Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

NN 128/2010 (17.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3337

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNAČENJU I UPORABI SIGNALA, SIGNALNIH ZNAKOVA I SIGNALNIH OZNAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 126/09) u članku 10. stavak 39. mijenja se i glasi:

»(39) Ako se iza glavnoga signala koji signalizira signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h« nalazi prijelaz koji se osigurava signalno-sigurnosnim uređajem takav prijelaz smatra se neosiguranim.«

Članak 2.

Nakon članka 48. dodaje se novi naslov i novi članak 48.a koji glase:

»Signal za upozorenje na odron

Članak 48.a

(1) Signalom za upozorenje na odron opremljene su pruge odnosno pružne dionice na kojima postoji opasnost od odrona.

(2) Signalni znak »Stoj, odron na pruzi« – jedna crvena trepćuća svjetlost (slika 66.a)

Slika 66.a

(3) Signalni znak »Stoj, odron na pruzi« signalizira da je potrebno zaustaviti vlak odnosno druga željeznička vozila koja voze odnosnom pružnom dionicom što je prije moguće.

(4) Signalni znak »Stoj, odron na pruzi« vrijedi za sve vlakove i za sva željeznička vozila, bez obzira na kolosijek i smjer vožnje.«

Članak 3.

U članku 65. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Broj na signalnoj oznaci »Mjesto zaustavljanja« ispod slova S označava duljinu vlaka u metrima. Signalna oznaka s tim brojem važi za sve vlakove čija je duljina manja od duljine upisane na signalnoj oznaci. Vlakovi veće duljine zaustavljaju se kod signalne oznake »Mjesto zaustavljanja« bez broja ispod slova S.«

Članak 4.

U Prilogu 3. nakon članka 16. dodaje se novi naslov i novi članak 16.a koji glase:

»Signali za upozorenje na odron

Članak 16.a

(1) Signali za upozorenje na odron ugrađuju se na svaki drugi stup kontaktne mreže ili na posebne stupove duž cijeloga ugroženog područja s one strane pruge koja je povoljna za ugradnju s obzirom na konfiguraciju terena te mogu imati dvostranu signalizaciju.

(2) Prvi signal na početku ugroženoga područja ugrađuje se najmanje na udaljenosti zaustavnoga puta od ugroženoga mjesta s tim da mora biti osigurana daljina vidljivosti od najmanje 200 m.

(3) Signali moraju biti ugrađeni na takav način da strojovođa u svakome trenutku vožnje ugroženim područjem može vidjeti barem jedan signal za upozorenje na odron.

(4) Daljina vidljivosti signala za upozorenje na odron koja se mora ostvariti jednaka je potrebnoj daljini vidljivosti glavnih signala.

(5) Crvena trepćuća svjetlost svijetli tada kada uređaj za upozorenje na odron registrira nesigurnost za daljnju vožnju. Kontrola rada uređaja za javljanje nalazi se u najbližem stalno zaposjednutom kolodvoru.«

Članak 5.

U Prilogu 3. članku 18. u svim stavcima riječi: »ili signalnog znaka »Prolazak slobodan«« brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/54

Urbroj: 530-08-10-5

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Ministar mora,
prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.