Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje tehničkih plinova, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

NN 131/2010 (24.11.2010.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje tehničkih plinova, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3412

Na temelju članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. studenoga 2010. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA INDUSTRIJSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TEHNIČKIH PLINOVA, NA PODRUČJU KOJE JE UTVRĐENO KAO LUČKO PODRUČJE LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA ULJANIK

I.

Na temelju prijave, a u skladu sa člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« br. 108/95, 6/96, 137/99 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) prihvaća prijavu društva »U.T.P. Uljanik« d.o.o., Pula (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), te se daje Ovlašteniku koncesije ovlaštenje za gospodarsko korištenje postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik.

II.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra, a koje je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća čestice zgrada zemljišnoknjižnih oznaka: 634/12 i 635/11, na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule.

III.

Kopneno područje koje se daje u koncesiju obilježeno je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss-Kruggerovoj projekciji kako slijedi:

čestica zgrade oznake 634/12

Y

X

5

5 408 191.21

4 969 370.90

6

5 408 191.41

4 969 370.00

7

5 408 187.85

4 969 388.63

8

5 408 186.65

4 969 394.92

9

5 408 185.19

4 969 402.63

10

5 408 193.48

4 969 404.11

11

5 408 224.93

4 969 409.60

12

5 408 226.98

4 969 409.90

13

5 408 245.94

4 969 409.60

14

5 408 249.96

4 969 388.25

15

5 408 251.13

4 969 382.12

16

5 408 251.29

4 969 381.22

5

5 408 191.21

4 969 370.90

čestica zgrade oznake 635/11

Y

X

71

5 408 553.53

4 970 334.55

72

5 408 550.20

4 970 325.62

73

5 408 530.98

4 970 311.45

74

5 408 509.71

4 970 319.80

75

5 408 509.89

4 970 320.31

76

5 408 501.26

4 970 324.93

77

5 408 516.77

4 970 364.52

78

5 408 523.27

4 970 369.78

79

5 408 524.72

4 970 373.55

80

5 408 548.74

4 970 363.96

81

5 408 556.13

4 970 382.79

82

5 408 557.26

4 970 385.57

83

5 408 562.46

4 970 398.97

84

5 408 570.57

4 970 395.70

85

5 408 576.04

4 970 393.42

86

5 408 576.41

4 970 393.24

87

5 408 559.26

4 970 349.30

71

5 408 553.53

4 970 334.55

a sve na način kako je prikazano i označeno na grafičkoj podlozi – snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1500, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 4.865 metara kvadratnih.

V.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VI.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule, a radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje tehničkih plinova.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje, koji čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u Narodnim novinama, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Ovlaštenik koncesije ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.

VII.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti postojeće i izgrađeno pomorsko dobro u skladu s hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na pomorskom dobru u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

VIII.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 3,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnjeg prihoda.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 15. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to u dva dijela:

do 30. rujna za prvo polugodište tekuće godine;

do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

IX.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da zaključi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, u roku od 45 dana, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost, te održavanje i osiguranje koncesijskog pomorskog dobra.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku 45 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/09

Urbroj: 5030116-10-3

Zagreb, 19. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.