Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore arhitekata

NN 129/2010 (19.11.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore arhitekata

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

3393

Na temelju članka 91. stavak 1., podstavak 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 152/08), Skupština Hrvatske komore arhitekata na 4. sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine«, broj 64/09) u članku 17., stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana«.

Članak 2.

U članku 37. stavku 2. riječ: »jedanog« zamjenjuje se s riječju: »jednog«, iza koje riječi se briše riječ: »člana«, te se dodaju riječi: »predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova«.

Članak 3.

U članku 43. u stavku 3. iza riječi: » Upravni odbor« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »na prijedlog predsjednika«.

Članak 4.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni odbor sastaje se na poziv predsjednika Komore na sjednicama koje se u pravilu održavaju svakog mjeseca, ali se u slučaju potrebe mogu sazivati i u drugim vremenskim razmacima«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 5. iza riječi: »Skupštine« brišu se riječi: »pri izboru predsjednika«.

Članak 6.

U članku 51. iza riječi: »Upravnog odbora« brišu se riječi: »ovlašten od predsjednika«, te se stavlja točka, prema odredbi članka 43. stavka 3. ovoga Statuta.

Članak 7.

U članku 69., briše se stavak 7.

Članak 8.

U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Što se smatra lakšom i težom povredom dužnosti i ugleda arhitekata pobliže se utvrđuje ovim Statutom. »

Članak 9.

(1) U članku 72. stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako nesavjesno obavlja arhitektonske poslove ili nestručno savjetuje i zastupa investitora«.

(2) U stavku 1., iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. ako za poslove i usluge vrijednosti do 50.000,00 kuna konkurira cijenama, te sklopi ugovor ili izvrši poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga ili sklopi ugovor s netočnim podacima«.

Članak 10.

(1) U članku 73. stavku 1., točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako arhitekt ne izvršava materijalne obveze prema Komori«.

(2) U stavku 1. točki 7. riječ: »ako« briše se, a ispred riječi: »konkurira« dodaju se riječi: »ako za poslove i usluge vrijednosti preko 50.000,00 kuna«.

(3) U stavku 1. točki 8. iza riječi: »administrativnim« dodaju se riječi: »suglasnostima ili administrativnim aktima, poslovnim ili privatnim aranžmanima, bilo da to čini«.

(4) U stavku 1. točka 12., iza riječi: »način« brišu se riječi: »ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe«, te se stavlja točka.

(5) U članku 73. stavku 1., točka 17. mijenja se i glasi:

»17. ako ne ispunjava svoje obaveze u smislu organiziranja i pripreme vježbeničkog staža u punom radnom vremenu, ili ako izda potvrdu vježbeniku o stručnom radu pod nadzorom ili preporuku za izniman upis u Komoru, a stvarno nije nadzirao rad podnositelja zahtjeva ili nije postupio u skladu s obveznim uputama o davanju preporuka za izniman upis u imenik ovlaštenih arhitekata«.

(6) U stavku 1., iza točke 24. dodaju se točke, 25., 26., 27., 28. i 29., koje glase:

»25. ako pruža stručne usluge iz područja stručnih zadataka drugih komora u graditeljstvu,

26. ako ne ostvari uvjete propisane Pravilnikom o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva ili drugim pravilnikom ili aktom koje donosi Ministarstvo,

27. ako koristi pečat koji je Komora oglasila nevažećim ili ako koristi lažan pečat, ili ako izradi ili nabavi radi upotrebe lažni pečat, ili preinači pravi pečat s ciljem da ga upotrijebi kao pravi,

28. ako na štetu drugog ovlaštenog arhitekta pred investitorom iznosi negativne primjedbe i ocjene, te predlaže izmjene tuđeg projekta,

29. ako potpisuje projekte, stručna mišljenja ili bilo koji drugi zakonom predviđeni dokument, koji potpisnik nije sam izradio ili njegova izrada nije bila pod izravnim nadzorom, upravljanjem i nadležnošću potpisnika, ili je izrađen od neovlaštene osobe«.

Članak 11.

Članak 74. stavak 3. mijenja se i glasi:

» (3) Uvjete odgovornosti i stegovne mjere za lakše i teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta iz članaka 72. i 73. ovog Statuta određuje i utvrđuje u skladu sa Zakonom i ovim Statutom Skupština pravilnikom o stegovnom postupanju«.

Članak 12.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta hrvatske komore arhitekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Odluka SK 05/04/ 12052010

Klasa: 960-05/10-01/9

Urbroj: 505-10-2

Zagreb, 12. svibnja 2010.

Predsjednik
Hrvatske komore arhitekata
Tomislav Ćurković, ovl. arh., v. r.