Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3406

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 3., članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU UPISNIKA REGISTRIRANIH I ODOBRENIH OBJEKATA TE O POSTUPCIMA REGISTRIRANJA I ODOBRAVANJA OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine« broj 125/08 i 55/09), u članku 5. stavku 1. točka f) se briše.

U članku 5. stavku 4. iza riječi: »mlijeka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »konzumnih jaja, svježe ribe«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 9. umjesto riječi: »Priloga 4.c.« treba stajati: »Priloga 4.a.«.

Članak 3.

U članku 8. točki a) podtočki 8. alineji trećoj iza riječi: »ribarstva« dodaje se riječ:

»– skladištenje«.

U članku 8. točki a) podtočki 8. alineji četvrtoj umjesto riječi: »prerada ribe« trebaju stajati riječi: »objekti za preradu proizvoda ribarstva«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode mljeveno meso i mesni pripravci,«.

U članku 13. stavku 2. iza točke c) dodaje se točka d) koja glasi:

»d) objekti u kojima se proizvode mesni proizvodi, mljeveno meso i mesni pripravci isključivo za potrebe maloprodajnog objekta, koji opskrbljuje krajnjeg potrošača, istog subjekta u poslovanju s hranom.«,

Članak 5.

U članku 31. stavku 2. alineja druga se briše.

Članak 6.

Prilog 1., Prilog 2. i Prilog 3. zamjenjuju se novim Prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/339

Urbroj: 525-06-2-0260/10-1

Zagreb, 28. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOZI