasle.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti u sektoru usluga:

Dozvoljena su ulaganja u naselja koja imaju do 10 000 stanovnika (u Prilogu XVI nalazi se popis naselja iznad 10 000 stanovnika u kojima ulaganje nije dozvoljeno).

Članak 12.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima su:

a) korisnik treba biti registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

b) za preradu mlijeka, mesa i mliječnih proizvoda korisnik treba biti odobren u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine« 15/10) i Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine« 125/08, 55/09)

c) za preradu voća i povrća korisnik treba biti upisan u Upisnik registriranih objekata koji vodi ministarstvo zdravstva. Korisnik mora na početku ulaganja dokazati proizvodnju sirovine iz vlastitog uzgoja.

Članak 13.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru proizvodnje gljiva:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj i pakiranje gljiva.

(2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor proizvodnje gljiva su:

a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

b) ulaganje je dozvoljeno za maksimalni kapacitet do 2.000 m2 podne površine objekta

Članak 14.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru obnovljivih izvora energije:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje elektrana i kogeneracijskih postrojenja na bioplin na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Specifični kriterij prihvatljivosti za sektor obnovljivih izvora energije je:

Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva.

B. Uvjeti za korištenje Mjere 302

Članak 15.

Podnositelj mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje predmetnom djelatnošću sukladno zakonskim propisima.

Članak 16.

(1) Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice na kraju realizacije ulaganja;

(2) Ulaganje mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost hrane i kakvoća hrane), zdravlje životinja i bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su nacionalni standardi utemeljeni na standardima Zajednice tek uvedeni u vrijeme kad je zaprimljena prijava, potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih standarda, pod uvjetom da ulaganje zadovolji novo uvedene standarde do kraja realizacije ulaganja;

(3) Korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema državnom proračunu u trenutku prijave;

(4) Ako je na nekom području uspostavljena i odobrena lokalna akcijska grupa (LAG) te je Ministarstvo odobrilo njihovu lokalnu razvojnu strategiju, ulaganje treba biti u skladu s prioritetima tih strategija;

(5) Ulaganja koja se sufinanciraju u okviru Komponente III IPA-e neće se financirati u okviru Mjere 302.

Poslovni plan/investicijska studija

Članak 17.

(1) U poslovnom planu podnositelj mora dokazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.

(2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predloškom u prilogu za ulaganja do 27.000 EUR u pojednostavljenom obliku (Prilog IV A ovoga Pravilnika), za ulaganja iznad 27.000 EUR potpuni poslovni plan (Prilog IV B ovoga Pravilnika). Ako je glavni cilj ulaganja povećanje proizvodnje, postojanje tržišta također treba biti prikazano u poslovnom planu.

Članak 18.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja (društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti koji su obveznici poreza na dobit) u prethodnom razdoblju su sljedeći:

a) koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze),

b) omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)),

c) pokriće troškova kamata ((dobit prije oporezivanja + kamate)/kamate),

d) koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna imovina),

e) odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi),

f) stopa povrata kapitala (dobit poslije oporezivanja/kapital i rezerve),

g) bruto marža profita ((dobit prije oporezivanja + kamate)/ ukupni prihod).

(2) Navedeni pokazatelji boduju se prema izračunatim vrijednostima, zatim ponderiraju u skladu s Prilogom XII ovoga Pravilnika i prema ukupnom zbroju bodova društvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt dobiva ocjenu: vrlo dobro, dobro, zadovoljava ili ne zadovoljava.

(3) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena.

Članak 19.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

profitabilnost – dobit poslije oporezivanja treba biti pozitivna od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) za procjenu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji:

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/kapital i rezerve) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji:

– pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9,

– odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1,

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

(2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– likvidnost – kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) interna stopa rentabilnosti veća od realne kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%,

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od realne kamatne stope dobivenog kredita,

c) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta.

Članak 20.

Ako je podnositelj početnik, odnosno ako ne posjeduje financijsko – računovodstvene podatke za prethodnu godinu, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 18. stavak 1. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati.

VI. KRITERIJI RANGIRANJA

Članak 21.

Nakon administrativne kontrole svakoga pristiglog zahtjeva te nakon provedene kontrole na terenu utvrdit će se rang lista korisnika, sukladno kriterijima navedenim u tablici broj 1. Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova.

Tablica 1: KRITERIJI RANGIRANJA

Kriteriji po sektorima

Bodovanje

Bodovi

Ulaganje u ruralni turizam

Ako »da« onda 25 ako »ne« onda 0

25

Ulaganje u tradicijski obrt

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u objekte za preradu na poljoprivrednom gospodarstvu

Ako »da« onda 15 ako »ne« onda 0

15

Ulaganje u usluge

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u izravnu prodaju

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje u slatkovodno ribarstvo

Ako »da« onda 5 ako »ne« onda 0

5

Ulaganje u proizvodnju gljiva

Ako »da« onda 5 ako »ne« onda 0

5

Ulaganje u obnovljive izvore energije

Ako »da« onda 20 ako »ne« onda 0

20

Dodatni kriteriji rangiranja u slučajevima kad ima više projekata za jedan sektor

Ulaganje se povodi na području s otežanim uvjetima gospodarenja (regulirano Zakonom o poljoprivredi, »Narodne novine« 149/09)

Ako »da« onda 20 ako »ne« onda 0

20

Ulaganje je preporučio odobreni LAG

Ako »da« onda 30 ako »ne« onda 0

30

Ulaganje će provesti žena poduzetnik (vlasnik projekta)

Ako »da« onda 10 ako »ne« onda 0

10

Ulaganje će provesti mladi poduzetnici (manje od 40 godina starosti u vrijeme podnošenja prijave)

Ako »da« onda 15 ako »ne« onda 0

15

UKUPNO

 

100

(1) Ako na rang listi bude veći broj projekata s istim brojem bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave.

(2) U slučaju kada se na temelju rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

VII. FINANCIRANJE

Članak 22.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 302. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska Unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Visina sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumima između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.

(3) Iznos potpore će biti do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

(4) Dozvoljena su maksimalno tri prihvatljiva ulaganja po korisniku unutar vremenskog okvira IPARD-a, od kojih samo jedan može biti za obnovljive izvore energije. Prijava za slijedeće ulaganje se može podnijeti tek nakon dovršenja (završnog plaćanja) prethodnog ulaganja.

(5) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno IPARD Ugovoru koji je korisnik potpisao s IPARD Agencijom.

Članak 23.

(1) Prihvatljivi troškovi (u skladu s člankom 172 (3) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007) su ograničeni na:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine;

b) kupnju novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine;

c) opće troškove poput naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnju prava na patente i licence do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) od kojih su troškovi poslovnog plana prihvatljivi do 2%, ali ne više od 2.000 €

d) Vrijednost prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

e) Nabavljena roba, radovi i usluge moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldove, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine te Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

f) Sva oprema nakon nabave mora biti vođena u Popisu dugotrajne imovine

g) Lista prihvatljivih izdataka nalazi se u Prilogu IV F.

Članak 24.

(1) Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 302 su sljedeći:

a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;

b) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

c) kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca;

d) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;

e) ostali operativni troškovi;

f) rabljeni i prepravljeni strojevi i oprema;

g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

h) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi čisto financijski izdaci;

i) doprinosi u naturi;

j) kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, kupnja životinja, kupnja biljaka i njihova sadnja;

k) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;

l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

m) troškovi promocije osim onih od općeg interesa;

n) izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova;

o) izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli;

p) opći troškovi koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te pravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta, i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih izdataka isključujući ove opće troškove;

q) troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

VIII. PRIJAVA I POSTUPAK

Članak 25.

(1) Prijave će se podnositi na temelju javnog natječaja koji raspisuje Agencija.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan prikupiti, najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 €, odnosno jedne (1) ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 €, sukladno obrascu I-OOP-7 (Prilog IV C) uz prilaganje tehničke specifikacije.

(5) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih izdataka (Prilog IV F) te biti podrijetlom iz zemalja navedenih u članku 23, točka e, za što je potrebno priložiti dokaz. Zemlja podrijetla mora biti navedena u svakoj ponudi, a potrebno je priložiti i izjavu/deklaraciju/potvrdu o podrijetlu koju izdaje dobavljač/proizvođač/izvođač radova. Izjava/deklaracija/potvrda o podrijetlu mora sadržavati jasnu poveznicu s odgovarajućom ponudom.

