Zakon o humanitarnoj pomoći

NN 128/2010 (17.11.2010.), Zakon o humanitarnoj pomoći

HRVATSKI SABOR

3318

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI

Proglašavam Zakon o humanitarnoj pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/119

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O HUMANITARNOJ POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona jesu prikupljena materijalna i financijska dobra, psihosocijalna pomoć i humanitarne aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja žrtava prirodnih katastrofa i žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena materijalna i financijska dobra koja se pružaju socijalno osjetljivim skupinama u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba.

(2) Humanitarna pomoć u cilju zaštite i spašavanja žrtava prirodnih katastrofa i žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem obuhvaća mjere i aktivnosti za prikupljanje materijalnih i financijskih dobara i za pružanje psihosocijalne pomoći te druge humanitarne aktivnosti koje se provode u cilju zaštite života, zaštite zdravlja, osiguranja prehrane i odjeće, osiguranja smještaja, osiguranja stanovanja, osiguranja uvjeta školovanja, pomoć u obnovi stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoz pomoći i osiguranje njezine dostupnosti te aktivnosti vezane uz pripremu mjera prevencije kojima se smanjuju ili sprečavaju mogući uzroci i posljedice katastrofe.

(3) Humanitarna pomoć koja se pruža socijalno osjetljivim skupinama obuhvaća mjere i aktivnosti za prikupljanje materijalnih i financijskih dobara koje se provode u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba i pomoći u poboljšanju kvalitete života, zdravlja, smještaja, stanovanja, prehrane, uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom.

(4) Humanitarna pomoć pruža se svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, dobi, invaliditetu ili drugim osobinama.

(5) Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna.

Članak 3.

(1) Humanitarna pomoć iz članka 2. ovoga Zakona može se osigurati prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, povremenim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

(2) Pod prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se sve vrste prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći djelatnost.

(3) Pod povremenim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se jednokratno prikupljanje humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima prikupljanje humanitarne pomoći nije djelatnost, koje se može provesti jednom godišnje u trajanju do 60 dana.

(4) Pod organiziranjem humanitarnih akcija u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se organizirano prikupljanje humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima prikupljanje humanitarne pomoći nije djelatnost i profitnih pravnih osoba te fizičkih osoba, za utvrđenog korisnika, koje se može provesti najviše tri puta godišnje u trajanju svake pojedine akcije do 30 dana.

Članak 4.

(1) Humanitarnu pomoć iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Zakona mogu prikupljati i pružati domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane, odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(2) Humanitarnu pomoć iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona mogu pružati i tijela državne uprave nadležna prema posebnim propisima.

(3) Humanitarnu pomoć iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona mogu prikupljati i pružati i fizičke osobe te neprofitne i profitne pravne osobe u vidu organiziranja humanitarnih akcija.

(4) Fizička osoba, u smislu ovoga Zakona, ne može biti organizator humanitarne akcije usmjerene na prikupljanje pomoći za osobne potrebe ili potrebe članova obitelji niti koristiti vlastiti račun ili račun članova obitelji u organiziranju humanitarne akcije.

(5) Organizatori humanitarnih akcija iz stavka 3. ovoga članka obvezni su prikupljena financijska sredstva voditi na izdvojenom računu i dodijeliti ih korisniku po završenoj humanitarnoj akciji.

II. UVJETI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

Članak 5.

(1) Pravne osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su prije početka prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći pribaviti rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(2) Pravne osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su uz zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o registraciji pravne osobe, odnosno o upisu u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj,

2. statut, odnosno drugi akt kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug pravne osobe iz kojeg je razvidno da je djelatnost pravne osobe prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,

3. program rada iz kojeg je razvidno da su planirane aktivnosti i korisnici u skladu s člankom 2. ovoga Zakona te da pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu za provedbu programa,

4. uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, da se protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak.

(3) Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se službi za društvene djelatnosti ureda državne uprave u županiji nadležnoj prema sjedištu pravne osobe (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(4) Obrazac zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

(5) Nadležni ured obvezan je po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da odgovornoj osobi podnositelju zahtjeva nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti.

Članak 6.

(1) Rješenje o davanju odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Zakona donosi nadležni ured.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Nadležni ured obvezuje se primjerak rješenja dostaviti Ministarstvu radi vođenja evidencije iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, tijelu državne uprave nadležnom za nadzor javnih prihoda te tijelu nadležnom za registraciju neprofitnih pravnih osoba.

Članak 7.

