Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

3402

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine« broj 38/08 i 12/09) u članku 2. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja iz članka 3. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim onih čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira, izvještaj o promjenama kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka sastavljaju na način da sadrži barem:

1. knjigovodstvene iznose svake komponente kapitala na početku i na kraju razdoblja, uz odvojeno prikazivanje svake promjene tijekom razdoblja,

2. ukupnu dobit razdoblja, iskazujući odvojeno ukupne iznose raspodjeljive dioničarima/članovima matice i imateljima nekontrolirajućih interesa,

3. iznose transakcija s dioničarima/članovima u njihovom svojstvu kao dioničarima/članovima, prikazujući odvojeno uplate dioničara/članova i raspodjele dioničarima/članovima i

4. učinke retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika ili retroaktivnog prepravljanja iznosa sukladno Hrvatskim standardima financijskih izvještavanja.

(4) Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja izvještaj o promjenama kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka sastavljaju sukladno odredbama odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

»(1) Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja dužni su, osim izvještaja iz članka 2. ovog Pravilnika, sastavljati i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovog Pravilnika.

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka mogu dodatno sastavljati i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.«.

Članak 3.

Izvještaji bilanca i račun dobiti i gubitka zamjenjuju se izvještajima: bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, te se prilog mijenja i glasi:

»PRILOG

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PODUZETNIKE

BILANCA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

AKTIVA

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B

DUGOTRAJNA IMOVINA

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Izdaci za razvoj

2.

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3.

Goodwill

4.

Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5.

Nematerijalna imovina u pripremi

6.

Ostala nematerijalna imovina

II

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5.

Biološka imovina

6.

Predujmovi za materijalnu imovinu

7.

Materijalna imovina u pripremi

8.

Ostala materijalna imovina

9.

Ulaganje u nekretnine

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3.

Sudjelujući interesi (udjeli)

4.

Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5.

Ulaganja u vrijednosne papire

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično

7.

Ostala dugotrajna financijska imovina

8.

Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

IV

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od povezanih poduzetnika

2.

Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3.

Ostala potraživanja

V

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C

KRATKOTRAJNA IMOVINA

I

ZALIHE

1.

Sirovine i materijal

2.

Proizvodnja u tijeku

3.

Gotovi proizvodi

4.

Trgovačka roba

5.

Predujmovi za zalihe

6.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7.

Biološka imovina

II

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od povezanih poduzetnika

2.

Potraživanja od kupaca

3.

Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5.

Potraživanja od države i drugih institucija

6.

Ostala potraživanja

III

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3.

Sudjelujući interesi (udjeli)

4.

Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5.

Ulaganja u vrijednosne papire

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično

7.

Ostala financijska imovina

IV

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

PRIHODI

E

UKUPNO AKTIVA

F

IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A

KAPITAL I REZERVE

I

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II

KAPITALNE REZERVE

III

REZERVE IZ DOBITI

1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za vlastite dionice

3.

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4.

Statutarne rezerve

5.

Ostale rezerve

IV

REVALORIZACIJSKE REZERVE

V

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

1.

Zadržana dobit

2.

Preneseni gubitak

VI

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.

Dobit poslovne godine

2.

Gubitak poslovne godine

VII

MANJINSKI INTERES

B

REZERVIRANJA

1.

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2.

Rezerviranja za porezne obveze

3.

Druga rezerviranja

C

DUGOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema povezanim poduzetnicima

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično

3.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4.

Obveze za predujmove

5.

Obveze prema dobavljačima

6.

Obveze po vrijednosnim papirima

7.

Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8.

Ostale dugoročne obveze

9.

Odgođena porezna obveza

D

KRATKOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema povezanim poduzetnicima

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično

3.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4.

Obveze za predujmove

5.

Obveze prema dobavljačima

6.

Obveze po vrijednosnim papirima

7.

Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8.

Obveze prema zaposlenicima

9.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10.

Obveze s osnove udjela u rezultatu

11.

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12.

Ostale kratkoročne obveze

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA

RAZDOBLJA

F

UKUPNO PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

A

KAPITAL I REZERVE

1.

Pripisano imateljima kapitala matice

2.

Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

I

POSLOVNI PRIHODI

1.

Prihodi od prodaje

2.

Ostali poslovni prihodi

II

POSLOVNI RASHODI

1.

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.

Materijalni troškovi

a)

Troškovi sirovina i materijala

b)

Troškovi prodane robe

c)

Ostali vanjski troškovi

3.

Troškovi osoblja

a)

Neto-plaće i nadnice

b)

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c)

Doprinosi na plaće

4.

Amortizacija

5.

Ostali troškovi

6.

Vrijednosno usklađivanje

d)

dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

e)

kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7.

Rezerviranja

8.

Ostali poslovni rashodi

III

FINANCIJSKI PRIHODI

1.

Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

2.

Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3.

Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4.

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5.

Ostali financijski prihodi

IV

FINANCIJSKI RASHODI

1.

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2.

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3.

Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4.

Ostali financijski rashodi

V

UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI

UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII

IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI

VIII

IZVANREDNI – OSTALI RASHODI

IX

UKUPNI PRIHODI

X

UKUPNI RASHODI

XI

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

XII

POREZ NA DOBIT

XIII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja

XIV

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisan imateljima kapitala matice

2.

Pripisan manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

I

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

II

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

1.

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2.

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

3.

Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

4.

Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

5.

Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6.

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

7.

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

III

POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV

NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA

V

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

VI

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisan imateljima kapitala matice

2.

Pripisan manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

INDIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Dobit prije poreza

2.

Amortizacija

3.

Povećanje kratkoročnih obveza

4.

Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

5.

Smanjenje zaliha

6.

Ostalo povećanje novčanog tijeka

I

Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

1.

Smanjenje kratkoročnih obveza

2.

Povećanje kratkotrajnih potraživanja 

3.

Povećanje zaliha

4.

Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II

Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

A

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 

IV

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH

AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2.

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 

3.

Ostali primici od financijskih aktivnosti

V

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RADZOBLJA

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

DIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od kupaca

2.

Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično

3.

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4.

Novčani primici s osnove povrata poreza

5.

Ostali novčani primici

I

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci dobavljačima

2.

Novčani izdaci za zaposlene

3.

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

4.

Novčani izdaci za kamate

5.

Novčani izdaci za poreze

6.

Ostali novčani izdaci

II

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 

2.

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3.

Ostali primici od financijskih aktivnosti

V

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

UKUPAN NETO NOVČANI TIJEK

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RADZDOBLJA

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

Napomena: Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A).«.

Članak 4.

Godišnji financijski izvještaji za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2010. godine ili kasnije, sastavljaju se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/271

Urbroj: 513-11/10-4

Zagreb, 12. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.