(6) Prilikom podnošenja prijave podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaku pojedinačnu nabavu iz stavaka 4. i 5. ovoga članka priložiti prijavi te ih prikazati na obrascu I-OOP-8, Prilog IV D.

(7) Odabrane ponude moraju biti u skladu s tržišnim cijenama. U slučaju da cijene iz odabranih ponuda nisu u skladu s tržišnim, Agencija može umanjiti iznos odobrene potpore.

(8) Ako podnositelj izabere ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija dužan je Agenciji dostaviti pisano obrazloženje.

(9) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).

(10) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(11) Korisnik ne smije pribavljati ponude od dobavljača i izvođača radova s kojima je povezan vlasničkim odnosima, odnosno od dobavljača/izvođača radova koji su međusobno povezani vlasničkim odnosima.

(12) Uz svaku ponudu potrebno je priložiti dokaz o vlasničkoj strukturi dobavljača/proizvođača(Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o dobavljaču/proizvođaču iz inozemstva, ne stariji od 6 mjeseci na dan podnošenja prijave).

(13) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, ili da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, te sukob interesa između ponuditelja, Agencija izdaje Odluku o odbijanju prijave.

(14) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 26.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 25., stavak 1. ovoga Pravilnika, podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) na obrascima iz Priloga IV (I-OOP-24) ovoga Pravilnika. Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti ponude u fizičkom (papirnatom) obliku i na CD-u.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Listu izdataka Prilog IV E (I-OOP-15.4) u MS Office Excelu u fizičkom (papirnatom) obliku i na CD-u.

(4) Prijava iz stavka 1. ovog članka zajedno s propisanom dokumentacijom iz Priloga IV(I-OOP-24) ovoga Pravilnika čini prijavni dosje.

(5) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 25., stavak 1., ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Članak 27.

(1) Za nepotpune prijave Agencija će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 7 dana.

(2) Datumom podnošenja potpune prijave smatra se datum dostave dodatne dokumentacije.

(3) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će podnositelju u roku od 15 dana biti izdana Odluka o odbijanju prijave.

Članak 28.

(1) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije.

(2) U slučaju potrebe, Agencija može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom poštom u roku od 7 dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak.

(3) Agencija će nakon obrade prijava korisniku izdati:

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem, i

– prihvatljivosti ulaganja i/ili troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka, i

– ekonomske održivosti podnositelja i projekta;

b) Odluku o odbijanju prijave u jednom od sljedećih slučajeva:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– nepridržavanje korisnika odredbama iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika i stavka 2. ovoga članka,

– uvrštenosti korisnika na crnu listu i/ili na knjigu dužnika,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

(4) Odluke iz stavka 3. točaka a) i b) ovoga članka Agencija će izdati u roku od 98 radnih dana od dana završetka natječaja te iste poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 29.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija i korisnik sklopit će IPARD Ugovor kojim se određuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora dostaviti Agenciji jedan potpisan primjerak IPARD Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(3) Datumom stupanja na snagu IPARD Ugovora smatra se datum javnobilježničke ovjere potpisa korisnika.

(4) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim općih troškova iz članka 23. stavak 1. točka c. ovoga Pravilnika

(5) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovog članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, takve aktivnosti ne mogu biti predmet sufinanciranja IPARD sredstvima.

(6) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije potpisivanja IPARD Ugovora, odnosno prije prijavljivanja na natječaj, te se ne smatraju dozvoljenim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim troškovima iz članka 23. stavak 1. točka c. ovoga Pravilnika.

(7) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) iznos odobrene potpore;

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u potvrdi o završenom ulaganju;

c) zabrana otuđenja predmeta ulaganja sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u potvrdi o završenom ulaganju;

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koju mu se odobravaju sredstva sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u potvrdi o završenom ulaganju;

e) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano iz sredstava IPARD programa;

f) obveza izvještavanja Agencije o provedbi projekta;

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove;

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje zaposlenicima Agencije, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

i) izvještavanje Agencije u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u periodu od pet (5) godina od datuma krajnje isplate sredstava IPARD programa;

j) dostavljanje izvještaja Odjelu za odobrenje isplata Agencije u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca računajući od dana potpisivanja IPARD Ugovora;

k) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije;

l) obveza korisnika da u ugovoru kojeg sklapa s izvođačem istog obveže na dostavljanje i uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige;

(8) Ako korisnik ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u stavku 2. ovog članka smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora;

(9) Za provedbu stavka 7. točke e) ovog članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Prilogu XI ovoga Pravilnika.

