Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

NN 128/2010 (17.11.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

HRVATSKI SABOR

3321

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/122

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Članak 1.

U Zakonu o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05. 76/07. i 30/09.) u članku 87.a stavku 1. dodaje se točka e) koja glasi:

e) »zahtjev za produljenje trajanja« znači zahtjev za produljenje trajanja Svjedodžbe priznate za zaštitu lijekova za pedijatrijsku upotrebu.«.

Članak 2.

U članku 87.b dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Trajanje Svjedodžbe u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka produljuje se za šest mjeseci u slučaju kad je patent priznat za lijek za pedijatrijsku upotrebu, ako je za lijek izdano odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u svim državama članica Europske unije. U tom slučaju trajanje razdoblja iz stavka 3. ovoga članka može se produljiti samo jedanput. Produljenje trajanja Svjedodžbe nije moguće za lijek za koji se primjenjuje jednogodišnje produljenje desetogodišnjeg razdoblja zaštite, sukladno članku 15.a stavku 3. Zakona o lijekovima te za lijekove namijenjene liječenju teških i rijetkih bolesti u smislu Zakona o lijekovima.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 87.d dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zahtjev za produljenje trajanja Svjedodžbe iz članka 87.a stavka 1. točke e) ovoga Zakona može se podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe ili kad je zahtjev za izdavanje Svjedodžbe u postupku rješavanja i kad je udovoljeno odgovarajućim zahtjevima iz članka 87.e stavka 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Zahtjev za produljenje trajanja već izdane Svjedodžbe podnosi se najkasnije dvije godine prije isteka Svjedodžbe.«.

Članak 4.

U članku 87.e stavku 1. točki 1.a) iza riječi: »Svjedodžbe« dodaju se riječi: »odnosno, produljenje trajanja Svjedodžbe.«.

U točki 5. iza riječi: »Svjedodžbe« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »i produljenje trajanja Svjedodžbe.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavci 5. i 6. koji glase:

»(4) Kad se uz zahtjev za izdavanje Svjedodžbe podnosi i zahtjev za produljenje trajanja Svjedodžbe, njemu se prilaže:

1. primjerak izjave u kojoj se navodi da je to u skladu sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja, kako je propisano posebnim propisom,

2. kad je potrebno, uz primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda u promet iz članka 87.c stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, prilaže se dokaz o posjedovanju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, kako je propisano posebnim propisom.

(5) Kad je zahtjev za izdavanje Svjedodžbe u postupku rješavanja, zahtjev za produljenje trajanja u skladu s člankom 87. d stavkom 2. ovoga Zakona mora sadržavati pojedinosti iz stavka 4. ovoga članka i upućivanje na već podneseni zahtjev za izdavanje Svjedodžbe.

(6) Zahtjev za produljenje trajanja već izdane Svjedodžbe mora sadržavati pojedinosti iz stavka 4. ovoga članka i primjerak već izdane Svjedodžbe.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 5.

U članku 87. f dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev za produljenje trajanja Svjedodžbe.«.

Članak 6.

U članku 87.g dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev za produljenje trajanja Svjedodžbe.«.

Članak 7.

U članku 87.k stavku 1. iza riječi: »važenja Svjedodžbe« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »kao i podatke o činjenici da je produljenje trajanja Svjedodžbe odobreno ili da je zahtjev za produljenje odbijen.«.

Članak 8.

U članku 87. m stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Produljenje trajanja Svjedodžbe može biti proglašeno ništavim ako je odobreno protivno odredbi članka 87. b stavka 5.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na postupak za proglašenje Svjedodžbe, odnosno produljenja njezinog trajanja ništavim primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Zakona koje se odnose na postupak povodom prijedloga za proglašenje ništavim patenta.«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/10-01/02

Zagreb, 5. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.