Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa

MINISTARSTVO FINANCIJA

3403

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o Jedinstvenom registru računa (»Narodne novine«, broj 96/10), u članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je poslovnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava ili osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja za račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.«.

Točke 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»15. Oznaka računa prema broju poslovnih subjekata ili prema broju fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za račun otvoren na ime jednog poslovnog subjekta;

– oznaka »2« za račun otvoren na ime više poslovnih subjekata i za račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

16. Osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje (110 znakova)

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.”.

Iza točke 19. dodaje se točka 20. koja glasi:

»20. Oznaka specifičnih poslovnih namjena (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za pričuvu stambenih zgrada«.

Članak 2.

U članku 4. iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. Oznaka specifičnih namjena (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za pričuvu stambenih zgrada

– oznaka »2« za stečajnu masu.«.

Članak 3.

U članku 6. u uvodnoj rečenici riječ: »stavka 2.« zamjenjuje se riječju: »stavka 3.«.

Iza točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. Oznaka izuzeća od prisilne naplate (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »1« ako su novčana sredstva u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »2« ako su novčana sredstva djelomično izuzeta od prisilnog izvršenja.

Banka upisuje podatak sukladno Zakonu.

14. Oznaka zabrane raspolaganja stambenim štednim ulogom i depozitom u kreditnoj uniji (1 znak)

Upisuje se:

– oznaka »1« za neblokirana novčana sredstva

– oznaka »2« za blokirana novčana sredstva

Podatak upisuju samo stambene štedionice i kreditne unije«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/325

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 8. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.