Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

NN 131/2010 (24.11.2010.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3413

Na temelju članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. studenoga 2010. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA INDUSTRIJSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA U BRODOGRADNJI, NA PODRUČJU KOJE JE UTVRĐENO KAO LUČKO PODRUČJE LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA ULJANIK

I.

Na temelju prijave, a u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95, 6/96, 137/99 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) prihvaća prijavu društva »Uljanik Tesu« d.d., Pula (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), te se daje Ovlašteniku koncesije ovlaštenje za gospodarsko korištenje postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik.

II.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra, a koje je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća dio čestice zgrade zemljišnoknjižne oznake: 634/1, na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule.

III.

Kopneno područje koje se daje u koncesiju obilježeno je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss-Kruggerovoj projekciji kako slijedi:

Y

X

1

5 408 562.92

4 969 469.85

2

5 408 562.14

4 969 476.64

3

5 408 570.09

4 969 502.98

4

5 408 596.61

4 969 532.86

5

5 408 598.34

4 969 531.36

6

5 408 694.98

4 969 641.60

7

5 408 712.18

4 969 626.17

8

5 408 708.52

4 969 622.02

9

5 408 711.57

4 969 619.38

10

5 408 713.80

4 969 621.92

11

5 408 742.68

4 969 596.35

12

5 408 742.92

4 969 596.62

13

5 408 782.27

4 969 562.81

14

5 408 782.17

4 969 562.69

15

5 408 794.50

4 969 551.84

16

5 408 794.59

4 969 551.95

17

5 408 818.70

4 969 530.78

18

5 408 796.39

4 969 503.64

19

5 408 808.81

4 969 493.40

20

5 408 744.27

4 969 414.97

21

5 408 741.52

4 969 412.45

22

5 408 736.49

4 969 410.85

23

5 408 700.45

4 969 403.98

24

5 408 697.95

4 969 406.30

25

5 408 699.11

4 969 407.72

26

5 408 672.40

4 969 431.28

27

5 408 673.53

4 969 432.58

28

5 408 671.92

4 969 433.96

29

5 408 674.89

4 969 437.50

30

5 408 660.69

4 969 449.71

31

5 408 637.21

4 969 473.55

32

5 408 586.50

4 969 471.40

33

5 408 574.37

4 969 470.16

1

5 408 562.92

4 969 469.85

a sve na način kako je prikazano i označeno na grafičkoj podlozi – snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 31.815 metara kvadratnih.

V.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VI.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg i izgrađenog pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule, a radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje, koji čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Ovlaštenik koncesije ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.

VII.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti postojeće i izgrađeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na pomorskom dobru u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

VIII.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 3,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnjeg prihoda.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 15. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to u dva dijela:

do 30. rujna za prvo polugodište tekuće godine;

do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

IX.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, zaključi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, u roku od 45 dana, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost, te održavanje i osiguranje koncesijskog pomorskog dobra.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku 45 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/09

Urbroj: 5030116-10-5

Zagreb, 19. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.