Izmjene ugovora

Članak 30.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovog priloga, Liste izdataka, korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena putem Zahtjeva za odobrenje promjena Prilog IX ovoga Pravilnika.

(2) Promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.

(3) Razlozi za odobravanje promjena su sljedeći: viša sila, prestanak proizvodnje određene robe koja je trebala biti ugrađena, nemogućnost dobavljača da pruži usluge, nabavi robu ili izvede radove, promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom, situacija koja se nije mogla predvidjeti u trenutku ugovaranja i uvođenje nove tehnologije koja može poboljšati učinkovitost projekta. Svi navedeni razlozi moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom.

(4) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika (podaci koji se nalaze u preambuli: ime, prezime, adresa, MB/OIB, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime predstavnika), korisnik se obvezuje poslati Agenciji obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« i objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(5) O nastalim promjenama iz stavka 4. ovog članka potrebno je izvijestiti Agenciju odmah po njihovu nastajanju, ali ne kasnije od 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu. Agencija će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

(6) U slučaju promjena koje se odnose na Listu izdataka (promjena imena, vrste i količine opreme, promjena države porijekla, promjena dobavljača, promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika), Korisnik se obvezuje poslati Agenciji obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« i objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(7) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije, korisnik je dužan izvijestiti Agenciju o promjenama iz stavka 6. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(8) Promjene se mogu provesti samo nakon izdavanja Pisma odobrenja od strane Agencije, koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.

(9) Nakon zaprimanja Pisma odobrenja vezanog za razloge iz stavka 6. ovoga članka, korisnik može započeti s odobrenim promjenama.

10) Korisnik će zaprimiti Pismo odobrenja vezano za razloge iz stavka 6. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena od strane Agencije, u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, ili u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena od strane Agencije, u slučaju nabave opreme. Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano za razloge iz stavka 6. ovoga članka.

(11) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu), Korisnik se obvezuje poslati Agenciji obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« i objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(12) Promjene iz stavka 11. ovoga članka moraju se prijaviti barem 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora. Korisnik će zaprimiti Pismo odobrenja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena od strane Agencije. Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora o dodjeli sredstva iz IPARD programa.

(13) Agencija zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(14) Promjene koje nisu odobrene Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(15) Ako se traženom izmjenom dovodi do promjene u prihvatljivost projekta, Agencija promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

16) Obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« nalazi se u Prilogu IX ovoga Pravilnika, objavljen je na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) web-stranici Agencije (www.aprrr.hr).

IX. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 31.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik je nakon izvršenog ulaganja dužan dostaviti dva primjerka (original i kopija) obrasca I-OOI-1-302 Zahtjeva za isplatu (Prilog V) zajedno s pripadajućom dokumentacijom do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru ili Aneksu IPARD Ugovora.

(3) Zahtjev za isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom čini dosje zahtjeva.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru odnosno Aneksu IPARD Ugovora, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru.

(6) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju ECB (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala,

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po tečaju nižem od tečaja ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(7) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta I-OOI-15 kako je navedeno u Prilogu X. u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u IPARD Agenciji, računajući od dana potpisivanja IPARD Ugovora

(8) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu sa svim potrebnim dokumentima u roku navedenom u IPARD Ugovoru odnosno Aneksu IPARD Ugovora ili dostavi Zahtjev nakon propisanog roka, Agencija će raskinuti IPARD Ugovor.

(9) Ako korisnik odustane od ulaganja, te pismeno obavijesti Agenciju, izdat će mu se Obavijest o raskidu ugovora.

Članak 32.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija će korisniku izdati:

a) odluku o isplati, ili

b) odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu, te pristupa prilikom kontrole dobavljačima;

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(3) Odluku iz stavka 1. točke a) ovog članka Agencija će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovog članka Agencija će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade dosjea zahtjeva utvrde razlozi za odbijanje odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.