(1) Domaće i strane neprofitne pravne osobe, kojima prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći nije djelatnost, mogu povremeno prikupljati i pružati humanitarnu pomoć uz prethodnu suglasnost nadležnog ureda.

(2) Neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu organizirati humanitarne akcije uz prethodnu suglasnost nadležnog ureda.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezne su podnijeti zahtjev za davanje prethodne suglasnosti nadležnom uredu najmanje 30 dana prije planiranog početka aktivnosti.

(4) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezan je priložiti podatke o fizičkoj osobi, odnosno neprofitnoj ili profitnoj pravnoj osobi koja podnosi zahtjev, o planu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili organiziranja humanitarne akcije, o području na kojem će prikupljati i pružati pomoć, o očekivanom trajanju, o ciljnim skupinama ili osobama te o planiranim troškovima i očekivanom prihodu te uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, da se protiv fizičke osobe, odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak.

(5) Nadležni ured obvezan je po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da odgovornoj osobi podnositelju zahtjeva nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti.

(6) Nadležni ured odbit će zahtjev za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Nadležni ured odbit će zahtjev za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka ako procijeni da planirane aktivnosti ne opravdavaju svrhu ili dobit od humanitarne akcije.

(8) Obrasce zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar.

Članak 8.

(1) Pravne osobe koje su pribavile rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su voditi evidenciju o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te dostavljati izvješća nadležnom uredu jednom godišnje.

(2) Pravne osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su voditi evidenciju o povremeno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te dostavljati izvješća nadležnom uredu u roku od 30 dana od dana pružene humanitarne pomoći.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona obvezne su nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 30 dana od dana provedene humanitarne akcije.

(4) Nadležni ured obvezan je osigurati da izvješća iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka budu dostupna javnosti.

(5) Ministar će pravilnikom propisati način vođenja evidencije o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći iz stavka 1. i 2. ovoga članka te sadržaj izvješća iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, te način osiguranja da ta izvješća budu dostupna javnosti.

Članak 9.

(1) Inspekcijski nadzor nad radom pravnih osoba iz članka 4. stavka 1. i 3. ovoga Zakona te fizičkih osoba iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, obavlja nadležni ured.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka provode ovlašteni državni službenici nadležnog ureda.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se uvidom u evidenciju i izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, odnosno provedenoj humanitarnoj akciji te neposrednim uvidom u rad i vjerodostojnu dokumentaciju.

(4) Službene osobe iz stavka 2. ovoga članka o izvršenom inspekcijskom nadzoru sastavljaju zapisnik.

(5) Ako službena osoba u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te odrediti rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti.

(6) U slučaju kad službena osoba iz stavka 2. ovoga članka utvrdi nenamjensko korištenje prikupljene i pružene humanitarne pomoći, odnosno organizirane humanitarne akcije ili propust u financijskom poslovanju, obvezna je o utvrđenim činjenicama izvijestiti nadležna tijela.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(8) Žalba protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(9) Nadležni ured obvezan je provesti inspekcijski nadzor nad radom pravnih osoba iz članka 4. stavka 1. i 3. ovoga Zakona te fizičkih osoba iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona i na zahtjev Ministarstva.

Članak 10.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

Članak 11.

(1) Nadležni ured će po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela donijeti rješenje o oduzimanju odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći pravnoj osobi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona i izvršiti brisanje iz evidencije iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

1. statusne promjene zbog koje pravna osoba više ne ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako se u roku koji je utvrđen rješenjem iz članka 9. stavka 5. ovoga Zakona ne otklone utvrđene nepravilnosti,

3. ako drugo nadležno tijelo svojim aktom utvrdi nenamjensko korištenje prikupljene i pružene humanitarne pomoći,

4. ako pravna osoba ne vodi evidenciju i ne dostavlja izvješća sukladno članku 8. stavku 1. i 4. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 12.

(1) Pravna osoba koja je na temelju rješenja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona brisana iz evidencije može podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona nakon proteka roka od dvije godine od dana kada je rješenje iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona postalo pravomoćno.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je brisana iz evidencije ne može povremeno prikupljati i pružati humanitarnu pomoć, kao ni organizirati humanitarnu akciju.

(3) Pravna i fizička osoba iz članka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona koja nije u određenom roku otklonila nepravilnost utvrđenu u izvješću o povremenom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći te provedenoj humanitarnoj akciji ne može dobiti prethodnu suglasnost iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona dok ne otkloni tu nepravilnost.

