Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske

NN 129/2010 (19.11.2010.), Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3365

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU POSLOVNO-INOVACIJSKE AGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom se Uredbom osniva Poslovno-inovacijska agencija Repub-
like Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija) kao javna ustanova, te uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

Djelatnost Agencije je:

1. vođenje poslova povjerenih Agenciji od strane tijela državne uprave vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru;

2. vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije, povjerene Agenciji od strane tijela državne uprave;

3. upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru;

4. pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi);

5. uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva;

6. koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzeća, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka;

7. tehnička i konzultativna pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva;

8. osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzeća;

9. poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzeća, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;

10. savjetovanje u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja;

11. uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim institucijama;

12. uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju;

13. drugi stručni poslovi u vezi s ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava koji su utvrđeni Statutom, zakonom, drugim propisima, te poslovi koje joj povjere tijela državne uprave.

Članak 3.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti osnivača, kao i nadzor nad radom Agencije obavlja ministarstvo nadležno za znanost.

Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Naziv Agencije na engleskom jeziku glasi: Business Innovation Croatian Agency.

Skraćeni naziv Agencije je: BICRO.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije, uz suglasnost osnivača i ministarstva nadležnog za gospodarstvo, a na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 5.

Djelatnost Agencije financira se iz državnog proračuna.

Agencija se može financirati i iz fondova Europske unije, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Tijela Agencije su Upravno vijeće, Stručno vijeće i ravnatelj Agencije.

Agencija može imati i druga stručna i savjetodavna tijela.

Sastav, način osnivanja i djelokrug drugih stručnih i savjetodavnih tijela uređuje se Statutom.

Članak 7.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, a nakon provedenoga javnog natječaja.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od pet godina i mogu biti ponovno imenovani.

Članovi Upravnog vijeća između sebe biraju predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće:

1. donosi Statut Agencije, uz suglasnost osnivača,

2. donosi Poslovnik o svom radu,

3. donosi prijedlog o imenovanju ravnatelja,

4. donosi Godišnji plan rada Agencije,

5. donosi Godišnji financijski plan Agencije,

6. donosi godišnja izvješća Agencije,

7. donosi Završni račun Agencije,

8. odobrava vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu, te visinu naknade za pružene usluge,

9. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

Postupak donošenja odluka i druga pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 8.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Agencije, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u pogledu organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Agencije.

Članove Stručnog vijeća Agencije imenuje Upravno vijeće.

Sastav, način donošenja odluka Stručnog vijeća i druga pitanja u vezi s radom Stručnog vijeća, uređuju se Statutom Agencije.

Članak 9.

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

Ravnatelja Agencije imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na temelju prijedloga Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan, na način i u postupku utvrđenima Statutom Agencije.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Agencije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Privremeni ravnatelj Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organiziranjem početka rada Agencije.

Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Agencije, ali ne duže od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Agencija za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 12.

Agencija može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, a Statutom Agencije se određuje vrijednost ugovora i drugog pravnog posla iznad koje se mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom Agencije.

Članak 13.

Na plaće i druge naknade na osnovi rada zaposlenih u Agenciji primjenjivat će se propisi o plaćama službenika i namještenika u javnim službama, a na pitanja koja nisu uređena tim propisima, primjenjivat će se opći propisi u radu i u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

Članak 14.

Danom upisa Agencije u sudski registar, na Agenciju se prenose poslovi provedbe programa iz djelokruga trgovačkog društva Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o., koji se financiraju iz državnog proračuna.

Pismohranu i ostalu dokumentaciju, opremu, imovinu, te financijska prava i obveze vezano uz poslove iz stavka 1. ovoga članka preuzima Agencija.

Radnicima zaposlenima na poslovima iz stavka 1. ovoga članka, a koji su na dan stupanja na snagu ove Uredbe zaposleni u trgovačkom društvu BICRO d.o.o., ponudit će se sporazumni prestanak radnog odnosa u trgovačkom društvu BICRO d.o.o. i prijelaz na radna mjesta u Agenciju u skladu s općim propisima o radu.

U svrhu provedbe odredaba stavaka 2. i 3. ovoga članka, ministar nadležan za znanost sklopit će s privremenim ravnateljem Agencije sporazum o prijenosu poslova iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-02/10-02/01

Urbroj: 5030104-10-1

Zagreb, 11. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.