(5) Ukoliko je korisnik dobio odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenoga u stavku 2. ovog članka, Agencija će raskinuti IPARD Ugovor.

(6) Po izvršenom plaćanju Agencija izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) projekt vidljivo označiti kao sufinanciran iz sredstava IPARD programa.

(7) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka istaknuti informativnu ploču na vidnom mjestu na objektu iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa (Prilog XI). Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 33.

Administrativnu kontrolu provode službenici Agencije, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 34.

(1) Kontrola na terenu provodi se prije ugovaranja, prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovitih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije. Kontrolu na terenu provode službenici Agencije, kontrolori.

(2) Osim službenika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije, službenici Nacionalnog fonda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, revizori Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

Članak 35.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, nasade, stoku, proizvodne, poslovne i skladišne objekte, opremu, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja prijave/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige (račune, knjiga URA, knjiga IRA, popis dugotrajne imovine, kartice konta prihoda, kartice konta prihoda dobavljača, evidencije na gospodarstvu),

d) provjeravati tehničku dokumentaciju (Građevinska dozvola, projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

e) izvršiti uvid u rješenja i potvrde relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda,

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

g) provjeravati napredovanje poslova i načina na koji se koriste završena ulaganja,

h) provjeravati tijek proizvodnje i izvještavati nadležna tijela te tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti,

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Pravne i fizičke osobe, te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru kontrolora, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su po obavijesti kontrolora pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu XVII Pravilnika).

(4) Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(5) Kontrolori su prilikom kontrole dužni predočiti identifikacijske dokumente.

Članak 36.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom. Korisnik je dužan sa izvođačem radova sklopiti ugovor kojim se izvođač obvezuje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu bez obzira na vrstu ugovora.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija će provedbu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati, te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe projekta, korisnik je dužan provoditi praćenje prihvatljivosti ulaganja i udovoljavanja kriterijima propisanim Pravilnikom i Planom.

(6) Korisnik je dužan projekt održavati prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni tijekom razdoblja od 5 godina od datuma konačne isplate.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 37.

1) Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa iz članka 22. ovoga Pravilnika su namjenska i bespovratna.

2) Ako se utvrdi da je korisnik postupao protivno odredbama ovoga Pravilnika, IPARD Ugovora ili je pravila korištenja sredstava iz IPARD programa kršio na bilo koji drugi način, odnosno u slučaju nepravilnosti, Agencija će od korisnika zatražiti povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava. Ukoliko sredstva nisu isplaćena Agencija će raskinuti ugovor s korisnikom.

(3) U Odluci o povratu sredstava bit će istaknut iznos glavnice te iznos ugovorne kazne određen u visini od 3% od iznosa glavnice.

(4) Ako korisnik ne vrati dug u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava iz stavka 3. ovog članka, na iznos duga obračunat će se zakonom propisana zatezna kamata.

(5) Korisnik može povrat sredstava izvršiti u ratama. Obavještavanje Agencije o namjeri povrata sredstava u ratama Korisnik mora izvršiti u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka Odluke o povratu sredstava, navodeći planirani broj rata.

(6) U roku od 3 dana od primitka pisma od strane korisnika iz stavka 5 ovog članka, Agencija će pozvati korisnika na potpisivanje Izvansudske nagodbe kojom će se korisniku omogućiti vraćanje duga u najviše 4 rate tijekom razdoblja od jedne godine. Krajnji iznos duga uvećava se za 4% ugovorne kamate. U Izvansudskoj nagodbi odredit će se broj rata vraćanja duga te će za svaku ratu biti jasno istaknut iznos glavnice, iznos ugovorne kamate, iznos ugovorne kazne i datum dospijeća svake pojedine rate. Ukoliko korisnik ne uplati sredstva do datuma dospijeća istaknutog u Izvansudskoj nagodbi, zaračunava se zatezna kamata od dana isteka roka plaćanja do dana potpunog povrata duga. Potpis Korisnika na Izvansudskoj nagodbi mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

(7) Ako korisnik izvrši plaćanje duga nakon proteka roka od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava, Agencija će od korisnika zatražiti plaćanje zakonske zatezne kamate obračunate sukladno nacionalnom zakonodavstvu, i to za period razdoblje od prvog dana nakon proteka roka za povrat sredstava pa do dana povrata sredstava. Plaćanje zakonske zatezne kamate Agencija će zatražiti pisanim putem, navodeći iznos i broj računa na koji je korisnik dužan uplatiti iznos duga. Rok za plaćanje duga je 15 dana od dana primitka obavijesti o iznosu duga koji je korisnik dužan platiti.