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Nadležni ured vodi evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Nadležni ured obvezan je primjerak rješenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu radi vođenja evidencije pravnih osoba na području Republike Hrvatske.

(4) Nadležni ured na području svoje nadležnosti vodi evidenciju prethodnih suglasnosti danih pravnim osobama iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, kao i evidenciju tih pravnih osoba.

(5) Nadležni ured na području svoje nadležnosti vodi evidenciju prethodnih suglasnosti danih fizičkim osobama i neprofitnim i profitnim pravnim osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona za organiziranje humanitarne akcije, kao i evidenciju tih fizičkih i pravnih osoba.

(6) Način vođenja evidencije iz stavka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

(7) Nadležni ured obvezan je osigurati da evidencije iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka budu dostupne javnosti.

Članak 14.

(1) Pravne osobe koje su pribavile rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su nadležnom uredu prijaviti svaku promjenu zbog koje pravna osoba više ne ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.

(2) Tijela nadležna za registraciju pravnih osoba koje su pribavile rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, obvezna su nadležnom uredu dostavljati rješenja koja se odnose na upis statusnih promjena u evidenciju.

(3) Nadležni ured obvezan je obavijestiti Ministarstvo o statusnim promjenama iz stavka 2. ovoga članka radi vođenja evidencije iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

III. POREZNE I CARINSKE OLAKŠICE

Članak 15.

Pružatelji humanitarne pomoći iz članka 3. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, pri nabavci ili uvozu dobara potrebnih za neku od namjena navedenih u članku 2. ovoga Zakona ostvaruju olakšice propisane carinskim i poreznim propisima.

IV. DRŽAVNA NAGRADA ZA HUMANITARNI RAD

Članak 16.

(1) Državna nagrada za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: nagrada) je priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

(2) Državna nagrada iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se na prijedlog tijela državne uprave, neprofitnih i profitnih pravnih osoba te fizičkih osoba.

(3) Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

(4) U tekućoj godini može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i najviše tri godišnje nagrade.

(5) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincu za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku medalje i u novcu.

(6) Godišnja nagrada dodjeljuje se pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.

(7) O dodjeli nagrada iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Odbor za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad.

(8) Odbor ima predsjednika i 6 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnih i javnih radnika koji se bave humanitarnim radom, na prijedlog ministra.

(9) Sredstva za dodjeljivanje nagrada iz stavka 3. ovoga članka i materijalne troškove vezane za rad Odbora iz stavka 8. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i vode se na pozicijama Ministarstva.

(10) Ministar će pravilnikom propisati uvjete za dodjelu nagrade iz stavka 1. ovoga članka, izgled medalje i povelje, visinu sredstava, način rada Odbora, te druga pitanja u svezi s nagradom.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. prikuplja i pruža humanitarnu pomoć, a nije pribavila rješenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona,

2. prikuplja i pruža humanitarnu pomoć, a rješenjem je brisana iz evidencije (članak 11. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ako povremeno prikuplja i pruža humanitarnu pomoć bez prethodne suglasnosti nadležnog ureda.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona ako provede humanitarnu akciju bez prethodne suglasnosti nadležnog ureda.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona ako provede humanitarnu akciju bez prethodne suglasnosti nadležnog ureda.

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ako ne vodi propisanu evidenciju i ne dostavlja izvješća iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona u propisanom roku.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ako ne vodi propisanu evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izvješće iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne dostavi izvješće iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju nenamjenskog trošenja prikupljene i pružene humanitarne pomoći iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju nenamjenskog trošenja povremeno prikupljene i pružene humanitarne pomoći iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona u slučaju nenamjenskog trošenja prikupljenih i pruženih materijalnih dobara ili financijskih sredstava iz organizirane humanitarne akcije.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona u slučaju nenamjenskog trošenja prikupljenih i pruženih materijalnih dobara ili financijskih sredstava iz organizirane humanitarne akcije.

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Pravne osobe koje su stekle status humanitarne organizacije na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/03.) nastavljaju s radom do pribavljanja rješenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, a najdulje dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

Propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 30.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 29. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o pružanju humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 39/04.).

Članak 31.

(1) Ministarstvo će ustrojiti evidenciju iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Nadležni ured ustrojit će evidenciju iz članka 13. stavaka 2., 4. i 5. ovoga Zakona u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do ustroja evidencije iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će voditi jedinstvenu evidenciju humanitarnih organizacija i programa pomoći prema odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/03.).

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/03.).

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2011.

Klasa: 550-05/10-01/02

Zagreb, 5. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.