(8) Ako korisnik ne postupi u skladu s Odlukom o povratu sredstava, odnosno u skladu sa stavcima 2. – 7. ovoga članka, Agencija će zaštitu svojih prava zatražiti sudskim putem.

Članak 38.

(1) Agencija će zatražiti od korisnika povrat sredstava i u slučaju kada je došlo do administrativne greške koja za posljedicu ima isplatu sredstava korisniku u iznosu većem od ugovorenog ili plaćanje na pogrešan broj računa.

(2) Agencija će korisnika obavijestiti Odlukom o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške o iznosu duga i broju računa na koji je korisnik dužan vratiti sredstva, te o roku u kojem povrat sredstava mora biti izvršen. Rok za povrat sredstava je 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

(3) Ako korisnik izvrši plaćanje duga nakon proteka roka od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava, Agencija će od korisnika zatražiti plaćanje zakonske zatezne kamate obračunate sukladno nacionalnom zakonodavstvu, i to za razdoblje od prvog dana nakon proteka roka za povrat sredstava pa do dana povrata sredstava. Plaćanje zakonske zatezne kamate Agencija će zatražiti pisanim putem, navodeći iznos i broj računa na koji je korisnik dužan uplatiti iznos duga. Rok za plaćanje duga je 15 dana od dana primitka obavijesti o iznosu duga koji je korisnik dužan platiti.

(4) Ako korisnik ne postupi u skladu s Odlukom o povratu sredstava, odnosno u skladu sa stavcima 1., 2. ili 3. ovoga članka, Agencija će zaštitu svojih prava zatražiti sudskim putem.

Članak 39.

(1) Ako korisnik samoinicijativno vrati sredstva koja je dobio na ime potpore sukladno ovom Pravilniku, nakon 15 dana od dana primitka sredstava zaračunat će se ugovorna kazna.

(2) Ako korisnik vrati sredstva tijekom prve godine od dana primitka sredstava, zaračunat će se i zatražiti od korisnika ugovorna kazna u iznosu od 1% od iznosa primljenih sredstava, te će se na svaku sljedeću godinu ugovorna kazna povećavati za 0,5% zaključno s petom godinom od dana primitka sredstava.

Članak 40.

(1) Korisnik kojemu je donesena Odluka o povratu sredstava radi utvrđenih nepravilnosti u skladu s odredbom članka 37. ovoga Pravilnika i kojemu je izdana Obavijest o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti, nalazit će se na »crnoj listi« Agencije od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(2) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči Agencije i službenim web-stranicama Ministarstva.

(3) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 1. ovog članka.

Iznimne prirodne katastrofe

Članak 41.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila Republiku Hrvatsku, Agencija može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20% od ukupnog troška ulaganja koje je odobrila Agencija. U ovom slučaju, odredba kojom se ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja ugovora, može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Agencija može raspisivati natječaj iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije, a IPARD Ugovor potpisuje ravnatelj Agencije.

(3) Ravnatelj Agencije i ravnatelj Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 43.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv odluka iz članka 28 stavka 3. točke a) te iz članka 28. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika stranka može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

(3) Odluke iz članka 32. stavka 1. točaka a) i b) ovoga Pravilnika su konačne.

Članak 44.

(1) Prigovor iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika stranka podnosi u dva primjerka Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima putem Agencije u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ukoliko Povjerenstvo uvaži prigovor korisnika, Agencija će staviti van snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor te donijeti novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa.

(3) Odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika su konačne.

Članak 45.

Korisnici s kojima je Agencija zaključila IPARD Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim web-stranicama Ministarstva i web-stranicama Agencije.

Članak 46.

Prilozi uz Pravilnik tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/72

Urbroj: 525-12-3-0473/10-32

Zagreb, 4. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.